עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף עד עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י:

ב ג ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ט:

ג ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה יא , סמג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעו סעיף א:

ד ו מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה יז , סמג לאוין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' עז סעיף א [ רב אלפס חולין פ"ז דף רצ: וכן הרא"ש שם סי' י"ג ]:

דף עד עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ו , סמג לאוין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' עב סעיף א:

ו ב מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' עח סעיף א:

ז ג מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' עז סעיף א:

ח ד מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' סה סעיף א וסעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' סז סעיף ד:

ט ה מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה יג , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' סז סעיף ה:

י ו מיי' שם , טור ושו"ע יו"ד סי' סז סעיף ו:

דף עה עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ט:

יב ב מיי' פ"טז מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמב סעיף ד:

יג ג ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י:

יד ה מיי' פ"ה מהל' טומאת צרעת הלכה א:

טו ו מיי' פ"טו מהל' סנהדרין הלכה ג:

דף עה עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ה , ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א:

יז ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יא:

יח ג מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יב:

יט ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יג:

כ ה ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד:

כא (ז) [ רב אלפס חולין פ"ח דף ש"א: וברא"ש שם סימן לד ]:

דף עו עמוד א[עריכה]

כא א ב מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה יז , סמג לאוין קמ"ג , טור ושו"ע יו"ד סי' צא סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' קה סעיף ג:

כב ג ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה יח , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' צא סעיף ה:

כג ה מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' צא סעיף ז:

דף עו עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה לג , סמג לאוין (קלז) קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' קח סעיף א* [ רב אלפס חולין פ"ז דף רצא. ושם כל הסוגיא דהכא וכ"ה ברא"ש פרק בתרא דע"ז סימן ח ]:

כה ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה יד:

כו ג ד מיי' פ"טו מהל' תרומות הלכה יג , טור ושו"ע יו"ד סי' קח סעיף ד:

כז ה מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כג , סמג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צז סעיף ג:

כז (ה) [ טור ושו"ע יו"ד סי' קטז סעיף ב ]:

כח ו מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יא:

כט ז מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח:

ל ח מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח:

דף עז עמוד א[עריכה]

לא א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה טו והלכה טז:

לב ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ח:

לג ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ז:

לד ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד:

לה ה מיי' פ"ו מהל' מעשה קרבנות הלכה ד:

לו ו מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה יג:

דף עז עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פ"יא מהל' מעשה קרבנות הלכה ד:

לח ב מיי' פ"יא מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ:

לט ג מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד:

מ ד ה מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לא:

דף עח עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד:

מב ב מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד:

דף עח עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לא:

מד ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב:

מה ג מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה לד:

מו ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יד:

מז ה מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב:

מח ו ז מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ו:

מט ח מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ז:

נ ט י מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ט:

דף עט עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל:

נב ב ג ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יב:

נג ה מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ט:

נד ו מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ב:

דף עט עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג:

נו ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח:

נז ג מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ב:

דף פ עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד:

נט ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה:

ס ג מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ד:

סא ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ה:

דף פ עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ו:

סג ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב , ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו והלכה ז , ומיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יז:

סד ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב:

סה ד מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

סו ה מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יח:

דף פא עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ה מהל' משכב ומושב הלכה ט:

סח ב מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ג:

סט ג מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה א:

דף פא עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה יח:

עא ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו:

עב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה יא , ומיי' פ"יח מהל' אבות הטומאה הלכה ג:

עג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יט:

עד ה מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג , ומיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב והלכה ז:

דף פב עמוד א[עריכה]

עה א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח:

עו ב ג ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג:

עז ה ו מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ה:

עח ז מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג , ומיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב:

דף פב עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

פ ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג:

דף פג עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה:

פב ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ד:

פג ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו:

פד ד מיי' פ"יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ב:

דף פג עמוד ב[עריכה]

פה א ב מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה א , [ טור ושו"ע יו"ד סי' סה סעיף ח ]:

דף פד עמוד א[עריכה]

פו א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט:

פז ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י:

פח ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א:

פט ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א והלכה יא:

דף פד עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א:

צא ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו:

צב ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י:

צג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ה:

צד ה מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א:

צה ו ז מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו:

צו ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ז:

צז ט י כ מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ג:

דף פה עמוד א[עריכה]

צח א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ג:

[צט] (ב) [ מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ג ]:

צט ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ב:

ק ג מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ה:

דף פה עמוד ב[עריכה]

קא א ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א:

קב ג מיי' פ"ה מהל' פרה אדומה הלכה ה:

קג ד מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ב:

קד ה מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א:

קה ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ז , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' נה סעיף יג:

קו ז מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כד:

קז ח מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב:

קח ט מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז:

דף פו עמוד א[עריכה]

קט א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כג:

קי ב מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז:

קיא ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ח:

קיב ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט:

קיג ה מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ה:

קיד ו מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ג:

קטו ז מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ג:

קטז ח מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ד:

קיז ט מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א:

דף פו עמוד ב[עריכה]

קיח א מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ה:

קיט ב טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ה:

קכ ג ד טור ושו"ע או"ח סי' קע סעיף ח:

קכא ה ו מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ו: