מהרש"ל על הש"ס/יבמות/פרק טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז
גמרא על הפרק
ראשונים על הפרק: רש"י | תוספות | רי"ף | רבינו אשר | רמב"ן | ריטב"א | רשב"א | תוספות רי"ד | תוס' חד מקמאי
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש |
על ש"ס: מהרש"ל | ראשונים | אחרונים


דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף קיט עמוד א[עריכה]

תוס' בד"ה מחוורתא כו' בהא דחייש למעוטי אפ"ה לא ס"ל כוותיה כצ"ל:


דף קיט עמוד ב[עריכה]

רש"י בד"ה מת בני ואח"כ כו' כבתחלה הס"ד:

בד"ה לזו בנים כו' ולא לזו את שיש כו' הד"א:

בד"ה נתייבמו כו' דלענין יבום כו' כצ"ל:


דף קכ עמוד א[עריכה]

רש"י בד"ה סימנין דאורייתא כו' בכלל היתה כו' כצ"ל:

תוס' בד"ה אין מעידין כו' אין לתלותו אלא בתוך ג' ימים ותשובת כו' כצ"ל. ונ"ב פי' ולקולא עיין באשר"י:

ד"ה ודבק כו' ובירושלמי דהכא כצ"ל:


דף קכ עמוד ב[עריכה]

רש"י בד"ה מובהק כו' סמכי הס"ד:

תוס' בד"ה כליו דחיישי' כו' מאי פריך הכא והתם חמור כו' כצ"ל:

בא"ד אבל קשה כו'. נ"ב פי' אבל זה היה קשה לתלמודא דפריך חמור בסימני אוכף כו':

בד"ה אלא מעתה כו' דחשיב ליה מת קפריך כו'. נ"ב ואף דמשני דסופו למות הוא מ"מ הוא לאלתר קודם שיתירוהו ב"ד להנשא והא דמפרשינן התוס' לשמואל פריך כלומר ולא אשנויא דחי הוא וסופו למות דכ"ש אי חשבת ליה כבר מת דקשה טפי וק"ל:


דף קכא עמוד ב[עריכה]

גמ' מן ומתני' עד מלספוד נמחק. ונ"ב אין זה אלא מתוס':

רש"י ד"ה וליורה צ"ל יורה: