ביאור:מלכות ה'

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: מלכות ה'

מלכות היא משטר שבו האזרחים משועבדים לשליט , והמושג מלכות ה' מציין את העובדה שבני ישראל משועבדים לה'. להגיד שה' הוא מלך ישראל, זה כמו להגיד שבני ישראל הם עבדי ה'.

אחד הנימוקים שמביא שמואל נגד מלוכה הוא:

 • (שמואל א יב יב): "וַתִּרְאוּ כִּי נָחָשׁ מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן בָּא עֲלֵיכֶם, וַתֹּאמְרוּ לִי 'לֹא כִּי מֶלֶךְ יִמְלֹךְ עָלֵינוּ', וה' אֱלֹהֵיכֶם מַלְכְּכֶם!"( פירוט )

ההתנגדות למלוכה נובעת מאותו עיקרון של ההתנגדות לעבדות - בני ישראל הם עבדי ה', בורא העולם, הנצחי, ואין זה ראוי שהם יהיו עבדים של אדם בשר ודם.

אם בני ישראל רוצים למנות מלך בשר ודם - מותר להם לעשות זאת, כמו שמותר לאדם למכור את עצמו להיות עבד של בשר ודם; אך זה אינו המצב הרצוי. המצב הרצוי הוא שהאדם יהיה משועבד רק לה'.

רעיון דומה נזכר בתורה בהקשר של גאולת ישראל ממצרים:

 • (ויקרא כה נה): "כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני ה' אלהיכם"

ה' גואל את ישראל מאויביהם כדי שיעבדו אותו, את האין-סוף ברוך הוא, ולא יהיו עבדים של בשר ודם.

לכן המושג של מלכות ה' נזכר פעמים רבות בקשר למלחמה שה' נלחם באויבי ישראל - כאדון הגואל את עבדיו:

 • המצרים (שמות טו ג): "ה' איש מלחמה... ה' ימלוך לעולם ועד"
 • עמלק (שמות יז טז): "כי יד על כס יה - מלחמה לה' בעמלק מדור דור", כלומר - כסא המלוכה של ה' תלוי במלחמה בעמלק ( פירוט ).
 • האשורים (ישעיהו לג יג): "שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי... כי ה' שפטנו ה' מחקקנו ה' מלכנו הוא יושיענו"
 • מואב (ירמיהו מח טו): "שדד מואב, ועריה עלה, ומבחר בחוריו ירדו לטבח, נאם המלך ה' צבאות שמו"
 • בבל (ירמיהו נא נז): "והשכרתי שריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה, וישנו שנת עולם ולא יקיצו, נאם המלך ה' צבאות שמו"
 • אדום (עובדיה א כא): "ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו, והיתה לה' המלוכה"
 • הכנענים, יושבי הארץ   (תהלים י טז): "ה' מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו", (תהלים מד ד): "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו, כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב."
 • וכל שאר האויבים (תהלים מז ג): "כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ. ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו..."- ראו מזמור מלכות ה' או המלכת ה' / ד"ר דוד אלגביש -> טללי אורות ו, ה'תשנ"ה .

מלכות ה' גם מחייבת את בני ישראל להתנהג כעבדים נאמנים:

 • ביאור:מלאכי א : "בן יכבד אב, ועבד - אדוניו; אם אב אני - איה כבודי? ואם אדונים אני - איה מוראי?... וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לד', כי מלך גדול אני אמר ה' צבאות ושמי נורא בגוים".

מלכות ה' נזכרת גם בהקשרים אחרים:

 • קרבנות (מלאכי א יד): "וארור נוכל ויש בעדרו זכר ונדר וזבח משחת לד', כי מלך גדול אני אמר ה' צבאות ושמי נורא בגוים".
 • ביאה לבית המקדש (תהלים פד ד): "גם צפור מצאה בית ודרור קן לה, אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך, ה' צבאות מלכי ואלהי"
 • שלטון ה' בטבע (תהלים צג א): "ה' מלך גאות לבש, לבש ה' עז התאזר, אף תכון תבל בל תמוט", (תהלים צה ג): "כי אל גדול ה', ומלך גדול על כל אלהים, אשר בידו מחקרי ארץ...", (תהלים צו י): "אמרו בגוים ה' מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים",
 • שכינת ה' בציון, שלום וישועה (ישעיהו נב ז): "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך"
 • פורענות על עם ישראל (יחזקאל כ לג): "חי אני, נאם ד' ה', אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם"
 • קיבוץ גלויות (מיכה ב יג): "עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם וה' בראשם"

פסוקים נוספים  [עריכה]

 • (במדבר כג כא): "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו"
 • (דברים לג ה): "ויהי בישרון מלך, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
 • שופטים ח כג: "ויאמר אלהם גדעון 'לא אמשׁל אני בכם ולא ימשׁל בני בכם, ה' ימשׁל בכם'"
 • (ישעיהו כד כג): "וחפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד"
 • (ישעיהו מא כא): "קרבו ריבכם יאמר ה', הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב. יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה... העירותי מצפון ויאת, ממזרח שמש יקרא בשמי, ויבא סגנים כמו חמר, וכמו יוצר ירמס טיט"
 • (ישעיהו מג יד): "כה אמר ה' גואלכם קדוש ישראל: למענכם שלחתי בבלה והורדתי בריחים כלם, וכשדים באניות רנתם. אני ה' קדושכם, בורא ישראל מלככם"
 • (ישעיהו מד ו): "כה אמר ה' מלך ישראל וגאלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים"
 • (ישעיהו סב ג): "והיית עטרת תפארת ביד ה', וצנוף מלוכה בכף אלהיך"
 • (ירמיהו ח יט): "הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים: הה' אין בציון? אם מלכה אין בה? מדוע הכעסוני בפסליהם, בהבלי נכר?"
 • (ירמיהו י ז): "מי לא יראך מלך הגוים; כי לך יאתה; כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך... וידוד אלהים אמת, הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יכלו גוים זעמו"
 • (מיכה ד ז): "ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך ה' עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם"
 • (תהלים ה ג): "הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי, כי אליך אתפלל... תאבד דברי כזב, איש דמים ומרמה יתעב ה'"
 • (תהלים כב כט): "כי לה' המלוכה ומשל בגוים",
 • (תהלים כט י): "ה' למבול ישב, וישב ה' מלך לעולם"
 • (תהלים מח ג): "יפה נוף, משוש כל הארץ, הר ציון, ירכתי צפון, קרית מלך רב"
 • (תהלים סח כה): "ראו הליכותיך אלהים, הליכות אלי מלכי בקדש"
 • (תהלים עד יב): "ואלהים מלכי מקדם, פעל ישועות בקרב הארץ"
 • (תהלים צז א): "ה' מלך תגל הארץ, ישמחו איים רבים... אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו..."
 • (תהלים צח ו): "בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'"
 • (תהלים צט א): "ה' מלך ירגזו עמים, ישב כרובים תנוט הארץ... ועז מלך משפט אהב, אתה כוננת מישרים; משפט וצדקה ביעקב אתה עשית"
 • (תהלים קג יט): "ה' בשמים הכין כסאו, ומלכותו בכל משלה"
 • ביאור:תהלים קמה : " "תהלה לדוד: ארוממך אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד" ..."
 • (תהלים קמו י): "ימלך ה' לעולם, אלהיך ציון לדר ודר, הללו יה"
 • פסוקים נוספים על מלכות ה' בהקשר של מלחמה באויבים: (תהלים קמט ב): "ישמח ישראל בעשיו, בני ציון יגילו במלכם... לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים..." (צפניה ג טו): "הסיר ה' משפטיך פנה איבך, מלך ישראל ה' בקרבך לא תיראי רע עוד", זכריה יד ג: " "ויצא ה' ונלחם בגויים ההם... היה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" ... "והיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך ה' צבאות ולחג את חג הסכות..." ", תהלים כ י: " "אלה ברכב ואלה בסוסים" "ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר... ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו" ", (תהלים כד ח): "מי זה מלך הכבוד? ה' עזוז וגבור, ה' גבור מלחמה" (תהלים פט יד): "לך זרוע עם גבורה, תעז ידך תרום ימינך... כי לה' מגננו ולקדוש ישראל מלכנו"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-06.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/mlk1