עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף נז עמוד א[עריכה]

א א מיי' פי"ט מהל' שבת הל' ו' ומיי' פ"ב מהל' מקואות הל' ה , סמג לאוין סה וסמג עשין רמח , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף א וטוש"ע י"ד סי' קצח סעיף ב:

ב ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ד' , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף י וסעיף יח:

ג ג ד מיי' שם הלכה ט , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף א וטוש"ע י"ד סי' קצח סעיף ג:

ד ה ו מיי' שם הלכה ז י , טוש"ע א"ח שם סעיף ב וטוש"ע י"ד שם סעיף ב:

דף נז עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ב מל' מקואות הלכה ה , סמג עשין רמח טור וש"ע יו"ד סי' קצח סעיף ד:

ו ב (מיי' פי"ט מהל' שבת הלי"ד) , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף טו:

ז ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יו"ד , סמג לאוין סה טור וש"ע א"ח סי' שג סעיף טו:

ח ד מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף ג:

ט ה מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ , סמג לאוין רפג טור וש"ע י"ד סי' שא סעיף יד:

י ו מיי' פי"ג מהל' טומאת צרעת הלכה א:

דף נח עמוד א[עריכה]

יא א ב מיי' פי"ט מהל' שבת הל' יח [ועיין במ"מ] , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' דש סעיף א' בהג"ה:

יב ג מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ט:

יג ד שם הלכה ח:

יד ה מיי' פ"כ מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שה סעייף יב:

טו ו מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יח , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' דש סעיף א בהג"ה:

טז ז מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ו:

דף נח עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה יב:

יח ב מיי' פ"ח מהל' כלים הלכה ז:

יט ג מיי' פ' יב מהל' פרה הלכה ט:

דף נט עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פ"ז מהל' משכב ומושב הלכה ח:

כא ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סה טור וש"ע א"ח סי' שג סעיף ד:

דף נט עמוד ב[עריכה]

כב א ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה י' , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף ה:

כג ג מיי' שם הל' ב' , סמג לאוין כה:

כד ד טוש"ע א"ח סי' שא סעיף לו:

כה ה טוש"ע א"ח סי' שג סעיף ו:

כז ו מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף ח:

דף ס עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף ט:

כח ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ב:

כט ג מיי' שם הלכה טו , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף ו:

דף ס עמוד ב[עריכה]

ל א טוש"ע א"ח סי' תקטז סעיף ג:

לא ב ג מיי' פ' יט מהל' שבת הלכה ב:

דף סא עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף ז:

לג ב טוש"ע א"ח סי' ב סעיף ד:

לד ג שם סעיף ה:

לה ד טוש"ע א"ח סי' ד סעיף י:

לו ה מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף ז:

לז ו ז ח מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח שם סעיף כה:

דף סא עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף כה:

לט ב מיי' פ"ו מהל' יסודי התורה הלכה ו , סמג לאוין ג:

דף סב עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"י מהל' ס"ת הלכה ה , טוש"ע י"ד סי' רפב סעיף ו:

מא ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה יז , סמג עשין כב , טוש"ע א"ח סי' מג סעיף ה:

(מא) (ב) [מיי' שם פ"ג הלכה א' , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף מב נב]:

מב ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ד ה , סמג לאוין סה טור א"ח סי' שג סעיף ט י וסי' שא סעיף ח ט:

מג ה מיי' שם הלכה יז , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף כא:

(מג) (ה) [מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה כג , טוש"ע א"ח סי' שא סעיף מב]:

מד ו מיי' פי"ט שם הלכה ג:

מה ז ח מיי' פי"ט שם הלכה ז , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף יא:

דף סב עמוד ב[עריכה]

מו א טוש"ע א"ח סי' רמא:

מז ב ג מיי' פ"ו מהל' ברכות הלכה יט , טוש"ע א"ח סי' קנח סעיף ט:

מח ד מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב' , טוש"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

דף סג עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה א , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' ש"א סעיף ז:

נ ב מיי' פי"ב מהל' מלכים הלכה ב:

נא ג מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז:

נב ד מיי' פ"י מהל' מ"ע הלכה ח , טוש"ע י"ד סי' רמט סעיף ו:

נג ה מיי' פ"ו מהל' דעות הלכה א ב:

נד ו מיי' פי"א מהל' רוצח הלכה ד:

דף סג עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ה ו ומיי' פ"ט מהל' כלים הלכה ד , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף טו:

נו ב מיי' פ"ט מהל' כלי המקדש הלכה א , סמג עשין קעג:

נז ג מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יא ופכ"ב הלכה א:

דף סד עמוד א[עריכה]

נח א ב ג ד מיי' פ"א מהל' כלים הלכה יב:

דף סד עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ב , סמג לאוין קכו , טוש"ע אה"ע סי' כא סעיף א:

ס ב מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף יד:

סא ג מיי' שם הלכה יב , טוש"ע שם סעיף טו:

סב ד מיי' שם הלכה ט , טוש"ע שם סעיף יד:

סג ה מיי' שם הלכה ח , טוש"ע שם סעיף יח:

סד ו מיי' פי"א מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קיא , טוש"ע י"ד סימן קצה סעיף ט:

סה ז מיי' פ"ד שם הלכה ג ופי"א הלכה טז , סמג שם , טוש"ע שם סעי' א וסי' קצז סעי' א:

דף סה עמוד א[עריכה]

סו א ב ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף טו:

סז ה ו מיי' שם הל' ז , טוש"ע שם סעי' יב:

סח ז מיי' שם הלכה יג , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שא סעיף כח:

סט ח מיי' שם הלכה יב , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שג סעיף כ:

ע ט מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כא:

עא י מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה יא , טוש"ע י"ד סימן קצח סעיף לג לד:

עב כ מיי' פי"ט מהל' שבת הל' י' , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שג סעיף כ:

עג ל מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ח , סמג לאוין קכז , טוש"ע אה"ע סי' כ סעיף ב:

דף סה עמוד ב[עריכה]

עד א ב מיי' פ"ט מהל' מקואות הלכה יג , סמג עשין רמח , טוש"ע י"ד סי' רא סעיף ב:

עה ג ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שג סעיף כב:

עו ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כג:

דף סו עמוד א[עריכה]

עז א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שא סעיף טו:

עח ב שם סעיף טז:

עט ג מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה יח:

פ ד ה שם הלכה יט:

פא ו שם הלכה טז:

פב ז שם הלכה יז:

דף סו עמוד ב[עריכה]

פג א ב ג מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שא סעיף כ:

פד ד מיי' פכ"א מהל' שבת הל' לא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף מ וסעי' מג:

פה ה מיי' שם הל' כג , טוש"ע שם סעי' מא:

פו ו ז מיי' פכ"א שם הלכה לא:

פז ח ט מיי' פי"ט שם הלכה יד , סמג שם , טוש"ע א"ח סימן שג סעיף כד:

דף סז עמוד א[עריכה]

פח א מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יח , סמג לאוין סה , טוש"ע , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שא סעיף כג:

פט ב ג מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף כז:

צ ד מיי' פ"י מהלכות טומאת צרעת הלכה ח וסמג עשין רלה:

דף סז עמוד ב[עריכה]

צא א מיי' פי"א מהל' ע"ז הלכה ד , סמג לאוין נא , טוש"ע י"ד סימן קעט סעיף ג: