ביאור:קל וחומר בפסוקים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

בלשון המקרא ישנם מספר ביטויים שמשמעותם היא "קל וחומר", "על אחת כמה וכמה":

א. ואיך[עריכה]

 • (בראשית מד ח): "הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען, ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב?": האחים מנסים לשכנע את יוסף שהם לא גנבו.
 • (שמות ו יב): "וידבר משה לפני ה' לאמר 'הן בני ישראל לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה, ואני ערל שפתים?'": משה מנסה לשכנע את ה', שהשליחות שלו חסרת-סיכוי (רש"י) ; וכן (שמות ו ל): "ויאמר משה לפני ה': הן אני ערל שפתים, ואיך ישמע אלי פרעה?"
 • (שמואל ב יב יח): "ויהי ביום השביעי וימת הילד ויראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד כי אמרו 'הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולא שמע בקולנו - ואיך נאמר אליו מת הילד, ועשה רעה!'": עבדי דוד חוששים לספר לו שבנו נפטר.
 • (מלכים ב י ד): "ויראו מאד מאד ויאמרו 'הנה שני המלכים לא עמדו לפניו, ואיך נעמד אנחנו?'": אחרי שיהוא מרד והצליח להרוג את מלך ישראל ויהודה - זקני בית אחאב הבינו שאין להם סיכוי נגדו.
 • (ישעיהו כ ו): "ואמר ישב האי הזה ביום ההוא 'הנה כה מבטנו אשר נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור - ואיך נמלט אנחנו?'": ישעיהו מסביר את משמעות ה"משאות" על הגוים.
 • (ירמיהו יב ה): "כי את רגלים רצתה וילאוך - ואיך תתחרה את הסוסים? ובארץ שלום אתה בוטח - ואיך תעשה בגאון הירדן?": ה' מכין את ירמיהו לצרות האמיתיות שמחכות לו בהמשך הדרך ( פירוט ).

ראו: פסוקים נוספים עם הביטוי ואיך .

ב. אף כי[עריכה]

 • (דברים לא כז): "כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה; הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם ה', ואף כי אחרי מותי": משה מספר לבני-ישראל על מצבם הרוחני העגום.
 • (שמואל א יד ל): "אף כי לוא אכל אכל היום העם משלל איביו אשר מצא כי עתה לא רבתה מכה בפלשתים": יהונתן מסביר לעם שהאיסור על אכילת השלל רק גרם נזק.
 • (שמואל א כא ו): "ויען דוד את הכהן זיאמר לו כי אם אשה עצרה לנו כתמול שלשם בצאתי ויהיו כלי הנערים קדש והוא דרך חל ו אף כי היום יקדש בכלי": דוד מנסה לשכנע את אחימלך הכהן שהוא ונעריו טהורים, כדי שייתן לו לחם קודש.
 • (שמואל א כג ג): "הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ו אף כי נלך קעלה אל מערכות פלשתים!": אנשי דוד מנסים לשכנע אותו לוותר על תוכניתו להילחם בפלשתים בקעילה.
 • (שמואל ב ד יא): "אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו ועתה הלוא אבקש את דמו מידכם ובערתי אתכם מן הארץ": דוד מסביר לרוצחיו של איש-בושת מדוע הוא מוציא אותם להורג ולא נותן להם שכר.
 • (שמואל ב טז יא): "הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי עתה בן הימיני! הנחו לו ויקלל כי אמר לו ה'": דוד מסביר לאבישי ולעבדיו מדוע הוא לא מוציא להורג את שמעי בן גרא.
 • מלכים א ח כז, (דברי הימים ב ו יח): "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי": שלמה המלך מודה בקטנותו של בית-המקדש שבנה לפני ה'.
 • (מלכים ב ה יג): "ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וטהר": עבדי נעמן מנסים לשכנע אותו שיקיים את מצוות הנביא אלישע.
 • (יחזקאל יד כא): "כי כה אמר ד' ה': אף כי ארבעת שפטי הרעים, חרב ורעב וחיה רעה ודבר, שלחתי אל ירושלם להכרית ממנה אדם ובהמה": יחזקאל מוכיח, שבחורבן יהודה לא יהיו שום "פרוטקציות".
 • (יחזקאל טו ה): "הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה, אף כי אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה": יחזקאל מסביר, שהשארית שנשארה מממלכת יהודה היא חסרת-תועלת.
 • (יחזקאל כג מ): "ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק אשר מלאך שלוח אליהם והנה באו לאשר רחצת כחלת עיניך ועדית עדי"
 • (דברי הימים ב לב טו): "כי לא יוכל כל אלוה כל גוי וממלכה להציל עמו מידי ומיד אבותי, אף כי אלהיכם לא יצילו אתכם מידי": רבשקה מנסה לשכנע את תושבי ירושלים הנצורים, שאין להם סיכוי.
 • (משלי יא לא): "הן צדיק בארץ ישלם, אף כי רשע וחוטא"- גם צדיק מקבל גמול ועונש על מעשיו הרעים, קל וחומר שהרשע ייענש ( פירוט ).
 • (משלי טו יא): "שאול ואבדון נגד ה', אף כי לבות בני אדם"- ה' רואה את כל המון האנשים המתים ויורדים לשאול, קל וחומר שהוא רואה את כל המחשבות המתחלפות בלב בני האדם ( פירוט ).
 • (משלי יז ז): "לא נאוה לנבל שפת יתר, אף כי לנדיב שפת שקר"- גם לאדם גס ונבל לא נאה להגיד יותר ממה שהוא מתכוון לעשות, קל וחומר שאין זה נאה לנדיב להגיד דבר שאינו מתכוון לעשות כלל ( פירוט ).
 • (משלי יט ז): "כל אחי רש שנאהו, אף כי מרעהו רחקו ממנו; מרדף אמרים לא המה"- אפילו קרובי משפחתו של העני שונאים אותו, קל וחומר שמכריו האחרים מתרחקים ממנו ( פירוט )
 • (משלי יט י): "לא נאוה לכסיל תענוג, אף כי לעבד משל בשרים"- לא ראוי לתת לכסיל לחיות חיי תענוג, קל וחומר שאין זה ראוי לתת לעבד לעלות בבת-אחת לתפקיד של מושל ( פירוט ).
 • (משלי כא כז): "זבח רשעים תועבה, אף כי בזמה יביאנו"- קרבן שמביאים רשעים הוא מתועב גם כשהם מביאים אותו בכוונה טובה, קל וחומר כשהם מביאים אותו מתוך כוונה רעה ( פירוט ).
 • (איוב ט יד): "אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו"
 • (איוב טו טז): "אף כי נתעב ונאלח איש שתה כמים עולה"
 • (איוב כה ו): "אף כי אנוש רמה ובן אדם תולעה"
 • (איוב לה יד): "אף כי תאמר לא תשורנו דין לפניו ותחולל לו"

ראו: פסוקים נוספים עם הביטוי אף כי .

ביטויים נוספים[עריכה]

ישנם פסוקים נוספים הבנויים במבנה לוגי של "קל וחומר", למרות שאין בהם אחד מהביטויים הנ"ל:

 • (במדבר יב יד): "ויאמר ה' אל משה: ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף": ה' מסביר למשה, מדוע מרים צריכה להיענש בהרחקה של שבעה ימים מהמחנה.
 • (שופטים יד טז): "ותבך אשת שמשון עליו ותאמר 'רק שנאתני ולא אהבתני! החידה חדת לבני עמי ולי לא הגדתה!' ויאמר לה ' הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד?'": שמשון מצטדק בפני אשתו על כך שהוא לא מגלה לה את החידה.
 • (אסתר ט יב): "ויאמר המלך לאסתר המלכה: בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו?ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש":  אחשורוש תמה על כך שלאסתר עדיין יש בקשות.
 • עוד פסוק אחד במשמעות של קל וחומר נמצא בדברי ה' ליונה: (יונה ד י): "ויאמר ה': אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד, ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה?!"

ראו גם[עריכה]

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2004-12-24.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ql_wxomr