לדלג לתוכן

עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף ב עמוד א[עריכה]

א א ב ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ו, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף א':

ב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א':

ג ה מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ב, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רצ"ד סעיף א':

דף ב עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ה':

דף ג עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו', סמ"ג עשין רה:

ו ב מיי' פ"ג מהל' שמיטה ויובל הלכה ה':

ז ג מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ':

ח ד מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו':

ט ה מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף ג':

דף ג עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"י מהל' תפלה הלכה ח', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף ג' וסעיף ד וסעיף ה:

דף ד עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א':

דף ה עמוד א[עריכה]

יב א ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ד סעיף א':

דף ו עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה י"א, ומיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה י"א, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"כ סעיף י"ח:

יד ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א':

דף ו עמוד ב[עריכה]

טו א מיי' פ"י מהל' נדרים הלכה י"א, סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"כ סעיף י"ח:

טז ב מיי' פ"א מהל' מתנות עניים הלכה י"א:

יז ג מיי' פ"ה מהל' נזקי ממון הלכה ד', טור ח"מ סי' רעד:

יח ד מיי' פ"ז מהל' שמיטה ויובל הלכה א', סמ"ג עשין קמח:

יט ה מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ו', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' רכ"א סעיף א':

כ ו ז מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' רכ"א סעיף ב':

דף ז עמוד א[עריכה]

כא א מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה א', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ז':

כב ב מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ט':

דף ח עמוד ב[עריכה]

כג א ב טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ט"ו:

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' תקע"א סעיף ג':

כה ד מיי' פ"י מהל' ברכות הלכה כ"ב, סמ"ג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' ר"ל סעיף ב':

דף י עמוד א[עריכה]

כו א ב ג מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף א':

כז ד ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה א' והלכה ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף א' וסעיף ב:

כח ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ב סעיף א':

כט ז מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ט', ומיי' פ"ג מהל' תענית הלכה י', וטור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ז':

דף י עמוד ב[עריכה]

ל א ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף א':

לא ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ט סעיף א':

לב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ד סעיף ב':

לג ה מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תקע"ד סעיף א':

לד ו מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תקע"ד סעיף ג':

דף יא עמוד א[עריכה]

לה א ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ד סעיף ד':

לו ג טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ד סעיף ה':

דף יא עמוד ב[עריכה]

לז א , טור ושו"ע או"ח סי' תקע"א סעיף א':

לח ב מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ו':

לט ג טור ושו"ע או"ח סי' תקע"א סעיף ב':

מ ד מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י', סמ"ג עשין יג, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף ז':

מא ה מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"א, סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף ט':

מב ו מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף י':

מג ז מיי' פ"א מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קל"ה סעיף ט"ז:

דף יב עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ג, סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף י':

מה ג טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף א':

מו ד מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ט':

מז ה מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף ה':

מח ו מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' תקס"ב סעיף ו':

מט ז ח מיי' פ"א מהל' תענית הלכה ח', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ד סעיף א':

דף יב עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ו':

נא ב מיי' פ"ד מהל' נדרים הלכה ט"ז, סמ"ג עשין רמב, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ב':

נב ג מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ב, סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' ר"כ סעיף ב':

נג ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקס"ח סעיף ב':

נד ה ו מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רפ"ח סעיף ד':

נה ז מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג' והלכה ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

נו ח מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ד':

נז ט מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ז':

נח י מיי' פ"א מהל' תענית הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ט"ז:

דף יג עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ז':

ס ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף א':

סא ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

סב ד מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ח':

סג ה ו ז מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

סד ח מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד', סמ"ג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף א':

סה ט מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף ג':

סו י מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

סז כ מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"צ סעיף ג':

סח ל מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

דף יג עמוד ב[עריכה]

סט א מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה א', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"פ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"ט סעיף א':

ע ב מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף א':

עא ג מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ב':

עב ד מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ד, סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף א':

עג ה מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ב':

עד ו מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ג':

דף יד עמוד א[עריכה]

עה א מיי' פ"ג מהל' תעניות הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ה':

עו ב מיי' פ"ג מהל' תעניות הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ד':

עז ג מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ה':

עח ד מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ט':

עט ה מיי' פ"ב מהל' תעניות הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף ז':

פ ו מיי' פ"א מהל' תעניות הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף י"ג:

דף יד עמוד ב[עריכה]

פא א מיי' פ"ב מהל' תענית הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ו סעיף א':

פב ב מיי' פ"ב מהל' תפלה הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' קי"ז סעיף ב':

פג ג מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ט':

פד ד מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ד':

פה ה ו מיי' פ"ג מהל' תענית הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקע"ה סעיף ז':

פו ז מיי' פ"ה מהל' תפלה הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' קל"א סעיף ח':