תהלים כתיב מסומן בשורות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תורה: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים נביאים: יהושע שופטים שמואל א ב מלכים א ב ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר הושע יואל עמוס עובדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי כתובים: תהלים משלי איוב שיר השירים רות איכה קהלת אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים א ב
מהדורות נוספות של תהלים: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א
א אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב
ב כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה
ג והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח
ד לא כן הרשעים כי אם כמץ אשר תדפנו רוח
ה על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים
ו כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד
פרק ב
א למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק
ב יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו
ג ננתקה את מוסרותימו ונשליכה ממנו עבתימו
ד יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו
ה אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו
ו ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי
ז אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך
ח שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ
ט תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם
י ועתה מלכים השכילו הוסרו שפטי ארץ
יא עבדו את יהוה ביראה וגילו ברעדה
יב נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו
פרק ג
א מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו
ב יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי
ג רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה
ד ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי
ה קולי אל יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה
ו אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני
ז לא אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי
ח קומה יהוה הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים שברת
ט ליהוה הישועה על עמך ברכתך סלה
פרק ד
א למנצח בנגינות מזמור לדוד
ב בקראי ענני אלהי צדקי בצר הרחבת לי חנני ושמע תפלתי
ג בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה
ד ודעו כי הפלה יהוה חסיד לו יהוה ישמע בקראי אליו
ה רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה
ו זבחו זבחי צדק ובטחו אל יהוה
ז רבים אמרים מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך יהוה
ח נתתה שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו
ט בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני
פרק ה
א למנצח אל הנחילות מזמור לדוד
ב אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי
ג הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי אליך אתפלל
ד יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה
ה כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע
ו לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און
ז תאבד דברי כזב איש דמים ומרמה יתעב יהוה
ח ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך
ט יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הושר [הישר] לפני דרכך
י כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון
יא האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי מרו בך
יב וישמחו כל חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך
יג כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו
פרק ו
א למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד
ב יהוה אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני
ג חנני יהוה כי אמלל אני רפאני יהוה כי נבהלו עצמי
ד ונפשי נבהלה מאד ואת [ואתה] יהוה עד מתי
ה שובה יהוה חלצה נפשי הושיעני למען חסדך
ו כי אין במות זכרך בשאול מי יודה לך
ז יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה
ח עששה מכעס עיני עתקה בכל צוררי
ט סורו ממני כל פעלי און כי שמע יהוה קול בכיי
י שמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח
יא יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע
פרק ז
א שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני
ב יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני
ג פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל
ד יהוה אלהי אם עשיתי זאת אם יש עול בכפי
ה אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם
ו ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה
ז קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית
ח ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה
ט יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי
י יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק
יא מגני על אלהים מושיע ישרי לב
יב אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל יום
יג אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה
יד ולו הכין כלי מות חציו לדלקים יפעל
טו הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר
טז בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל
יז ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד
יח אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם יהוה עליון
פרק ח
א למנצח על הגתית מזמור לדוד
ב יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים
ג מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם
ד כי אראה שמיך מעשי אצבעתיך ירח וכוכבים אשר כוננתה
ה מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו
ו ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו
ז תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו
ח צנה ואלפים כלם וגם בהמות שדי
ט צפור שמים ודגי הים עבר ארחות ימים
י יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ
פרק ט
א למנצח עלמות לבן מזמור לדוד
ב אודה יהוה בכל לבי אספרה כל נפלאותיך
ג אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון
ד בשוב אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך
ה כי עשית משפטי ודיני ישבת לכסא שופט צדק
ו גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|ז}} {{Node-count limit exceeded|ט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|ח}} {{Node-count limit exceeded|ט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|ט}} {{Node-count limit exceeded|ט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|י}} {{Node-count limit exceeded|ט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יא}} {{Node-count limit exceeded|ט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יב}} {{Node-count limit exceeded|ט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יג}} {{Node-count limit exceeded|ט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יד}} {{Node-count limit exceeded|ט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|טו}} {{Node-count limit exceeded|ט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|טז}} {{Node-count limit exceeded|ט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יז}} {{Node-count limit exceeded|ט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יח}} {{Node-count limit exceeded|ט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|יט}} {{Node-count limit exceeded|ט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|כ}} {{Node-count limit exceeded|ט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ט|כא}} {{Node-count limit exceeded|ט כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|י}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|י|א}} {{Node-count limit exceeded|י א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ב}} {{Node-count limit exceeded|י ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ג}} {{Node-count limit exceeded|י ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ד}} {{Node-count limit exceeded|י ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ה}} {{Node-count limit exceeded|י ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ו}} {{Node-count limit exceeded|י ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ז}} {{Node-count limit exceeded|י ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ח}} {{Node-count limit exceeded|י ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|ט}} {{Node-count limit exceeded|י ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|י}} {{Node-count limit exceeded|י י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יא}} {{Node-count limit exceeded|י יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יב}} {{Node-count limit exceeded|י יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יג}} {{Node-count limit exceeded|י יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יד}} {{Node-count limit exceeded|י יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|טו}} {{Node-count limit exceeded|י טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|טז}} {{Node-count limit exceeded|י טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יז}} {{Node-count limit exceeded|י יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|י|יח}} {{Node-count limit exceeded|י יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|א}} {{Node-count limit exceeded|יא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ב}} {{Node-count limit exceeded|יא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ג}} {{Node-count limit exceeded|יא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ד}} {{Node-count limit exceeded|יא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ה}} {{Node-count limit exceeded|יא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ו}} {{Node-count limit exceeded|יא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יא|ז}} {{Node-count limit exceeded|יא ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|א}} {{Node-count limit exceeded|יב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ב}} {{Node-count limit exceeded|יב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ג}} {{Node-count limit exceeded|יב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ד}} {{Node-count limit exceeded|יב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ה}} {{Node-count limit exceeded|יב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ו}} {{Node-count limit exceeded|יב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ז}} {{Node-count limit exceeded|יב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ח}} {{Node-count limit exceeded|יב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יב|ט}} {{Node-count limit exceeded|יב ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|א}} {{Node-count limit exceeded|יג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|ב}} {{Node-count limit exceeded|יג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|ג}} {{Node-count limit exceeded|יג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|ד}} {{Node-count limit exceeded|יג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|ה}} {{Node-count limit exceeded|יג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יג|ו}} {{Node-count limit exceeded|יג ו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|טו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כח}} {{Node-count limit exceeded|יח כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|כט}} {{Node-count limit exceeded|יח כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|ל}} {{Node-count limit exceeded|יח ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לא}} {{Node-count limit exceeded|יח לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לב}} {{Node-count limit exceeded|יח לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לג}} {{Node-count limit exceeded|יח לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לד}} {{Node-count limit exceeded|יח לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לה}} {{Node-count limit exceeded|יח לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לו}} {{Node-count limit exceeded|יח לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לז}} {{Node-count limit exceeded|יח לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לח}} {{Node-count limit exceeded|יח לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|לט}} {{Node-count limit exceeded|יח לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מ}} {{Node-count limit exceeded|יח מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מא}} {{Node-count limit exceeded|יח מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מב}} {{Node-count limit exceeded|יח מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מג}} {{Node-count limit exceeded|יח מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מד}} {{Node-count limit exceeded|יח מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מה}} {{Node-count limit exceeded|יח מה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מו}} {{Node-count limit exceeded|יח מו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מז}} {{Node-count limit exceeded|יח מז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מח}} {{Node-count limit exceeded|יח מח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|מט}} {{Node-count limit exceeded|יח מט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|נ}} {{Node-count limit exceeded|יח נ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יח|נא}} {{Node-count limit exceeded|יח נא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|יט|טו}} {{Node-count limit exceeded|יט טו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כד}} {{Node-count limit exceeded|כב כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כה}} {{Node-count limit exceeded|כב כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כו}} {{Node-count limit exceeded|כב כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כז}} {{Node-count limit exceeded|כב כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כח}} {{Node-count limit exceeded|כב כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|כט}} {{Node-count limit exceeded|כב כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|ל}} {{Node-count limit exceeded|כב ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|לא}} {{Node-count limit exceeded|כב לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כב|לב}} {{Node-count limit exceeded|כב לב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ז}} {{Node-count limit exceeded|כה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ח}} {{Node-count limit exceeded|כה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|ט}} {{Node-count limit exceeded|כה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|י}} {{Node-count limit exceeded|כה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יא}} {{Node-count limit exceeded|כה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יב}} {{Node-count limit exceeded|כה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יג}} {{Node-count limit exceeded|כה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יד}} {{Node-count limit exceeded|כה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|טו}} {{Node-count limit exceeded|כה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|טז}} {{Node-count limit exceeded|כה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יז}} {{Node-count limit exceeded|כה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יח}} {{Node-count limit exceeded|כה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|יט}} {{Node-count limit exceeded|כה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|כ}} {{Node-count limit exceeded|כה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|כא}} {{Node-count limit exceeded|כה כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כה|כב}} {{Node-count limit exceeded|כה כב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|י}} {{Node-count limit exceeded|כז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|יא}} {{Node-count limit exceeded|כז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|יב}} {{Node-count limit exceeded|כז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|יג}} {{Node-count limit exceeded|כז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כז|יד}} {{Node-count limit exceeded|כז יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יד}} {{Node-count limit exceeded|לא יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|טו}} {{Node-count limit exceeded|לא טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|טז}} {{Node-count limit exceeded|לא טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יז}} {{Node-count limit exceeded|לא יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יח}} {{Node-count limit exceeded|לא יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|יט}} {{Node-count limit exceeded|לא יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כ}} {{Node-count limit exceeded|לא כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כא}} {{Node-count limit exceeded|לא כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כב}} {{Node-count limit exceeded|לא כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כג}} {{Node-count limit exceeded|לא כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כד}} {{Node-count limit exceeded|לא כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לא|כה}} {{Node-count limit exceeded|לא כה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|א}} {{Node-count limit exceeded|לב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ב}} {{Node-count limit exceeded|לב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ג}} {{Node-count limit exceeded|לב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ד}} {{Node-count limit exceeded|לב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ה}} {{Node-count limit exceeded|לב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ו}} {{Node-count limit exceeded|לב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ז}} {{Node-count limit exceeded|לב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ח}} {{Node-count limit exceeded|לב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|ט}} {{Node-count limit exceeded|לב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|י}} {{Node-count limit exceeded|לב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לב|יא}} {{Node-count limit exceeded|לב יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|א}} {{Node-count limit exceeded|לג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ב}} {{Node-count limit exceeded|לג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ג}} {{Node-count limit exceeded|לג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ד}} {{Node-count limit exceeded|לג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ה}} {{Node-count limit exceeded|לג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ו}} {{Node-count limit exceeded|לג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ז}} {{Node-count limit exceeded|לג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ח}} {{Node-count limit exceeded|לג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|ט}} {{Node-count limit exceeded|לג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|י}} {{Node-count limit exceeded|לג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יא}} {{Node-count limit exceeded|לג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יב}} {{Node-count limit exceeded|לג יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יג}} {{Node-count limit exceeded|לג יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יד}} {{Node-count limit exceeded|לג יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|טו}} {{Node-count limit exceeded|לג טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|טז}} {{Node-count limit exceeded|לג טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יז}} {{Node-count limit exceeded|לג יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יח}} {{Node-count limit exceeded|לג יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|יט}} {{Node-count limit exceeded|לג יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|כ}} {{Node-count limit exceeded|לג כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|כא}} {{Node-count limit exceeded|לג כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לג|כב}} {{Node-count limit exceeded|לג כב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|א}} {{Node-count limit exceeded|לד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ב}} {{Node-count limit exceeded|לד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ג}} {{Node-count limit exceeded|לד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ד}} {{Node-count limit exceeded|לד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ה}} {{Node-count limit exceeded|לד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ו}} {{Node-count limit exceeded|לד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ז}} {{Node-count limit exceeded|לד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ח}} {{Node-count limit exceeded|לד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|ט}} {{Node-count limit exceeded|לד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|י}} {{Node-count limit exceeded|לד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יא}} {{Node-count limit exceeded|לד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יב}} {{Node-count limit exceeded|לד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יג}} {{Node-count limit exceeded|לד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יד}} {{Node-count limit exceeded|לד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|טו}} {{Node-count limit exceeded|לד טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|טז}} {{Node-count limit exceeded|לד טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יז}} {{Node-count limit exceeded|לד יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יח}} {{Node-count limit exceeded|לד יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|יט}} {{Node-count limit exceeded|לד יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|כ}} {{Node-count limit exceeded|לד כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|כא}} {{Node-count limit exceeded|לד כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|כב}} {{Node-count limit exceeded|לד כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לד|כג}} {{Node-count limit exceeded|לד כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|א}} {{Node-count limit exceeded|לה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ב}} {{Node-count limit exceeded|לה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ג}} {{Node-count limit exceeded|לה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ד}} {{Node-count limit exceeded|לה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ה}} {{Node-count limit exceeded|לה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ו}} {{Node-count limit exceeded|לה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ז}} {{Node-count limit exceeded|לה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ח}} {{Node-count limit exceeded|לה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|ט}} {{Node-count limit exceeded|לה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|י}} {{Node-count limit exceeded|לה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יא}} {{Node-count limit exceeded|לה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יב}} {{Node-count limit exceeded|לה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יג}} {{Node-count limit exceeded|לה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יד}} {{Node-count limit exceeded|לה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|טו}} {{Node-count limit exceeded|לה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|טז}} {{Node-count limit exceeded|לה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יז}} {{Node-count limit exceeded|לה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יח}} {{Node-count limit exceeded|לה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|יט}} {{Node-count limit exceeded|לה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כ}} {{Node-count limit exceeded|לה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כא}} {{Node-count limit exceeded|לה כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כב}} {{Node-count limit exceeded|לה כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כג}} {{Node-count limit exceeded|לה כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כד}} {{Node-count limit exceeded|לה כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כה}} {{Node-count limit exceeded|לה כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כו}} {{Node-count limit exceeded|לה כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כז}} {{Node-count limit exceeded|לה כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לה|כח}} {{Node-count limit exceeded|לה כח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|א}} {{Node-count limit exceeded|לו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ב}} {{Node-count limit exceeded|לו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ג}} {{Node-count limit exceeded|לו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ד}} {{Node-count limit exceeded|לו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ה}} {{Node-count limit exceeded|לו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ו}} {{Node-count limit exceeded|לו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ז}} {{Node-count limit exceeded|לו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ח}} {{Node-count limit exceeded|לו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|ט}} {{Node-count limit exceeded|לו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|י}} {{Node-count limit exceeded|לו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|יא}} {{Node-count limit exceeded|לו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|יב}} {{Node-count limit exceeded|לו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לו|יג}} {{Node-count limit exceeded|לו יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|א}} {{Node-count limit exceeded|לז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ב}} {{Node-count limit exceeded|לז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ג}} {{Node-count limit exceeded|לז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ד}} {{Node-count limit exceeded|לז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ה}} {{Node-count limit exceeded|לז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ו}} {{Node-count limit exceeded|לז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ז}} {{Node-count limit exceeded|לז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ח}} {{Node-count limit exceeded|לז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ט}} {{Node-count limit exceeded|לז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|י}} {{Node-count limit exceeded|לז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יא}} {{Node-count limit exceeded|לז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יב}} {{Node-count limit exceeded|לז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יג}} {{Node-count limit exceeded|לז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יד}} {{Node-count limit exceeded|לז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|טו}} {{Node-count limit exceeded|לז טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|טז}} {{Node-count limit exceeded|לז טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יז}} {{Node-count limit exceeded|לז יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יח}} {{Node-count limit exceeded|לז יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|יט}} {{Node-count limit exceeded|לז יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כ}} {{Node-count limit exceeded|לז כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כא}} {{Node-count limit exceeded|לז כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כב}} {{Node-count limit exceeded|לז כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כג}} {{Node-count limit exceeded|לז כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כד}} {{Node-count limit exceeded|לז כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כה}} {{Node-count limit exceeded|לז כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כו}} {{Node-count limit exceeded|לז כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כז}} {{Node-count limit exceeded|לז כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כח}} {{Node-count limit exceeded|לז כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|כט}} {{Node-count limit exceeded|לז כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|ל}} {{Node-count limit exceeded|לז ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לא}} {{Node-count limit exceeded|לז לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לב}} {{Node-count limit exceeded|לז לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לג}} {{Node-count limit exceeded|לז לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לד}} {{Node-count limit exceeded|לז לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לה}} {{Node-count limit exceeded|לז לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לו}} {{Node-count limit exceeded|לז לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לז}} {{Node-count limit exceeded|לז לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לח}} {{Node-count limit exceeded|לז לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|לט}} {{Node-count limit exceeded|לז לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לז|מ}} {{Node-count limit exceeded|לז מ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|א}} {{Node-count limit exceeded|לח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ב}} {{Node-count limit exceeded|לח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ג}} {{Node-count limit exceeded|לח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ד}} {{Node-count limit exceeded|לח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ה}} {{Node-count limit exceeded|לח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ו}} {{Node-count limit exceeded|לח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ז}} {{Node-count limit exceeded|לח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ח}} {{Node-count limit exceeded|לח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|ט}} {{Node-count limit exceeded|לח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|י}} {{Node-count limit exceeded|לח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יא}} {{Node-count limit exceeded|לח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יב}} {{Node-count limit exceeded|לח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יג}} {{Node-count limit exceeded|לח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יד}} {{Node-count limit exceeded|לח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|טו}} {{Node-count limit exceeded|לח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|טז}} {{Node-count limit exceeded|לח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יז}} {{Node-count limit exceeded|לח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יח}} {{Node-count limit exceeded|לח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|יט}} {{Node-count limit exceeded|לח יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|כ}} {{Node-count limit exceeded|לח כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|כא}} {{Node-count limit exceeded|לח כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|כב}} {{Node-count limit exceeded|לח כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לח|כג}} {{Node-count limit exceeded|לח כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|א}} {{Node-count limit exceeded|לט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ב}} {{Node-count limit exceeded|לט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ג}} {{Node-count limit exceeded|לט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ד}} {{Node-count limit exceeded|לט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ה}} {{Node-count limit exceeded|לט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ו}} {{Node-count limit exceeded|לט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ז}} {{Node-count limit exceeded|לט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ח}} {{Node-count limit exceeded|לט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|ט}} {{Node-count limit exceeded|לט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|י}} {{Node-count limit exceeded|לט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|יא}} {{Node-count limit exceeded|לט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|יב}} {{Node-count limit exceeded|לט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|יג}} {{Node-count limit exceeded|לט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|לט|יד}} {{Node-count limit exceeded|לט יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|א}} {{Node-count limit exceeded|מ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ב}} {{Node-count limit exceeded|מ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ג}} {{Node-count limit exceeded|מ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ד}} {{Node-count limit exceeded|מ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ה}} {{Node-count limit exceeded|מ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ו}} {{Node-count limit exceeded|מ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ז}} {{Node-count limit exceeded|מ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ח}} {{Node-count limit exceeded|מ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|ט}} {{Node-count limit exceeded|מ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|י}} {{Node-count limit exceeded|מ י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יא}} {{Node-count limit exceeded|מ יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יב}} {{Node-count limit exceeded|מ יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יג}} {{Node-count limit exceeded|מ יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יד}} {{Node-count limit exceeded|מ יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|טו}} {{Node-count limit exceeded|מ טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|טז}} {{Node-count limit exceeded|מ טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יז}} {{Node-count limit exceeded|מ יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מ|יח}} {{Node-count limit exceeded|מ יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|א}} {{Node-count limit exceeded|מא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ב}} {{Node-count limit exceeded|מא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ג}} {{Node-count limit exceeded|מא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ד}} {{Node-count limit exceeded|מא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ה}} {{Node-count limit exceeded|מא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ו}} {{Node-count limit exceeded|מא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ז}} {{Node-count limit exceeded|מא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ח}} {{Node-count limit exceeded|מא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|ט}} {{Node-count limit exceeded|מא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|י}} {{Node-count limit exceeded|מא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|יא}} {{Node-count limit exceeded|מא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|יב}} {{Node-count limit exceeded|מא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|יג}} {{Node-count limit exceeded|מא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מא|יד}} {{Node-count limit exceeded|מא יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|א}} {{Node-count limit exceeded|מב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ב}} {{Node-count limit exceeded|מב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ג}} {{Node-count limit exceeded|מב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ד}} {{Node-count limit exceeded|מב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ה}} {{Node-count limit exceeded|מב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ו}} {{Node-count limit exceeded|מב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ז}} {{Node-count limit exceeded|מב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ח}} {{Node-count limit exceeded|מב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|ט}} {{Node-count limit exceeded|מב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|י}} {{Node-count limit exceeded|מב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|יא}} {{Node-count limit exceeded|מב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מב|יב}} {{Node-count limit exceeded|מב יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מג|א}} {{Node-count limit exceeded|מג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מג|ב}} {{Node-count limit exceeded|מג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מג|ג}} {{Node-count limit exceeded|מג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מג|ד}} {{Node-count limit exceeded|מג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מג|ה}} {{Node-count limit exceeded|מג ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|א}} {{Node-count limit exceeded|מד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ב}} {{Node-count limit exceeded|מד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ג}} {{Node-count limit exceeded|מד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ד}} {{Node-count limit exceeded|מד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ה}} {{Node-count limit exceeded|מד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ו}} {{Node-count limit exceeded|מד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ז}} {{Node-count limit exceeded|מד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ח}} {{Node-count limit exceeded|מד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|ט}} {{Node-count limit exceeded|מד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|י}} {{Node-count limit exceeded|מד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יא}} {{Node-count limit exceeded|מד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יב}} {{Node-count limit exceeded|מד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יג}} {{Node-count limit exceeded|מד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יד}} {{Node-count limit exceeded|מד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|טו}} {{Node-count limit exceeded|מד טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|טז}} {{Node-count limit exceeded|מד טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יז}} {{Node-count limit exceeded|מד יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יח}} {{Node-count limit exceeded|מד יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|יט}} {{Node-count limit exceeded|מד יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כ}} {{Node-count limit exceeded|מד כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כא}} {{Node-count limit exceeded|מד כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כב}} {{Node-count limit exceeded|מד כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כג}} {{Node-count limit exceeded|מד כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כד}} {{Node-count limit exceeded|מד כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כה}} {{Node-count limit exceeded|מד כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כו}} {{Node-count limit exceeded|מד כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מד|כז}} {{Node-count limit exceeded|מד כז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|א}} {{Node-count limit exceeded|מה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ב}} {{Node-count limit exceeded|מה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ג}} {{Node-count limit exceeded|מה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ד}} {{Node-count limit exceeded|מה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ה}} {{Node-count limit exceeded|מה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ו}} {{Node-count limit exceeded|מה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ז}} {{Node-count limit exceeded|מה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ח}} {{Node-count limit exceeded|מה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|ט}} {{Node-count limit exceeded|מה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|י}} {{Node-count limit exceeded|מה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יא}} {{Node-count limit exceeded|מה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יב}} {{Node-count limit exceeded|מה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יג}} {{Node-count limit exceeded|מה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יד}} {{Node-count limit exceeded|מה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|טו}} {{Node-count limit exceeded|מה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|טז}} {{Node-count limit exceeded|מה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יז}} {{Node-count limit exceeded|מה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מה|יח}} {{Node-count limit exceeded|מה יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|א}} {{Node-count limit exceeded|מו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ב}} {{Node-count limit exceeded|מו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ג}} {{Node-count limit exceeded|מו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ד}} {{Node-count limit exceeded|מו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ה}} {{Node-count limit exceeded|מו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ו}} {{Node-count limit exceeded|מו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ז}} {{Node-count limit exceeded|מו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ח}} {{Node-count limit exceeded|מו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|ט}} {{Node-count limit exceeded|מו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|י}} {{Node-count limit exceeded|מו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|יא}} {{Node-count limit exceeded|מו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מו|יב}} {{Node-count limit exceeded|מו יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|א}} {{Node-count limit exceeded|מז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ב}} {{Node-count limit exceeded|מז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ג}} {{Node-count limit exceeded|מז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ד}} {{Node-count limit exceeded|מז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ה}} {{Node-count limit exceeded|מז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ו}} {{Node-count limit exceeded|מז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ז}} {{Node-count limit exceeded|מז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ח}} {{Node-count limit exceeded|מז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|ט}} {{Node-count limit exceeded|מז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מז|י}} {{Node-count limit exceeded|מז י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|א}} {{Node-count limit exceeded|מח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ב}} {{Node-count limit exceeded|מח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ג}} {{Node-count limit exceeded|מח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ד}} {{Node-count limit exceeded|מח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ה}} {{Node-count limit exceeded|מח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ו}} {{Node-count limit exceeded|מח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ז}} {{Node-count limit exceeded|מח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ח}} {{Node-count limit exceeded|מח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|ט}} {{Node-count limit exceeded|מח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|י}} {{Node-count limit exceeded|מח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|יא}} {{Node-count limit exceeded|מח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|יב}} {{Node-count limit exceeded|מח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|יג}} {{Node-count limit exceeded|מח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|יד}} {{Node-count limit exceeded|מח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מח|טו}} {{Node-count limit exceeded|מח טו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|א}} {{Node-count limit exceeded|מט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ב}} {{Node-count limit exceeded|מט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ג}} {{Node-count limit exceeded|מט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ד}} {{Node-count limit exceeded|מט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ה}} {{Node-count limit exceeded|מט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ו}} {{Node-count limit exceeded|מט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ז}} {{Node-count limit exceeded|מט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ח}} {{Node-count limit exceeded|מט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|ט}} {{Node-count limit exceeded|מט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|י}} {{Node-count limit exceeded|מט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יא}} {{Node-count limit exceeded|מט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יב}} {{Node-count limit exceeded|מט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יג}} {{Node-count limit exceeded|מט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יד}} {{Node-count limit exceeded|מט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|טו}} {{Node-count limit exceeded|מט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|טז}} {{Node-count limit exceeded|מט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יז}} {{Node-count limit exceeded|מט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יח}} {{Node-count limit exceeded|מט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|יט}} {{Node-count limit exceeded|מט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|כ}} {{Node-count limit exceeded|מט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|מט|כא}} {{Node-count limit exceeded|מט כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|א}} {{Node-count limit exceeded|נ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ב}} {{Node-count limit exceeded|נ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ג}} {{Node-count limit exceeded|נ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ד}} {{Node-count limit exceeded|נ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ה}} {{Node-count limit exceeded|נ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ו}} {{Node-count limit exceeded|נ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ז}} {{Node-count limit exceeded|נ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ח}} {{Node-count limit exceeded|נ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|ט}} {{Node-count limit exceeded|נ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|י}} {{Node-count limit exceeded|נ י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יא}} {{Node-count limit exceeded|נ יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יב}} {{Node-count limit exceeded|נ יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יג}} {{Node-count limit exceeded|נ יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יד}} {{Node-count limit exceeded|נ יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|טו}} {{Node-count limit exceeded|נ טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|טז}} {{Node-count limit exceeded|נ טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יז}} {{Node-count limit exceeded|נ יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יח}} {{Node-count limit exceeded|נ יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|יט}} {{Node-count limit exceeded|נ יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|כ}} {{Node-count limit exceeded|נ כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|כא}} {{Node-count limit exceeded|נ כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|כב}} {{Node-count limit exceeded|נ כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נ|כג}} {{Node-count limit exceeded|נ כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|א}} {{Node-count limit exceeded|נא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ב}} {{Node-count limit exceeded|נא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ג}} {{Node-count limit exceeded|נא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ד}} {{Node-count limit exceeded|נא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ה}} {{Node-count limit exceeded|נא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ו}} {{Node-count limit exceeded|נא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ז}} {{Node-count limit exceeded|נא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ח}} {{Node-count limit exceeded|נא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|ט}} {{Node-count limit exceeded|נא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|י}} {{Node-count limit exceeded|נא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יא}} {{Node-count limit exceeded|נא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יב}} {{Node-count limit exceeded|נא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יג}} {{Node-count limit exceeded|נא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יד}} {{Node-count limit exceeded|נא יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|טו}} {{Node-count limit exceeded|נא טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|טז}} {{Node-count limit exceeded|נא טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יז}} {{Node-count limit exceeded|נא יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יח}} {{Node-count limit exceeded|נא יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|יט}} {{Node-count limit exceeded|נא יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|כ}} {{Node-count limit exceeded|נא כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נא|כא}} {{Node-count limit exceeded|נא כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|א}} {{Node-count limit exceeded|נב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ב}} {{Node-count limit exceeded|נב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ג}} {{Node-count limit exceeded|נב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ד}} {{Node-count limit exceeded|נב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ה}} {{Node-count limit exceeded|נב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ו}} {{Node-count limit exceeded|נב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ז}} {{Node-count limit exceeded|נב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ח}} {{Node-count limit exceeded|נב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|ט}} {{Node-count limit exceeded|נב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|י}} {{Node-count limit exceeded|נב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נב|יא}} {{Node-count limit exceeded|נב יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|א}} {{Node-count limit exceeded|נג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ב}} {{Node-count limit exceeded|נג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ג}} {{Node-count limit exceeded|נג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ד}} {{Node-count limit exceeded|נג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ה}} {{Node-count limit exceeded|נג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ו}} {{Node-count limit exceeded|נג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נג|ז}} {{Node-count limit exceeded|נג ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|א}} {{Node-count limit exceeded|נד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ב}} {{Node-count limit exceeded|נד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ג}} {{Node-count limit exceeded|נד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ד}} {{Node-count limit exceeded|נד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ה}} {{Node-count limit exceeded|נד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ו}} {{Node-count limit exceeded|נד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ז}} {{Node-count limit exceeded|נד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ח}} {{Node-count limit exceeded|נד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נד|ט}} {{Node-count limit exceeded|נד ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|א}} {{Node-count limit exceeded|נה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ב}} {{Node-count limit exceeded|נה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ג}} {{Node-count limit exceeded|נה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ד}} {{Node-count limit exceeded|נה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ה}} {{Node-count limit exceeded|נה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ו}} {{Node-count limit exceeded|נה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ז}} {{Node-count limit exceeded|נה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ח}} {{Node-count limit exceeded|נה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|ט}} {{Node-count limit exceeded|נה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|י}} {{Node-count limit exceeded|נה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יא}} {{Node-count limit exceeded|נה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יב}} {{Node-count limit exceeded|נה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יג}} {{Node-count limit exceeded|נה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יד}} {{Node-count limit exceeded|נה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|טו}} {{Node-count limit exceeded|נה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|טז}} {{Node-count limit exceeded|נה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יז}} {{Node-count limit exceeded|נה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יח}} {{Node-count limit exceeded|נה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|יט}} {{Node-count limit exceeded|נה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|כ}} {{Node-count limit exceeded|נה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|כא}} {{Node-count limit exceeded|נה כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|כב}} {{Node-count limit exceeded|נה כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|כג}} {{Node-count limit exceeded|נה כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נה|כד}} {{Node-count limit exceeded|נה כד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|א}} {{Node-count limit exceeded|נו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ב}} {{Node-count limit exceeded|נו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ג}} {{Node-count limit exceeded|נו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ד}} {{Node-count limit exceeded|נו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ה}} {{Node-count limit exceeded|נו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ו}} {{Node-count limit exceeded|נו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ז}} {{Node-count limit exceeded|נו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ח}} {{Node-count limit exceeded|נו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|ט}} {{Node-count limit exceeded|נו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|י}} {{Node-count limit exceeded|נו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|יא}} {{Node-count limit exceeded|נו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|יב}} {{Node-count limit exceeded|נו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|יג}} {{Node-count limit exceeded|נו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נו|יד}} {{Node-count limit exceeded|נו יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|א}} {{Node-count limit exceeded|נז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ב}} {{Node-count limit exceeded|נז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ג}} {{Node-count limit exceeded|נז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ד}} {{Node-count limit exceeded|נז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ה}} {{Node-count limit exceeded|נז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ו}} {{Node-count limit exceeded|נז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ז}} {{Node-count limit exceeded|נז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ח}} {{Node-count limit exceeded|נז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|ט}} {{Node-count limit exceeded|נז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|י}} {{Node-count limit exceeded|נז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|יא}} {{Node-count limit exceeded|נז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נז|יב}} {{Node-count limit exceeded|נז יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|א}} {{Node-count limit exceeded|נח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ב}} {{Node-count limit exceeded|נח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ג}} {{Node-count limit exceeded|נח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ד}} {{Node-count limit exceeded|נח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ה}} {{Node-count limit exceeded|נח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ו}} {{Node-count limit exceeded|נח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ז}} {{Node-count limit exceeded|נח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ח}} {{Node-count limit exceeded|נח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|ט}} {{Node-count limit exceeded|נח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|י}} {{Node-count limit exceeded|נח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|יא}} {{Node-count limit exceeded|נח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נח|יב}} {{Node-count limit exceeded|נח יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|א}} {{Node-count limit exceeded|נט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ב}} {{Node-count limit exceeded|נט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ג}} {{Node-count limit exceeded|נט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ד}} {{Node-count limit exceeded|נט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ה}} {{Node-count limit exceeded|נט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ו}} {{Node-count limit exceeded|נט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ז}} {{Node-count limit exceeded|נט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ח}} {{Node-count limit exceeded|נט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|ט}} {{Node-count limit exceeded|נט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|י}} {{Node-count limit exceeded|נט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יא}} {{Node-count limit exceeded|נט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יב}} {{Node-count limit exceeded|נט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יג}} {{Node-count limit exceeded|נט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יד}} {{Node-count limit exceeded|נט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|טו}} {{Node-count limit exceeded|נט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|טז}} {{Node-count limit exceeded|נט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יז}} {{Node-count limit exceeded|נט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|נט|יח}} {{Node-count limit exceeded|נט יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|א}} {{Node-count limit exceeded|ס א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ב}} {{Node-count limit exceeded|ס ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ג}} {{Node-count limit exceeded|ס ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ד}} {{Node-count limit exceeded|ס ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ה}} {{Node-count limit exceeded|ס ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ו}} {{Node-count limit exceeded|ס ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ז}} {{Node-count limit exceeded|ס ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ח}} {{Node-count limit exceeded|ס ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|ט}} {{Node-count limit exceeded|ס ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|י}} {{Node-count limit exceeded|ס י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|יא}} {{Node-count limit exceeded|ס יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|יב}} {{Node-count limit exceeded|ס יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|יג}} {{Node-count limit exceeded|ס יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ס|יד}} {{Node-count limit exceeded|ס יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|א}} {{Node-count limit exceeded|סא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ב}} {{Node-count limit exceeded|סא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ג}} {{Node-count limit exceeded|סא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ד}} {{Node-count limit exceeded|סא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ה}} {{Node-count limit exceeded|סא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ו}} {{Node-count limit exceeded|סא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ז}} {{Node-count limit exceeded|סא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ח}} {{Node-count limit exceeded|סא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סא|ט}} {{Node-count limit exceeded|סא ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|א}} {{Node-count limit exceeded|סב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ב}} {{Node-count limit exceeded|סב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ג}} {{Node-count limit exceeded|סב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ד}} {{Node-count limit exceeded|סב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ה}} {{Node-count limit exceeded|סב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ו}} {{Node-count limit exceeded|סב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ז}} {{Node-count limit exceeded|סב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ח}} {{Node-count limit exceeded|סב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|ט}} {{Node-count limit exceeded|סב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|י}} {{Node-count limit exceeded|סב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|יא}} {{Node-count limit exceeded|סב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|יב}} {{Node-count limit exceeded|סב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סב|יג}} {{Node-count limit exceeded|סב יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|א}} {{Node-count limit exceeded|סג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ב}} {{Node-count limit exceeded|סג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ג}} {{Node-count limit exceeded|סג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ד}} {{Node-count limit exceeded|סג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ה}} {{Node-count limit exceeded|סג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ו}} {{Node-count limit exceeded|סג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ז}} {{Node-count limit exceeded|סג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ח}} {{Node-count limit exceeded|סג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|ט}} {{Node-count limit exceeded|סג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|י}} {{Node-count limit exceeded|סג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|יא}} {{Node-count limit exceeded|סג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סג|יב}} {{Node-count limit exceeded|סג יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|א}} {{Node-count limit exceeded|סד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ב}} {{Node-count limit exceeded|סד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ג}} {{Node-count limit exceeded|סד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ד}} {{Node-count limit exceeded|סד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ה}} {{Node-count limit exceeded|סד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ו}} {{Node-count limit exceeded|סד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ז}} {{Node-count limit exceeded|סד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ח}} {{Node-count limit exceeded|סד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|ט}} {{Node-count limit exceeded|סד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|י}} {{Node-count limit exceeded|סד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סד|יא}} {{Node-count limit exceeded|סד יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|א}} {{Node-count limit exceeded|סה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ב}} {{Node-count limit exceeded|סה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ג}} {{Node-count limit exceeded|סה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ד}} {{Node-count limit exceeded|סה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ה}} {{Node-count limit exceeded|סה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ו}} {{Node-count limit exceeded|סה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ז}} {{Node-count limit exceeded|סה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ח}} {{Node-count limit exceeded|סה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|ט}} {{Node-count limit exceeded|סה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|י}} {{Node-count limit exceeded|סה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|יא}} {{Node-count limit exceeded|סה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|יב}} {{Node-count limit exceeded|סה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|יג}} {{Node-count limit exceeded|סה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סה|יד}} {{Node-count limit exceeded|סה יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|א}} {{Node-count limit exceeded|סו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ב}} {{Node-count limit exceeded|סו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ג}} {{Node-count limit exceeded|סו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ד}} {{Node-count limit exceeded|סו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ה}} {{Node-count limit exceeded|סו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ו}} {{Node-count limit exceeded|סו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ז}} {{Node-count limit exceeded|סו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ח}} {{Node-count limit exceeded|סו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|ט}} {{Node-count limit exceeded|סו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|י}} {{Node-count limit exceeded|סו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יא}} {{Node-count limit exceeded|סו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יב}} {{Node-count limit exceeded|סו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יג}} {{Node-count limit exceeded|סו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יד}} {{Node-count limit exceeded|סו יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|טו}} {{Node-count limit exceeded|סו טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|טז}} {{Node-count limit exceeded|סו טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יז}} {{Node-count limit exceeded|סו יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יח}} {{Node-count limit exceeded|סו יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|יט}} {{Node-count limit exceeded|סו יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סו|כ}} {{Node-count limit exceeded|סו כ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|א}} {{Node-count limit exceeded|סז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ב}} {{Node-count limit exceeded|סז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ג}} {{Node-count limit exceeded|סז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ד}} {{Node-count limit exceeded|סז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ה}} {{Node-count limit exceeded|סז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ו}} {{Node-count limit exceeded|סז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ז}} {{Node-count limit exceeded|סז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סז|ח}} {{Node-count limit exceeded|סז ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|א}} {{Node-count limit exceeded|סח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ב}} {{Node-count limit exceeded|סח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ג}} {{Node-count limit exceeded|סח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ד}} {{Node-count limit exceeded|סח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ה}} {{Node-count limit exceeded|סח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ו}} {{Node-count limit exceeded|סח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ז}} {{Node-count limit exceeded|סח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ח}} {{Node-count limit exceeded|סח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ט}} {{Node-count limit exceeded|סח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|י}} {{Node-count limit exceeded|סח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יא}} {{Node-count limit exceeded|סח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יב}} {{Node-count limit exceeded|סח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יג}} {{Node-count limit exceeded|סח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יד}} {{Node-count limit exceeded|סח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|טו}} {{Node-count limit exceeded|סח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|טז}} {{Node-count limit exceeded|סח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יז}} {{Node-count limit exceeded|סח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יח}} {{Node-count limit exceeded|סח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|יט}} {{Node-count limit exceeded|סח יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כ}} {{Node-count limit exceeded|סח כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כא}} {{Node-count limit exceeded|סח כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כב}} {{Node-count limit exceeded|סח כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כג}} {{Node-count limit exceeded|סח כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כד}} {{Node-count limit exceeded|סח כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כה}} {{Node-count limit exceeded|סח כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כו}} {{Node-count limit exceeded|סח כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כז}} {{Node-count limit exceeded|סח כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כח}} {{Node-count limit exceeded|סח כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|כט}} {{Node-count limit exceeded|סח כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|ל}} {{Node-count limit exceeded|סח ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לא}} {{Node-count limit exceeded|סח לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לב}} {{Node-count limit exceeded|סח לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לג}} {{Node-count limit exceeded|סח לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לד}} {{Node-count limit exceeded|סח לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לה}} {{Node-count limit exceeded|סח לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סח|לו}} {{Node-count limit exceeded|סח לו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|א}} {{Node-count limit exceeded|סט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ב}} {{Node-count limit exceeded|סט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ג}} {{Node-count limit exceeded|סט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ד}} {{Node-count limit exceeded|סט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ה}} {{Node-count limit exceeded|סט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ו}} {{Node-count limit exceeded|סט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ז}} {{Node-count limit exceeded|סט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ח}} {{Node-count limit exceeded|סט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ט}} {{Node-count limit exceeded|סט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|י}} {{Node-count limit exceeded|סט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יא}} {{Node-count limit exceeded|סט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יב}} {{Node-count limit exceeded|סט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יג}} {{Node-count limit exceeded|סט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יד}} {{Node-count limit exceeded|סט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|טו}} {{Node-count limit exceeded|סט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|טז}} {{Node-count limit exceeded|סט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יז}} {{Node-count limit exceeded|סט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יח}} {{Node-count limit exceeded|סט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|יט}} {{Node-count limit exceeded|סט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כ}} {{Node-count limit exceeded|סט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כא}} {{Node-count limit exceeded|סט כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כב}} {{Node-count limit exceeded|סט כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כג}} {{Node-count limit exceeded|סט כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כד}} {{Node-count limit exceeded|סט כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כה}} {{Node-count limit exceeded|סט כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כו}} {{Node-count limit exceeded|סט כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כז}} {{Node-count limit exceeded|סט כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כח}} {{Node-count limit exceeded|סט כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|כט}} {{Node-count limit exceeded|סט כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|ל}} {{Node-count limit exceeded|סט ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לא}} {{Node-count limit exceeded|סט לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לב}} {{Node-count limit exceeded|סט לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לג}} {{Node-count limit exceeded|סט לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לד}} {{Node-count limit exceeded|סט לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לה}} {{Node-count limit exceeded|סט לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לו}} {{Node-count limit exceeded|סט לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|סט|לז}} {{Node-count limit exceeded|סט לז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|א}} {{Node-count limit exceeded|ע א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|ב}} {{Node-count limit exceeded|ע ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|ג}} {{Node-count limit exceeded|ע ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|ד}} {{Node-count limit exceeded|ע ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|ה}} {{Node-count limit exceeded|ע ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ע|ו}} {{Node-count limit exceeded|ע ו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|א}} {{Node-count limit exceeded|עא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ב}} {{Node-count limit exceeded|עא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ג}} {{Node-count limit exceeded|עא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ד}} {{Node-count limit exceeded|עא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ה}} {{Node-count limit exceeded|עא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ו}} {{Node-count limit exceeded|עא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ז}} {{Node-count limit exceeded|עא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ח}} {{Node-count limit exceeded|עא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|ט}} {{Node-count limit exceeded|עא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|י}} {{Node-count limit exceeded|עא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יא}} {{Node-count limit exceeded|עא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יב}} {{Node-count limit exceeded|עא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יג}} {{Node-count limit exceeded|עא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יד}} {{Node-count limit exceeded|עא יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|טו}} {{Node-count limit exceeded|עא טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|טז}} {{Node-count limit exceeded|עא טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יז}} {{Node-count limit exceeded|עא יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יח}} {{Node-count limit exceeded|עא יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|יט}} {{Node-count limit exceeded|עא יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|כ}} {{Node-count limit exceeded|עא כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|כא}} {{Node-count limit exceeded|עא כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|כב}} {{Node-count limit exceeded|עא כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|כג}} {{Node-count limit exceeded|עא כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עא|כד}} {{Node-count limit exceeded|עא כד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|א}} {{Node-count limit exceeded|עב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ב}} {{Node-count limit exceeded|עב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ג}} {{Node-count limit exceeded|עב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ד}} {{Node-count limit exceeded|עב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ה}} {{Node-count limit exceeded|עב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ו}} {{Node-count limit exceeded|עב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ז}} {{Node-count limit exceeded|עב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ח}} {{Node-count limit exceeded|עב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|ט}} {{Node-count limit exceeded|עב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|י}} {{Node-count limit exceeded|עב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יא}} {{Node-count limit exceeded|עב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יב}} {{Node-count limit exceeded|עב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יג}} {{Node-count limit exceeded|עב יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יד}} {{Node-count limit exceeded|עב יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|טו}} {{Node-count limit exceeded|עב טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|טז}} {{Node-count limit exceeded|עב טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יז}} {{Node-count limit exceeded|עב יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יח}} {{Node-count limit exceeded|עב יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|יט}} {{Node-count limit exceeded|עב יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עב|כ}} {{Node-count limit exceeded|עב כ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|א}} {{Node-count limit exceeded|עג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ב}} {{Node-count limit exceeded|עג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ג}} {{Node-count limit exceeded|עג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ד}} {{Node-count limit exceeded|עג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ה}} {{Node-count limit exceeded|עג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ו}} {{Node-count limit exceeded|עג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ז}} {{Node-count limit exceeded|עג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ח}} {{Node-count limit exceeded|עג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|ט}} {{Node-count limit exceeded|עג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|י}} {{Node-count limit exceeded|עג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יא}} {{Node-count limit exceeded|עג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יב}} {{Node-count limit exceeded|עג יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יג}} {{Node-count limit exceeded|עג יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יד}} {{Node-count limit exceeded|עג יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|טו}} {{Node-count limit exceeded|עג טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|טז}} {{Node-count limit exceeded|עג טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יז}} {{Node-count limit exceeded|עג יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יח}} {{Node-count limit exceeded|עג יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|יט}} {{Node-count limit exceeded|עג יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כ}} {{Node-count limit exceeded|עג כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כא}} {{Node-count limit exceeded|עג כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כב}} {{Node-count limit exceeded|עג כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כג}} {{Node-count limit exceeded|עג כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כד}} {{Node-count limit exceeded|עג כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כה}} {{Node-count limit exceeded|עג כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כו}} {{Node-count limit exceeded|עג כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כז}} {{Node-count limit exceeded|עג כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עג|כח}} {{Node-count limit exceeded|עג כח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|א}} {{Node-count limit exceeded|עד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ב}} {{Node-count limit exceeded|עד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ג}} {{Node-count limit exceeded|עד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ד}} {{Node-count limit exceeded|עד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ה}} {{Node-count limit exceeded|עד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ו}} {{Node-count limit exceeded|עד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ז}} {{Node-count limit exceeded|עד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ח}} {{Node-count limit exceeded|עד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|ט}} {{Node-count limit exceeded|עד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|י}} {{Node-count limit exceeded|עד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יא}} {{Node-count limit exceeded|עד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יב}} {{Node-count limit exceeded|עד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יג}} {{Node-count limit exceeded|עד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יד}} {{Node-count limit exceeded|עד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|טו}} {{Node-count limit exceeded|עד טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|טז}} {{Node-count limit exceeded|עד טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יז}} {{Node-count limit exceeded|עד יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יח}} {{Node-count limit exceeded|עד יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|יט}} {{Node-count limit exceeded|עד יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|כ}} {{Node-count limit exceeded|עד כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|כא}} {{Node-count limit exceeded|עד כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|כב}} {{Node-count limit exceeded|עד כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עד|כג}} {{Node-count limit exceeded|עד כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|א}} {{Node-count limit exceeded|עה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ב}} {{Node-count limit exceeded|עה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ג}} {{Node-count limit exceeded|עה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ד}} {{Node-count limit exceeded|עה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ה}} {{Node-count limit exceeded|עה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ו}} {{Node-count limit exceeded|עה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ז}} {{Node-count limit exceeded|עה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ח}} {{Node-count limit exceeded|עה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|ט}} {{Node-count limit exceeded|עה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|י}} {{Node-count limit exceeded|עה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עה|יא}} {{Node-count limit exceeded|עה יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|א}} {{Node-count limit exceeded|עו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ב}} {{Node-count limit exceeded|עו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ג}} {{Node-count limit exceeded|עו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ד}} {{Node-count limit exceeded|עו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ה}} {{Node-count limit exceeded|עו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ו}} {{Node-count limit exceeded|עו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ז}} {{Node-count limit exceeded|עו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ח}} {{Node-count limit exceeded|עו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|ט}} {{Node-count limit exceeded|עו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|י}} {{Node-count limit exceeded|עו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|יא}} {{Node-count limit exceeded|עו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|יב}} {{Node-count limit exceeded|עו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עו|יג}} {{Node-count limit exceeded|עו יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|א}} {{Node-count limit exceeded|עז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ב}} {{Node-count limit exceeded|עז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ג}} {{Node-count limit exceeded|עז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ד}} {{Node-count limit exceeded|עז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ה}} {{Node-count limit exceeded|עז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ו}} {{Node-count limit exceeded|עז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ז}} {{Node-count limit exceeded|עז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ח}} {{Node-count limit exceeded|עז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|ט}} {{Node-count limit exceeded|עז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|י}} {{Node-count limit exceeded|עז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יא}} {{Node-count limit exceeded|עז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יב}} {{Node-count limit exceeded|עז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יג}} {{Node-count limit exceeded|עז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יד}} {{Node-count limit exceeded|עז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|טו}} {{Node-count limit exceeded|עז טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|טז}} {{Node-count limit exceeded|עז טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יז}} {{Node-count limit exceeded|עז יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יח}} {{Node-count limit exceeded|עז יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|יט}} {{Node-count limit exceeded|עז יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|כ}} {{Node-count limit exceeded|עז כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עז|כא}} {{Node-count limit exceeded|עז כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|א}} {{Node-count limit exceeded|עח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ב}} {{Node-count limit exceeded|עח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ג}} {{Node-count limit exceeded|עח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ד}} {{Node-count limit exceeded|עח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ה}} {{Node-count limit exceeded|עח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ו}} {{Node-count limit exceeded|עח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ז}} {{Node-count limit exceeded|עח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ח}} {{Node-count limit exceeded|עח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ט}} {{Node-count limit exceeded|עח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|י}} {{Node-count limit exceeded|עח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יא}} {{Node-count limit exceeded|עח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יב}} {{Node-count limit exceeded|עח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יג}} {{Node-count limit exceeded|עח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יד}} {{Node-count limit exceeded|עח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|טו}} {{Node-count limit exceeded|עח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|טז}} {{Node-count limit exceeded|עח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יז}} {{Node-count limit exceeded|עח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יח}} {{Node-count limit exceeded|עח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|יט}} {{Node-count limit exceeded|עח יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כ}} {{Node-count limit exceeded|עח כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כא}} {{Node-count limit exceeded|עח כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כב}} {{Node-count limit exceeded|עח כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כג}} {{Node-count limit exceeded|עח כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כד}} {{Node-count limit exceeded|עח כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כה}} {{Node-count limit exceeded|עח כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כו}} {{Node-count limit exceeded|עח כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כז}} {{Node-count limit exceeded|עח כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כח}} {{Node-count limit exceeded|עח כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|כט}} {{Node-count limit exceeded|עח כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ל}} {{Node-count limit exceeded|עח ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לא}} {{Node-count limit exceeded|עח לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לב}} {{Node-count limit exceeded|עח לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לג}} {{Node-count limit exceeded|עח לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לד}} {{Node-count limit exceeded|עח לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לה}} {{Node-count limit exceeded|עח לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לו}} {{Node-count limit exceeded|עח לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לז}} {{Node-count limit exceeded|עח לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לח}} {{Node-count limit exceeded|עח לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|לט}} {{Node-count limit exceeded|עח לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מ}} {{Node-count limit exceeded|עח מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מא}} {{Node-count limit exceeded|עח מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מב}} {{Node-count limit exceeded|עח מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מג}} {{Node-count limit exceeded|עח מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מד}} {{Node-count limit exceeded|עח מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מה}} {{Node-count limit exceeded|עח מה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מו}} {{Node-count limit exceeded|עח מו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מז}} {{Node-count limit exceeded|עח מז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מח}} {{Node-count limit exceeded|עח מח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|מט}} {{Node-count limit exceeded|עח מט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נ}} {{Node-count limit exceeded|עח נ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נא}} {{Node-count limit exceeded|עח נא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נב}} {{Node-count limit exceeded|עח נב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נג}} {{Node-count limit exceeded|עח נג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נד}} {{Node-count limit exceeded|עח נד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נה}} {{Node-count limit exceeded|עח נה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נו}} {{Node-count limit exceeded|עח נו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נז}} {{Node-count limit exceeded|עח נז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נח}} {{Node-count limit exceeded|עח נח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|נט}} {{Node-count limit exceeded|עח נט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ס}} {{Node-count limit exceeded|עח ס}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סא}} {{Node-count limit exceeded|עח סא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סב}} {{Node-count limit exceeded|עח סב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סג}} {{Node-count limit exceeded|עח סג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סד}} {{Node-count limit exceeded|עח סד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סה}} {{Node-count limit exceeded|עח סה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סו}} {{Node-count limit exceeded|עח סו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סז}} {{Node-count limit exceeded|עח סז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סח}} {{Node-count limit exceeded|עח סח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|סט}} {{Node-count limit exceeded|עח סט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|ע}} {{Node-count limit exceeded|עח ע}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|עא}} {{Node-count limit exceeded|עח עא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עח|עב}} {{Node-count limit exceeded|עח עב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|א}} {{Node-count limit exceeded|עט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ב}} {{Node-count limit exceeded|עט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ג}} {{Node-count limit exceeded|עט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ד}} {{Node-count limit exceeded|עט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ה}} {{Node-count limit exceeded|עט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ו}} {{Node-count limit exceeded|עט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ז}} {{Node-count limit exceeded|עט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ח}} {{Node-count limit exceeded|עט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|ט}} {{Node-count limit exceeded|עט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|י}} {{Node-count limit exceeded|עט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|יא}} {{Node-count limit exceeded|עט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|יב}} {{Node-count limit exceeded|עט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|עט|יג}} {{Node-count limit exceeded|עט יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|א}} {{Node-count limit exceeded|פ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ב}} {{Node-count limit exceeded|פ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ג}} {{Node-count limit exceeded|פ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ד}} {{Node-count limit exceeded|פ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ה}} {{Node-count limit exceeded|פ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ו}} {{Node-count limit exceeded|פ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ז}} {{Node-count limit exceeded|פ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ח}} {{Node-count limit exceeded|פ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|ט}} {{Node-count limit exceeded|פ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|י}} {{Node-count limit exceeded|פ י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יא}} {{Node-count limit exceeded|פ יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יב}} {{Node-count limit exceeded|פ יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יג}} {{Node-count limit exceeded|פ יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יד}} {{Node-count limit exceeded|פ יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|טו}} {{Node-count limit exceeded|פ טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|טז}} {{Node-count limit exceeded|פ טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יז}} {{Node-count limit exceeded|פ יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יח}} {{Node-count limit exceeded|פ יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|יט}} {{Node-count limit exceeded|פ יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פ|כ}} {{Node-count limit exceeded|פ כ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|א}} {{Node-count limit exceeded|פא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ב}} {{Node-count limit exceeded|פא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ג}} {{Node-count limit exceeded|פא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ד}} {{Node-count limit exceeded|פא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ה}} {{Node-count limit exceeded|פא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ו}} {{Node-count limit exceeded|פא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ז}} {{Node-count limit exceeded|פא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ח}} {{Node-count limit exceeded|פא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|ט}} {{Node-count limit exceeded|פא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|י}} {{Node-count limit exceeded|פא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|יא}} {{Node-count limit exceeded|פא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|יב}} {{Node-count limit exceeded|פא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|יג}} {{Node-count limit exceeded|פא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|יד}} {{Node-count limit exceeded|פא יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|טו}} {{Node-count limit exceeded|פא טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|טז}} {{Node-count limit exceeded|פא טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פא|יז}} {{Node-count limit exceeded|פא יז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|א}} {{Node-count limit exceeded|פב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ב}} {{Node-count limit exceeded|פב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ג}} {{Node-count limit exceeded|פב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ד}} {{Node-count limit exceeded|פב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ה}} {{Node-count limit exceeded|פב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ו}} {{Node-count limit exceeded|פב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ז}} {{Node-count limit exceeded|פב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פב|ח}} {{Node-count limit exceeded|פב ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|א}} {{Node-count limit exceeded|פג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ב}} {{Node-count limit exceeded|פג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ג}} {{Node-count limit exceeded|פג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ד}} {{Node-count limit exceeded|פג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ה}} {{Node-count limit exceeded|פג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ו}} {{Node-count limit exceeded|פג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ז}} {{Node-count limit exceeded|פג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ח}} {{Node-count limit exceeded|פג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|ט}} {{Node-count limit exceeded|פג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|י}} {{Node-count limit exceeded|פג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יא}} {{Node-count limit exceeded|פג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יב}} {{Node-count limit exceeded|פג יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יג}} {{Node-count limit exceeded|פג יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יד}} {{Node-count limit exceeded|פג יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|טו}} {{Node-count limit exceeded|פג טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|טז}} {{Node-count limit exceeded|פג טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יז}} {{Node-count limit exceeded|פג יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יח}} {{Node-count limit exceeded|פג יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פג|יט}} {{Node-count limit exceeded|פג יט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|א}} {{Node-count limit exceeded|פד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ב}} {{Node-count limit exceeded|פד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ג}} {{Node-count limit exceeded|פד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ד}} {{Node-count limit exceeded|פד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ה}} {{Node-count limit exceeded|פד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ו}} {{Node-count limit exceeded|פד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ז}} {{Node-count limit exceeded|פד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ח}} {{Node-count limit exceeded|פד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|ט}} {{Node-count limit exceeded|פד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|י}} {{Node-count limit exceeded|פד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|יא}} {{Node-count limit exceeded|פד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|יב}} {{Node-count limit exceeded|פד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פד|יג}} {{Node-count limit exceeded|פד יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|א}} {{Node-count limit exceeded|פה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ב}} {{Node-count limit exceeded|פה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ג}} {{Node-count limit exceeded|פה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ד}} {{Node-count limit exceeded|פה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ה}} {{Node-count limit exceeded|פה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ו}} {{Node-count limit exceeded|פה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ז}} {{Node-count limit exceeded|פה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ח}} {{Node-count limit exceeded|פה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|ט}} {{Node-count limit exceeded|פה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|י}} {{Node-count limit exceeded|פה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|יא}} {{Node-count limit exceeded|פה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|יב}} {{Node-count limit exceeded|פה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|יג}} {{Node-count limit exceeded|פה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פה|יד}} {{Node-count limit exceeded|פה יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|א}} {{Node-count limit exceeded|פו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ב}} {{Node-count limit exceeded|פו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ג}} {{Node-count limit exceeded|פו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ד}} {{Node-count limit exceeded|פו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ה}} {{Node-count limit exceeded|פו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ו}} {{Node-count limit exceeded|פו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ז}} {{Node-count limit exceeded|פו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ח}} {{Node-count limit exceeded|פו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|ט}} {{Node-count limit exceeded|פו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|י}} {{Node-count limit exceeded|פו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|יא}} {{Node-count limit exceeded|פו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|יב}} {{Node-count limit exceeded|פו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|יג}} {{Node-count limit exceeded|פו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|יד}} {{Node-count limit exceeded|פו יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|טו}} {{Node-count limit exceeded|פו טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|טז}} {{Node-count limit exceeded|פו טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פו|יז}} {{Node-count limit exceeded|פו יז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|א}} {{Node-count limit exceeded|פז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ב}} {{Node-count limit exceeded|פז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ג}} {{Node-count limit exceeded|פז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ד}} {{Node-count limit exceeded|פז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ה}} {{Node-count limit exceeded|פז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ו}} {{Node-count limit exceeded|פז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פז|ז}} {{Node-count limit exceeded|פז ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|א}} {{Node-count limit exceeded|פח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ב}} {{Node-count limit exceeded|פח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ג}} {{Node-count limit exceeded|פח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ד}} {{Node-count limit exceeded|פח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ה}} {{Node-count limit exceeded|פח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ו}} {{Node-count limit exceeded|פח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ז}} {{Node-count limit exceeded|פח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ח}} {{Node-count limit exceeded|פח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|ט}} {{Node-count limit exceeded|פח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|י}} {{Node-count limit exceeded|פח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יא}} {{Node-count limit exceeded|פח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יב}} {{Node-count limit exceeded|פח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יג}} {{Node-count limit exceeded|פח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יד}} {{Node-count limit exceeded|פח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|טו}} {{Node-count limit exceeded|פח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|טז}} {{Node-count limit exceeded|פח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יז}} {{Node-count limit exceeded|פח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יח}} {{Node-count limit exceeded|פח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פח|יט}} {{Node-count limit exceeded|פח יט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|א}} {{Node-count limit exceeded|פט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ב}} {{Node-count limit exceeded|פט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ג}} {{Node-count limit exceeded|פט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ד}} {{Node-count limit exceeded|פט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ה}} {{Node-count limit exceeded|פט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ו}} {{Node-count limit exceeded|פט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ז}} {{Node-count limit exceeded|פט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ח}} {{Node-count limit exceeded|פט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ט}} {{Node-count limit exceeded|פט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|י}} {{Node-count limit exceeded|פט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יא}} {{Node-count limit exceeded|פט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יב}} {{Node-count limit exceeded|פט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יג}} {{Node-count limit exceeded|פט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יד}} {{Node-count limit exceeded|פט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|טו}} {{Node-count limit exceeded|פט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|טז}} {{Node-count limit exceeded|פט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יז}} {{Node-count limit exceeded|פט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יח}} {{Node-count limit exceeded|פט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|יט}} {{Node-count limit exceeded|פט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כ}} {{Node-count limit exceeded|פט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כא}} {{Node-count limit exceeded|פט כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כב}} {{Node-count limit exceeded|פט כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כג}} {{Node-count limit exceeded|פט כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כד}} {{Node-count limit exceeded|פט כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כה}} {{Node-count limit exceeded|פט כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כו}} {{Node-count limit exceeded|פט כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כז}} {{Node-count limit exceeded|פט כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כח}} {{Node-count limit exceeded|פט כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|כט}} {{Node-count limit exceeded|פט כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|ל}} {{Node-count limit exceeded|פט ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לא}} {{Node-count limit exceeded|פט לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לב}} {{Node-count limit exceeded|פט לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לג}} {{Node-count limit exceeded|פט לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לד}} {{Node-count limit exceeded|פט לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לה}} {{Node-count limit exceeded|פט לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לו}} {{Node-count limit exceeded|פט לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לז}} {{Node-count limit exceeded|פט לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לח}} {{Node-count limit exceeded|פט לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|לט}} {{Node-count limit exceeded|פט לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מ}} {{Node-count limit exceeded|פט מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מא}} {{Node-count limit exceeded|פט מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מב}} {{Node-count limit exceeded|פט מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מג}} {{Node-count limit exceeded|פט מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מד}} {{Node-count limit exceeded|פט מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מה}} {{Node-count limit exceeded|פט מה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מו}} {{Node-count limit exceeded|פט מו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מז}} {{Node-count limit exceeded|פט מז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מח}} {{Node-count limit exceeded|פט מח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|מט}} {{Node-count limit exceeded|פט מט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|נ}} {{Node-count limit exceeded|פט נ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|נא}} {{Node-count limit exceeded|פט נא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|נב}} {{Node-count limit exceeded|פט נב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|פט|נג}} {{Node-count limit exceeded|פט נג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|א}} {{Node-count limit exceeded|צ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ב}} {{Node-count limit exceeded|צ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ג}} {{Node-count limit exceeded|צ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ד}} {{Node-count limit exceeded|צ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ה}} {{Node-count limit exceeded|צ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ו}} {{Node-count limit exceeded|צ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ז}} {{Node-count limit exceeded|צ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ח}} {{Node-count limit exceeded|צ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|ט}} {{Node-count limit exceeded|צ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|י}} {{Node-count limit exceeded|צ י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|יא}} {{Node-count limit exceeded|צ יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|יב}} {{Node-count limit exceeded|צ יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|יג}} {{Node-count limit exceeded|צ יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|יד}} {{Node-count limit exceeded|צ יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|טו}} {{Node-count limit exceeded|צ טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|טז}} {{Node-count limit exceeded|צ טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צ|יז}} {{Node-count limit exceeded|צ יז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|א}} {{Node-count limit exceeded|צא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ב}} {{Node-count limit exceeded|צא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ג}} {{Node-count limit exceeded|צא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ד}} {{Node-count limit exceeded|צא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ה}} {{Node-count limit exceeded|צא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ו}} {{Node-count limit exceeded|צא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ז}} {{Node-count limit exceeded|צא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ח}} {{Node-count limit exceeded|צא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|ט}} {{Node-count limit exceeded|צא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|י}} {{Node-count limit exceeded|צא י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|יא}} {{Node-count limit exceeded|צא יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|יב}} {{Node-count limit exceeded|צא יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|יג}} {{Node-count limit exceeded|צא יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|יד}} {{Node-count limit exceeded|צא יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|טו}} {{Node-count limit exceeded|צא טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צא|טז}} {{Node-count limit exceeded|צא טז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|א}} {{Node-count limit exceeded|צב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ב}} {{Node-count limit exceeded|צב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ג}} {{Node-count limit exceeded|צב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ד}} {{Node-count limit exceeded|צב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ה}} {{Node-count limit exceeded|צב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ו}} {{Node-count limit exceeded|צב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ז}} {{Node-count limit exceeded|צב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ח}} {{Node-count limit exceeded|צב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|ט}} {{Node-count limit exceeded|צב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|י}} {{Node-count limit exceeded|צב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|יא}} {{Node-count limit exceeded|צב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|יב}} {{Node-count limit exceeded|צב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|יג}} {{Node-count limit exceeded|צב יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|יד}} {{Node-count limit exceeded|צב יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|טו}} {{Node-count limit exceeded|צב טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צב|טז}} {{Node-count limit exceeded|צב טז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צג|א}} {{Node-count limit exceeded|צג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צג|ב}} {{Node-count limit exceeded|צג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צג|ג}} {{Node-count limit exceeded|צג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צג|ד}} {{Node-count limit exceeded|צג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צג|ה}} {{Node-count limit exceeded|צג ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|א}} {{Node-count limit exceeded|צד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ב}} {{Node-count limit exceeded|צד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ג}} {{Node-count limit exceeded|צד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ד}} {{Node-count limit exceeded|צד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ה}} {{Node-count limit exceeded|צד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ו}} {{Node-count limit exceeded|צד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ז}} {{Node-count limit exceeded|צד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ח}} {{Node-count limit exceeded|צד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|ט}} {{Node-count limit exceeded|צד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|י}} {{Node-count limit exceeded|צד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יא}} {{Node-count limit exceeded|צד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יב}} {{Node-count limit exceeded|צד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יג}} {{Node-count limit exceeded|צד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יד}} {{Node-count limit exceeded|צד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|טו}} {{Node-count limit exceeded|צד טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|טז}} {{Node-count limit exceeded|צד טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יז}} {{Node-count limit exceeded|צד יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יח}} {{Node-count limit exceeded|צד יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|יט}} {{Node-count limit exceeded|צד יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|כ}} {{Node-count limit exceeded|צד כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|כא}} {{Node-count limit exceeded|צד כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|כב}} {{Node-count limit exceeded|צד כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צד|כג}} {{Node-count limit exceeded|צד כג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|א}} {{Node-count limit exceeded|צה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ב}} {{Node-count limit exceeded|צה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ג}} {{Node-count limit exceeded|צה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ד}} {{Node-count limit exceeded|צה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ה}} {{Node-count limit exceeded|צה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ו}} {{Node-count limit exceeded|צה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ז}} {{Node-count limit exceeded|צה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ח}} {{Node-count limit exceeded|צה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|ט}} {{Node-count limit exceeded|צה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|י}} {{Node-count limit exceeded|צה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צה|יא}} {{Node-count limit exceeded|צה יא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|א}} {{Node-count limit exceeded|צו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ב}} {{Node-count limit exceeded|צו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ג}} {{Node-count limit exceeded|צו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ד}} {{Node-count limit exceeded|צו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ה}} {{Node-count limit exceeded|צו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ו}} {{Node-count limit exceeded|צו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ז}} {{Node-count limit exceeded|צו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ח}} {{Node-count limit exceeded|צו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|ט}} {{Node-count limit exceeded|צו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|י}} {{Node-count limit exceeded|צו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|יא}} {{Node-count limit exceeded|צו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|יב}} {{Node-count limit exceeded|צו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צו|יג}} {{Node-count limit exceeded|צו יג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|א}} {{Node-count limit exceeded|צז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ב}} {{Node-count limit exceeded|צז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ג}} {{Node-count limit exceeded|צז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ד}} {{Node-count limit exceeded|צז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ה}} {{Node-count limit exceeded|צז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ו}} {{Node-count limit exceeded|צז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ז}} {{Node-count limit exceeded|צז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ח}} {{Node-count limit exceeded|צז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|ט}} {{Node-count limit exceeded|צז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|י}} {{Node-count limit exceeded|צז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|יא}} {{Node-count limit exceeded|צז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צז|יב}} {{Node-count limit exceeded|צז יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|א}} {{Node-count limit exceeded|צח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ב}} {{Node-count limit exceeded|צח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ג}} {{Node-count limit exceeded|צח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ד}} {{Node-count limit exceeded|צח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ה}} {{Node-count limit exceeded|צח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ו}} {{Node-count limit exceeded|צח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ז}} {{Node-count limit exceeded|צח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ח}} {{Node-count limit exceeded|צח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צח|ט}} {{Node-count limit exceeded|צח ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|א}} {{Node-count limit exceeded|צט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ב}} {{Node-count limit exceeded|צט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ג}} {{Node-count limit exceeded|צט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ד}} {{Node-count limit exceeded|צט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ה}} {{Node-count limit exceeded|צט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ו}} {{Node-count limit exceeded|צט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ז}} {{Node-count limit exceeded|צט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ח}} {{Node-count limit exceeded|צט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|צט|ט}} {{Node-count limit exceeded|צט ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|ק}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|ק|א}} {{Node-count limit exceeded|ק א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ק|ב}} {{Node-count limit exceeded|ק ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ק|ג}} {{Node-count limit exceeded|ק ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ק|ד}} {{Node-count limit exceeded|ק ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|ק|ה}} {{Node-count limit exceeded|ק ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|א}} {{Node-count limit exceeded|קא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ב}} {{Node-count limit exceeded|קא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ג}} {{Node-count limit exceeded|קא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ד}} {{Node-count limit exceeded|קא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ה}} {{Node-count limit exceeded|קא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ו}} {{Node-count limit exceeded|קא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ז}} {{Node-count limit exceeded|קא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קא|ח}} {{Node-count limit exceeded|קא ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|א}} {{Node-count limit exceeded|קב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ב}} {{Node-count limit exceeded|קב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ג}} {{Node-count limit exceeded|קב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ד}} {{Node-count limit exceeded|קב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ה}} {{Node-count limit exceeded|קב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ו}} {{Node-count limit exceeded|קב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ז}} {{Node-count limit exceeded|קב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ח}} {{Node-count limit exceeded|קב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|ט}} {{Node-count limit exceeded|קב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|י}} {{Node-count limit exceeded|קב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יא}} {{Node-count limit exceeded|קב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יב}} {{Node-count limit exceeded|קב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יג}} {{Node-count limit exceeded|קב יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יד}} {{Node-count limit exceeded|קב יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|טו}} {{Node-count limit exceeded|קב טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|טז}} {{Node-count limit exceeded|קב טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יז}} {{Node-count limit exceeded|קב יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יח}} {{Node-count limit exceeded|קב יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|יט}} {{Node-count limit exceeded|קב יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כ}} {{Node-count limit exceeded|קב כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כא}} {{Node-count limit exceeded|קב כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כב}} {{Node-count limit exceeded|קב כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כג}} {{Node-count limit exceeded|קב כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כד}} {{Node-count limit exceeded|קב כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כה}} {{Node-count limit exceeded|קב כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כו}} {{Node-count limit exceeded|קב כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כז}} {{Node-count limit exceeded|קב כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כח}} {{Node-count limit exceeded|קב כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קב|כט}} {{Node-count limit exceeded|קב כט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|א}} {{Node-count limit exceeded|קג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ב}} {{Node-count limit exceeded|קג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ג}} {{Node-count limit exceeded|קג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ד}} {{Node-count limit exceeded|קג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ה}} {{Node-count limit exceeded|קג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ו}} {{Node-count limit exceeded|קג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ז}} {{Node-count limit exceeded|קג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ח}} {{Node-count limit exceeded|קג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|ט}} {{Node-count limit exceeded|קג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|י}} {{Node-count limit exceeded|קג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יא}} {{Node-count limit exceeded|קג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יב}} {{Node-count limit exceeded|קג יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יג}} {{Node-count limit exceeded|קג יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יד}} {{Node-count limit exceeded|קג יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|טו}} {{Node-count limit exceeded|קג טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|טז}} {{Node-count limit exceeded|קג טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יז}} {{Node-count limit exceeded|קג יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יח}} {{Node-count limit exceeded|קג יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|יט}} {{Node-count limit exceeded|קג יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|כ}} {{Node-count limit exceeded|קג כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|כא}} {{Node-count limit exceeded|קג כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קג|כב}} {{Node-count limit exceeded|קג כב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|א}} {{Node-count limit exceeded|קד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ב}} {{Node-count limit exceeded|קד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ג}} {{Node-count limit exceeded|קד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ד}} {{Node-count limit exceeded|קד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ה}} {{Node-count limit exceeded|קד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ו}} {{Node-count limit exceeded|קד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ז}} {{Node-count limit exceeded|קד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ח}} {{Node-count limit exceeded|קד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ט}} {{Node-count limit exceeded|קד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|י}} {{Node-count limit exceeded|קד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יא}} {{Node-count limit exceeded|קד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יב}} {{Node-count limit exceeded|קד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יג}} {{Node-count limit exceeded|קד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יד}} {{Node-count limit exceeded|קד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|טו}} {{Node-count limit exceeded|קד טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|טז}} {{Node-count limit exceeded|קד טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יז}} {{Node-count limit exceeded|קד יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יח}} {{Node-count limit exceeded|קד יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|יט}} {{Node-count limit exceeded|קד יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כ}} {{Node-count limit exceeded|קד כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כא}} {{Node-count limit exceeded|קד כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כב}} {{Node-count limit exceeded|קד כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כג}} {{Node-count limit exceeded|קד כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כד}} {{Node-count limit exceeded|קד כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כה}} {{Node-count limit exceeded|קד כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כו}} {{Node-count limit exceeded|קד כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כז}} {{Node-count limit exceeded|קד כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כח}} {{Node-count limit exceeded|קד כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|כט}} {{Node-count limit exceeded|קד כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|ל}} {{Node-count limit exceeded|קד ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|לא}} {{Node-count limit exceeded|קד לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|לב}} {{Node-count limit exceeded|קד לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|לג}} {{Node-count limit exceeded|קד לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|לד}} {{Node-count limit exceeded|קד לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קד|לה}} {{Node-count limit exceeded|קד לה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|א}} {{Node-count limit exceeded|קה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ב}} {{Node-count limit exceeded|קה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ג}} {{Node-count limit exceeded|קה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ד}} {{Node-count limit exceeded|קה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ה}} {{Node-count limit exceeded|קה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ו}} {{Node-count limit exceeded|קה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ז}} {{Node-count limit exceeded|קה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ח}} {{Node-count limit exceeded|קה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ט}} {{Node-count limit exceeded|קה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|י}} {{Node-count limit exceeded|קה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יא}} {{Node-count limit exceeded|קה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יב}} {{Node-count limit exceeded|קה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יג}} {{Node-count limit exceeded|קה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יד}} {{Node-count limit exceeded|קה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|טו}} {{Node-count limit exceeded|קה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|טז}} {{Node-count limit exceeded|קה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יז}} {{Node-count limit exceeded|קה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יח}} {{Node-count limit exceeded|קה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|יט}} {{Node-count limit exceeded|קה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כ}} {{Node-count limit exceeded|קה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כא}} {{Node-count limit exceeded|קה כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כב}} {{Node-count limit exceeded|קה כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כג}} {{Node-count limit exceeded|קה כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כד}} {{Node-count limit exceeded|קה כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כה}} {{Node-count limit exceeded|קה כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כו}} {{Node-count limit exceeded|קה כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כז}} {{Node-count limit exceeded|קה כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כח}} {{Node-count limit exceeded|קה כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|כט}} {{Node-count limit exceeded|קה כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|ל}} {{Node-count limit exceeded|קה ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לא}} {{Node-count limit exceeded|קה לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לב}} {{Node-count limit exceeded|קה לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לג}} {{Node-count limit exceeded|קה לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לד}} {{Node-count limit exceeded|קה לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לה}} {{Node-count limit exceeded|קה לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לו}} {{Node-count limit exceeded|קה לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לז}} {{Node-count limit exceeded|קה לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לח}} {{Node-count limit exceeded|קה לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|לט}} {{Node-count limit exceeded|קה לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מ}} {{Node-count limit exceeded|קה מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מא}} {{Node-count limit exceeded|קה מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מב}} {{Node-count limit exceeded|קה מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מג}} {{Node-count limit exceeded|קה מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מד}} {{Node-count limit exceeded|קה מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קה|מה}} {{Node-count limit exceeded|קה מה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|א}} {{Node-count limit exceeded|קו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ב}} {{Node-count limit exceeded|קו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ג}} {{Node-count limit exceeded|קו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ד}} {{Node-count limit exceeded|קו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ה}} {{Node-count limit exceeded|קו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ו}} {{Node-count limit exceeded|קו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ז}} {{Node-count limit exceeded|קו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ח}} {{Node-count limit exceeded|קו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ט}} {{Node-count limit exceeded|קו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|י}} {{Node-count limit exceeded|קו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יא}} {{Node-count limit exceeded|קו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יב}} {{Node-count limit exceeded|קו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יג}} {{Node-count limit exceeded|קו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יד}} {{Node-count limit exceeded|קו יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|טו}} {{Node-count limit exceeded|קו טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|טז}} {{Node-count limit exceeded|קו טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יז}} {{Node-count limit exceeded|קו יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יח}} {{Node-count limit exceeded|קו יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|יט}} {{Node-count limit exceeded|קו יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כ}} {{Node-count limit exceeded|קו כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כא}} {{Node-count limit exceeded|קו כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כב}} {{Node-count limit exceeded|קו כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כג}} {{Node-count limit exceeded|קו כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כד}} {{Node-count limit exceeded|קו כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כה}} {{Node-count limit exceeded|קו כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כו}} {{Node-count limit exceeded|קו כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כז}} {{Node-count limit exceeded|קו כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כח}} {{Node-count limit exceeded|קו כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|כט}} {{Node-count limit exceeded|קו כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|ל}} {{Node-count limit exceeded|קו ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לא}} {{Node-count limit exceeded|קו לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לב}} {{Node-count limit exceeded|קו לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לג}} {{Node-count limit exceeded|קו לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לד}} {{Node-count limit exceeded|קו לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לה}} {{Node-count limit exceeded|קו לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לו}} {{Node-count limit exceeded|קו לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לז}} {{Node-count limit exceeded|קו לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לח}} {{Node-count limit exceeded|קו לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|לט}} {{Node-count limit exceeded|קו לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מ}} {{Node-count limit exceeded|קו מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מא}} {{Node-count limit exceeded|קו מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מב}} {{Node-count limit exceeded|קו מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מג}} {{Node-count limit exceeded|קו מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מד}} {{Node-count limit exceeded|קו מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מה}} {{Node-count limit exceeded|קו מה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מו}} {{Node-count limit exceeded|קו מו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מז}} {{Node-count limit exceeded|קו מז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קו|מח}} {{Node-count limit exceeded|קו מח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|א}} {{Node-count limit exceeded|קז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ג}} {{Node-count limit exceeded|קז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ד}} {{Node-count limit exceeded|קז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ה}} {{Node-count limit exceeded|קז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ו}} {{Node-count limit exceeded|קז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ז}} {{Node-count limit exceeded|קז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ח}} {{Node-count limit exceeded|קז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ט}} {{Node-count limit exceeded|קז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|י}} {{Node-count limit exceeded|קז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יא}} {{Node-count limit exceeded|קז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יב}} {{Node-count limit exceeded|קז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יג}} {{Node-count limit exceeded|קז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יד}} {{Node-count limit exceeded|קז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|טו}} {{Node-count limit exceeded|קז טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|טז}} {{Node-count limit exceeded|קז טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יז}} {{Node-count limit exceeded|קז יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יח}} {{Node-count limit exceeded|קז יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|יט}} {{Node-count limit exceeded|קז יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כ}} {{Node-count limit exceeded|קז כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כא}} {{Node-count limit exceeded|קז כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כב}} {{Node-count limit exceeded|קז כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כג}} {{Node-count limit exceeded|קז כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כד}} {{Node-count limit exceeded|קז כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כה}} {{Node-count limit exceeded|קז כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כו}} {{Node-count limit exceeded|קז כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כז}} {{Node-count limit exceeded|קז כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כח}} {{Node-count limit exceeded|קז כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|כט}} {{Node-count limit exceeded|קז כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|ל}} {{Node-count limit exceeded|קז ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לא}} {{Node-count limit exceeded|קז לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לב}} {{Node-count limit exceeded|קז לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לג}} {{Node-count limit exceeded|קז לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לד}} {{Node-count limit exceeded|קז לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לה}} {{Node-count limit exceeded|קז לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לו}} {{Node-count limit exceeded|קז לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לז}} {{Node-count limit exceeded|קז לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לח}} {{Node-count limit exceeded|קז לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|לט}} {{Node-count limit exceeded|קז לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|מ}} {{Node-count limit exceeded|קז מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|מא}} {{Node-count limit exceeded|קז מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|מב}} {{Node-count limit exceeded|קז מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קז|מג}} {{Node-count limit exceeded|קז מג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|א}} {{Node-count limit exceeded|קח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ב}} {{Node-count limit exceeded|קח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ג}} {{Node-count limit exceeded|קח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ד}} {{Node-count limit exceeded|קח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ה}} {{Node-count limit exceeded|קח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ו}} {{Node-count limit exceeded|קח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ז}} {{Node-count limit exceeded|קח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ח}} {{Node-count limit exceeded|קח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|ט}} {{Node-count limit exceeded|קח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|י}} {{Node-count limit exceeded|קח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|יא}} {{Node-count limit exceeded|קח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|יב}} {{Node-count limit exceeded|קח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|יג}} {{Node-count limit exceeded|קח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קח|יד}} {{Node-count limit exceeded|קח יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|א}} {{Node-count limit exceeded|קט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ב}} {{Node-count limit exceeded|קט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ג}} {{Node-count limit exceeded|קט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ד}} {{Node-count limit exceeded|קט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ה}} {{Node-count limit exceeded|קט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ו}} {{Node-count limit exceeded|קט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ז}} {{Node-count limit exceeded|קט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ח}} {{Node-count limit exceeded|קט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ט}} {{Node-count limit exceeded|קט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|י}} {{Node-count limit exceeded|קט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יא}} {{Node-count limit exceeded|קט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יב}} {{Node-count limit exceeded|קט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יג}} {{Node-count limit exceeded|קט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יד}} {{Node-count limit exceeded|קט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|טו}} {{Node-count limit exceeded|קט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|טז}} {{Node-count limit exceeded|קט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יז}} {{Node-count limit exceeded|קט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יח}} {{Node-count limit exceeded|קט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|יט}} {{Node-count limit exceeded|קט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כ}} {{Node-count limit exceeded|קט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כא}} {{Node-count limit exceeded|קט כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כב}} {{Node-count limit exceeded|קט כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כג}} {{Node-count limit exceeded|קט כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כד}} {{Node-count limit exceeded|קט כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כה}} {{Node-count limit exceeded|קט כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כו}} {{Node-count limit exceeded|קט כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כז}} {{Node-count limit exceeded|קט כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כח}} {{Node-count limit exceeded|קט כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|כט}} {{Node-count limit exceeded|קט כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|ל}} {{Node-count limit exceeded|קט ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קט|לא}} {{Node-count limit exceeded|קט לא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|א}} {{Node-count limit exceeded|קי א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ב}} {{Node-count limit exceeded|קי ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ג}} {{Node-count limit exceeded|קי ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ד}} {{Node-count limit exceeded|קי ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ה}} {{Node-count limit exceeded|קי ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ו}} {{Node-count limit exceeded|קי ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קי|ז}} {{Node-count limit exceeded|קי ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|א}} {{Node-count limit exceeded|קיא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|ט}} {{Node-count limit exceeded|קיא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיא|י}} {{Node-count limit exceeded|קיא י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|א}} {{Node-count limit exceeded|קיב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|ט}} {{Node-count limit exceeded|קיב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיב|י}} {{Node-count limit exceeded|קיב י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|א}} {{Node-count limit exceeded|קיג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיג|ט}} {{Node-count limit exceeded|קיג ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|א}} {{Node-count limit exceeded|קיד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיד|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיד ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|א}} {{Node-count limit exceeded|קטו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ב}} {{Node-count limit exceeded|קטו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ג}} {{Node-count limit exceeded|קטו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ד}} {{Node-count limit exceeded|קטו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ה}} {{Node-count limit exceeded|קטו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ו}} {{Node-count limit exceeded|קטו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ז}} {{Node-count limit exceeded|קטו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ח}} {{Node-count limit exceeded|קטו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|ט}} {{Node-count limit exceeded|קטו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|י}} {{Node-count limit exceeded|קטו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יא}} {{Node-count limit exceeded|קטו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יב}} {{Node-count limit exceeded|קטו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יג}} {{Node-count limit exceeded|קטו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יד}} {{Node-count limit exceeded|קטו יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|טו}} {{Node-count limit exceeded|קטו טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|טז}} {{Node-count limit exceeded|קטו טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יז}} {{Node-count limit exceeded|קטו יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטו|יח}} {{Node-count limit exceeded|קטו יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|א}} {{Node-count limit exceeded|קטז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קטז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ג}} {{Node-count limit exceeded|קטז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ד}} {{Node-count limit exceeded|קטז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ה}} {{Node-count limit exceeded|קטז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ו}} {{Node-count limit exceeded|קטז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ז}} {{Node-count limit exceeded|קטז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ח}} {{Node-count limit exceeded|קטז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|ט}} {{Node-count limit exceeded|קטז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|י}} {{Node-count limit exceeded|קטז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יא}} {{Node-count limit exceeded|קטז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יב}} {{Node-count limit exceeded|קטז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יג}} {{Node-count limit exceeded|קטז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יד}} {{Node-count limit exceeded|קטז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|טו}} {{Node-count limit exceeded|קטז טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|טז}} {{Node-count limit exceeded|קטז טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יז}} {{Node-count limit exceeded|קטז יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יח}} {{Node-count limit exceeded|קטז יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קטז|יט}} {{Node-count limit exceeded|קטז יט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיז|א}} {{Node-count limit exceeded|קיז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיז ב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|א}} {{Node-count limit exceeded|קיח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|ט}} {{Node-count limit exceeded|קיח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|י}} {{Node-count limit exceeded|קיח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יא}} {{Node-count limit exceeded|קיח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יב}} {{Node-count limit exceeded|קיח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יג}} {{Node-count limit exceeded|קיח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יד}} {{Node-count limit exceeded|קיח יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|טו}} {{Node-count limit exceeded|קיח טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|טז}} {{Node-count limit exceeded|קיח טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יז}} {{Node-count limit exceeded|קיח יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יח}} {{Node-count limit exceeded|קיח יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|יט}} {{Node-count limit exceeded|קיח יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כ}} {{Node-count limit exceeded|קיח כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כא}} {{Node-count limit exceeded|קיח כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כב}} {{Node-count limit exceeded|קיח כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כג}} {{Node-count limit exceeded|קיח כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כד}} {{Node-count limit exceeded|קיח כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כה}} {{Node-count limit exceeded|קיח כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כו}} {{Node-count limit exceeded|קיח כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כז}} {{Node-count limit exceeded|קיח כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כח}} {{Node-count limit exceeded|קיח כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיח|כט}} {{Node-count limit exceeded|קיח כט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|א}} {{Node-count limit exceeded|קיט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ב}} {{Node-count limit exceeded|קיט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ג}} {{Node-count limit exceeded|קיט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ד}} {{Node-count limit exceeded|קיט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ה}} {{Node-count limit exceeded|קיט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ו}} {{Node-count limit exceeded|קיט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ז}} {{Node-count limit exceeded|קיט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ח}} {{Node-count limit exceeded|קיט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ט}} {{Node-count limit exceeded|קיט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|י}} {{Node-count limit exceeded|קיט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יא}} {{Node-count limit exceeded|קיט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יב}} {{Node-count limit exceeded|קיט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יג}} {{Node-count limit exceeded|קיט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יד}} {{Node-count limit exceeded|קיט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|טו}} {{Node-count limit exceeded|קיט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|טז}} {{Node-count limit exceeded|קיט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יז}} {{Node-count limit exceeded|קיט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יח}} {{Node-count limit exceeded|קיט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|יט}} {{Node-count limit exceeded|קיט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כ}} {{Node-count limit exceeded|קיט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כא}} {{Node-count limit exceeded|קיט כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כב}} {{Node-count limit exceeded|קיט כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כג}} {{Node-count limit exceeded|קיט כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כד}} {{Node-count limit exceeded|קיט כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כה}} {{Node-count limit exceeded|קיט כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כו}} {{Node-count limit exceeded|קיט כו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כז}} {{Node-count limit exceeded|קיט כז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כח}} {{Node-count limit exceeded|קיט כח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|כט}} {{Node-count limit exceeded|קיט כט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ל}} {{Node-count limit exceeded|קיט ל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לא}} {{Node-count limit exceeded|קיט לא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לב}} {{Node-count limit exceeded|קיט לב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לג}} {{Node-count limit exceeded|קיט לג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לד}} {{Node-count limit exceeded|קיט לד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לה}} {{Node-count limit exceeded|קיט לה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לו}} {{Node-count limit exceeded|קיט לו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לז}} {{Node-count limit exceeded|קיט לז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לח}} {{Node-count limit exceeded|קיט לח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|לט}} {{Node-count limit exceeded|קיט לט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מ}} {{Node-count limit exceeded|קיט מ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מא}} {{Node-count limit exceeded|קיט מא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מב}} {{Node-count limit exceeded|קיט מב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מג}} {{Node-count limit exceeded|קיט מג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מד}} {{Node-count limit exceeded|קיט מד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מה}} {{Node-count limit exceeded|קיט מה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מו}} {{Node-count limit exceeded|קיט מו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מז}} {{Node-count limit exceeded|קיט מז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מח}} {{Node-count limit exceeded|קיט מח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|מט}} {{Node-count limit exceeded|קיט מט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נ}} {{Node-count limit exceeded|קיט נ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נא}} {{Node-count limit exceeded|קיט נא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נב}} {{Node-count limit exceeded|קיט נב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נג}} {{Node-count limit exceeded|קיט נג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נד}} {{Node-count limit exceeded|קיט נד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נה}} {{Node-count limit exceeded|קיט נה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נו}} {{Node-count limit exceeded|קיט נו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נז}} {{Node-count limit exceeded|קיט נז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נח}} {{Node-count limit exceeded|קיט נח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|נט}} {{Node-count limit exceeded|קיט נט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ס}} {{Node-count limit exceeded|קיט ס}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סא}} {{Node-count limit exceeded|קיט סא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סב}} {{Node-count limit exceeded|קיט סב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סג}} {{Node-count limit exceeded|קיט סג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סד}} {{Node-count limit exceeded|קיט סד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סה}} {{Node-count limit exceeded|קיט סה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סו}} {{Node-count limit exceeded|קיט סו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סז}} {{Node-count limit exceeded|קיט סז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סח}} {{Node-count limit exceeded|קיט סח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|סט}} {{Node-count limit exceeded|קיט סט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ע}} {{Node-count limit exceeded|קיט ע}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עא}} {{Node-count limit exceeded|קיט עא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עב}} {{Node-count limit exceeded|קיט עב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עג}} {{Node-count limit exceeded|קיט עג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עד}} {{Node-count limit exceeded|קיט עד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עה}} {{Node-count limit exceeded|קיט עה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עו}} {{Node-count limit exceeded|קיט עו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עז}} {{Node-count limit exceeded|קיט עז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עח}} {{Node-count limit exceeded|קיט עח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|עט}} {{Node-count limit exceeded|קיט עט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פ}} {{Node-count limit exceeded|קיט פ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פא}} {{Node-count limit exceeded|קיט פא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פב}} {{Node-count limit exceeded|קיט פב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פג}} {{Node-count limit exceeded|קיט פג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פד}} {{Node-count limit exceeded|קיט פד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פה}} {{Node-count limit exceeded|קיט פה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פו}} {{Node-count limit exceeded|קיט פו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פז}} {{Node-count limit exceeded|קיט פז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פח}} {{Node-count limit exceeded|קיט פח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|פט}} {{Node-count limit exceeded|קיט פט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צ}} {{Node-count limit exceeded|קיט צ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צא}} {{Node-count limit exceeded|קיט צא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צב}} {{Node-count limit exceeded|קיט צב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צג}} {{Node-count limit exceeded|קיט צג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צד}} {{Node-count limit exceeded|קיט צד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צה}} {{Node-count limit exceeded|קיט צה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צו}} {{Node-count limit exceeded|קיט צו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צז}} {{Node-count limit exceeded|קיט צז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צח}} {{Node-count limit exceeded|קיט צח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|צט}} {{Node-count limit exceeded|קיט צט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|ק}} {{Node-count limit exceeded|קיט ק}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קי}} {{Node-count limit exceeded|קיט קי}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קטו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קטו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קטז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קטז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קיט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קיט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכ}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קכט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קכט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קל}} {{Node-count limit exceeded|קיט קל}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קלט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קלט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמ}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קמט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קמט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנ}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קנט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קנט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קס}} {{Node-count limit exceeded|קיט קס}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסז}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסח}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קסט}} {{Node-count limit exceeded|קיט קסט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קע}} {{Node-count limit exceeded|קיט קע}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעא}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעב}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעג}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעד}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעה}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קיט|קעו}} {{Node-count limit exceeded|קיט קעו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|א}} {{Node-count limit exceeded|קכ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכ|ז}} {{Node-count limit exceeded|קכ ז}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|א}} {{Node-count limit exceeded|קכא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ז}} {{Node-count limit exceeded|קכא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכא|ח}} {{Node-count limit exceeded|קכא ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|א}} {{Node-count limit exceeded|קכב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ז}} {{Node-count limit exceeded|קכב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ח}} {{Node-count limit exceeded|קכב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכב|ט}} {{Node-count limit exceeded|קכב ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכג|א}} {{Node-count limit exceeded|קכג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכג|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכג|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכג|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכג ד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|א}} {{Node-count limit exceeded|קכד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ז}} {{Node-count limit exceeded|קכד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכד|ח}} {{Node-count limit exceeded|קכד ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה|א}} {{Node-count limit exceeded|קכה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכה|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכה ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|א}} {{Node-count limit exceeded|קכו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכו|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכו ו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז|א}} {{Node-count limit exceeded|קכז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכז|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכז ה}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|א}} {{Node-count limit exceeded|קכח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכח|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכח ו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|א}} {{Node-count limit exceeded|קכט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ב}} {{Node-count limit exceeded|קכט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ג}} {{Node-count limit exceeded|קכט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ד}} {{Node-count limit exceeded|קכט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ה}} {{Node-count limit exceeded|קכט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ו}} {{Node-count limit exceeded|קכט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ז}} {{Node-count limit exceeded|קכט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קכט|ח}} {{Node-count limit exceeded|קכט ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|א}} {{Node-count limit exceeded|קל א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ב}} {{Node-count limit exceeded|קל ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ג}} {{Node-count limit exceeded|קל ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ד}} {{Node-count limit exceeded|קל ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ה}} {{Node-count limit exceeded|קל ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ו}} {{Node-count limit exceeded|קל ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ז}} {{Node-count limit exceeded|קל ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קל|ח}} {{Node-count limit exceeded|קל ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלא|א}} {{Node-count limit exceeded|קלא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלא|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלא|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלא ג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|א}} {{Node-count limit exceeded|קלב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלב ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|ט}} {{Node-count limit exceeded|קלב ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|י}} {{Node-count limit exceeded|קלב י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יא}} {{Node-count limit exceeded|קלב יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יב}} {{Node-count limit exceeded|קלב יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יג}} {{Node-count limit exceeded|קלב יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יד}} {{Node-count limit exceeded|קלב יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|טו}} {{Node-count limit exceeded|קלב טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|טז}} {{Node-count limit exceeded|קלב טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יז}} {{Node-count limit exceeded|קלב יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלב|יח}} {{Node-count limit exceeded|קלב יח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלג|א}} {{Node-count limit exceeded|קלג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלג|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלג|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלג ג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלד|א}} {{Node-count limit exceeded|קלד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלד|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלד|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלד ג}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|א}} {{Node-count limit exceeded|קלה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|ט}} {{Node-count limit exceeded|קלה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|י}} {{Node-count limit exceeded|קלה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יא}} {{Node-count limit exceeded|קלה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יב}} {{Node-count limit exceeded|קלה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יג}} {{Node-count limit exceeded|קלה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יד}} {{Node-count limit exceeded|קלה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|טו}} {{Node-count limit exceeded|קלה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|טז}} {{Node-count limit exceeded|קלה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יז}} {{Node-count limit exceeded|קלה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יח}} {{Node-count limit exceeded|קלה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|יט}} {{Node-count limit exceeded|קלה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|כ}} {{Node-count limit exceeded|קלה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלה|כא}} {{Node-count limit exceeded|קלה כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|א}} {{Node-count limit exceeded|קלו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|ט}} {{Node-count limit exceeded|קלו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|י}} {{Node-count limit exceeded|קלו י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יא}} {{Node-count limit exceeded|קלו יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יב}} {{Node-count limit exceeded|קלו יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יג}} {{Node-count limit exceeded|קלו יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יד}} {{Node-count limit exceeded|קלו יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|טו}} {{Node-count limit exceeded|קלו טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|טז}} {{Node-count limit exceeded|קלו טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יז}} {{Node-count limit exceeded|קלו יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יח}} {{Node-count limit exceeded|קלו יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|יט}} {{Node-count limit exceeded|קלו יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כ}} {{Node-count limit exceeded|קלו כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כא}} {{Node-count limit exceeded|קלו כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כב}} {{Node-count limit exceeded|קלו כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כג}} {{Node-count limit exceeded|קלו כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כד}} {{Node-count limit exceeded|קלו כד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כה}} {{Node-count limit exceeded|קלו כה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלו|כו}} {{Node-count limit exceeded|קלו כו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|א}} {{Node-count limit exceeded|קלז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלז|ט}} {{Node-count limit exceeded|קלז ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|א}} {{Node-count limit exceeded|קלח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלח|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלח ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|א}} {{Node-count limit exceeded|קלט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ב}} {{Node-count limit exceeded|קלט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ג}} {{Node-count limit exceeded|קלט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ד}} {{Node-count limit exceeded|קלט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ה}} {{Node-count limit exceeded|קלט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ו}} {{Node-count limit exceeded|קלט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ז}} {{Node-count limit exceeded|קלט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ח}} {{Node-count limit exceeded|קלט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|ט}} {{Node-count limit exceeded|קלט ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|י}} {{Node-count limit exceeded|קלט י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יא}} {{Node-count limit exceeded|קלט יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יב}} {{Node-count limit exceeded|קלט יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יג}} {{Node-count limit exceeded|קלט יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יד}} {{Node-count limit exceeded|קלט יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|טו}} {{Node-count limit exceeded|קלט טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|טז}} {{Node-count limit exceeded|קלט טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יז}} {{Node-count limit exceeded|קלט יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יח}} {{Node-count limit exceeded|קלט יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|יט}} {{Node-count limit exceeded|קלט יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|כ}} {{Node-count limit exceeded|קלט כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|כא}} {{Node-count limit exceeded|קלט כא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|כב}} {{Node-count limit exceeded|קלט כב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|כג}} {{Node-count limit exceeded|קלט כג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קלט|כד}} {{Node-count limit exceeded|קלט כד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|א}} {{Node-count limit exceeded|קמ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמ ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמ ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמ ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמ ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|י}} {{Node-count limit exceeded|קמ י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמ יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמ יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|יג}} {{Node-count limit exceeded|קמ יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמ|יד}} {{Node-count limit exceeded|קמ יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|א}} {{Node-count limit exceeded|קמא א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמא ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמא ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמא ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמא ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמא ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמא ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמא ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמא ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמא|י}} {{Node-count limit exceeded|קמא י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|א}} {{Node-count limit exceeded|קמב א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמב ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמב ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמב ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמב ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמב ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמב ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמב|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמב ח}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|א}} {{Node-count limit exceeded|קמג א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמג ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמג ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמג ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמג ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמג ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמג ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמג ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמג ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|י}} {{Node-count limit exceeded|קמג י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמג יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמג|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמג יב}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|א}} {{Node-count limit exceeded|קמד א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמד ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמד ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמד ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמד ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמד ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמד ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמד ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמד ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|י}} {{Node-count limit exceeded|קמד י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמד יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמד יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|יג}} {{Node-count limit exceeded|קמד יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|יד}} {{Node-count limit exceeded|קמד יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמד|טו}} {{Node-count limit exceeded|קמד טו}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|א}} {{Node-count limit exceeded|קמה א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמה ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמה ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמה ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמה ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמה ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמה ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמה ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמה ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|י}} {{Node-count limit exceeded|קמה י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמה יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמה יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יג}} {{Node-count limit exceeded|קמה יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יד}} {{Node-count limit exceeded|קמה יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|טו}} {{Node-count limit exceeded|קמה טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|טז}} {{Node-count limit exceeded|קמה טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יז}} {{Node-count limit exceeded|קמה יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יח}} {{Node-count limit exceeded|קמה יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|יט}} {{Node-count limit exceeded|קמה יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|כ}} {{Node-count limit exceeded|קמה כ}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמה|כא}} {{Node-count limit exceeded|קמה כא}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|א}} {{Node-count limit exceeded|קמו א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמו ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמו ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמו ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמו ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמו ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמו ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמו ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמו ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמו|י}} {{Node-count limit exceeded|קמו י}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|א}} {{Node-count limit exceeded|קמז א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמז ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמז ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמז ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמז ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמז ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמז ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמז ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמז ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|י}} {{Node-count limit exceeded|קמז י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמז יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמז יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יג}} {{Node-count limit exceeded|קמז יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יד}} {{Node-count limit exceeded|קמז יד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|טו}} {{Node-count limit exceeded|קמז טו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|טז}} {{Node-count limit exceeded|קמז טז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יז}} {{Node-count limit exceeded|קמז יז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יח}} {{Node-count limit exceeded|קמז יח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|יט}} {{Node-count limit exceeded|קמז יט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמז|כ}} {{Node-count limit exceeded|קמז כ}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|א}} {{Node-count limit exceeded|קמח א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמח ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמח ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמח ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמח ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמח ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמח ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמח ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמח ט}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|י}} {{Node-count limit exceeded|קמח י}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|יא}} {{Node-count limit exceeded|קמח יא}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|יב}} {{Node-count limit exceeded|קמח יב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|יג}} {{Node-count limit exceeded|קמח יג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמח|יד}} {{Node-count limit exceeded|קמח יד}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|א}} {{Node-count limit exceeded|קמט א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ב}} {{Node-count limit exceeded|קמט ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ג}} {{Node-count limit exceeded|קמט ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ד}} {{Node-count limit exceeded|קמט ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ה}} {{Node-count limit exceeded|קמט ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ו}} {{Node-count limit exceeded|קמט ו}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ז}} {{Node-count limit exceeded|קמט ז}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ח}} {{Node-count limit exceeded|קמט ח}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קמט|ט}} {{Node-count limit exceeded|קמט ט}}
Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|א}} {{Node-count limit exceeded|קנ א}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|ב}} {{Node-count limit exceeded|קנ ב}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|ג}} {{Node-count limit exceeded|קנ ג}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|ד}} {{Node-count limit exceeded|קנ ד}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|ה}} {{Node-count limit exceeded|קנ ה}}
{{Node-count limit exceeded|תהלים|קנ|ו}} {{Node-count limit exceeded|קנ ו}}
Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|תהלים}}