עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מז עמוד ב[עריכה]

א ד ה מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה א , טוש"ע או"ח סימן רנז סעיף ג:

דף מח עמוד א[עריכה]

ב א טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף יז:

ג ב מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה טו טור ושו"ע או"ח סימן שכ סעיף טו:

ד ג מיי' פכ"ו מהלכות שבת הלכה יב , טוש"ע או"ח סימן רנט סעיף א:

ה ד מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה כג טור ושו"ע או"ח סימן ש"מ סעיף ח:

ו ה מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה י , טוש"ע או"ח סימן שיז סעיף ג:

דף מח עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פי"ב מהלכות פרה הלכה ו:

ח ב מיי' פ"כ מהלכות כלים הלכה יג:

ט ג מיי' פי"ז מהלכות כלים הלכה ה:

י ד מיי' פי"ב מהלכות פרה הלכה ד:

דף מט עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה א:

יב ב מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה א , טוש"ע או"ח סימן רנז סעיף ג:

יג ג מיי' פ"ד מהלכות תפילין הלכה טו , סמג עשין סב , טוש"ע או"ח סימן לז סעיף ב ג:

יד ד מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה א:

טו ה מיי' פ"ד מהלכות שבת שם ופכ"ו הל' יב , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן רנט סעיף א:

דף מט עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פכ"ו מהלכות שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף כה:

יז ב שם סעיף כו:

יח ג מיי' פכ"ו מהלכות שבת שם , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן רנט סעיף א:

דף נ עמוד א[עריכה]

יט א (מיי' פכ"ה מהל' שבת) , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנט סעיף א:

כ ב ג מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כא טור שו"ע או"ח סימן שח סעיף כ:

כא ד מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה טז טור שו"ע שם סעיף כד [וסי' שא סעיף נ]:

כב ה ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף לח וסימן תצח סעיף יז:

כג ז מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה ז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכג סעיף ט:

דף נ עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ה מהלכות נזירות הלכה יד , סמג לאוין נד:

כה ב ג מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה יג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכו סעיף ט:

כו ד טוש"ע או"ח סימן קעא סעיף א:

כז ה ו מיי' פ"ד ופכ"ו מהלכות שבת [דין זה ליתא בהרמב"ם ועיין בב"י] , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רנט סעיף ג:

כח ז מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה טו טור שו"ע או"ח סימן שלו סעיף ו:

כט ח שו"ע או"ח סי' שי"ד ס"א:

דף נא עמוד א[עריכה]

כט א מיי' פ"ד מהל' שבת הלכה ד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנז סעיף ד:

ל ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ו:

לא ג מיי' פי"ז מהלכות מאכלות אסורות הל' יד , סמג לאוין קמב טור שו"ע יו"ד סימן קיג סעיף א:

לב ד מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה ד , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנז סעיף ד:

לג ה מיי' שם הלכה ה , טוש"ע שם סעיף ה:

לד ו (מיי') , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן רנט סעיף ד:

לה ז שם סעיף ה:

דף נא עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"ד מהלכות שבת הלכה ו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן רנח וסימן שיח סעיף ו:

לז ב מיי' פכ"א מהלכות שבת הלכה יג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכ סעיף טו וסי' שיח סעיף טז: