לדלג לתוכן

רמב"ם על ביצה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ביצה פרק א[עריכה]


משנה א[עריכה]

המוקצה נאסר לאכלו ביום טוב. ומוקצה הוא הדבר שהפרישו מאכילה ונתכוין עליו שלא לאכלו. וכמו כן נולד אסור ביום טוב. ונולד הוא הדבר שיאסור ביום טוב מה שלא חשב עליו כמו הפירות הנובלות מן האילנות. ועל אלו השני עיקרים תסוב זו המסכתא.

ואין מחלוקת ביניהם בזה המקום. וכשיהיה שום עוף עומד לגדל ביצים בלבד ולא לשחיטה ולאכילה, אין מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל שביצתה שנולדה ביום טוב אסורה לפי שאותו עוף מוקצה, אבל המחלוקת בתרנגולת העומדת לאכילה.

וטעם איסור בית הלל משום הכנה הוא, כי לשון התורה "והיה ביום הששי, והכינו את אשר יביאו"(שמות טז, ה), חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב. ויש לנו עוד, כי הביצה שנולדה היום מאתמול נגמרה, כשיחול יום טוב אחר שבת ונולדה ביום טוב אסורה מפני שהשבת הכינה אותה, ונאסור אותה בכל יום טוב גזירה יום טוב אחר השבת. וכמו כן תאסר כשנולדה בשבת משום שבת אחר יום טוב. וכמו כן ההכנה שהיא הכנה טבעית אסרוה גזירה מדרבנן, ובה חולקין בית שמאי ומתירין אותה. אבל אם ההכנה היא במלאכה מיום טוב לשבת, הרי היא אסורה לדברי הכל.

וממה שאתה חייב לדעת, כי בזמן הזה שאנו עושין שני ימים טובים, ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני, חוץ משני ימים טובים של ראש השנה מפני שהם קדושה אחת וכאילו שניהם יום אחד. וכן שבת ויום טוב, נולדה בזה אסורה בזה. ודע כי כל מה שנאסר באכילה ביום טוב, אסור לטלטלו ממקום למקום. וכבר קדמו לך מזה עיקרים בשבת.

ושאור - הוא השאור עצמו שבו מחמיצים העיסה.

ואין מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל כי שאור וחמץ לעניין אכילה בכזית, ואמר יתעלה "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל חמץ"(שמות יב, יט), אמרו חכמים פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ לומר לך זהו שאור זהו חמץ. אבל מחלוקתם לעניין ביעור, בית שמאי אומרים על כל פנים יש ביניהם הפרש, ואם לאו למה אמר חמץ ולמה אמר שאור, אלא כיון שהשווה ביניהם באכילה יש הפרש ביניהם לעניין ביעור. ובית הלל אומרים, ילפינן ביעור מאכילה.

והביא בכאן זו ההלכה, לפי שהיא מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, והיא דומה לביצה שנולדה ביום טוב:

משנה ב[עריכה]

אינו רוצה בכאן, באמרו השוחט חיה ועוף לומר מי ששחט, שיורה זה העניין "דיעבד אין, לכתחילה לא", אלא רוצה לומר האיש השוחט כשנמלך בנו איך ישחט ביום טוב, היאך נשיב לו.

בית שמאי אומרים, נתיר לו לחפור בדקר על הדרך שנזכיר לקמן, וישחוט ויכסה.

ובית הלל אוסרים, אלא אם כן היה לו עפר מוכן, וייחד לו מקום מערב יום טוב.

ואמר מודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויכסה בשני תנאים:

  • האחד שיהיה אותו הדקר נעוץ בארץ ויעקור אותו ובשעת עקירתו יעקור העפר.
  • והשני שיהיה העפר תיחוח כלומר קל ולא יהיה קשה ועב כדי שלא יהיה חופר.
ומה שאמרו בית שמאי יחפור בדקר ויכסה על אלו הפנים אמרוהו.

ושאפר כירה מוכן הוא, אין רוצה בזה שהן מודין שאפר כירה מוכן הוא, כי לא היה ביניהם משא ומתן על האפר. אבל הוא פתיחת דברים, והודיעך כי האפר מוכן הוא ומותר לשחוט עליו, ובתנאי שיהיה אפר שהוסק מערב יום טוב ולא בשלו בו ביום טוב, אבל אם הוסק האפר ונעשה ביום טוב אסור לשחוט עליו לפי שהוא נולד, אבל אם היה חם ביותר כדי לצלות בו ביצת תרנגולת וכיון שהוא ראוי לבשל בו, יהיה מותר לטלטלו ולשחוט בו:

משנה ג[עריכה]

אין מחלוקת ביניהם בסולם של עליה שאסור לטלטלו, ואין חולקין בסולם של שובך ברשות הרבים שאסור להוליכו משובך לשובך, כי הרואה אותו מוליך סולם יאמר לתקן גג ביתו מוליכו ויחשוד אותו בחילול מועד.

אבל המחלוקת ביניהם הוא ברשות היחיד, בית שמאי אומרים, כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין, אפילו בחדרי חדרים אסור. והדבר כן הוא, אבל בית הלל מתירין זה המעט מפני שמחת יום טוב.

ומה שאמרו בית שמאי שאסור ליקח היונים ביום טוב אלא אם כן נענע מערב יום טוב, הוא בבריכה ראשונה שבאותו שובך, כי האדם חס על בריכה ראשונה ושמא ימלך ולא ירצה לקחתם, ואחר הכנסת יום טוב ימלך שנית ויקח אותם והם מוקצה, אבל בבריכה שניה והבאים אחריהם אין מחלוקת, ודי לו שיאמר זה וזה אני נוטל:

משנה ד[עריכה]

רוצה בזה המאמר, כשזימן שחורים ולבנים, ומצא שחורים במקום לבנים ולבנים במקום שחורים אסורות ביום טוב, כי נאמר אותם שזימן פרחו והלכו להם, ואלו שמצא אחרים הן שבאו ממקום אחר, וזהו התועלת שהשמיענו.

וכמו כן כשהניח השנים ומצא שלשה נאסרו ממה נפשך, אם נוסף עליהם שלישי הרי נתערב המוקצה במוכן, ואם הם אחרים הרי כולם אסורים.

ואמרו אם אין שם אלא הם, הרי אלו מותרין - בתנאי שלא יוכלו לעוף, ואם יש שובך שני בקרוב מזה השובך אבל אינו עומד בשורתו אלא שיהיה עומד בקרן זוית, לימדנו בכאן שלא נאמר מן השובך השני נדדו לזה השובך, לפי שהם כשמדדים משובכם והולכין אינן מדדין והולכין אלא בשווה לשובכם ואינן נוטים ממנו:

משנה ה[עריכה]

תריסין - הם הנסרים שנועלין בהם פתחי החנויות.

וכשאין להם ציר אין מחלוקת שהן מותרות ואפילו הם לנעול בית שבתוך החצר, וכשיש להם ציר בצד הנסר אין מחלוקת שהן אסורות ואפילו הן לחנות שברשות הרבים לפי שנחוש שמא יתקע לחיזוק הנסר.

אבל המחלוקת בנסרים שיש להם ציר באמצע הנסר ובתריסי חנויות בלבד, בית שמאי אוסרין, ובית הלל מתירין החזרת תריסין ונתינת העור לפני בית הדריסה מפני שמחת יום טוב, כי אם נאסר עליו החזרת התריסין ימנע מפתיחת החנות להוציא תבלין כדי שלא יניח החנות פתוח ויגנבו משם ממונו. וכמו כן אם יש אצלו בהמה לא ישחטנה כדי שלא יפסיד העור.

עלי - הוא יד המכתש גדול מעץ והוא עגול שכותשין בו הריפות ודוגמתן.

ופירוש לקצב בו - לחתך עליו.

ובית שמאי אין מתירין הוצאה אלא אם יש בה צורך אכילה, לאמרו יתעלה "אך אשר יאכל לכל נפש"(שמות יב, טז), ולפיכך אמרו אין מוציאין את הקטן, ואת הלולב וכיוצא בהם.

ובית הלל אומרים, שמתוך שהותרה הוצאה לצורך אכילה הותרה שלא לצורך, וכמו כן אמרו מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה שלא לצורך, וזהו עיקר אמתי:

משנה ו[עריכה]

מתנות - הן הזרוע והלחיים והקבה.

ועוד יתבאר לך, כי מכלל הדברים האסורין ביום טוב, אין מגביהין תרומות ומעשרות.

ואמרם בזו המשנה כי בית שמאי ובית הלל חולקין בהולכת חלה ומתנות ומודים שאין מוליכין תרומה אינו אמת, אבל הן מודים שמוליכין חלה ומתנות וחולקין בתרומה.

ובית הלל אומרים חלה ומתנות מתנה לכהן ותרומה מתנה לכהן, כשם שמוליכין את המתנות כך מוליכין את התרומה.

ובית שמאי אמרו להם, לא, אם אמרתם במתנות שזכאי בהרמתן, תאמרו בתרומה שאינו זכאי בהרמתן, זהו לשון מחלוקתם:

משנה ז[עריכה]

עץ הפרור - הוא העץ שמגיסים בו הקדרות.

ומה שהצריך לעשות שינוי בשחיקת המלח, לפי שאינו מפיג טעמו ואינו מחסר פעולתו כשנשחק מערב יום טוב, והתבלין מפיגין טעמן ומחסרין חמימותן וחריפותן כשישארו שחוקים מערב יום טוב, ולפיכך מי שצריך לשחיקת מלח ביום טוב ישנה על כל פנים, והשינוי היא שיטה המכתש על צידו:

משנה ח[עריכה]

בורר אוכל - הוא שילקט האוכל מן הפסולת אחת אחת.

וכשהפסולת יותר מן האוכל, אין מחלוקת שבורר ונוטל את האוכל.

ומדיח ושולה - פירוש שיתן מים על העדשים הטחונים או הפולין ודומיהן, וכשיגבה וירבה הפסולת על פני המים וירד האוכל והוא מסיר אותו הפסולת בידו זהו עניין "שולה", כלומר מסיר הפסולת ושוטף אותו מעל פני המים.

ואין הלכה כרבן גמליאל:

משנה ט[עריכה]

הטעם שאוסרין בית שמאי, שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול.

וגם בית הלל לא התירו אלא לשלוח ביד אדם אחד או שנים, אבל לשלוח ביד שלשה או יותר ברבוי ויתן ביד כל אחד מהם הרי זה אסור, כדי שלא יעשה מלאכות של חול גמורות.

והתבואה אינה ראויה לאכילה לפי שהיא צריכה טחינה, והטחינה ביום טוב אסור.

ורבי שמעון אומר, שיכול לבשל אותן הזרעים ולאכלן.

ואין הלכה כרבי שמעון:

משנה י[עריכה]

הבגדים התפורים הם ראוין ללבוש, ושאינן תפורין הם ראויין לכסות.

ואמרו אף על פי שיש בהם כלאים - בבגדים שהם בתכלית הקושי והעובי ומיעוט הריכוך, כי כשהן בזה העניין מותר לתלותן, וכיון שמותר לתלותן מותר לשולחן ביום טוב, וזהו עניין אמרם והם לצורך המועד.

וסנדל מסומר - כבר בארנו איסור נעילתו בשבת וביום טוב בפרק ששי בשבת.

ומנעל שאינו תפור - עניינו שלא נגמרה מלאכתו, אלא כשהוא מדובק במין מן הדבוק אסור לשלחו.

ובמקום דירתו של רבי יהודה, לא היה ראוי מנעל לבן לנעילה עד שיעובד בסיד זמן ידוע.

וזה הכלל שזכר אמתי ושיעור דברו כן, זה הכלל, כל שנאותין בו אפילו בחול כמו שהוא, ביום טוב משלחין אותו, ולפיכך מותר לשלוח תפילין ביום טוב אף על פי שאסור ללובשן בשבת וביום טוב כמו שנתבאר בסוף עירובין. ואל יקשה עליך בזה העיקר מה שאסרו לשלוח תבואה ביום טוב, לפי שהיא אינה ראויה בחול כמות שהיא, עד שיעשו בה מעשה שהוא אסור לעשותו ביום טוב והוא הטחינה: