עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף מב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג', סמג עשין קכ:

ב ב מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ב':


דף מג עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה', סמג עשין קכ:

ד ב מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו':

ה ג מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז':

ו ד מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה':

ז ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו':

ח ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ח':

ט ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה י':

י ח מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה י"א:

יא ט י מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג':

יב כ מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה' והלכה ו:

דף מג עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו':

יד ב מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ט"ז, סמג עשין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ב:

טו ג מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ג:

טז ד מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"ז:

יז ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו':

יח ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז':

יט ז מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ה', סמג לאוין רפא, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ה סעיף א' וסעיף ג:

כ ח ט מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה י"ט, סמג עשין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף כ"א:

כא י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב', סמג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' ע"א סעיף ז', וטור וש"ע יו"ד סימן שסז סעיף ב ג ו:

כב כ טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף י"א וסעיף כג:

כג ל מ מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ט':

כד נ ס מיי' פ"ו מהל' כלאים הלכה ד', סמג לאוין רפ, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף כ"ב:

דף מד עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ג, סמג לאוין רלה, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"א סעיף ה':

כו ב מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ט' וע"ש בכסף משנה:

(ב) מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז':

כז ג מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ב', ומיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ב':

כח ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י"א:

כט ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה י"א:

ל ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ט"ו:

לא ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ד':

דף מד עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ד':

לג ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ו' וע"ש בכסף משנה, סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' כ"ה סעיף ט':

לד ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה א' וע"ש בכסף משנה, סמג עשין קיז: