עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף סח עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה , סמ"ג לאוין רכ:

ב ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה יא:

ג ג ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ה:

ד ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו:

ה ו מיי' פ"ח מהל' גזילה הלכה ו:


דף סט עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ח מהל' גזילה הלכה ז , סמ"ג עשין עג , טור ושו"ע חו"מ סי' שסז:

ז ב ג מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו , סמ"ג לאוין רכ:


דף סט עמוד ב[עריכה]

ח א ב ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה יג , ומיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז , סמ"ג לאוין צד , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ט , וטור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:


דף ע עמוד א[עריכה]

ט א ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב , סמ"ג לאוין רכ:

י ג מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ג:

יא ד ה מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב:

יב ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ד:

יג ז מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב:

יד ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ד:

טו ט מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף א:

טז י כ ל מיי' פ"ה מהל' תעניות הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף ב:

יז מ נ מיי' פ"יא מהל' רוצח הלכה ח , סמ"ג עשין עט , טור ושו"ע יו"ד סי' קטז:


דף ע עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב:

יט ב ג ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ז:

כ ה ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ג:

כא ז מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב:

כב ח מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ב , סמ"ג לאוין ט:


דף עא עמוד א[עריכה]

כג א מיי' פ"ד מהל' תלמוד תורה הלכה ט , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף טז:

כד ב מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ב:

כה ג מיי' פ"ג מהל' זכיה ומתנה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף יא , (וטור ושו"ע יו"ד סי' רכב):

כו ד מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י:

כז ה מיי' פ"יד מהל' צרעת הלכה ז:

כח ו מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה י:

כט ז ח מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ו:


דף עא עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"ז מהל' ממרים הלכה ט:

לא ב ג מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ד:

לב ד מיי' פ"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ד והלכה י:


דף עב עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ט , סמ"ג לאוין קכ , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף א בהג"ה:

לד ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה יג:

לה ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ט:

לו ד מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה יג במגיד משנה:

לז ה מיי' פ"א מהל' חובל הלכה יא , ומיי' פ"ו מהל' חובל הלכה א , סמ"ג עשין עי'(?) , טור ושו"ע חו"מ סי' שעח סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' תכא סעיף ג:

לח ו ז מיי' פ"ג מהל' גניבה הלכה ב:

לט ח מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז בהשגת ראב"ד במ"מ , סמ"ג לאוין קט , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף א בהג"ה:


דף עב עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה י , סמ"ג לאוין קט:

מא ב מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז:

מב ג מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה יג:

מג ד ה מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ז:

מד ו ז מיי' פ"ט מהל' גניבה הלכה ח:

מה ח מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ו , סמ"ג לאוין קסא , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף א:

מו ט מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ב:


דף עג עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י , סמ"ג לאוין קסד וקסה , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף א , [וברב אלפס עוד בפסחים פ"ג דף קמח:]

מח ב ג מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה י והלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ב:

מט ד מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה יא:

נ ה ו מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה יד , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תכו סעיף א:

נא ז ח מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה יא והלכה יב , סמ"ג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ג:


דף עג עמוד ב[עריכה]

נב א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה יב , סמ"ג לאוין קסא , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף ד:

נג ב מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הלכה יא , סמ"ג עשין צד:

נד ג מיי' פ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י , סמ"ג לאוין כ:


דף עד עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"א מהל' רוצח הלכה יג , סמ"ג לאוין קסא , טור ושו"ע חו"מ סי' תכה סעיף א:

נו ב מיי' פ"ח מהל' חובל ומזיק הלכה יב , סמ"ג עשין ע , טור ושו"ע חו"מ סי' שפ סעיף ג:

נז ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' יסודי תורה הלכות א-ג , סמ"ג עשין ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א:


דף עד עמוד ב[עריכה]

נח א מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב , סמ"ג עשין ה , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א:

נט ב (מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב) , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א בהג"ה:

ס ג מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' קנז סעיף א:

סא ד מיי' פ"י מהל' מלכים הלכה ב:


דף עה עמוד א[עריכה]

סב א ב ג מיי' פ"ה מהל' יסודי התורה הלכה ט ועיין בבית יוסף יורה דעה סימן קנז: