עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קמח עמוד א[עריכה]

א ג ד מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף יא:

ב ה מיי' פ"ה מהלכות י"ט הלכה א ב , סמג לאוין עה , טוש"ע או"ח סימן תקי סעיף ח:

ג ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף י וסימן שכג סעיף ה:

דף קמח עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה ה , סמג לאוין עה , טוש"ע או"ח סימן שלט סעיף ג וסימן תקכד סעיף א:

ה ב מיי' פ"א מהלכות שביתת עשור הלכה ז , סמג לאוין סה וסט טור ושו"ע או"ח סימן תרח סעיף ב:

ו ג מיי' פ"י מהלכות מלוה ולוה הלכה ב , סמג לאוין קצג , טוש"ע יו"ד סימן קסב סעיף א:

ז ד שם סעיף ג:

ח ה מיי' פ"ד מהלכות י"ט הלכה כה , טוש"ע או"ח סימן תקכה סעיף א:

ט ו מיי' פ"ט מהלכות שמיטה ויובל הלכה ה , סמג עשין קמט:

י ז מיי' שם הלכה כח , סמג לאוין רעא טור ושו"ע חו"מ סימן סז סעיף לו:

יא ח מיי' פכ"ג מהלכו' שבת הלכה יד ופ"א מהלכות קרבן פסח הלי"ט , סמג עשין רכג:

יב ט מיי' פ"ד מהלכות י"ט הלכה יט , סמג לאוין עה , טוש"ע או"ח סימן תק סעיף א:

יג י מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה יד , סמג לאוין סה ועה טור ש"ע או"ח סימן שלט סעיף ד וסימן תקכד סעיף א:

דף קמט עמוד א[עריכה]

יד א ב ג מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלי"ט , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף יב:

טו ד ה מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה יד , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שב סעיף יג:

טז ו מיי' פכ"ג שם הלכה יט , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף טו:

יז ז מיי' פ"ב מהלכות ע"ז הלכה ב , סמג לאוין יד , טוש"ע יו"ד סי' קמב סעיף טו:

יח ח מיי' פ"ז מהלכות גניבה הלכה י , סמג לאוין עה [אבל הפוסקין השמיטו מטעם שכ' הב"י באו"ח סוף סי' תקי"ז]:

דף קמט עמוד ב[עריכה]

יט א מיי' פכ"ג מהלכו' שבת הלכה יז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכב סעיף ו:

כ ב מיי' שם (ופ"ו מהל' גזילה ואבידה הל"ו) , סמג שם ועשין ריד ולאוין עג טור שו"ע או"ח שם וטוש"ע חו"מ סימן שע סעיף ב:

כא ג ד מיי' פ"ד מהל' י"ט הלכה כ , סמג לאוין עה:

דף קנ עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף ב:

כג ב ג מיי' פכ"ד שם הלכה ג , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שו סעיף א וסי' שז סעיף ח:

כד ד מיי' פ"ו שם הל"א , סמג שם:

כה ה מיי' פכ"ד שם הל"ד וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף ז:

כו ו מיי' פ"ג מהלכות ק"ש הלכה טז , סמג עשין יח טור שו"ע או"ח סימן עה סעיף ד:

כז ז ח ט י מיי' פכ"ד מהלכות שבת הל"ה , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שו סעיף ו:

כח כ מיי' פכ"ג מהל' שבת הלי"ח , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף ז:

דף קנ עמוד ב[עריכה]

כט א טור שו"ע או"ח סימן שז סעיף ז:

ל ב ג מיי' פכ"ד מהלכו' שבת הלכה ג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שז סעיף ח ט:

לא ד מיי' שם הלכה ה , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שו סעיף ג:

לב ה מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ה , סמג עשין כט טור שו"ע או"ח סימן רצט סעיף י:

לג ו מיי' שם הלכה ופ"ב מהלכות תפלה הלכה יב , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' רצד סעיף א:

לד ז מיי' פכ"ט מהל' שבת הל"ג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רצט סעיף י:

דף קנא עמוד א[עריכה]

לה א (מיי' פכ"ד מהל' שבת) , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שז סעיף י:

לו ב מיי' שם הלכה ג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שו סעיף א:

לז ג מיי' שם טור שו"ע שם סעיף ב:

לח ד ה מיי' שם הל"ה , טוש"ע שם סעיף ג וסימן שז סעיף ח:

לט ו ז מיי' פ"ו מהל' שבת הל"ו , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכה סעיף טו:

מ ח מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף טז:

מא ט י כ מיי' שם הל' ה טור שו"ע שם סעיף יד:

מב ל מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיא סעיף ז:

דף קנא עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה כ , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיא סעיף ז:

מד ב מיי' פ"ד מהלכות אבל הלכה ה , סמג עשין ב , טוש"ע יו"ד סי' שלט סעיף א:

מה ג סמג עשין עט:

מו ד מיי' פ"י מהלכות תשובה הלכה א:

מז ה מיי' פ"י מהלכות מתנות עניים הל"ב [ובה' עבדים פ"ט הל"ח] , טוש"ע יו"ד סימן רמז סעיף ג:

דף קנב עמוד א[עריכה]

מח א מיי' פ"ד מהלכות דעות הלי"ט טור שו"ע או"ח סימן רמ סעיף יד:

מט ב מיי' פי"ג מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין ב , טוש"ע יו"ד סי' שעו סעיף ג [וברב אלפס מו"ק פ"ג דרצ"ז.] וברא"ש שם סימן פ"ט:

דף קנב עמוד ב[עריכה]

נ א סמג עשין דרבנן ב:

דף קנג עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"ז מהלכות תשובה הלכה ב: