משנה עירובין ז ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת עירובין · פרק ז · משנה ד | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

נתן עליו נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, וכן שתי גזוזטראות זו כנגד זו, מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד.

פחות מכאן, מערבין שנים ואין מערבין אחד.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נָתַן עָלָיו נֶסֶר שֶׁהוּא רָחָב אַרְבָּעָה טְפָחִים,

וְכֵן שְׁתֵּי גְּזוּזְטְרָאוֹת זוֹ כְּנֶגֶד זוֹ,
מְעָרְבִין שְׁנַיִם, וְאִם רָצוּ מְעָרְבִין אֶחָד.
פָּחוֹת מִכָּאן, מְעָרְבִין שְׁנַיִם וְאֵין מְעָרְבִין אֶחָד:

נוסח הרמב"ם

נתן עליו נסר -

שהוא רחב - ארבעה טפחים,
וכן שתי כצוצריות - זו כנגד זו,
מערבין שנים, ואם רצו מערבין אחד.
פחות מכן -
מערבין שנים, ואין מערבין אחד.

פירוש הרמב"ם

לוח הגג קורין אותו נסר.

וכשנתן עץ באורך החפירה, אפילו היה רחב אצבע אינו צריך יותר, שהרי חלק אותה חפירה ונשארה רחבה פחות מארבעה טפחים.

וכצוצרה וגזוזטרא - אחד, והיא תקרה בולטת מרשות היחיד על רשות הרבים. וכבר בארנו בפרק אחד עשר משבת כי זאת הגזוטרא רשות היחיד גמורה, והיתה יוצאת על רשות הרבים כמו בנייני הצרפתים שבונים בזמננו זה בארץ ישראל.

וכבר באר התלמוד כי זה התנאי שהתנית המשנה כשיהיו הגזוזטראות זו כנגד זו, ואז יספיק להם עירוב אחד אמנם כשיהיה ביניהם ריחוק שלשה טפחים או יותר, אבל יש ביניהם פחות משלשה טפחים, אפילו היו זו שלא כנגד זו מערבין עירוב אחד אם רצו, לפי שהיא כמו גזוזטרא עקומה כמו שבארנו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

נתן עליו נסר - משפתו לשפתו כעין גשר, הוי כמו פתח:

שתי גזוזטראות - כמין תקרה בולטת מרה"י על רה"ר, ונתן נסר רחב ד' מזו לזו, הוי נמי פתח:

פחות מכאן - שאין הנסר רחב ד', אדם ירא לעבור עליו ולא ניחא תשמישתיה:

פירוש תוספות יום טוב

[מערבין שנים. שמשני צדי הנסר הוא חריץ כמ"ש הר"ר יונתן בפירושו. ומה שתמהו התוספות על פירש"י בגזוזטרא והוא פי' הר"ב כתבתי ישוב בספר מעדני מלך בס"ד]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על המשנה) מערבין שנים. שמשני צדי הנסר הוא חריץ. רי"כ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

נתן עליו נסר שהוא רחב ד' טפחים:    ביד שם סי' י"ד ובטור א"ח סי' שע"ב. ובגמ' אמר רבא לא שנו אלא שנתן ארכו של דף לרוחב החריץ כעין גשר אז בעינן נסר ד' טפחים אבל אם נתן לארכו של חריץ דף ד' ארך ע"ג יתדות אצל שפתו וסתם בדף קצת רוחב החריץ ומיעטו מד' אפי' שהיתה הדף קצרה שאינה אלא. אצבע הרי מיעטו לרוחב החריץ מד' במשך מדת הפתח ומתני' רחב ד' תנן:

וכן (בין)שתי כצוצריות זו כנגד זו:    גמ' אמר רבא הא דאמרת זו כנגד זו אין זו שלא כנגד זו לא פי' כגון שהיתה זו בולטת לר"ה יותר מחברתה לא סגי להו בנסר ד' וזו למעלה מזו נמי לא אמרן אלא שיש בין זו לזו ג' טפחים אבל אין בין זו לזו ג' כלומ' שאין רחוקות זו מזו ג' אז גזוזטראות עקומה היא נקראת ושרי: ובירוש' אית תני מערבין שנים ואין מערבין א' ואית תני מערבין אחד ואין מערבין שנים. מאן דמר מערבין שנים ואין מערבין אחד פחות מכאן בנסר מאן דמר מערבין אחד ואין מערבין שנים פחות מכאן בחלל:

תפארת ישראל

יכין

נתן עליו נסר:    (ברעטט) כעין גשר, דהוה כפתח:

וכן שתי גזוזטראות:    (גאללעריא). כעין תקרה בולטת מאמצעית הכותל לר"ה:

זו כנגד זו:    ונתן נסר מזו לזו:

פחות מכאן:    דאז ירא לעבור על נסר קצר כזה, ולא הו"ל כפתח:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים