עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף סה עמוד ב[עריכה]

א ה מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ח, סמג עשין רכג:

ב ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ו':

דף סו עמוד א[עריכה]

ב א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ט:

דף סו עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ט:

ד ב מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה י"ד, סמג לאוין סה עה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ט סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ד סעיף א':

ה ג מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה י"ד, ומיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ט, סמג עשין רכג:

ו ד מיי' פ"ב מהל' דעות הלכה ג':

ז ה מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ז':

דף סז עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ח', סמג עשין קעד ולאוין דש:

ט ב מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד':

י ג מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ב':

דף סז עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ה':

יב ב מיי' פ"ב מהל' מחוסרי כפרה הלכה ט':

יג ג מיי' פ"ה מהל' אבות הטומאה הלכה א':

דף סח עמוד א[עריכה]

[יג] א ב [ מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ח', וע"ש בכסף משנה דלהרמב"ם וגם לסמג לא היה הגירסא א"ל אכתי לא עילתיה וכו' אלא אימא וכו' ע"ש:]

דף סח עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"ד מהל' מעשה קרבנות הלכה ג':

טו ג ב מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ח':

טז ד מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה י"ט, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף א':

טז (ד) כל זה מן הכל מודים בעצרת עד כאלו התענה תשיעי ועשירי ברב אלפס ביצה פ"ב סי' תתעה:

יז ה טור ושו"ע או"ח סי' תר"ד סעיף א':

דף סט עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ח':

יט ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד':

דף סט עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ד':

כא ב מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ח, סמג עשין רכג:

כב ג מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ז', סמג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

כג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י"ב:

כד ה ו מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י"ג:

דף ע עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ג':

כו ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י':

כז ג מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ה':

כח ד מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ו':

כט ה מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ה':

ל ו מיי' פי"ג מהל' אבות הטומאה הלכה ז':

דף ע עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה י':

לב ב מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

דף עא עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פט"ז מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ו:

לד ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י"א:

לה ג מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה י"ב:

לו ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ז', סמג לאוין שמח:

דף עא עמוד ב[עריכה]

לז א ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י"ב, ומיי' פט"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ב:

לח ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י"ג:

לט ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י"ב:

מ ה מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י':

דף עב עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פט"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י"א:

מב ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח':

דף עב עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ט"ז:

מד ב מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח':

מה ג מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ד', סמג לאוין קכז, טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף א':

מו ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י':

מז ה מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ב:

מח ו מיי' פ"ו מהל' ביאת מקדש הלכה י':

דף עג עמוד א[עריכה]

מט א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה י':

נ ב מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה א':

נא ג מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ד:

דף עג עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג':

נג ב מיי' פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט"ו: