עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף עד עמוד א[עריכה]

א א ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י':

ב ג ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ט':

ג ה מיי' פ"ח מהל' מצה הלכה י"א, סמג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ו סעיף א':

ד ו מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז, סמג לאוין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ז סעיף א' [ רב אלפס חולין פ"ז דף רצ: וכן הרא"ש שם סי' י"ג ]:

דף עד עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ו', סמג לאוין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ב סעיף א':

ו ב מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ח סעיף א':

ז ג מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ע"ז סעיף א':

ח ד מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ה סעיף א' וסעיף ד, וטור ושו"ע יו"ד סי' ס"ז סעיף ד':

ט ה מיי' פ"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ג, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ז סעיף ה':

י ו מיי' שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ז סעיף ו':

דף עה עמוד א[עריכה]

יא א מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה ט':

יב ב מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף ד':

יג ג ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י':

יד ה מיי' פ"ה מהל' טומאת צרעת הלכה א':

טו ו מיי' פט"ו מהל' סנהדרין הלכה ג':

דף עה עמוד ב[עריכה]

טז א מיי' פ"ג מהל' תמידין הלכה ה', ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

יז ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"א:

יח ג מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ב:

יט ד מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ג:

כ ה ו מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

כא (ז) [ רב אלפס חולין פ"ח דף ש"א: וברא"ש שם סימן לד ]:

דף עו עמוד א[עריכה]

כא א ב מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז, סמג לאוין קמ"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"א סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' ק"ה סעיף ג':

כב ג ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ח, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"א סעיף ה':

כג ה מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"א סעיף ז':

דף עו עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ל"ג, סמג לאוין (קלז) קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ח סעיף א'* [ רב אלפס חולין פ"ז דף רצא. ושם כל הסוגיא דהכא וכ"ה ברא"ש פרק בתרא דע"ז סימן ח ]:

כה ב מיי' פ"ח מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

כו ג ד מיי' פט"ו מהל' תרומות הלכה י"ג, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"ח סעיף ד':

כז ה מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ג, סמג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ז סעיף ג':

כז (ה) [ טור ושו"ע יו"ד סי' קט"ז סעיף ב' ]:

כח ו מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"א:

כט ז מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ח':

ל ח מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ח':

דף עז עמוד א[עריכה]

לא א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ט"ו והלכה טז:

לב ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ח':

לג ג מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ז':

לד ד מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד:

לה ה מיי' פ"ו מהל' מעשה קרבנות הלכה ד':

לו ו מיי' פ"ב מהל' בית הבחירה הלכה י"ג:

דף עז עמוד ב[עריכה]

לז א מיי' פי"א מהל' מעשה קרבנות הלכה ד':

לח ב מיי' פי"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה כ':

לט ג מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד:

מ ד ה מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"א:

דף עח עמוד א[עריכה]

מא א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד:

מב ב מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

דף עח עמוד ב[עריכה]

מג א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"א:

מד ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב':

מה ג מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל"ד:

מו ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

מז ה מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב':

מח ו ז מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ו':

מט ח מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ז':

נ ט י מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ט':

דף עט עמוד א[עריכה]

נא א מיי' פ"א מהל' פסולי מוקדשין הלכה ל':

נב ב ג ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב:

נג ה מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ט':

נד ו מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ב':

דף עט עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג':

נו ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח':

נז ג מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ב':

דף פ עמוד א[עריכה]

נח א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ד':

נט ב מיי' פ"ב מהל' חגיגה הלכה ה':

ס ג מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ד':

סא ד מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ה':

דף פ עמוד ב[עריכה]

סב א מיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ו':

סג ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב', ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י"ב, ומיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו' והלכה ז, ומיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ז:

סד ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ב':

סה ד מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו':

סו ה מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ח:

דף פא עמוד א[עריכה]

סז א מיי' פ"ה מהל' משכב ומושב הלכה ט':

סח ב מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ג':

סט ג מיי' פ"ג מהל' מחוסרי כפרה הלכה א':

דף פא עמוד ב[עריכה]

ע א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה י"ח:

עא ב מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה ו':

עב ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י"א, ומיי' פי"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ג':

עג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ט:

עד ה מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג', ומיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב' והלכה ז:

דף פב עמוד א[עריכה]

עה א מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ח':

עו ב ג ד מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג':

עז ה ו מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ה':

עח ז מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג', ומיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב':

דף פב עמוד ב[עריכה]

עט א מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה א':

פ ב ג מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה ג':

דף פג עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ה':

פב ב מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ד':

פג ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו':

פד ד מיי' פי"ט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ב':

דף פג עמוד ב[עריכה]

פה א ב מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה א', [ טור ושו"ע יו"ד סי' ס"ה סעיף ח' ]:

דף פד עמוד א[עריכה]

פו א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ט':

פז ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י':

פח ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א':

פט ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א' והלכה יא:

דף פד עמוד ב[עריכה]

צ א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א':

צא ב מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו':

צב ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה י':

צג ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ה':

צד ה מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה א':

צה ו ז מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו':

צו ח מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ז':

צז ט י כ מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ג':

דף פה עמוד א[עריכה]

צח א מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ג':

[צט] (ב) [ מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ג' ]:

צט ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ב':

ק ג מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאה הלכה ה':

דף פה עמוד ב[עריכה]

קא א ב מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א':

קב ג מיי' פ"ה מהל' פרה אדומה הלכה ה':

קג ד מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ב':

קד ה מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א':

קה ו מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ז', סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ה סעיף י"ג:

קו ז מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ד:

קז ח מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

קח ט מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז':

דף פו עמוד א[עריכה]

קט א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה כ"ג:

קי ב מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ז':

קיא ג מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ח':

קיב ד מיי' פ"ו מהל' בית הבחירה הלכה ט':

קיג ה מיי' פ"ח מהל' מעילה הלכה ה':

קיד ו מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ג':

קטו ז מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ג':

קטז ח מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ד':

קיז ט מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה א':

דף פו עמוד ב[עריכה]

קיח א מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ה':

קיט ב טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף ה':

קכ ג ד טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף ח':

קכא ה ו מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ו':