עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קלז עמוד ב[עריכה]

א ז מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה יז ופ"ג מהל' י"ט הלכה יז , סמג לאוין סה עה , טוש"ע א"ח סי' שטו סעי' ט וסי' שיט סעיף ט וסי' תקי סעיף ד:

דף קלח עמוד א[עריכה]

ב א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה יז ופכ"ב שם הלכה כח , סמג לאוין סב , טוש"ע א"ח סימן שטו סעיף ג ד ו ט:

ג ג מיי' פכ"ב שם הלכה כז:

ד ד מיי' שם הלכה כח , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ה:

ה ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד , סמג שם:

ו ו מיי' שם הלכה יא ופכ"א הלכה יז , סמג שם:

ז ז ח מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כט , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שטו סעיף י:

דף קלח עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ל , טוש"ע א"ח סי' שטו סעיף יא:

ט ב ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה לא , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף מ:

י ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף מא:

יא ה ו מיי' שם הלכה לב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שטו סעיף יב:

יב ז מיי' פכ"ו שם הלכה ו , סמג שם , טוש"ע שם סי' שח סעיף טז:

יג ח מיי' פי"א מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב:

יד ט מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ו ופי"ג מהל' כלים הלכה א ב:

דף קלט עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ט , סמג לאוין רו , טוש"ע ח"מ סי' ח סעיף ב:

טז ב מיי' פ"י מהל' מתנות עניים הלכה א , סמג עשין קסב , טוש"ע י"ד סי' רמז:

דף קלט עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"א מהל' י"ט הלכה כג , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סי' תקנו סעיף א:

יח ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ד:

יט ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כ , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף לט:

כ ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף לח וסי' יג סעיף א:

כא ה מיי' פ"ג מהל' י"ט הלכה יז , סמג לאוין עה , טוש"ע א"ח סי' תקי סעיף ד:

כב ו מיי' פ"ז שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע שם סי' תקלג סעיף א:

כג ז מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ג , טוש"ע שם סי' שיד סעיף יא:

כד ח טור א"ח סימן שלט:

כה ט מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד ופכ"א הלכה יז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שיט סעיף ט:

כו י מיי' פ"ח שם ופ"ג מהלכות י"ט הלכה יז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף טו:

כז כ ל מ נ מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יד ופכ"א הלכה יז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף י ויא:

כח ס ע מיי' פכ"ב שם הלכה לג , טוש"ע שם סעיף יב:

כט פ מיי' שם , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שטו סעיף יג:

ל צ טוש"ע שם סימן שיט סעיף יג:

לא ק שם סעיף יד:

דף קמ עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"ח מהל' שבת הל' יד ופכ"ב הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכא סעיף טו:

לג ב ג מיי' פכ"ב שם , טוש"ע שם סעיף טז:

לד ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יז:

לה ה מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יז:

לו ו מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכא סעיף יח:

לז ז (מיי' פ"ח מהל' שבת) , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שיט סעיף ח:

לח ח מיי' פכ"א שם הלכה לב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכד סעיף א:

לט ט י כ מיי' פכ"א שם הלכה כב ופכ"ב שם הל' ז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכא סעיף יח:

מ ל מ מיי' פכ"ב שם הלכה יז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שב סעיף ה:

דף קמ עמוד ב[עריכה]

מא א ב מיי' פכ"ה מהל' שבת הל' יח , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף טז:

מב ג מיי' פכ"ו מהל' שבת הל' טז , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כז וכח:

מג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג:

מד ה ו מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכד סעיף טו:

מה ז מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יד:

דף קמא עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' שיא סעיף ח:

מז ב מיי' פכ"ו שם הל' יב , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שב סעיף ד:

מח ג מיי' פכ"ה שם הל' יד טו , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שיא סעיף ח:

מט ד מיי' פכ"א שם הלכה כ , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שכא סעיף ז:

נ ה מיי' פט"ו שם הל' כב , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף ז:

נא ו מיי' פכ"א שם הל' ב , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שב סעיף ו:

נב ז מיי' פי"ז שם הל' יז , טוש"ע או"ח סי' שסה סעיף ה:

נג ח טוש"ע או"ח סי' שלז סעיף ד:

נד ט מיי' פכ"ב שם הלכה טו , סמג שם , טוש"ע שם סי' שכ סעיף טז:

נה י מיי' פכ"ב שם הלכה יז , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שב סעיף ז:

דף קמא עמוד ב[עריכה]

נו א מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה יח , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שב סעיף ח:

נז ב ג ד מיי' (שם הל' יח) ופכ"ג הלכה י , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שכז סעיף ד:

נח ה מיי' פי"ט שם הל' טו , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שא סעיף ז:

נט ו מיי' וסמג שם , טוש"ע או"ח סי' שג סעיף יג:

ס ז מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין כב , טוש"ע אה"ע סימן קסט סעיף כא כב:

סא ח מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' שג סעיף יג:

סב ט מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שח סעיף יד:

סג י מיי' פכ"ד מהלכות כלים הלכה ה: