משנה בבא קמא ח ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא קמא · פרק ח · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה, והחובל בחבירו בשבת, פטור מכולן, מפני שהוא נדון בנפשו.

והחובל בעבד כנעני שלו, פטור מכולן.

נוסח הרמב"ם

המכה אביו ואימו ועשה בהן חבורה החובל בחברו בשבת פטור מכלם מפני שהוא נידון בנפשו והחובל בעבד כנעני שלו פטור מכלום.

פירוש הרמב"ם

המכה אביו ואמו ועשה בהן חבורה כו': כבר בארנו בפרק י"ד ממסכת שבת כי החובל לא יהיה מתחייב בנפשו אלא כשנתכוין לקחת הדם השותת מן המכה שישתמש בו במה שירצה אבל אם נתכוין להכאיב ולהזיק בלבד הוא מקלקל ופטור מצד חיוב שבת. וזהו בחובל בבהמה ובחיה אבל חובל בחבירו הוא חייב סקילה מפני ששככה רגזו ורפתה רוחו בהזיקו לבעל ריבו הוה כמתקן כמו שהתבאר בקורע בחמתו ועל מתו שהוא חייב לפי שתנוח דעתו באותו מעשה ואע"פ שהוא קלקול ולפיכך הוא פטור מכלום מחמת הנזקים. ודע זה ולא תטעה בו:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מפני שהוא נדון בנפשו - שאע"פ שהוא מקלקל, מתקן הוא אצל יצרו ששככה חמתו ונח רוגזו בכך כג:

פירוש תוספות יום טוב

מפני שהוא נדון בנפשו. כתב הר"ב שאעפ"י שהוא מקלקל מתקן הוא אצל יצרו וכו'. כלומר משא"כ בחובל בבהמה וחיה דריש פ' י"ד דשבת שאינו חייב אלא בצריך לדם כמ"ש הר"ב שם. וכן כתב הרמב"ם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(כג) (על הברטנורא) כלומר משא"כ בחובל בבהמה וחיה דריש פרק י"ד דשבת שאינו חייב אלא בצריך לדם:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

החובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן:    ואפי' מרפואתו והא דאמרי' בפ"ק דגיטין הקוטע יד עבדו של חבירו יתרון של רפואתו לרבו כגון אם אמדוהו בחמשה ואיתסי בתלתא יומי אבל בעיקר רפואתו משמע שנותן לעבד יש לחלק בין אחרים חבלו בו להרב עצמו חובל בו מתוס' ז"ל ועיין בדבריהם ז"ל בפ"ק דגיטין דף י"ב והר"ן ז"ל תירץ התם אי נמי דעבד ליה סמא חריפא ופטור מן המותר קאמר הכא ע"כ והוא ג"כ תירוץ תוס' ז"ל שם:

תפארת ישראל

יכין


בועז


הלכתא גבירתא

פירושים נוספים

בבלי פז א  רמב"ם הלכות חובל ומזיק ד ז  שולחן ערוך חושן משפט תכד א