משנה יבמות יב ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק יב · משנה ב | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

חלצה בסנדל שאינו שלוד, או בסנדל של עץ, או בשל שמאל בימין, חליצתה כשרה.

חלצה בגדול שהוא יכול להלך בו, או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו, חליצתה כשרה.

חלצה בלילהה, חליצתה כשרה, ורבי אליעזר פוסל.

בשמאלז, חליצתה פסולה, ורבי אליעזר מכשיר.

משנה מנוקדת

[עריכה]

חָלְצָה בְּסַנְדָּל שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ,

אוֹ בְּסַנְדָּל שֶׁל עֵץ,
אוֹ בְּשֶׁל שְׂמֹאל בִּימִין,
חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
חָלְצָה בְּגָדוֹל שֶׁהוּא יָכוֹל לְהַלֵּךְ בּוֹ,
אוֹ בְּקָטָן שֶׁהוּא חוֹפֶה אֶת רֹב רַגְלוֹ,
חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה.
חָלְצָה בַּלַּיְלָה,
חֲלִיצָתָהּ כְּשֵׁרָה;
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹסֵל.
בִּשְׂמֹאל,
חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה;
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר מַכְשִׁיר:

נוסח הרמב"ם

חלצה בסנדל שאינו שלו או בסנדל של עץ או בשל שמאל בימין חליצתה כשרה חלצה בגדול שהוא יכל להלך בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו חליצתה כשרה חלצה בלילה חליצתה כשרה רבי אליעזר פוסל ובשמאל חליצתה פסולה ורבי אליעזר מכשיר.

פירוש הרמב"ם

חלצה בסנדל שאין שלו או בסנדל של עץ כו': חלצה בלילה חליצתה כשרה ור"א פוסל בשמאל חליצתה פסולה ור' אליעזר מכשיר כו': בשל עץ ע"מ שיהיה מחופה עור וזה כולו בדיעבד אבל לכתחילה אינו מותר ואין הלכה כת"ק באמרו חלצה בלילה חליצתה כשרה ולא כר"א בהיותו מכשיר בשמאל:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

בסנדל של עץ כשרה - והוא שיהיה מחופה עור:

חלצה בגדול - שהיה הסנדל גדול ממדת רגלו, אם יכול להלוך בו חליצתו כשרה:

או בקטז - ממדת רגלו, אם חופה את רוב רגלו חליצתו כשרה. והלכה כרבי אליעזר ו במה שפוסל חליצה בלילה, ואין הלכה כמותו במה שמכשיר חליצה בשמאל:

פירוש תוספות יום טוב

בסנדל שאין שלו. דת"ר נעלו אין לי אלא נעלו נעל של כל אדם מנין ת"ל נעל [נעל] מ"מ [פירש"י חלוץ הנעל] א"כ מת"ל נעלו פרט לגדול שאין יכול להלוך בו. ופרט לקטן שאינו חופה רוב רגלו. ופרט לסנדל המסוליים שאין לו עקב:

בלילה. אסיקנא בגמרא דבהא פליגי מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא. ומר סבר כגמר דין דמיא. ותנן בפ"ד דסנהדרין דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה. וכתב נ"י דחליצה דיני ממונות הוא דגובה כתובתה. וכתב הר"ב הלכה כר"א וכ"כ הרמב"ם וטעמיה משום דבגמרא מסיק בחד לישנא דחליצת לילה דכשרה יחידאה היא:

בשמאל כו'. תנא קמא יליף רגל רגל ממצורע דכתיב ביה (ויקרא י"ד) על בהן רגלו הימנית ור"א קאמר דאין מופנה אלא מצד אחד ומשיבין ואיכא למפרך מה למצורע שכן טעון עץ ארז ואזוב ושני תולעת. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ד) (על המשנה) שאינו שלו. בגמרא יליף להו מקרא:

(ה) (על המשנה) בלילה. מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא, ומ"ס כגמר דין דמיא. וחליצה דיני ממונות היא דגובה כתובתה ודיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה. נ"י:

(ו) (על הברטנורא) כן כתב הר"מ. וטעמיה משום דבגמרא מסיק בחד לישנא דחליצת לילה דכשרה יחידאה היא:

(ז) (על המשנה) בשמאל. ת"ק יליף רגל רגל ממצורע. ור"א קאמר דאין מופנה אלא מצד אחד ומשיבין כו'. גמרא:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

חלצה בסנדל שאינו שלו:    ביד שם סי' י"ח י"ט והביאוה תוס' ז"ל פ' לולב הגזול (סוכה דף ל"ב) ודס"פ כסוי הדם (חולין דף פ"ט) ובגמ' פ' במה אשה (שבת דף ס"ו:)

בסנדל של עץ:    כשר. והוא שיהיה מחופה עור עכ"ל ר"ע ז"ל. אמר המלקט דאי בשאינו מחופה עור לא אתיא מתני' רק כר"מ דאמר קב הקטע נעל הוא ומותר לצאת בו בשבת ונראה שאלו הסוויקוס אינו נקראין מחופה עור לענין חליצה כי העור שנותנין בראשו שנכנס בו ראש הרגל אינו נקרא חפוי ולא הוי מנעל לא לענין חליצה ולא לענין שבת עיין בנמוקי יוסף דף חל"ח:

או בשל שמאל:    ירושלמי פ' במה אשה ובבבלי ר"פ ואלו קשרים:

חלצה בלילה חליצתה כשרה. ר"א פוסל:    ביד שם פ"ד סי' ה' ט"ז ובטור א"ה סי' קס"ט: ובגמ' בשנוייא בתרא מוכח דחלצה בלילה חליצתה כשרה היא דעת ר' ישמעאל בן אלישע דאה ויחי הוא ת"ק דמתני' הוא נמי הכשיר חליצה בינו לבינה כמו שהכשיר ר' עקיבא לקמן במתני' סוף סי' ה'.

בשמאל חליצתה פסולה ור' אליעזר:    גרסי' ביוד. ופשוט הוא דבשמאל חליצתה פסולה דקתני דפירושו ברגל שמאל שלו אבל היא יכולה לחלוץ ביד שמאלה לכ"ע דהא גדמת חולצת בשניה וכ"ש ביד שמאלה והא דקאמר בירוש' שחולצת ביד ימין היינו למצוה בעלמא אבל עכובא ליכא וכן פירשו תוס' ז"ל הכא בפירקי' וגם בכ"ק דחולין דף כ':

תפארת ישראל

יכין

חלצה בסנדל שאין שלו:    ולכתחילה צריך שיהיה שלו, ואפילו שניתן לו רק במתנה להחזיר:

או בסנדל של עץ:    מחופה עור, דאל"כ פסול אפילו בדיעבד ונקט עץ לרבותא אע"ג בשמפסיק עץ אין העור שע"ג מגין כלל על הרגל אפ"ה בדיעבד כשר, וכ"ש בשמפסיק אנפילית שהוא בגד שאינו מגין כלל בלי העור:

חלצה בגדול:    שגדל ממדת רגלו, אבל יכול להלוך בו:

או בקטן:    ממדת רגלו:

ור' אליעזר פוסל:    וקיי"ל כוותיה [שם ס"ו]:

ורבי אליעזר מכשיר:    וקיי"ל ברגל כת"ק [שם כ"א וכ"ה], וביד בדיעבד כר"א [שם ס"ל]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים