ציצים ופרחים (יעב"ץ)/ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ציצים ופרחים - להרב יעקב עמדין (יעב"ץ)

אותיות:  א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

נספחים: הקדמת היעב"ץ הקדמת צוויבל דברי סיום מפתח חשבון ומלוי השמות

אות גימל[עריכה]

מהדורת צוויבל[עריכה]

גאולה גימטריא מה גואל ישרא"ל. ונקראת המלכות גאולה בעת (סמיכות גאול"ה לתפל"ה) גאולתה ע"י היסוד כמו שאמר הכתוב (רות ג, יג) אם יגאלך טו"ב. טוב ה' לכ"ל (תהלים קמה, ט). ואז נקרא המלאך הגואל (בראשית מח, טז). עיין ערך גולה:

גביע בגימטריא פה מלכות היא הנו"ק. שכך נקראת תורה שבעל פה. לכן אמר יוסף (בראשית מד, טז) (היסוד. הצדיק יסוד עולם. אשר אור לו בציו"ן (ישעיהו לא, ט)) אשר נמצא הגביע (גביע הכס"ף. שנכספ"ה גם כלתה נפשי. בסוד איש יביא בפריו אלף כסף (שיר ח, יא). עיין שכבת זרע99) בידו הוא יהיה לי עבד. כי היא עטרה בראש צדי"ק. וכחד חשיבי. בסוד לבנת הספיר. ולזה ג"כ נקראת פ"ה (פ'. יסוד. ה'. אחרונה שבשם). וזה סוד ששם הגביע באמתחת בנימין. כי אינו ראוי להיות ביד אחר. אלא או ביד יוסף. או ביד בנימין. הם שני צדיקי עולם. אלא שיוס"ף (ו' הויות) בסוד אור ישר. ובנימין (מילואי אהי"ה דההי"ן). אור חוזר. צדיק עייל. צדיק נפק. לפיכך אמר יהיה לי עבד: שהחזיר (אור חוזר) אבדה לצדיק אבד (מה גם אם שניהם עבדי עולם. עובדים ביום ובלילה) הוא סוד הכתוב (משלי יב, ט) טו"ב נקלה ועבד לו. הוא יוסף שנקלה לעיני אחיו. ועבד לו. ממתכבד (ויושב בבית עם אביו) וחסר לחם . הלחם אשר הוא אוכל (בראשית לט, ו). שנלקח מידו. גם לפי דרך הנגלה הוא מכוון וק"ל. 100(* גם לפי פשטו בנגלה, היה חסר לחם ושבר רעבון בשני הרעב עד שבא אל יוסף *):

גולה י' פעמים גימטריא גלות כנגד עשר גליות שגלתה שכינה. אין בין גולה לגאולה. אלא אל"ף דאהי"ה: שממנה הגאולה (גאולה כבר נזכר לעיל. יסוד דזעיר. כשמקבל השפע מיסוד דאמא) גימטריא נ' שערי בינה. הנפתחים בעת הגאולה. וכשמסתלק האל"ף ממנה נשאר גולה.

<גור אריה, גימטריא משי"ח ב"ן דו"ד101 עם הכולל, הוא תרגומו של אונקלוס102.>

<גזר דין, גימטריא רחל לאה, מהנה יוצאים דינין ודאי, כל שומען יאחזמו רעד.>

(* גיהנ"ם בגימטריא מטה מטה, זה שאמר הכתוב (דברים כח, מג) תרד מטה מטה103 *).

<גיהנם גימטריא 'מטה מטה' לבית אב (במדבר יז, יז) אברהם ברר הגלות לזרעו למלטם מדינה של גיהנם (בראשית רבה מד, כא), נמצא המטה שנעשה נחש, חזר להיות מטה כלפי חסד אברהם, זהו ב' פעמים מטה, וגימטריא ח"ק, הוא שארז"ל (שמו"ר יט, ד) ופערה פיה לבלי ח"ק (ישעיהו ה, יד), שיורד מטה מטה לדיוטא התחתונה, אבל מי שקיים ח"ק הוא נצול מדינה של גיהנ"ם104.>

גלם גימטריא חכמה גולם הוא מקביל לחכמה105. כמ"ש (משנה, אבות ה, ז) ז' דברים נאמרו בחכם וחלופיהם בגולם. שהוא (אינו כסיל ולא בשטיא עסקינן) אמנם בראוי לקבל חכמה אחר השלמתו. מדבר התנא. והוא כענין גלמי כלי עץ. העומדים להשלימם בתקון צורתם. ועל דרך זה הוא מה שאמרו רז"ל (סנהדרין כב, ב) אשה גולם היא. ואינה כורתת ברי"ת אלא למי שעשאה כלי. שבא לה על ידו השפע מחמשים שערי בינה. כי בחכמה פותח שערים:

גליפו עי' סוף ספר שימוש106.

(* גימטריאות עולה בגימטריא כי לא דבר רק הוא מכם (דברים לב, מז) *).

הערות צוויבל[עריכה]

  • הערה 99: ראה בנחל י"ב באמת השחי ד"ה דבר צוה לאלף דור, כי הוא אמר ויהי זו אשה, צוה ויעמוד אלו הבנים, זהו לאלף דור, אל שד"י במלואו גימטריא אלף, וכן שכבת זרע, עיין "מטת כסף" [אות ז']. וז"ל שם: זה שמו הנאה לו, גם על פי דרך הסוד, הם תפוחי זהב במשכיות כסף [משלי כה יא] כי הראשונה משמשת קודם חצות על מטה של זהב (היא מטתו של דו"ד) והשניה אחר חצות (היא מטתו של שלמ"ה) שהחסדים מתגברים, וידוע שהן נקראים כסף (והוא כרמו איש יביא בפריו אלף כסף (שיר ח, יא)) ועל זה אמרו האלהיים למה נקרא שמו כסף שהוא מכסיף כל הזהבים, והוא בסוד יוסף שלקט כל הכסף.
  • הערה 100: ובכתב יד על גליון ספר זה פירש רבנו יותר.
  • הערה 101: וכ"ה בספר הרמזים לרבנו יואל פרשת ויחי (מט ט) , וש"נ ממדרש שהובא בתו"ש.
  • הערה 102: ועי' רש"י שם.
  • הערה 103: וכ"ה בבעל הטורים שם.
  • הערה 104: בתורת הקנאות בסופו כתב: חק, גיהנם, עיין מה שכתבתי בס"ד בבריכה י"ב בפירוש ברכת המוהל, ובפירוש אגדה דאברהם אבינו מציל הנמולים מגיהנם.

וכוונת רבנו לדבריו בכת"י לגליון ספרו מגדל עוז שם בד"ה שארנו, שנשארו ממותקים על ידינו, בקיום זאת המצוה כמובאר בנחל י"א. והוסיף בכת"י: משחת, בו.. אין מי ש.. הוא גיהנם גימטריא ח"ק, ע"י חק בשארו נתקן ה... כדלעיל, ועמש"ל. לפיכך בדין, שתהא מצוה זו מצלת מגיהנם, ובזה מבואר יפה מ"ש שאברהם אינו מניח לירד לגיהנם החתומים באות בברית קודש.

  • הערה 105: ועי' שם בלחם שמים כ' רבנו: אלא שהוא מבחי' אחוריים, וזה פירוש הכתוב (משלי כט, יא) לדעתי חכם באחור ישבחנה, רצונו לומר שע"י השבח שמשביח את החכמה באחור נקרא חכם. ופשט נאה הוא.
  • הערה 106: גליפו בטהירו (זהר חלק א טו, א) גליפו, ד' מילואי הוי' עם הכולל, בהסרת הפשוט, בטהירו, ד' מילואי הוי' עם הפשוט.


מהדורת ויקיטקסט[עריכה]

גאולה - גימטריא מה, גואל ישרא"ל. ונקראת המלכות גאולה בעת (סמיכות גאול"ה לתפל"ה) גאולתה ע"י היסוד כמו שאמר הכתוב "אם יגאלך טו"ב" (רות ג, יג) -- "טוב ה' לכ"ל" (תהלים קמה, ט). ואז נקרא "המלאך הגואל" (בראשית מח, טז). עיין ערך גולה:


גביע - בגימטריא פה, מלכות. היא הנוקבא, שכך נקראת 'תורה שבעל פה'. לכן אמר יוסף (היסוד. הצדיק יסוד עולם. אשר אור לו בציו"ן (ישעיהו לא, ט)) "אשר נמצא הגביע (גביע הכס"ף. שנכספ"ה גם כלתה נפשי. בסוד איש יביא בפריו אלף כסף (שיר ח, יא). עיין שכבת זרע99) בידו - הוא יהיה לי עבד" (בראשית מד, טז), כי היא עטרה בראש צדי"ק, וכחד חשיבי, בסוד "לבנת הספיר". ולזה ג"כ נקראת פ"ה (פ' - יסוד. ה' אחרונה שבשם).
וזה סוד ששם הגביע באמתחת בנימין כי אינו ראוי להיות ביד אחר, אלא או ביד יוסף או ביד בנימין, הם שני צדיקי עולם. אלא שיוס"ף (ו' הויות) בסוד אור ישר, ובנימן (מילואי אהי"ה דההי"ן) אור חוזר. "צדיק עייל צדיק נפק". לפיכך אמר "יהיה לי עבד", שהחזיר (אור חוזר) אבדה לצדיק אבד (מה גם אם שניהם עבדי עולם. עובדים ביום ובלילה). הוא סוד הכתוב (משלי יב, ט) "טו"ב נקלה ועבד לו" - הוא יוסף שנקלה לעיני אחיו, "ועבד לו, ממתכבד (ויושב בבית עם אביו) וחסר לחם" - "הלחם אשר הוא אוכל"‏[1] שנלקח מידו. גם לפי דרך הנגלה הוא מכוון וק"ל. גם לפי פשטו בנגלה, היה חסר לחם ושבר רעבון בשני הרעב עד שבא אל יוסף:


גולה י' פעמים - גימטריא גלות, כנגד עשר גליות שגלתה שכינה. אין בין גולה לגאולה אלא אל"ף דאהי"ה שממנה הגאולה (גאולה כבר נזכר לעיל - יסוד דזעיר כשמקבל השפע מיסוד דאמא) -- גימטריא נ' שערי בינה הנפתחים בעת הגאולה. וכשמסתלק האל"ף ממנה נשאר גולה.


גור אריה (בראשית מט, ט) - גימטריא משי"ח ב"ן דו"ד עם הכולל, הוא תרגומו של אונקלוס102.


גזר דין - גימטריא רחל לאה - מהנה יוצאים דינין ודאי, כל שומען יאחזמו רעד.


גיהנ"ם - בגימטריא מטה מטה, זה שאמר הכתוב "תֵרֵד מַטָּה מָּטָּה" (דברים כח, מג).


<גיהנם - גימטריא "מַטֶּה מַטֶּה לְבֵית אָב" (במדבר יז, יז). אברהם ברר הגלות לזרעו למלטם מדינה של גיהנם (בראשית רבה מד, כא). נמצא המטה שנעשה נחש, חזר להיות מטה כלפי חסד אברהם. זהו ב' פעמים מטה.
וגימטריא ח"ק. הוא שאמרו רז"ל (שמו"ר יט, ד) "ופערה פיה לבלי ח"ק" (ישעיהו ה, יד), שיורד מטה מטה לדיוטא התחתונה, אבל מי שקיים ח"ק הוא נצול מדינה של גיהנ"ם104.>


גלם - גימטריא חכמה. גולם הוא מקביל לחכמה105 כמ"ש (משנה, אבות ה, ז) ז' דברים נאמרו בחכם וחלופיהם בגולם. שהוא (אינו כסיל ולא בשטיא עסקינן) אמנם בראוי לקבל חכמה אחר השלמתו. מדבר התנא. והוא כענין גלמי כלי עץ. העומדים להשלימם בתקון צורתם. ועל דרך זה הוא מה שאמרו רז"ל (סנהדרין כב, ב) אשה גולם היא. ואינה כורתת ברי"ת אלא למי שעשאה כלי. שבא לה על ידו השפע מחמשים שערי בינה. כי בחכמה פותח שערים:


גליפו - עי' סוף ספר שימוש106.


גימטריאות - עולה בגימטריא כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם (דברים לב, מז).

הערות ויקיעורכים[עריכה]

  1. ^ על פי הפסוק (בראשית לט, ו)