עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף מא עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פכ"ז מהלכות שבת הלכה יב , סמג לאוין סו טור ש"ע א"ח סי' תה סעיף ה:

ב ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ו:

ג ד מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף ז:

ד ה מיי' שם הלכה יב , טוש"ע שם סעיף ה:

ה ו ז מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף ח:

ו ח ט מיי' שם הלכה טו , סמג שם טור ש"ע א"ח סי' תו:

ז י כ מיי' פ"ה מהלכות י"ט הלכה י , טוש"ע א"ח סי' תה סעיף ט:

דף מב עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ד , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' שצז סעיף א:

ט ב מיי' שם הל' ח , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' תג:

דף מב עמוד ב[עריכה]

י א ב מיי' שם הל' ח:

יא ג שם הלכה ה:

יב ד ה טוש"ע א"ח סי' כ תה ס"ז:

דף מג עמוד א[עריכה]

יג א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ג טור ש"ע א"ח סי' תד:

דף מג עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ג , טוש"ע א"ח סי' תד:

טו ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה יא:

טז ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כג ופ"ז הלכה יד , טוש"ע א"ח סי' תה סעיף ד:

דף מד עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , טוש"ע א"ח סי' תרל סעיף יב:

יח ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שטו ס"א:

יט ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

כ ד מיי' פ"ד מהלכות סוכה הל' טז , טוש"ע א"ח סי' תרל סעיף יא:

כא ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יב בהג"ה וסימן שטו סעיף א:

דף מד עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פ"ד מהל' סוכה הל' ט"ז ופט"ז מהל' שבת הל' כג , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ה וסי' תה ס"ד וסי' תרל סעיף יב:

כג ב מיי' פט"ז שם , טוש"ע א"ח סי' שסב סעיף ז:

כד ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

כה ד ה מיי' פכ"ז מהל' שבת הל' יז , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' תז סעיף ב:

דף מה עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פכ"ז מהל' שבת הל' יז , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' תז סעיף א:

כז ב ג ד מיי' שם וטוש"ע שם ס"ג וסי' שכט סעיף ט:

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כג , סמג לאוין סה סו , טוש"ע א"ח סי' שכט סעיף וז [וברב אלפס שבת פ"א ח.]:

כט ז מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ט , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' ת:

ל ח מיי' שם הלכה ד טור ש"ע א"ח סי' תא:

לא ט מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שמט ס"ד:

דף מה עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ה מהל' י"ט הלכה יד , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' שצז סעיף יד:

לג ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף טז:

דף מו עמוד א[עריכה]

לד א מיי' שם וטוש"ע שם סעיף טו:

לה ב מיי' שם , טוש"ע א"ח סי' תא:

לו ג מיי' פ"ד מהל' טומאת משכב ומושב הלכה א , סמג עשין רמג:

לז ד מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , סמג עשין ב , טוש"ע י"ד סי' תב סעיף א:


דף מז עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין כב , טוש"ע אה"ע סי' קסד ס"א וסי' יג ס"ב:

לט ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הל' יח , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

מ ד מיי' פ"ט מהל' ע"ז הלכה יד , סמג לאוין מח טור ש"ע י"ד סי' קמט סעיף ג [וברב אלפס הלכות טומאה דף סה]:

מא ה ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יד , סמג לאוין רלג טור ש"ע י"ד סי' שעב סעיף א [וברב אלפס שם]:

דף מז עמוד ב[עריכה]

מב א ב מיי' פ"ה מהל' י"ט הלכה י , סמג עשין א טור ש"ע א"ח סימן תא:

מג ג מיי' פט"ו מהל' שבת הל' יג , טוש"ע א"ח סי' תב:

דף מח עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה טו , סמג לאוין סה וסו , טוש"ע א"ח סי' שמט סעיף א וסי' שצו סעיף א:

מה ג ד ה מיי' פ"ד מהלכות עירובין הלכה כג טור ש"ע א"ח סי' שעח סעיף א:


דף מט עמוד א[עריכה]

מו א ב ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ז ח ט , טוש"ע א"ח סי' שפו סעיף ט:

מז ד מיי' שם הלכה ב' , טוש"ע א"ח סי' שסו סעיף ה:

מח ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יח , סמג עשין א טור ש"ע א"ח שם סעיף ד:

מט ז ח מיי' שם הלכה טז טור ש"ע שם סעיף ג:

דף מט עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"ד מהלכות עירובין הלכה ד ופ"ה הלכה ז , טוש"ע א"ח סי' שעח סעיף א' וסי' שפו סעיף ט:

נא ב מיי' פ"ז שם הלכה ה , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תט סעיף יא:

נב ג מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שצז סעיף א:

נג ד מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' שצט סעיף י:

נד ה מיי' פ"ז מהלכות עירובין הלכה ה , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תט סעיף יא:

דף נ עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה יד , סמג עשין קלח , טוש"ע י"ד סי' שלא סעיף עו:

נו ב מיי' פ"ח מהלכות בכורות הלכה ד:

נז ג מיי' שם הלכה א:

נח ד ה מיי' פי"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה טו:

דף נ עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פ"ז מהלכות עירובין הלכה ו טור ש"ע א"ח סי' תט סעיף יא:

ס ב מיי' פכ"ז מהלכו' שבת הלכה ט ופ"ז מהלכות עירובין הלכה ד' , טוש"ע א"ח סי' שצו סעיף ב:

סא ג מיי' פ"ז מהלכות עירובין הלכה ז , טוש"ע א"ח סי' תט סעיף יב:

סב ד מיי' שם הלכה ו , טוש"ע שם סעיף יא:

סג ה מיי' פ"ח מהלכות עירובין הלכה א טור ש"ע א"ח סי' תיב:

דף נא עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ג , סמג עשין א , טוש"ע א"ח סי' תט סעיף יא:

סה ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סו טור ש"ע א"ח סי' שמט סעיף ב:

דף נא עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ז מהלכות עירובין הלכה ב ג , סמג עשין א טור ש"ע א"ח סי' תט סעיף יג:

סז ב מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף ז:

סח ג מיי' שם טור ש"ע שם סעיף ח:

דף נב עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ח טור ש"ע א"ח סי' תי סעיף ג:

ע ב ג מיי' שם טור ש"ע שם סעיף א:

דף נב עמוד ב[עריכה]

עא א מיי' פ"ז מהלכ' עירובין הלכה ח' , טוש"ע א"ח סימן ת"י סעיף ב:

עב ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה יא , סמג לאוין סו , טוש"ע א"ח סי' תה סעיף א:

עג ג מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

עד ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג: