בבא מציעא לג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

תלמוד בבלי

תלמוד בבלי - גמרא | רש"י | תוספות | עין משפטשלימות: 75% | ראשונים נוספים
על הש"ס: ראשונים | אחרונים

(שמות כג, ה) רובץ ולא רבצן רובץ ולא עומד תחת משאו ולא מפורק תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו ואי אמרת צער בעלי חיים דאורייתא מה לי רובץ ומה לי רבצן ומה לי עומד הא מני ר' יוסי הגלילי היא דאמר צער בעלי חיים דרבנן ה"נ מסתברא דקתני תחת משאו משאוי שיכול לעמוד בו מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא רבי יוסי הגלילי ש"מ ומי מצית מוקמת לה כרבי יוסי הגלילי והא קתני סיפא תחת משאו ולא מפורק מאי לא מפורק אילימא לא מפורק כלל הא כתיב (דברים כב, ד) הקם תקים עמו אלא פשיטא לא מפורק בחנם אלא בשכר מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא רבנן לעולם ר' יוסי הגלילי היא ובטעינה סבר לה כרבנן ת"ר [(שמות כג, ה) כי תראה יכול אפי' מרחוק ת"ל כי תפגע אי כי תפגע יכול פגיעה ממש ת"ל כי תראה ואיזו היא ראייה שיש בה פגיעה אשיערו חכמים אחד משבע ומחצה במיל וזה הוא ריס תנא בומדדה עמו עד פרסה אמר רבה בר בר חנה גונוטל שכר:

מתני' דאבדתו ואבדת אביו אבדתו קודמת אבדתו ואבדת רבו שלו קודם האבדת אביו ואבדת רבו של רבו קודמת שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא וואם אביו חכם של אביו קודמת זהיה אביו ורבו נושאין משאוי מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו חהיה אביו ורבו בבית השבי פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו טואם אביו חכם פודה את אביו ואח"כ פודה את רבו:

גמ' מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים טו, ד) אפס כי לא יהיה בך אביון ישלך קודם לשל כל אדם ואמר רב יהודה אמר רב ככל המקיים בעצמו כך סוף בא לידי כך:

היה אביו ורבו נושאין משאוי וכו':

תנו רבנן רבו שאמרו רבו שלמדו חכמה ולא רבו שלמדו מקרא ומשנה דברי ר"מ רבי יהודה אומר לכל שרוב חכמתו הימנו רבי יוסי אומר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זה הוא רבו אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן זוהמא ליסטרון שמואל קרע מאניה עליה ההוא מרבנן דאסבריה אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון אמר עולא מתלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וקורעין זה על זה נולענין אבדה במקום אביו אינן חוזרין אלא לרבו מובהק קבעי מיניה רב חסדא מרב הונא תלמיד וצריך לו רבו מאי אמר ליה חסדא חסדא לא צריכנא לך את צריכת לי עד ארבעין שנין איקפדי אהדדי ולא עיילי לגבי הדדי יתיב רב חסדא ארבעין תעניתא משום דחלש דעתיה דרב הונא יתיב רב הונא ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא איתמר רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן הלכה כרבי יהודה רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת הלכה כרבי יוסי ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה ותנן רבו שלמדו חכמה מאי חכמה רוב חכמתו ת"ר העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכר סגמרא אין לך מדה גדולה מזו ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן גמרא הא גופא קשיא אמרת בגמרא אין לך מדה גדולה מזו והדר אמרת ולעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא אמר רבי יוחנן

רש"י[עריכה]

רובץ - מקרה הוא לו שרובץ תחת משאו בפעם הזאת:

ולא רבצן - הרגיל בכך:

ולא מפורק - והוא צריך טעינה ולקמן פריך הכתיב הקם תקים:

יכול מרחוק - והטיל עליו שילך שם:

מדדה עמו - לאחר שהטעינו שמא יחזור ויפול:

גמ' מנא הני מילי - דשלו קודם:

לא יהיה בך אביון - הזהר מן עניות:

כל המקיים בעצמו כך - אף על פי שלא הטילו עליו הכתוב יש לאדם ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק שלי קודם אם לא בהפסד מוכיח ואם תמיד מדקדק. פורק מעליו עול ג"ח וצדקה וסוף שיצטרך לבריות:

שלמדו חכמה - סברת טעמי המשנה ולהבין שלא יהו סותרות זו את זו וטעמי איסור והיתר והחיוב והפטור והוא נקרא גמרא:

מקרא - תורה נביאים וכתובים:

משנה - כמו שהן שנויות ואין טעמן מפורש בהן:

כל שרוב חכמתו הימנו - אם מקרא אם משנה אם גמרא:

האיר עיניו - שהודיעו טעם משנה אחת שלא יכול להבין:

דאסברן זוהמא ליסטרון - בסדר טהרות (כלים פי"ב משנה ב ופכ"ה משנה ג) היא שנויה ולא הייתי יודע מה כלי הוא ולמדני שהוא כף גדולה שמסלקין בו זוהם הקדירה והקלחת לצדדין:

קרע מאניה - קרע שאין מתאחה כדין תלמיד על הרב:

אחד יורד לאמת השחי - משנה היא במסכת תמיד (פרק ג משנה ו) אצל הנכנסים שחרית לפתוח דלתות ההיכל מי שזכה בדישון מזבח הפנימי כו' ושני מפתחות בידו אחד יורד לאמת השחי ואחד פותח כיון אחד מן המפתחות הללו פותח פשפש הצפוני שאצל פתח ההיכל בקרן מזרחית צפונית של אולם והיכל כדתנן התם שני פשפשים היה לו לשער הגדול אחד לצפון ההיכל והאולם ואחד לדרומו ואותו שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם כדמפרש התם ואותו פשפש שבצפון והוא לפתח שבזוית האולם שאצל חמש אמות של כותל ההיכל שבצפון פתח ההיכל ודלת סובבת בו ואותו מפתח של אותו הפתח יורד לאמת השחי. פשפשים פתחים קטנים כמין כיפות קטנות ארכו כעובי רוחב הכותל ודלת סובבת בו פושטי"ר בלעז אחד יורד לאמת השחי. הבא לפתוח בו שחרית [פשפש שבזוית האולם] עומד מבחוץ בתוך האולם ומכניס ידו בחור שבכותל עד בית שחיו ופותח:

ואחד פותח כיון - לאחר שנכנס בזה ובא לו לתא אשר על פני אחת עשרה אמה של אולם קצת מן ההיכל ופותח במפתח שני דלת אחד שמן התא להיכל מהר בלא טורח כשאר פתחים ונכנס להיכל לפתוח דלתות ההיכל:

כיון - כמו (פסחים לז.) יעשנה בדפוס ויקבענה כיון מהר בלא טורח והאי שער הגדול הוא פתח ההיכל שבין אולם להיכל:

עומדין זה מפני זה - כדין תלמיד לרב לפי שהיו יושבין תמיד בבית המדרש יחד ומקשין ומפרקין וכולם למדים זה מזה:

לרבו מובהק - שרוב חכמתו ממנו כר"י:

וצריך לו רבו - ששמע שמועות שיש בידו מפי אחרים:

מאי - כלומר קודם לאביו לענין אבדה:

ותנן רבו שלמדו חכמה - סתמא כר' מאיר:

רוב חכמתו - אם מקרא מקרא אם משנה משנה:

מדה - היא קצת:

ואינה מדה - שהמשנה וגמרא יפים ממנה מפני שתלוין בגירסא ומשתכחים שבימיהם לא היה גמרא בכתב וגם לא היה ניתן לכתוב אלא לפי שנתמעטו הלבבות התחילו דורות [אחרונים] לכתבו:

גמרא - כבר פירשתי למעלה שהוא לתת לב להבין סתימות טעמי המשנה מה הם וכששתים סותרות זו את זו יבין לתרץ שיהיו שתיהן קיימות או לדעת דברי התנאים החלוקים בדבר ונימא הא מני פלוני חכם הוא:

תוספות[עריכה]

מה לי רבצן. וא"ת ולישני רובץ בחנם רבצן בשכר דה"נ משני ולא מפורק בחנם אלא בשכר וי"ל דניחא ליה לשנויי דאתי כרבי יוסי הגלילי כדמוכח דאתיא כוותיה:

ונוטל שכר. במה שמדדה ובפריקה מיירי שירא פן ירבץ דאי בטעינה פשיטא דהא טעינה גופה בשכר וכל שכן מה שמדדה:

. וזהו ריס. אית דגרסי רוס דשבע ומחצה רוס עולה. אלפים דהוי שיעור מיל כדמוכח בפרק שני שעירי (יומא דף סז.) גבי סוכות דשעיר המשתלח:

אבדתו קודמת. וא"ת אבדתו ואבדת רבו וכבוד אביו איזהו קודם אי אבדתו הלא כבוד אביו עדיף למאן דאמר בפ"ק דקדושין (דף לב. ושם) משל בן ואם כבוד אביו הלא אבדת רבו קודמת כדאמר לעיל. אני ה' ויש לומר אבדתו קודמת דהיכא דאביו נהנה מגוף הבהמה חייב לכבדו כגון שחוט לי בהמתך אבל הניחה ליאבד ותביא לי לאכול שגם לאב קשה האבדה אלא שרוצה לאכול:

ומקרקעין זה על זה. אף על פי שאינו יודע יותר לפי שלומדין זה מזה ואם תאמר דאמרינן בפרק האורג (שבת דף קה: ושם) חייב לקרוע על אדם כשר אפילו לא היה בשעת יציאת נשמה ויש לומר דהכא מיירי בקרע שאינו מתאחה כדין תלמיד על רבו וכן פירש רש"י:

עין משפט ונר מצוה[עריכה]

קפח א מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ו', סמג עשין פא, טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ה':

קפט ב מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ה', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ד':

קצ ג מיי' פי"ג מהל' רוצח הלכה ז', טור ושו"ע חו"מ סי' רע"ב סעיף ו':

קצא ד מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ח', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':

קצב ה ו מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד:

קצג ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד:

קצד ח ט מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א', ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ח, סמ"ג עשין עד וסימן קסב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל"ד, וטור ושו"ע יו"ד סי' רנ"ב סעיף ט':

קצה י מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה א', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ה':

קצו כ טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף א':

קצז ל מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', ומיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ט', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל':

קצח מ מיי' פ"ה מהל' ת"ת[1], ומיי' פ"ט מהל' אבל הלכה י"א, סמג עשה יב ועשה עד ועשה פב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל', וטור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ז' וסעיף ח:

קצט נ מיי' פי"ב מהל' אבידה הלכה ב', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ד סעיף ב':

ר ס מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה י"א, סמג עשין יב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף ד':


ראשונים נוספים

 

רבינו חננאל

 

חידושי הרמב"ן

 

חידושי הרשב"א

 

שיטה מקובצת

קישורים חיצוניים

  1. ^ לא ראיתי ציון בעין משפט דפוס ווילנא להלכה ספציפי. מן הסתם הכוונה להלכה ט בעניין תלמיד חבר -- ויקיעורך