עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף מב עמוד א[עריכה]

א ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ח', סמג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף א':

ב ט מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו':

דף מב עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ז':

דף מג עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו', סמג לאוין עט:

דף מג עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י', סמג עשין מ, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף י"ד:

ו ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה א', סמג לאוין שיח:

דף מד עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ב':

ח ב מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ב:

ט ג מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ג:

י ד מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ח':

יא ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ו, סמג עשין קלג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ב':

יב ו מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ד': *

דף מד עמוד ב[עריכה]

יג א ב מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ה':

דף מה עמוד א[עריכה]

יד א מיי' פ"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ז:

טו ב מיי' פ"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ו:

טז ג ד מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ג':

יז ה ו מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה ט"ו, סמג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף ז':

דף מה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף י"א:

יט ב ג ד מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף ח':

כ ה טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף ב' וסעיף ט:

כא ו מיי' פ"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ט:

כב ז ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ט', סמג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ב סעיף א':

כג ט מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה י"ב, סמג עשין רמח:

דף מו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"כ מהל' כלים הלכה ט':

כה ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"ג, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ב':

כו ג מיי' פ"ח מהל' ביכורים הלכה י"א:

כז ד מיי' פ"א מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ט':

כח ה מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ב', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ"ב סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' קס"ג סעיף א':

כט ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט', סמג לאוין עה עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ז סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ד':

דף מו עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ט"ו, סמג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"ג סעיף א':

לא ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א':

לב ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ו':

דף מז עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ה מהל' תמידין הלכה י', סמג עשין קצ:

לד ב מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה ח', סמג עשין רא:

דף מז עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פט"ז מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ו:

לו ב מיי' פ"א מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ד:

דף מח עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ד:

לח ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ט':

לט ג מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה י':

מ ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ג':

דף מח עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה ט"ו, סמג עשין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ד סעיף א':

מב ב מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה י"א, סמג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ו סעיף א':

מג ג ד טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ז סעיף א':

מד ה ו מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה ט"ז והלכה יז, סמג עשין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ה סעיף א':

מה ז מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה י"ג, סמג לאוין עט, טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ב':

מו ח טור ושו"ע או"ח סי' תנ"ט סעיף ב':

דף מט עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ג', סמג עשין לט, טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ד סעיף א':

מח ב מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ד סעיף ז':

מט ג מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח':

מט (ג) [ מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תמ"ד סעיף ז']:

נ ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ב':

נא ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"א, סמג לאוין קכו, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ח':

דף מט עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה ל"ב, טור ושו"ע אה"ע סי' ב' סעיף ו':

נג ב מיי' פי"א מהל' עדות הלכה ב', סמג לאוין ריד, טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ז:

נד ג מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ו', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"צ סעיף ב':

נה ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח', סמג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ד סעיף ו', וטור ושו"ע או"ח סי' קצ"ו סעיף ד':