משנה ראש השנה ג ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת ראש השנה · פרק ג · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

בתעניות, בשל זכרים כפופיןטז, ופיהן מצופה כסףיז, ושתי חצוצרות באמצע.

שופר מקצר וחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות.

נוסח הרמב"ם

בתענייות בשל זכרים כפופים ופיהם מצופה כסף ושתי חצוצרות באמצע השופר מקצר והחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות.


פירוש הרמב"ם

הרמב"ם פירש משנה זו במשנה הקדומת.


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בשל זכרים - אילים:

ושתי חצוצרות באמצע - שני שופרות היו להם אחד מכאן ואחד מכאן, וחצוצרות באמצע:

שמצות היום בחצוצרות - דסתם תענית על צרת צבור, וכתיב (במדבר י) על הצר הצורר אתכם טו והרעותם בחצוצרות. ודוקא במקדש עושין כן, אבל בגבולים בזמן שיש שופר אין חצוצרות ובזמן שיש חצוצרות אין שופר, דכתיב (תהלים צח) בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה', לפני המלך ה' אין, שלא לפני המלך ה' לא:

פירוש תוספות יום טוב

בתעניות פי' הר"ב על צרת כו' דכתיב על הצר הצורר כו'. כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן. הרמב"ם ריש ה' תענית. ועיין מ"ו פ"ק דתענית:

בשל זכרים. פירש הר"ב אילים ועיין משנה ג' פ"ה דשקלים:

כופין. שסתמן כפופין. רש"י. וטעמא דבעינן כפופים מפרש בגמרא כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי. ונראה דרש"י ל"ג דעתיה. שפי' פניו כבושים לארץ משום והיה עיני ולבי שם (מלכים א' ט') ע"כ. ור"ל הא דאיתא בגמ' פ' מצות חליצה [דף ק"ה:] דיליף מהך קרא דצריך שיהיו עיניו למטה לארץ. ואפשר דע"י כפיפת ראש כייף דעתיה וגרס ליה ואע"ג דבתענית יש תפלה כמו בר"ה זהו שפירש"י למעבד הכירא בין תענית לר"ה. ולא סגי ליה בטעמא דגמ':

ופיהן מצופה כסף. מפרש בגמרא דתענית יומא דכנופיא ואשכחן בכנופיא דחצוצרות דמשה שהיו של כסף א"נ דתורה חסה על ממונן של ישראל ובר"ה משום כבוד יו"ט עבדינן דזהב:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(טו) (על הברטנורא) כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן. הר"מ:

(טז) (על המשנה) כפופין. שסתמן כפופין. רש"י. וטעמא דבעינן כפופים מפרש בגמרא כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי. ועתוי"ט:

(יז) (על המשנה) כסף. מפרש בגמרא דתענית יומא דכנופיא ואשכחן בכנופיא דחצוצרות של משה היו של כסף. א"נ דתורה חסה על ממונן של ישראל ובר"ה משום כבוד יו"ט עבדינן דזהב גמרא:

תפארת ישראל

יכין

יח) בתעניות בגזרו תענית על צרת הצבור, תוקעים בתפלת י"ח (כתענית פ"ב מ"ה) בשל וכו'.

יט) בשל זכרים כפופין ר"ל בשל כבש זכר [וה"ה בשל נקבה], שסתמן כפופים. דבתענית כמה דכייף אינש דעתיה ומכניע נפשיה, טפי מעלי.

כ) ופיהן מצופה כסף דכל שהוא לאסוף העם, מצינו של כסף, דכתיב עשה לך חצוצרות כסף, ורק בר"ה משום כבוד יו"ט עשו זהב.

בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים