עין משפט ונר מצוה/ברכות/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף מה עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א':

ב ג מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ', סמג שם:

ג ד טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף א':

ד ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ב':

ה ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ט, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ו סעיף א':

ו ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ד':

ז ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ו':

ח ט מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ד סעיף ו' וטור ושו"ע או"ח סי' קצ"ו סעיף ד':

ט י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף י"ב:

י כ מיי' פ"ד מהל' ת"ת הלכה ג', ומיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' קמ"ה סעיף א' וטור י"ד סי' רמו:

יא ל מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף א':

יב מ טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף כ"א:

דף מה עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ו':

יד ב מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' רי"ג סעיף ב':

טו ג ד מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"ג, וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ד סעיף ב':

טז ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף א':

יז ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר' סעיף א':

יח ז טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ד סעיף א':

יט ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ח סעיף א':

כ ט מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' רט"ו סעיף א':

כא י טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ב':

דף מו עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"ד:

כג ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"א סעיף א':

(ב) [ מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ז', טוש"ע שם]:

כד ג מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר' סעיף ב':

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ד סעיף ג':

כו ה מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה ה' ומיי' פי"א מהל' ברכות הלכה א', סמג שם:

דף מו עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ט סעיף ב', טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ט סעיף א':

כח ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א' ובטור ושו"ע או"ח סי' ר' סעיף ב':

כט ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה א', סמג שם:

ל ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ה סעיף ב':

לא ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"א סעיף ו':

לב ז מיי' שם, [ שו"ע י"ד סי' רמב סעיף יז בהגה ]:

דף מז עמוד א[עריכה]

לג א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה י"ב, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"א סעיף ו':

לד ב מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ט"ו:

לה ג מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ו', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף ב':

לו ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף י"ז:

לז ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ט"ז:

לח ו מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף ח':

לט ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ז סעיף א':

מ ח מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ט', ומיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ב', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ר"א סעיף א':

מא ט מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה י"א:

מב י מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ':

מג כ מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה י"ג, טור יו"ד סי' שלא:

דף מז עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"א מהל' ברכות הלכה כ':

מה ב טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ג' [דהאידנא מזמנין]:

מו ג טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף ד':

מז ד מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג לאוין קטז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ב':

מח ה ו מיי' פ"ט מהל' עבדים הלכה ו', סמ"ג עשין פז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ע"ט:

מט ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה א', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף י"ד [ רב אלפס לעיל דף ו. וברא"ש שם סימן ז ]:

דף מח עמוד א[עריכה]

נ א מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ט סעיף י':

נא ב ג ד ה מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ח', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ז סעיף ב':

נב ו טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ז סעיף ד':

דף מח עמוד ב[עריכה]

נג א ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א', סמ"ג עשין כז, טור או"ח סי' קפז וקפח:

נד ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ה', וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ד' וסעיף ה:

נה ד ה מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג', סמג שם, טור או"ח סי' קפז:

דף מט עמוד א[עריכה]

נו א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג', סמ"ג עשין כז, טור או"ח סי' קפז:

נז ב מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג' והלכה ד, סמג שם, טוש"ע שם סעיף ג ד ובטור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ג':

נח ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ג', סמג שם, טור או"ח סימן קפז:

נט ד מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ד', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ד':

ס ה מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה ז', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ט סעיף א':

סא ו ז מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ו':

סב ח מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ז' [ ובסי' תכד ]:

דף מט עמוד ב[עריכה]

סג א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י"ג, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ז' ובסי' תכד:

סד ב ג מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ח סעיף ו':

סה ד ה מיי' פי"ט מהל' פסולי המוקדשין הלכה ח':

סו ו ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ב' והלכה ד, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א':

דף נ עמוד א[עריכה]

סז א ב ג ד ה טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ב סעיף א':

(ה) [ מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה ד' ]:

סח ו טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף א':

סט ז מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"ד, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ד סעיף א':

ע ח מיי' פ"ט מהל' תפלה הלכה א' ומיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ה', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' נ"ז סעיף א' [ ובסי' קלט סעיף ז ]:

עא ט מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף א':

עב י מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ה סעיף א':

עג כ ל מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"א, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף ד':

עד מ נ מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ג סעיף ה':

דף נ עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פכ"ו מהל' כלים הלכה י"ב:

עו ב מיי' פ"ה מהל' ברכות הלכה י"ב, סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קצ"ה סעיף א':

עז ג ד ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ס סעיף י"ב וטור ושו"ע או"ח סי' קע"א סעיף א':

עח ז מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"א סעיף ד':

עט ח מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"ב, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ב סעיף א':

פ ט מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' קע"ב סעיף ב':

דף נא עמוד א[עריכה]

פא א מיי' פי"א מהל' ברכות הלכה ז', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ב':

פב ב מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' קס"ז סעיף ח':

פג ג טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף י"א:

פד ד טור ושו"ע יו"ד סי' שנ"ט סעיף ב':

פה ה ו מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ג סעיף א' וסעיף ב וסעיף ג:

פו ז טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ג סעיף ד':

דף נא עמוד ב[עריכה]

(א) (ב) [ מיי' פכ"ט מהל' שבת הלכה ז' ]

פז א ב ג ד סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ג סעיף ד':

פח ה מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ג סעיף ו':

פט ו מיי' פ"ד מהל' ברכות הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קפ"ג סעיף ט':