משנה כתובות א ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת כתובות · פרק א · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

הגדול שבא על הקטנה, וקטן שבא על הגדולה, ומוכת עץ, כתובתן מאתים, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, מוכת עץ, כתובתה מנה.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

הגדול שבא על הקטנה והקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתיים דברי רבי מאיר וחכמים אומרין מוכת עץ כתובתה מנה

פירוש הרמב"ם

הגדול שבא על הקטנה כו': העיקר אצלנו שכל מי שנבעלה והיא פחותה משלש שנים ויום אחד הרי היא כאילו לא נבעלה ויש לה טענת בתולים ואמרו בכאן גדול ר"ל בן תשע שנים ויום אחד כמו שנתבאר במסכת יבמות בכמה מקומות שביאתו ביאה והקטן שאין ביאתו ביאה מי שהוא פחות מאלו השנים וגדולה שהיא בת שלש שנים ויום אחד ולמעלה אשר ביאתה ביאה והקטנה נקראת כאן מי שהיתה פחותה מאלו השנים. וכבר ידעת שהשבויה וגיורת ושפחה בחזקת בעולות לעולם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שבא על הקטנה - פחותה מבת שלש שנים ויום אחד שאין ביאתה ביאה:

וקטן - פחות מבן תשע שאין ביאתו ביאה ובא על הגדולה י:

ומוכת עץ - שנתקע לה עץ באותו מקום:

כתובתן מאתים - אם נישאו סתם:

וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה - והלכתא כותייהו. ואפילו לא הכיר בה, כתובתה מנה, ולא הוי מקח טעות:

פירוש תוספות יום טוב

וקטן שבא על הגדולה. פי' הר"ב פחות מבן תשע ר"ל ויום אחד. וכדתנן בפ"י דיבמות. ומ"ש שאין ביאתו ביאה ומכ"מ לא דמי לקטנה הנבעלת דהתם בתוליה חוזרין כמ"ש לעיל וכפירש"י בכאן אבל קטן והשיר הבתולין לא עדיפא ממוכת עץ אלא הכא בלא השיר בתולים איירי כך כתבו התוספות והרא"ש:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על הברטנורא) ומכל מקום לא דמי לקטנה הנבעלת, דהתם בתוליה חוזרין, אבל קטן והשיר הבתולין לא עדיפא ממוכת עשן, אלא הכא בלא השיר בתולים איירי. תוס' והרא"ש:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הגדול שבא על הקטנה וכו':    ביד שם פי"א סי' ג' ובטור א"ה סי' ס"ז. ירוש' ניחא גדול שבא על הקטנה הבתולים חוזרין קטן שבא על הקטנה הבתולים חוזרין קטן שבא על הגדולה אין הבתולים חוזרין א"ר אבין תפתר שבא עליה שלא כדרכה א"ר יוסי ב"ר אבין ואפי' תימא בכדרכה קטן ביאתו ביאה אבל אין בו כח ליגע בסימנים ותני כן מעשה שעיברה ובתוליה קיימין ע"כ:

ומוכת עץ כתובתה מאתים דברי ר"מ:    ואפי' לא הכיר בה ס"ל לר' מאיר דכתובתה מאתים: ופי' הר"ן ז"ל כתובתן מאתים אם נישאו לאיש אחרי כן לא אבדו בכך כתובתן אם נישא סתם ולא פירש לה כלום עד כאן:


פירושים נוספים