משנה ביצה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרין תאכל ובית הלל אומרין לא תאכל בית שמאי אומרין שאור כזית וחמץ ככותבת ובית הלל אומרין זה וזה כזית.

(ב) השוחט חיה ועוף ביום טוב בית שמאי אומרין יחפור בדקר ויכסה בית הלל אומרין לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה ושאפר הכירה מוכן.

(ג) בית שמאי אומרין אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון ובית הלל מתירין בית שמאי אומרין לא יטול אלא אם כן ניענע בו מבעוד יום ובית הלל אומרין עומד ואומר זה וזה אני נוטל.

(ד) זימן שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים שנים ומצא שלשה אסורין שלשה ומצא שנים מותרין בתוך הקן ומצא לפני הקן אסורין ואם אין שם אלא הם הרי אלו מותרין.

(ה) בית שמאי אומרין אין מסלקין את התריסין ביום טוב בית הלל מתירין אף להחזיר בית שמאי אומרין אין נוטלין את העלי לקצב עליו בשר בית הלל מתירין בית שמאי אומרין אין נותנין את העור לפני בית הדריסה ולא יגביהנו אלא אם כן יש עימו בשר ובית הלל מתירין בית שמאי אומרין אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר התורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין.

(ו) בית שמאי אומרין אין מוליכין חלה ומתנות לכוהן ביום טוב בין שהורמו מאמש בין שהורמו מהיום ובית הלל מתירין אמרו בית שמאי לבית הלל גזירה שוה חלה ומתנות מתנה לכוהן ותרומה מתנה לכוהן כשם שאין מוליכין את התרומה כך לא יוליכו את המתנות אמרו להם בית הלל לא אם אמרתם בתרומה שאינו זכאי בהרמתה תאמרו במתנות שהוא זכאי בהרמתם.

(ז) בית שמאי אומרין תבלין נידוכין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור בית הלל אומרין תבלין נידוכין כדרכן במדוך של אבן והמלח במדוך של עץ.

(ח) הבורר קטנית ביום טוב בית שמאי אומרין בורר אוכל אוכל בית הלל אומרין בורר כדרכו בחיקו ובתמחוי אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בכברה רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה.

(ט) בית שמאי אומרין אין משלחין ביום טוב אלא מנות בית הלל אומרין משלחין בהמה חיה ועוף חיים ושחוטים משלחים יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה רבי שמעון מתיר אף בתבואה.

(י) משלחין כלים בין תפורין בין שאינן תפורין אף על פי שיש בהן כלאים והן לצורך המועד אבל לא סנדל מסומר ולא מנעל שאינו תפור רבי יהודה אומר אף לא מנעל לבן מפני שהוא צריך אומן זה הכלל כל שניאותים בו ביום טוב משלחין אותו.

הדף הראשי של משנה ביצה א