רש"י על ישעיהו מג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ישעיהו · מג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה" - אף כל זאת כה אמר ה' אל תירא

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי תעבר במים" - כשעברת בים סוף אתך הייתי

"ובנהרות לא ישטפוך" - גרתה בין המצרים והעכו"ם המרובין כמי נהר ולא יכלו לך לכלות

"כי תלך במו אש" - לעתיד לבא כי הנה היום בא בוער כתנור (מלאכי ג) שאקדיר חמה על הרשעים וליהט אותם היום הבא (שם) גם שם לא תכוה

"ולהבה" - שתשרוף את העכו"ם כמ"ש (לעיל ג) והיו עמים משרפות סיד גם היא לא תבער בך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתתי כפרך מצרים" - והם היו לך לפדיון שבכוריהם מתו ואתה בני בכורי נצלת והייתם חייבים כליה כמו שנאמר (ביחזקאל כ) ואומר לשפוך חמתי עליהם בארץ מצרים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתן אדם תחתיך" - תמיד אני רגיל בכך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אומר" - לרוח צפון תני הגליות שבצפון

"ולתימן" - שהיא רוח חזקה אל תכלאי מלנשב בחזקה להביא גליותי וכן (שיר השירים ד) עורי צפון ובאי תימן מתוך שהרוח צפונית חלשה צריכה חיזוק לכך כתוב עורי

"תני" - אבל דרומית שאינה צריכה חיזוק כתוב בואי כמות שהיא וכן ואל תכלאי

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו" - כל הצדיקים הנקראים בשמי וכל העשוי לכבודי יצרתיו אף עשיתיו תכנתיו בכל הצריך לו והכנתי הכל כלומר אע"פ שעברו בגולה ובצרה כבר הכנתי להם כל צרכי גאולתם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוציא עם עור" - הוציא כמו להוציא מן הגולה אותם שגלו על שנעשו כעורים ועינים להם ולא ראו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל הגוים נקבצו" - אם כל הגוים מאומות נתקבצו יחדיו מי בהם ובנביאיהם יגיד עתידות וכיוצא בה מפי טעותם או הראשונות שכבר עברו ישמיעונו לאמר אנחנו הגדנו אותם קודם שבאו

"יתנו עדיהם" - ששמעו שנבאו עליהם קודם לכן ויצדקו אבל אני יש לי עדים שאתם עדי שהגדתי לאברהם אביכם הגליות ובאו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדי" - יעקב

"אשר בחרתי" - הוא יעיד שהבטחתיו בלכתו לארם נהרים ושמרתי הבטחתי

"למען תדעו וגו'" - כל זה עשיתי למען תתנו לב לדעת אותי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנכי הגדתי" - הגליות לאברהם

"והושעתי" - לקיים דברי בעת רץ

"והשמעתי" - לכם הראשונו'

"ואין בכם זר" - באותן הימים שעשיתי כל אלה לא נראה בכולכם ביני העכו"ם אל זר להראות גדולתו ואלהותו בפני

"ואתם עדי" - שפתחתי לכם שבעה רקיעים ולא ראיתם כל תמונה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם מיום אני הוא" - לא אותו היום לבדו הייתי לבדי כי גם מאז היות יום אני הוא לבדי

"אפעל" - אם באתי לפעול אין משיב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למענכם שלחתי בבלה" - י"ת בדיל חוביכון אגליתי יתכון לבבל

"והורדתי בריחים כולם" - ואחתית במשוטין כולהון משוטין הוא עץ שמנהיג את הספינה ומיישרה

"וכשדים" - הוליכו אתכם באניות רנתם וגם יש לפרשו על בשורת הגאולה

"למענכם שלחתי" - אשלח מלכי מדי לבבל ואוריד הכשדים בספינות ומשוטין לגולה לארץ מדי וכשדים אוריד באניות שהיתה רינתם בהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנותן בים דרך" - בים סוף ושם הוצאתי מצרים לרדוף אחריכם רכב וסוס וחיל ועיזוז וכולם יחדיו ישכבו מתים על שפת הים בל יקומו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפשתה כבו" - תירגם יונתן כבוצא עמי טפו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תזכרו ראשונות" - הניסים הללו שאני מזכיר לכם שעשיתי במצרים אל תזכרו אותם מעתה כי בגאולה זו תעסקו להודות ולהלל

"אל תתבוננו" - אל תסתכלו בהן אל תתנו להם לב

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תכבדני חית השדה" - מקום שהוא חרב ומרבץ לחיות השדה לתנים ולבנות יענה

"כי נתתי במדבר מים" - כלומר בארץ חריבה אתן ישוב

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם זו יצרתי לי" - למען תהלתי יספרו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא אותי קראת" - ואתה לא אותי קראת בפנותך אחרי עכו"ם

"כי יגעת בי" - נלאיתם מהר בעבודתי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא הבאת לי שה עולותיך" - כי אם לעכו"ם

"לא העבדתיך" - עבודה רבה במנחה קומץ מעט עולה לגבוה וגם הוא לא אמרתי לך להקריב לך חובה אלא נדבה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא קנית לי בכסף קנה" - לקטרת לא הוצרכת לקנותה בכסף לפי שהיתה מצויה בארצכם הרבה אמר רבי אבא קינמנית היתה גדילה בארץ ישראל והיו אוכלין אותה עזים וצביים במדרש איכה

"העבדתני בחטאותיך" - אתם גרמתם לי להיות שמש לעובדי פסילים כמו שראה יחזקאל והנה רוח סערה באה מן הצפון שהיתה חוזרת מרכבת השכינה מבבל שהלכה לכבוש את כל העולם תחת ידו של נבוכדנצר שלא יאמרו ביד אומה שפלה מסר את בניו כדאיתא בחגייגה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנכי אנכי" - אני הוא שמחיתים מאז ואני מוחה אותם גם עתה

"למעני" - לא בזכותך ולא בצדקת אבותיך

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הזכירני" - כל תגמול שיש לך ולאבותיך עלי

"נשפטה יחד" - נבא למשפט

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אביך הראשון חטא" - באומרו במה אדע (בראשית טו)

"ומליציך פשעו בי" - אין לך בכל מליצים שאתה סומך על זכותם שלא מצאתי בו פשע יצחק אהב את שונאי

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחלל שרי קדש" - בשביל עונותיכם