רש"י על דברים כח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · כח · >>

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שגר אלפיך" - ולדות בקרך שהבהמה משגרת ממעיה

"ועשתרות צאנך" - כתרגומו ורבותינו אמרו למה נקרא שמן עשתרות שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותן כעשתרות הללו שהן סלעים חזקים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוך טנאך" - פירותיך ד"א טנאך דבר לח שאתה מסנן בסלים

"ומשארתך" - דבר יבש שנשאר בכלי ואינו זב

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" - שתהא יציאתך מן העולם בלא חטא כביאתך לעולם

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשבעה דרכים ינוסו לפניך" - כן דרך הנבהלים לברוח מתפזרים לכל צד

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המארה" - חסרון כמו צרעת ממארת

"המהומה" - שגוש קול בהלות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשחפת" - שבשרו נשחף ונפוח

"ובקדחת" - לשון כי אש קדחה באפי והוא אש של חולים מלוו"י בלע"ז (פיבער היטץ) שהיא חמה מאוד

"ובדלקת" - חמה יותר מקדחת ומיני חלאים הם

"ובחרחר" - חולי המחממו תוך הגוף וצמא תמיד למים ובלע"ז אשטרדימנ"ט (איננערווייניגסטע היטץ) לשון ועצמי חרה מני חרב נחר מפוח מאש

"ובחרב" - יביא עליך גייסות

"שדפון וירקון" - מכת תבואה שבשדות

"שדפון" - רוח קדים אשילד"ה בלע"ז (דער ברעננדיגער מזרח ווינד)

"ירקון" - יובש ופני התבואה מכסיפין ונהפכין לירקון קמ"א בלע"ז (אליידיגער געל געווארענער זאנג)

"עד אבדך" - תרגום עד דתיבד כלומר עד אבוד אותך שתכלה מאליך

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיו שמיך אשר על ראשך נחשת" - קללות הללו משה מפי עצמו אמרן ושבהר סיני מפי הקב"ה אמרן כמשמעו וכן נאמר ואם לא תשמעו לי ואם תלכו עמי קרי וכאן הוא אומר לקול ה' אלהיך ידבק ה' בך יככה ה' הקל משה בקללותיו לאמרן בלשון יחיד וגם כן בקללה זו הקל שבראשונות הוא אומר את שמיכם כברזל וארצכם כנחושה שלא יהיו השמים מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ומתוך כך יהא חורב בעולם והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת מזיע והיא מרקבת פירותיה וכאן הוא אומר שמיך נחשת וארצך ברזל שיהיו שמים מזיעין אע"פ שלא יריקו מטר מ"מ לא יהיה חורב של אבדן בעולם והארץ לא תהיה מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע ואין הפירות מרקיבין מ"מ קללה היא בין שהיא כנחושת בין שהיא כברזל לא תוציא פירות וכן השמים לא יריקו מטר

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מטר ארצך אבק ועפר" - זיקא דבתר מטרא מטר יורד ולא כל צרכו ואין בו כדי להרביץ את העפר והרוח באה ומעלה את האבק ומכסה את עשב הזרעים שהן לחים מן המים ונדבק בהם ונעשה טיט ומתיבש ומרקיבין

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לזעוה" - לאימה ולזיע שיזועו כל שומעי מכותיך ממך ויאמרו אוי לנו שלא יבא עלינו כדרך שבא על אלו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשחין מצרים" - רע היה מאד לח מבפנים ויבש מבחוץ כדאיתא בבכורות

"גרב" - שחין לח

"חרס" - שחין יבש כחרס

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובתמהון לבב" - אוטם הלב אשטורדישו"ן (בלע"ז פערקלעממונג)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשוק" - בכל מעשיך יהי ערעור

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישגלנה" - לשון שגל פילגש והכתוב כינהו לשבח ישכבנה ותקון סופרים הוא זה

"תחללנו" - בשנה הרביעית לאכול מפריו

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכלות אליהם" - מצפות אליהם שישובו ואינם שבים כל תוחלת שאינה באה קרויה כליון עינים

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמה" - אש"ו אשטורדישו"ן (דער שראקקען ווערען פערטוממעלט ווערען) כל הרואה אותך ישום עליך למשל כשתבא מכה רעה על אדם יאמר זו דומה למכה פלוני

"ולשנינה" - לשון ושננתם ידברו בך וכן תרגומו ולשועי לשון ספור ואשתעי

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחסלנו" - יכלנו ועל שם כך נקרא חסיל שמכלה את הכל

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ישל" - ישיר פירותיו לשון ונשל הברזל

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יירש הצלצל" - יעשנו הארבה רש מן הפרי

"יירש" - יעני

"הצלצל" - מין ארבה וא"א לפרש יירש לשון ירושה שא"כ היה לו לכתוב יירש ולא לשון הורשה וגרושין שא"כ היה לו לכתוב יוריש

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוב כל" - בעוד שהיה לך כל טוב

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר ידאה הנשר" - פתאום ודרך מצלחת ויקלו סוסיו

"לא תשמע לשונו" - שלא תכיר לשונו וכן תשמע חלום לפתור אותו וכן כי שומע יוסף אינטינדר"י (בלע"ז פערשטעהען)

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד רדת חמתיך" - לשון רדוי וכבוש

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואכלת וגו' בשר וגו' במצור" - מחמת שיהיו צרים על העיר ויהיה שם מצוק עקת רעבון

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרך בך והענג" - הוא הרך הוא הענוג לשון פינוק ומהתענג ומרוך מוכיח עליהם ששניהם אחד אע"פ שהוא מפונק ודעתו קצה בדבר מיאוס ימתק לו לרעבונו בשר בניו ובנותיו עד כי תרע עינו בבניו הנותרים מתת לאחד מהם מבשר בניו אחיהם אשר יאכל ד"א הרך בך הרחמני ורך הלבב מרוב רעבתנות יתאכזרו ולא יתנו מבשר בניהם השחוטים לבניהם הנותרים

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה" - הגדולים

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובשליתה" - בניה הקטנים בכולן תהא עינה צרה כשתאכל את האחד מליתן לאשר אצלה מן הבשר

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והפלא ה' את מכותך" - מופלאות ומובדלות משאר מכות

"ונאמנות" - ליסרך לקיים שליחותם

פסוק ס (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר יגרת מפניהם" - מפני המכות כשהיו ישראל רואים מכות משונות הבאות על מצרים היו יראים מהם שלא יבואו גם עליהם תדע שכן כתיב והיה אם שמוע תשמע וגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך אין מיראין את האדם אלא בדבר שהוא יגור ממנו

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יעלם" - לשון עליה

פסוק סב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונשארתם במתי מעט תחת וגו'" - מועטין חלוף מרובין

פסוק סג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן ישיש ה'" - את אויביכם עליכם להאביד וגו'

"ונסחתם" - לשון עקירה וכן בית גאים יסח ה'

פסוק סד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדתם שם אלהים אחרים" - כתרגומו לא עבודת אלהות ממש אלא מעלים מס וגולגליות לכומרי עבודת כוכבים

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תרגיע" - לא תנוח כמו וזאת המרגעה

"לב רגז" - לב חרד כתרגומו דחיל כמו שאול מתחת רגזה לך שמעו עמים ירגזון מוסדות השמים ירגזון

"וכליון עינים" - מצפה לישועה ולא תבא

פסוק סו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חייך תלואים לך" - על הספק כל ספק קרוי תלוי שמא אמות היום בחרב הבא עלינו ורבותינו דרשו זה הלוקח תבואה מן השוק

"ולא תאמין בחייך" - זה הסומך על הפלטר

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בבוקר תאמר מי יתן ערב" - ויהיה הערב של אמש

"ובערב תאמר מי יתן בוקר" - של שחרית שהצרות מתחזקות תמיד וכל שעה מרובה קללתה משלפניה

פסוק סח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באניות" - בספינות בשביה

"והתמכרתם שם לאויביך" - אתם מבקשים להיות נמכרים להם לעבדים ולשפחות

"ואין קנה" - כי יגזרו עליך הרג וכליון

"והתמכרתם" - בלע"ז איפורוונדרי"ץ וור"ש (און איהר וועט זיך אליין פערקויפען) ולא יתכן לפרש והתמכרתם בלשון ונמכרתם ע"י מוכרים אחרים מפני שנאמר אחריו ואין קונה

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכרות את בני ישראל" - שיקבלו עליהם את התורה באלה ובשבועה

"מלבד הברית" - קללות שבתורת כהנים שנאמרו בסיני