מהרש"ל על הש"ס/יבמות/פרק טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קיד עמוד ב[עריכה]

גמ' בדדמי דסברה ס"ד כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה בדדמי כו' כדפריך הס"ד ואח"כ מ"ה דסברה ס"ד כו' הד"א:

בד"ה דשיזבת כו' בחייו וברחת לך משום דכי כו' כצ"ל:

בד"ה מת וקברתיו וכו' שמא ברח וניצל כו'. נ"ב פי' ומש"ה לא אמרינן כלל דמשקרת אלא אמרה בדדמי ומש"ה כי אמרה מת על מטתו בלא מלחמה נאמנת אבל ברעב דסברה א"א בעולם שיהא המלטה שלא ימות ומש"ה אמרי' שמא משקרת לומר אף מת על מטתו בלא רעב אבל קברתיו שאינו תלוי בעדות מיתה כולי האי לא אמרי' דמשקרת ודו"ק:

תוס' בד"ה מי אמרי' כו' אלא דב"ה טרוד כו' כצ"ל:


דף קטו עמוד א[עריכה]

גמ' לא קאמרה חזו גבראי כו' והכא לא דייקא ומינסבא דאמרה בדדמי אמר רמי כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה דאי בעיא כו' והיינו החזיקה היא כו' כצ"ל:

בד"ה פסתא דידא מאיש אחר הבא להצילו כצ"ל והס"ד:

תוס' בד"ה א"ד כו' ומרע לחזקה כו'. נ"ב פי' דהוי האי גברא בחזקת אחי ולא בנים:

בד"ה אר"ע וכו' ור"ש בן יהוצדק ושם היו כו' כצ"ל:


דף קטו עמוד ב[עריכה]

גמ' אימא הכי איתרמי כו' דפינהו מכפר הוה כפר ואידך כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה א"ל מפקיד הס"ד ואח"כ וכן הוין ג"כ ס"ד:

בד"ה קרבן הקדש הס"ד:

בד"ה לפנחיא כו' בעלמא הוא קבעינא כצ"ל:

תוס' בד"ה מהני כו' צ"ל וקאמרי סימנין כו':


דף קטז עמוד ב[עריכה]

גמ' מ"ט דעד אחד כו' ספדי בעליך קרעי כו' ונשכו נחש כו':

תוס' בד"ה איכא בינייהו דארגיל בה קטטה כו' שאמרה גירשתני כו'. נ"ב פי' עכ"פ איירי בכה"ג דאל"כ מאי קטטה איכא ומה שאמר דארגיל הוא היינו שממנו התחיל הקטטה עד שאמרה גרשתני כו' ודו"ק. (עיין במהרש"א):


דף קיז עמוד א[עריכה]

גמ' א"ד משום דלא ידעה כו' והכי נמי קאמרה לגירסנא לא שנא כו' כצ"ל:

רש"י בד"ה בת בעלה צ"ל ובת בעלה כו':

בד"ה לגירסנא יגיע הס"ד:


דף קיז עמוד ב[עריכה]

גמ' עד אומר מת ועד אומר לא מת כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה הא לא נשאת כו' לא תנשא ותצא משום כו' כצ"ל:


דף קיח עמוד א[עריכה]

תוס' בריש עמוד הכא פשיטא כו' הוא דבור בפני עצמו. דרבנן הוא הס"ד:

בד"ה טעמא דאמרה כו' לא מת תנשא ואנא כו' כצ"ל:


דף קיח עמוד ב[עריכה]

גמ' אביי אמר דשומשמנא כו'. נ"ב כפול הסוגיא בפ' המדיר דף ע"ה:

שם גברא תיקריה בסיפיה כו' כצ"ל:

סליק פרק האשה שלום