מצודות על ישעיהו מג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי גאלתיך" - כי הלא ממצרים גאלתיך וקראתי אז בשמך שאתה שלי עמי ובני בכורי

"ועתה" - ר"ל אף על כל זאת כה אמר ה' וגו' אל תירא פן תכלה בגולה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תכוה" - לא תהיה נכוה מן האש ואף הלהב לא יבער בך ר"ל אף אם תהיה בעומק הצרות לא תכלה שמה

"ובנהרות" - אף אם תעבור בנהרות השוטפים לא ישטפוך

"כי תעבור במים" - ותהיה קרוב להיות נטבע בהם 

מצודת ציון

"במו" - בתוך וכן במו מדמנה (לעיל כה)

"תכוה" - ענין חרוך ושריפה כמו מכות אש (ויקרא יג)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כוש וסבא תחתיך" - כאשר סנחריב שם פניו להלחם בירושלים יצא להלחם בתחלה עם כוש וסבא ואבדו במקומך והם היו לך לפדיון

"כי אני ה' וגו'" - והכל בידי

"נתתי כפרך מצרים" - הלא במצרים הייתם חייבים כליה כמ"ש ואומר לשפוך חמתי עליהם בתוך ארץ מצרים (יחזקאל כ') ונתתי אז כפרך מצרים כי המה נאבדו תחתיך 

מצודת ציון

"כפרך" - ענין פדיון

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולאומים וגו'" - כפל הדבר במ"ש וכאומר כאשר עשיתי לשעבר כן אוסיף לעשות עוד

"מאשר יקרת" - בעבור אשר יקרת בעיני ונכבדת מכל העכו"ם ואני אהבתיך ולזה היה דרכי ליתן בני אדם אחרים תחתיך 

מצודת ציון

"יקרת" - מלשון יקר וחשוב

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ממזרח" - הנפוצים שמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל תכלאי" - אל תמנעי מליתן את ישראל

"הביאי" - כאלו יצוה לכל אחד מרוחות השמים להביא את ישראל

"תני" - תן את ישראל הפזורים שמה 

מצודת ציון

"תכלאי" - ענין מניעה כמו ויכלא העם מהביא (שמות ל"ו)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בראתיו וגו'" - ר"ל כבר הכנתי לו כל צרכי הגאולה אין מחסור

"ולכבודי" - הנעשה להתכבד ולהתפאר בהם כמ"ש ישראל אשר בך אתפאר (לקמן מט)

"כל הנקרא בשמי" - כל ישראל הנקראים בשם עם ה'

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחרשים" - נעשו כחרשים ואזנים להם ולא ישמעו מצות ה'

"הוציא" - להוציא מהגולה אותם שגלו על שנעשו כעוורים ועינים להם ולא ראו מעשה ה' ר"ל יש להם לב נבל ואינם רוצים להשכיל

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמעו" - או ישמעו מה שיאמר הנביא ויאמרו אמת הדבר וכאומר או יביאו עדים או יודו על האמת

"יתנו עדיהם" - ר"ל יביאו עדים שהשמיע דבר עד לא בא ואז יהיו צדיקים בדבריהם

"וראשונות" - או הראשונות שכבר עברו ישמיעונו לאמר אנחנו הגדנו אותם עד לא באו

"כל הגוים נקבצו" - אם כל העכו"ם יתקבצו יחד מי בהם יגיד עתידות כזאת וכי האליל אמר להם 

מצודת ציון

"וישמעו" - הוי"ו היא וי"ו המחלקת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני לא נוצר אל" - ר"ל לפני שיצרתי אני את היצירות לא היה דבר נוצר מאל זולתי ואחר שיצרתי את היצירות לא יהיה דבר נוצר מאל זולתי כי אין אלוה זולתי

"ותבינו כי אני הוא" - ממנה שאין מי יודע עתידות כמוני תבינו אשר אני הוא לבד ואין עוד אלהים

"למען תדעו" - מן הראשונות תדעו כל האחרונות שכן יהיה

"ותאמינו לי" - שאקיים מאמרי

"אתם עדי" - אבל לי יש עדים כי אתם ישראל עדי ועבדי הנביא אשר בחרתי בו גם הוא לעד שהגדתי מפלת סנחריב מאז עד לא בא

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין מבלעדי מושיע" - אין זולתי מושיע

"אנכי אנכי ה'" - הכפל לחזק 

מצודת ציון

"מבלעדי" - ענינו כמו זולת וכן בלעדי אלהים יענה (בראשית מ"א)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני אל" - ר"ל אני הוא אשר הושעתי אתכם

"ואתם עדי" - שכן הוא האמת

"ואין בכם זר" - ר"ל לא היה מי בכם זר מלדעת הדבר כי כולכם שמעתם מהנביא

"והשמעתי" - ר"ל לא להנביא לבד הגדתי כי אם לכולכם השמעתי על ידו

"אנכי הגדתי" - קודם כל תשועה הגדתי אותה וכן הושעתי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומי ישיבנה" - מי יוכל להשיב הפעולה ההיא ולמנעה

"אפעל" - מה שארצה אפעל הן להושיע הן לאבד

"ואין מידי מציל" - את מי שארצה לאבדו

"גם מיום" - גם מאז היות יום אני הוא לבדי לעזור ולהושיע

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והורדתי בריחים כולם" - כל בני בבל הורדתים כולם בספינות וכשדים השמיעו קול צעקתם בהאניות שהלכו בהם בגולה

"למענכם" - למען תצאו מן הגולה שלחתי את כורש לבבל להחריבה 

מצודת ציון

"בריחים" - ענינו כמו ספינות ע"ש שכל מהלכם הוא ע"י הרוח

"באניות" - בספינות

"רנתם" - ענין קול צעקה ויללה כמו קומי רוני בלילה (איכה ב')

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בורא" - ר"ל אני בורא ישראל ומלככם עשיתי את זה וכפל הדבר במ"ש

"אני ה'" - ר"ל את זה עשיתי אני ה' המקודש לכם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובמים עזים" - זה הירדן שבקע בימי יהושוע

"הנותן" - אשר נתן דרך בים סוף בצאת ישראל ממצרים 

מצודת ציון

"עזים" - מלשון עוז וחזק

"נתיבה" - שביל ודרך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דעכו" - נפשותם קפצה מהם וכבה מהר כפשתה הדולקת הכבה מהרה כי לא תתעכב הרבה בשריפתה

"יחדו" - כולם יחדו שכבו ולא הוסיפו לקום כי נטבעו במי הים

"המוציא רכב וגו'" - הנותן בלב מצרים להוציא אנשי הרכב וסוסיהם ואנשי החיל עם כל החוזק לרדוף אחר בני ישראל 

מצודת ציון

"ועזוז" - מלשון עוז וחוזק

"דעכו" - ענין קפיצה וכן דעכו כאש קוצים (תהלים קי"ח) ע"ש שבעת הכבוי קופצת השלהבת

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקדמוניות וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אל תזכרו ראשונות" - אל תזכרו להפליא על הנסים שעשיתי לכם בימים הראשונות 

מצודת ציון

"התבוננו" - ענין הסתכלות בכונת הלב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דרך" - לשבי הגולה

"נהרות" - לרוות הצמאון

"הלא תדעוה" - את הישועה ההיא כי כתובה היא בתורה שנאמר ושב ה' וגו' ושב וקבצך וגו' (דברים ל)

"עתה תצמח" - בזמן קרוב תהיה אם בקולי תשמעו

"חדשה" - נס חדש אשר לא עשיתי מעולם 

מצודת ציון

"בישימון" - במקום שממה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להשקות עמי" - בעת שובם מהגולה דרך המדבר

"תכבדני חית השדה" - אמר דרך משל כאלו חית השדה תכבדני בתהלותיה על אשר ימצאו מים במדבר במקום מדורם 

מצודת ציון

"תנים" - מין נחש

"ובנות יענה" - מין עוף המצוי במדבר

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יצרתי לי" - יצרתים לי לעם למען יספרו תהלתי

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא אותי" - אבל אתה יעקב לא קראת אותי כי פנית אחרי העכו"ם

"כי יגעת" - כי נעשית יגע ועיף בעבודתי ובטלת את העבודה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא העבדתיך במנחה" - לא הטלתי עליך עבודה קשה והוצאה מרובה בהבאת המנחה כי לא צויתי להקטיר רק הקומץ וכן לא הוגעתיך בלבונה כי לא צויתי להרבות בלבונה

"וזבחיך" - לא כבדתני עם זבחיך כי לא הבאתים לי

"לא הבאת לי" - זה היה בימי אחז שבטל עבודת בית המקדש כמ"ש ויסגור את דלתות בית ה' וגו' (דברי הימים ב' כח) וכן התודה חזקיהו בנו ואמר כי מעלו אבותינו וגו' גם סגרו וגו' ועולה לא העלו בקדש וגו' (שם כט) 

מצודת ציון

"וזבחיך" - הוי"ו הוא במקום עם וכן ויוסף היה במצרים (שמות א') ר"ל עם יוסף שהיה במצרים

"הוגעתיך" - מלשון יגיעה

"בלבונה" - מין בושם הנתון על המנחה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוגעתני" - כפל הדבר במ"ש

"אך העבדתני" - אני לא העבדתיך אך אתה העבדתני בחטאותיך וזהו מה שהיה שמש לנ"נ לכבוש את כל העולם תחתיו שלא יאמרו תחת יד אומה עכו"ם שפלה מסר ה' את ישראל

"וחלב וגו'" - לא השבעת אותי עם חלב זבחיך כי לא הקרבתים לפני

"לא קנית" - לא הצרכת לקנות קנה להקטיר על המזבח כי היתה גדלה בירושלים 

מצודת ציון

"קנה" - מין בושם

"וחלב" - הוי"ו היא במקום עם

"הרויתני" - ענין שביעה כמו ורותה מדמם (ירמיהו מו)

"הוגעתני" - מלשון יגיעה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וחטאתיך לא אזכור" - ר"ל מחקתים היטב לבל ישאר רושם כלל ולא יזכרו

"אנכי אנכי" - ר"ל אני הוא שמחיתי מאז ואני מוחה אותם גם עתה ולא בצדקתך כ"א למעני שלא יחולל שמי כשאעשה עמכם כלה כחטאותיכם 

מצודת ציון

"מוחה" - ענין מחיקה כמו אכלה ומחתה פיה (משלי ל)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ספר אתה" - ר"ל ספר אתה תחילה למען תצדק כי צדיק הראשון ובריבו וכאומר אף אם אתה תספר בתחילה לא תהיה צדיק נגדי

"נשפטה יחד" - נדבר דברינו לראות הדין עם מי

"הזכירני" - אחז דרך משל מהאדם לחבירו לומר הזכיר אותי מה גמול יש לך עלי

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומליציך" - אף המליצים שאתה סומך עליהם להמליץ טוב בעדך והם הכשרים שבדור הנה גם המה פשעו בי

"אביך הראשון חטא" - אדם הראשון חטא בי באכלו מעץ הדעת ועם כי היה יציר כפי וכ"ש אתם שנולדתם מאיש ואשה המלאים עון 

מצודת ציון

"ומליציך" - מלשון מליץ והוא המטעים הדבר במיטב הענין

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתנה" - אתנה אתכם לחרם ושממון ולגדוף מפי האויב

"ואחלל" - בעבור עונותיכם אחלל אף השרים הקדושים שבכם 

מצודת ציון

"ואחלל" - הוא הפוך הקדש וכן לא יחלל זרעו (ויקרא כ"א)

"ואתנה" - ענין מסירה

"לחרם" - ענין שממון ואבדון

"לגדופים" - ענינו כמו חרפה וכן אשר גדפו (לעיל ל"ז)