לדלג לתוכן

משנה ראש השנה ב ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת ראש השנה · פרק ב · משנה ד | >>

ומאין ו היו משיאין משואות?

מהר המשחה לסרטבאז, ומסרטבא לגרופינא, ומגרופינא לחוורן, ומחוורן לבית בלתין, ומבית בלתין לא זזו משם, אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש.

משנה מנוקדת

וּמֵאַיִן הָיוּ מַשִּׂיאִין מַשּׂוּאוֹת?

מֵהַר הַמִּשְׁחָה לְסַרְטַבָּא,
וּמִסַּרְטַבָּא לִגְרוֹפִינָא,
וּמִגְּרוֹפִינָא לְחַוְרָן,
וּמֵחַוְרָן לְבֵית בַּלְתִּין;
וּמִבֵּית בַּלְתִּין לֹא זָזוּ מִשָּׁם,
אֶלָּא מוֹלִיךְ וּמֵבִיא וּמַעֲלֶה וּמוֹרִיד,
עַד שֶׁהָיָה רוֹאֶה כָּל הַגּוֹלָה לְפָנָיו כִּמְדוּרַת הָאֵשׁ:

נוסח הרמב"ם

ומנין היו משיאין משואות?

מהר המשחה - לסרטבה.
ומסרטבה - לאגריפנה.
ומאגריפנה - לחורן.
ומחורן - לבית בלתין.
ומבית בלתין -
לא זזו -
אלא מוליך - ומביא,
ומעלה - ומוריד,
עד שהוא רואה -
את כל הגולה לפניו - כמדורת האש.

פירוש הרמב"ם


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מהר המשחה- הר הזיתים שהוא נגד ירושלים במזרחה:

כל הגולה - בני בבל ח:

כמדורת אש - שכל אחד ואחד נוטל אבוקה ומעלה לראש גגו:

פירוש תוספות יום טוב

ומאין כו'. פירש"י מה שם ההרים. והדין עמו דאל"כ לא הוי ליה למיתני אלא הר המשחה בלבד:

לסרטבא. עד שרואין שעושין כן בהר סרטבא. רש"י:

כל הגולה. פירש הר"ב בני בבל. גמרא. והא דתנן במשנה ד' פ"ק דהשלוחים יוצאים לסוריא והם ארצות שכבש דוד כגון ארם. וכו'. כמ"ש הר"ב במשנה י"א פ"ו דדמאי. ומסתמא למקום שהיו משיאין משואות. שם היו הולכים השלוחים לאחר התקנה. לא קשיא דדרך סוריא היו הולכים לבבל. שכן אבינו אברהם ע"ה יצא לו מאור כשדים מבבל. והלך לו לכנען דרך ארם נהרים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ו) (על המשנה) ומאין כו'. פרש"י מה שם ההרים. והדין עמו דאל"כ לא הו"ל למתני אלא הר המשחה בלבד:

(ז) (על המשנה) לסרטבא. עד שרואין שעושין כן בהר סרטבא. רש"י:

(ח) (על הברטנורא) גמרא. והא דתנן במשנה ד' פ"א דהשלוחים יוצאים לסוריא והם ארצות שכבשם דוד כגון ארם כו'. ומסתמא למקום שהיו משיאין משואות שם היו הולכין השלוחים. לא קשיא דדרך סוריא היו הולכים לבבל שכן אברהם אבינו ע"ה יצא לו מאור כשדים מבבל והלך לו לכנען דרך ארם נהרים:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ומאין:    וראיתי שהגיה ה"ר יהוסף ז"ל ומנין במ"ם [בנון]:

חַוְרָן:    בנקודת פת"ח תחת החי"ת:

בית בלתין:    מפרש בגמ' זו בירם ומשמע כאן שמארץ ישראל היא. תוס' ז"ל:

עד שהוא רואה את כל הגולה וכו':    גמ' מאי גולה אמר רב יוסף זו פומבדיתא והם מודיעין לכל בני מדינת בבל. גמ' תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר אף חרים וכייר וגדר וחברותיה איכא דאמרי ביני ביני דהנך דתני במתניתין הוו קיימי הנך. איכא דאמרי להך גיסא דארץ ישראל הוו קיימי הנך כזה % ומר חשיב דהאי גיסא ומר חשיב דהאי גיסא: א"ר יותנן ובין כל אחת ואחת דהנך דמתני' ח' פרסאות:

תפארת ישראל

יכין

יג) מהר המשחה הוא הר הזיתים שסמוך לירושלים.

יד) לסרטבא כולן שמות מקומות.

טו) ומבית בלתין לא זזו משם נ"ל דאין להקשות ל"ל שלא היו רשאין לזוז משם עד וכו' דל"ל כולה האי. י"ל דמשום דרק עד הגולה היו הרים כדי להשיא ע"ג משם למרחוק משא"כ בגולה שהיה ארץ מישור, ולא היו יכולים להשיא משואות, לכן היה ממתין עד שכל א' עולה לגג במדורה וכו' וידע עי"ז דאפרסמא מלתא, ויתפרסם מהם גם למרחוק שלא ראו המשואות.

טז) עד שהיה רואה כל הגולה לפניו כמדורת האש שכל א' מעלה אבוקה לראש גגו.

בועז

פירושים נוספים