עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף כג עמוד ב[עריכה]

א ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף א:

ב ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ב:

ג ז מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ז:

דף כד עמוד א[עריכה]

ד א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף א:

ה ג ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה כ:

ו ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף יב , וטור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ז:

ז ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ז:

ח ז ח מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ג:

דף כד עמוד ב[עריכה]

ט א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ג:

י ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה י , סמ"ג לאוין סה ולאו מה , טור ושו"ע או"ח סי' תקטז סעיף א:

דף כה עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ח , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ה:

יב ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ט:

יג ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ו:

יד ד מיי' פ"טו מהל' אבידה הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' רס סעיף י:

טו ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצז סעיף ח:

טז ו מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה יב , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ו:

יז ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ז:

יח ח מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה יג , סמ"ג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' כה סעיף א:

דף כה עמוד ב[עריכה]

יט א טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ח:

כ ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ג , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכב סעיף א:

כא ג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקכב סעיף ב:

דף כו עמוד א[עריכה]

כב א ב ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ט:

דף כו עמוד ב[עריכה]

כג א ב מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ט:

כד ג טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ג:

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ד:

כו ה טור ושו"ע או"ח סי' שי סעיף ה:

דף כז עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"ג מהל' בכורות הלכה ד , סמ"ג עשין קיא , טור ושו"ע יו"ד סי' שי סעיף א:

דף כז עמוד ב[עריכה]

כח א מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ט:

כט ב מיי' פ"ב מהל' בכורות הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' שיג סעיף א:

ל ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ו:

לא ד ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה טז:

לב ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ו:

לג ז ח מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יט , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף א:

דף כח עמוד א[עריכה]

לד א ב ג ד ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כ , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף ב:

לה ו ז ח מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף ג:

לו ט מיי' פ"א מהל' איסורי מזבח הלכה יב:

לז י מיי' פ"א מהל' בכורות הלכה יח , סמ"ג לאוין שמג , טור ושו"ע יו"ד סי' שו סעיף ו:

לח כ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקט סעיף ב:

דף כח עמוד ב[עריכה]

לט א ב מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקט סעיף ב:

מ ג ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ט , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף א:

מא ה ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקט סעיף ב:

מב ז ח מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד והלכה ה , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצה סעיף א:

מג ט י מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה ח , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקט סעיף א:

מד כ ל מ טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף ג:

מה נ מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כא , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף א:

דף כט עמוד א[עריכה]

מו א מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כא , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תק סעיף א:

מז ב ג מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כא , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף א:

מח ד מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כב , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקיז סעיף ד [ וטור ושו"ע או"ח סי' שכד סעיף ב ]:

מט ה מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקד סעיף ד:

נ ו מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף א:

דף כט עמוד ב[עריכה]

נא א ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקו סעיף ב:

נב ד ה ו ז מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה כג והלכה כד , סמ"ג לאוין שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכג סעיף ג וסעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תקיז סעיף א: