רש"י על דניאל א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על דניאל · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנת שלוש למלכות יהויקים" - וכי אפשר לומר כן והלא הוא מלך בשנת ד' ליהויקים שנאמר (ירמיהו כה) בשנה הד' ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשונה לנבוכדנאצר ומה ת"ל בשנת שלש בשנת שלש למרדו שנאמר (מלכים ב כד) ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד בו שלש שנים ובשנת שלש עלה עליו והיא שנת שמונה לנבוכדנצר דאמר מר שנה ראשונה כבש ננוה שניה עלה וכבש יהויקים ושלש שנים עבדו ושלש שנים מרד בו והיא היתה שנת אחת עשרה למלכות יהויקים חמש שנים קודם שכבשו ושלש שעבדו ושלשה שמרד בו ואז מת יהויקים תחת ידו והמליך נבוכדנצר תחתיו יהויכין בנו

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומקצת כלי בית האלהים לקח" - ומקצתם נשארו כמו שנאמר (ירמיהו כז) כה אמר ה' צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת

"ויביאם ארץ שנער בית אלהיו" - לקלס לעבודת כוכבים שלו הביא שם את השביה כולה אף את האנשים ואת הכלים הביא בית האוצר

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפרתמים" - דוכסים

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשר כח בהם" - פירשו רז"ל שיהיו אונסין עצמן מן השחוק ומן השיחה ומן השינה מפני אימת מלכות ושמעמידים עצמן כשנצרכים לנקביהם

"וללמדם ספר" - מוסב על אשר כח בהם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימן" - ל' הזמנה

"מפת בג" - הוא שם מאכל המלך בל' כשדים ויש פותרים פת בג לחם ואין נראה כן שהרי כתיב ויהי המלצר נושא את פת בגם ונותן להם זרעונים ואין זרעונים חליפי לחם אלא חליפי תבשיל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלטשאצר" - על שם עבודת כוכבים של בבל שקרויה בל שנאמר די שמיה בלטשאצר כשום אלהי בלטשאצר שם ל' חכמה בל' ארמי

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתגאל" - ל' לכלוך

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר הסריסים" - שהיה שר על משרתי המלך

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר מנה" - אשר הזמין וסיפק

"כגילכם" - דוגמתכם ולשון משנה הוא בן גילו

"וחיבתם את ראשי למלך" - תגרמו לי להתחייב להתיז ראשי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המלצר" - הסודר את המנות ואת הקערות שקורין מאישטרי"ב אל"ה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נס" - לשון נסיון

"מן הזרועים" - מין קטניות תחת פת בג

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכאשר תראה" - לפי מה שתראה עשה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נושא את פת בגם" - נוטלו לעצמו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר אמר המלך להביאם" - שיבאו לפניו

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"החרטומים" - אלו ששואלים בטימי מתים בעצמות מתים כמה דאת אמר שחיק עצמות שחיק טמיא

"האשפים" - אלו שדוחקים במזל כך מפורש בתנחומא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי דנייאל" - בגדולה בבבל עד שנת אחת לכורש המלך לדברי האומר התך זה דנייאל ולמה נקרא שמו התך שחתכוהו מגדולתו צריכין אנו לומר שזהו כורש הראשון שלפני אחשורוש ולדברי האומר שכל דברי מלכות נחתכין על פיו נאמר כורש זה הוא דריוש השני אחר אחשורוש ובימי דריוש המדי שהשליכו לגוב אריות לא ירד מגדולתו שנאמר (לקמן ו) ודנייאל דנא הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה למדנו שבימי כורש הראשון היה בגדולה