שולחן ערוך יורה דעה עח א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · עח · א

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הטופל בצק בעוף שלא נמלח -- אף על גב דבגמרא מפליג בין סמידא לשאר קימחי ובין אסמיק ללא אסמיק -- אנן השתא לא בקיאינן במלתא, ובכל גוונא יש לאסור.
אבל אם נמלח ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח -- מותר בכל גוונא.

הגה: ודוקא לטפל בבצק אסור; אבל מותר למשוח בשמן או בציר בשר שלא נמלח דאין זה מעכב הפליטה (ארוך כלל ט).
ופשטיד"א יש לו כל דין בישול בקדירה, בין לקולא בין לחומרא (מרדכי פכ"ה בשם רש"י ומהרא"י וארוך כלל ט"ו).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) הטופל כו'. כלומר בשעת צלייה וק"ל והאי טפילה לאו היינו פשטיד"א שכתב הרב דפשטיד"א מדינא דש"ס מיתסר דהא חזינן דלא פלטי שמקום מושבם יבש בתנור אלא הוא מה שהיו רגילין לטוח בעיסה שבלילתה רכה והיו רגילין לעשות סביב קורקבנים ובני מעיים שמשימים אותם בשפוד וטחים סביבותם בעיסה רכה כן כתבו התוספות והאגודה ר"פ כ"צ והמרדכי פרק כ"ה והסמ"ג ושאר פוסקים ואם כן לדידן דלא בקיאינן במלתא אפילו בטפילת עיס' שבלילתה רכה יש לה כל דין בישול לקדרה בין לקולא בין לחומרא וכן כתוב בעט"ז:


(ב) ופשטיד"א כו'. לשון הת"ח כלל כ"ח ד"ב ופשטיד"א יש לה דין בישול ומשערי' בששים בין לקולא בין לחומרא דאם יש ששים הכל שרי מלבד אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה ואי ליכא ששים הכל אסור ע"כ:באר היטב

(א) גוונא:    כ' הש"ך אפילו בטפילת עיסה שבלילתה רכה יש לה כל דין בישול לקדרה בין לקולא בין לחומרא.


(ב) בציר:    פי' בציר מותר למשוח בשר שלא נמלח והך ציר הוא ציר בשר ובאו"ה כ' ביצים מתובלו' ולא הוזכר שם ציר.


(ג) ופשטיד"א:    פי' אם צלו פשטיד"א על גחלים או במחבת ונמצא בו לב או כבד דינו כמו בבישול אם יש ס' הכל מותר מלבד הלב או הכבד או החתיכה שהאיסור דבוק ואי ליכא ס' הכל אסור (ועיין פר"ח).


(ד) לקולא:    פי' דאם יש בו ס' הכל שרי מלבד אותה חתיכה שהאיסור דבוק בה ואי ליכא ס' הכל אסור וכ' הט"ז ולא אמרינן דחיישינן שמא מתחלה נאסרו ב' או ג' חתיכות ע"י שומן שמטפטף שם תחילה ויצטרך ס' נגד אותן ב' או ג' חתיכות לא אמרינן הכי עכ"ל.▲ חזור לראש