עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קז עמוד א[עריכה]

א ו מיי' שם הלכה כא ופ"ח שם הלכה ט , סמג שם וטוש"ע שם סעיף ח:

ב ז מיי' שם פ"י הל' כד , טוש"ע שם סעי' יב:

ג ח מיי' פ"ד מהלכות אבות הטומאות הל' ח , סמג עשין רנט:

דף קז עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שטז סעיף ח:

ה ב מיי' פי"א שם הל' ב , סמג שם טור א"ח סימן שטז:

ו ג ד מיי' פ"י שם הלכה כד ופי"א שם הל' ב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שטז סעיף ט:

ז ה (מיי' פ"י שם הל' כא) , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ח:

ח ו ז ח מיי' פי"א שם הלכה א:

ט ט י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג , טוש"ע א"ח סי' שלו סעיף ה:

דף קח עמוד א[עריכה]

י א מיי' פ"א מהלכות תפילין הלכה י ופ"א מהל' כלים הל' ד , סמג עשין כב כה , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף יב וטוש"ע י"ד סי' רעא סעיף א [ובהרא"ש בהל' ס"ת הלכה ב]:

יא ב מיי' פ"א מהל' תפילין הל' כ , טוש"ע א"ח סי' לב סעי' יג:

יב ג מיי' פ"ו מהל' מעשה קרבנות הל' כא , סמג עשין קפ:

יג ד מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה א:

יד ה מיי' פ"א מהל' תפילין הל' י , סמג עשין כב וכה , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף יב וטוש"ע י"ד סי' רעא סעיף א [וברא"ש בהלכות ס"ת הלכה ב]:

טו ו מיי' פ"ה מהל' איסורי ביאה הל' ו [טוש"ע י"ד סי' קפח סעי' א]:

טז ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה י , סמג עשין כב וכה , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף יב וטוש"ע י"ד סי' רעא סעיף א [ובאלפסי בהל' תפילין דף עא: וברא"ש שם הלכה ד]:

יז ח מיי' פ"ג שם הלכה א ח , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף מד:

יח ט מיי' שם הלכה א וט , טוש"ע שם סעיף מט:

דף קח עמוד ב[עריכה]

יט א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכא סעיף ב:

כ ג ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

כא ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כה , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף כ:

כב ז ח מיי' שם , טוש"ע שם סעיף כא:

כג ט טוש"ע א"ח סי' ד סעיף ג:

כד י שם סעיף ד:

כה כ מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הל' כג , טוש"ע אה"ע סי' כג סעיף ד:

כו ל טוש"ע א"ח סי' ד סעיף ד:

דף קט עמוד א[עריכה]

כז א טוש"ע א"ח סי' ד סעיף ה:

כח ב שם סעיף ב:

כט ג סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סימן שכח סעיף כד:

ל ד ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כג , סמג שם , טוש"ע שם סעיף כט:

לא ז מיי' פ"ב שם הל' ה , סמג שם , טוש"ע שם סעיף ו:

לב ח שם סעיף מד:

לג ט מיי' פ"ט מהלכות מקוואות הלכה יב , סמג עשין רמח:

דף קט עמוד ב[עריכה]

לד א ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כא , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף מד:

לה ג מיי' שם הלכה כב , טוש"ע שם סעיף לז:

דף קי עמוד א[עריכה]

לו א טוש"ע א"ח סי' שכח סעיף לז:

דף קי עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פט"ז מהלכות איסורי ביאה הל' יא , סמג לאוין קכ , טוש"ע אה"ע סי' ה סעיף יב:

לח ב מיי' שם הלכה י , טוש"ע שם סעי' יא:

לט ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יג בהג"ה:

דף קיא עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פי"ב מהלכות מעשה קרבנות הל' יד , סמג לאוין של:

מא ב מיי' פט"ז מהל' א"ב הלכה ט י , סמג לאוין קב , טוש"ע אה"ע סי' ה סעיף יא:

מב ג מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף יב:

מג ד מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכז סעיף א:

מד ה מיי' שם הלכה כד , סמג שם , טוש"ע שם סי' שכח סעיף לב:

מה ו טוש"ע שם סי' שכ סעיף יח:

דף קיא עמוד ב[עריכה]

מו א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כג , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שכז סעיף א: