עין משפט ונר מצוה/בבא מציעא/פרק י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קטז עמוד ב[עריכה]

א א ב ג מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ג:

ב ד ה מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ד:

ג ו ז ח מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יח:

ד ט י מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף כ:

דף קיז עמוד א[עריכה]

ה א ב מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ח , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יח:

ו ג מיי' פ"ה מהל' שכירות הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' שיב סעיף יט:

ז ד מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ד:

ח ה מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לא וסעיף לב:

ט ו מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לב:

י ז מיי' פ"ו מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שיד סעיף א , ועיין מ"ש בזה המגיד משנה בפ"ד מהל' שכנים הל' א:

יא ח מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף לא:

יב ט מיי' פ"י מהל' שכנים הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף ד:

יג י מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ה:

דף קיז עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' נה סעיף א , וטור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף יב:

טו ב מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טוש"ע ח"מ שם:

טז ג מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ו:

יז ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ז:

יח ה מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' קסד סעיף ה:

יט ו מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסה:

כ ז מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה יט , סמ"ג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תטז סעיף א:

כא ח מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסו:

דף קיח עמוד א[עריכה]

כב א מיי' פ"ג מהל' שכנים הלכה ח , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסו:

כג ב ג מיי' פ"ט מהל' שכירות הלכה י , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שלו סעיף ב:

כד ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ח , סמג עשין כב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסה:

כה ה מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה יט , סמ"ג עשין סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תטז:

כו ו טור ושו"ע חו"מ סי' שלו סעיף ב וסעי' ג:

כז ז מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ה:

כח ח מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ו:

כט ט מיי' פ"ב מהל' נדרים הלכה יט , טור ושו"ע חו"מ סי' רעג סעיף יא:

ל י מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ו:

דף קיח עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה טו , סמג עשין סז סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תיד סעיף ב:

לב ב ג מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה טז , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ה:

לג ד מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ו:

לד ה מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה יז , טור ושו"ע חו"מ סי' תיז סעיף ז:

לה ו ז מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה טו , סמג עשין סז סח , טור ושו"ע חו"מ סי' תיד סעיף ב:

לו ח ט מיי' פ"ט מהל' שכנים הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קנה סעיף א:

לז י כ ל מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה יח , סמג עשין סז סח , טור ושו"ע חו"מ סי' שפד סעיף ד:

לח מ מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסז סעיף א:

לט נ מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ז , ועי' במגיד משנה , סמ"ג עשין סב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף י:

דף קיט עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"י מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה יט , סמג עשין קלז , טור י"ד סי' רצד , [חפשתי בטור ובסמג שם ולא מצאתי]:

מא ב ג מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסז סעיף א: