עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מב עמוד א[עריכה]

א ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ח , סמג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף א:

ב ט מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו:

דף מב עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ב מהל' מעשר הלכה ז:

דף מג עמוד א[עריכה]

ד א מיי' פ"א מהל' חמץ הלכה ו , סמג לאוין עט:

דף מג עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה י , סמג עשין מ , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף יד:

ו ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה א , סמג לאוין שיח:

דף מד עמוד א[עריכה]

ז א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ב:

ח ב מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה יב:

ט ג מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה יג:

י ד מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה ח:

יא ה מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כו , סמג עשין קלג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ב:

יב ו מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ד: *

דף מד עמוד ב[עריכה]

יג א ב מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ה:

דף מה עמוד א[עריכה]

יד א מיי' פ"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה טז:

טו ב מיי' פ"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה טו:

טז ג ד מיי' פ"ה מהל' נזיר הלכה ג:

יז ה ו מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה טו , סמג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף ז:

דף מה עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף יא:

יט ב ג ד מיי' פ"ב מהל' חמץ הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף ח:

כ ה טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף ב וסעיף ט:

כא ו מיי' פ"ב מהל' טומאת אוכלין הלכה יט:

כב ז ח מיי' פ"ד מהל' חמץ הלכה ט , סמג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמב סעיף א:

כג ט מיי' פ"א מהל' מקוואות הלכה יב , סמג עשין רמח:

דף מו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"כ מהל' כלים הלכה ט:

כה ב מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יג , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ב:

כו ג מיי' פ"ח מהל' ביכורים הלכה יא:

כז ד מיי' פ"א מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ט:

כח ה מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה ב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' צב סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' קסג סעיף א:

כט ו מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ט , סמג לאוין עה עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנז סעיף ב , וטור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ד:

דף מו עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה טו , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקג סעיף א:

לא ב מיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה א:

לב ג מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ו:

דף מז עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ה מהל' תמידין הלכה י , סמג עשין קצ:

לד ב מיי' פ"ח מהל' תמידין הלכה ח , סמג עשין רא:

דף מז עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"טז מהל' מעשה קרבנות הלכה טו:

לו ב מיי' פ"א מהל' מעשה קרבנות הלכה יד:

דף מח עמוד א[עריכה]

לז א מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה יד:

לח ב מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ט:

לט ג מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה י:

מ ד מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ג:

דף מח עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה טו , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכד סעיף א:

מב ב מיי' פ"ה מהל' מצה הלכה יא , סמג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנו סעיף א:

מג ג ד טור ושו"ע או"ח סי' תנז סעיף א:

מד ה ו מיי' פ"ו מהל' ביכורים הלכה טז והלכה יז , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכה סעיף א:

מה ז מיי' פ"ה מהל' חמץ הלכה יג , סמג לאוין עט , טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ב:

מו ח טור ושו"ע או"ח סי' תנט סעיף ב:

דף מט עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ג , סמג עשין לט , טור ושו"ע או"ח סי' תמד סעיף א:

מח ב מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תמד סעיף ז:

מט ג מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

מט (ג) [ מיי' פ"ג מהל' חמץ הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תמד סעיף ז]:

נ ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ב:

נא ה מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לא , סמג לאוין קכו , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ח:

דף מט עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה לב , טור ושו"ע אה"ע סי' ב סעיף ו:

נג ב מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה ב , סמג לאוין ריד , טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יז:

נד ג מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ו , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף ב:

נה ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' קפד סעיף ו , וטור ושו"ע או"ח סי' קצו סעיף ד: