עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מז עמוד ב[עריכה]

א ד ה מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ג:

דף מח עמוד א[עריכה]

ב א טור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף יז:

ג ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף טו:

ד ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף א:

ה ד מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ח:

ו ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף ג:

דף מח עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"יב מהל' פרה הלכה ו:

ח ב מיי' פ"כ מהל' כלים הלכה יג:

ט ג מיי' פ"יז מהל' כלים הלכה ה:

י ד מיי' פ"יב מהל' פרה הלכה ד:

דף מט עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א:

יב ב מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ג:

יג ג מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה טו , סמג עשין סב , טור ושו"ע או"ח סי' לז סעיף ב וסעיף ג:

יד ד מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א:

טו ה מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה א , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף א:

דף מט עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כה:

יז ב טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כו:

יח ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף א:

דף נ עמוד א[עריכה]

יט א (מיי' פכ"ה מהל' שבת) , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף א:

כ ב ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כא , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כ:

כא ד מיי' פ"יט מהל' שבת הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כד , [ וטור ושו"ע או"ח סי' שא סעיף נ ]:

כב ה ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לח , וטור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף יז:

כג ז מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ט:

דף נ עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יד , סמג לאוין נד:

כה ב ג מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכו סעיף ט:

כו ד טור ושו"ע או"ח סי' קעא סעיף א:

כז ה ו מיי' פ"ד ופכ"ו מהלכות שבת [דין זה ליתא בהרמב"ם ועיין בב"י] , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף ג:

כח ז מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שלו סעיף ו:

כט ח טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

דף נא עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ד:

ל ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ו:

לא ג מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה יד , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' קיג סעיף א:

לב ד מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ד:

לג ה מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' רנז סעיף ה:

לד ו (מיי') , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף ד:

לה ז טור ושו"ע או"ח סי' רנט סעיף ה:

דף נא עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' רנח , וטור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף ו:

לז ב מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכ סעיף טו , וטור ושו"ע או"ח סי' שיח סעיף טז: