עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מז עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ו', סמג לאוין רלו:

ב ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"א והלכה יב:

ג ד ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"ג, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט':

דף מז עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט', ומיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ט:

ה ב מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ד, ומיי' פ"ט מהל' שגגות הלכה י':

ו ג מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ט:

ז ד מיי' פ"א מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג':

ח ה מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ט:

ט ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ט':

י ז ח מיי' פ"ד מהל' כלי המקדש הלכה י"ט, ומיי' פ"ח מהל' מתנות עניים הלכה י"ח:

דף מח עמוד א[עריכה]

יא א ב מיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט', סמג עשין רמ:

דף מח עמוד ב[עריכה]

יב א ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף א':


דף מט עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', סמג עשין קכז:

יד ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה א' והלכה ה, ומיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

דף נ עמוד א[עריכה]

טו א ב ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', ומיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה א':

טז ד מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה א':

יז ה מיי' פ"א מהל' אבות הטומאה הלכה י"ג:

יח ו מיי' פ"א מהל' אבות הטומאה הלכה י"ג, ומיי' פ"ג מהל' אבות הטומאה הלכה י"א, ומיי' פ"ד מהל' אבות הטומאה הלכה י"ב, סמג עשין רמו:

יט ז מיי' פ"ג מהל' אבות הטומאה הלכה י':

כ ח מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה א':

כא ט מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ד':

דף נ עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פ"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ד':

כג ב מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ו':

כד ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה י"א, ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ח' והלכה טו, ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב':

דף נא עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ג', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ד', סמג עשין קכז:

כו ב ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ה', סמג עשין קכו:

כז ד ה מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה י"ג, סמ"ג עשין רלא:

כח ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ה', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד':

דף נא עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ו':

ל ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ז':

לא ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ג', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ד':

לב ד ה מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ה':

לג ו מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה א', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', סמ"ג עשין רלא:

דף נב עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ד מהל' אבות הטומאות הלכה ב', סמג עשין רמו:

לה ב מיי' פ"ב מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, סמג לאוין קלב:

לו ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב' וע"ש בכסף משנה, סמ"ג עשין רלא:

לז ד מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ז':

לח ה ו מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה א', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב':

לט ז מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', ומיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ב':

מ ח מיי' שם הלכה א:

דף נב עמוד ב[עריכה]

מא א מיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ד':

מב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו':

מג ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', ומיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ט' והלכה י, ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה א', ועיין שם בכסף משנה, סמ"ג עשין רלא:

דף נג עמוד א[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ב', ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב והלכה יד, ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב', סמג עשין ל קכז רכד, וסמג לאוין סד:

מה ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו', ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ב', ופ"ג מהל' ביאת מקדש שם, ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ג', סמג שם ועשין רלא:

מו ג מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

מז ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו':

דף נג עמוד ב[עריכה]

מח א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו':

מט ב מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה א', סמג עשין רלח:

נ ג מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ג', סמג עשין רלח:

נא ד מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ג', סמג עשין רלח:

נב ה מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ד':

נג ו מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ט':

נד ז מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה ט"ו:

דף נד עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"ז מהלכות טומאת מת הלכה ד ה ו:

נו ב מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

נז ג מיי' פ"א מהל' טומאת מת הלכה י"ג:

נח ד מיי' פ"ג מהל' טומאת מת הלכה ב':

נט ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו':

ס ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ז':

דף נד עמוד ב[עריכה]

סא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ז':

סב ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט':

סג ג ד מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ו', ומיי' פי"ג מהל' טומאת מת הלכה ב', סמ"ג עשין רלא:

סד ה מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ח':

דף נה עמוד א[עריכה]

סה א ב מיי' פי"א מהל' טומאת מת הלכה ה':


דף נו עמוד ב[עריכה]

סו א ב מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י"א, סמג עשין רלה:

סו ג ד מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י':

סח ה ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט':

סט ז מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה י"ג, סמג לאוין סד:

ע ח מיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה י"א: