משנה בבא בתרא ה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא בתרא · פרק ה · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המוכר ראש בהמה גסהלא, לא מכר את הרגלים.

מכר את הרגלים, לא מכר את הראש.

מכר את הקנה, לא מכר את הכבד.

מכר את הכבד, לא מכר את הקנה.

אבל בדקה, מכר את הראש, מכר את הרגלים.

מכר את הרגלים, לא מכר את הראש.

מכר את הקנה, מכר את הכבד.

מכר את הכבד, לא מכר את הקנה.

נוסח הרמב"ם

המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה אבל בבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה.

פירוש הרמב"ם

המוכר ראש בהמה גסה לא מכר את כו': בהמה גסה הבקר בלבד:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

לא מכר את הרגלים - בתוספתא תניא, במה דברים אמורים במקום שלא נהגו, אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה לב:

מכר את הקנה - את הריאה. ונקראת על שם הקנה שלה לג:

פירוש תוספות יום טוב

המוכר ראש בהמה גסה וכו'. בבהמה גסה אין דרך למכור אלא כל אחד מאלו בפני עצמו. ומשום הכי לא מכר. אבל בבהמה דקה דרך למכור את הרגלים עם הראש. דלא חשיבי כולי האי. וכן נמי הכבד עם הריאה אבל איפכא לא שהחשוב אינו נמכר עם מי שאינו חשוב. ואינו דין שיהא טפל לו. נ"י. ומ"ש הר"ב בתוספתא תניא בד"א וכו' אבל במקום שנהגו כו' ולאו למימרא דדוקא בהך הוא דאזלינן בתר מנהגא. דה"ה בכל השנוים בפרקים הללו שאם יש מנהג ידוע שהולכין אחריו. וכדכתב בהדיא הרמב"ם בסוף פרק כ"ו וספכ"ז מהלכות מכירה. ואפשר שבימי בעל התוספתא לא היה מנהג ידוע שלא כדינין השנויין אלא בהך דינא דמתני' מש"ה שנאו עלה דהך. אבל ה"ה נמי בדינין האחרים:

מכר את הקנה. פירש הר"ב את הריאה ונקראת על שם הקנה שלה. וכן כתב הרשב"ם. וקצת קשה שיקראוה ע"ש קנה ולמה לא יקראוה ריאה כשמה. והתוספות כתבו קנה היא ריאה עם הלב:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(לא) (על המשנה) גסה. בגסה אין דרך למכור אלא כל אחד מאלו בפני עצמו. אבל בדקה דרך למכור הרגלים עם הראש דלא חשיבי כולי האי וכן הכבד עם הריאה אבל אפכא לא שהחשוב אינו דין שיהא טפל לשאינו חשוב. נ"י:

(לב) (על הברטנורא) ה"ה בכל השנויים בפרקין הללו, שאם יש מנהג ידוע שהולכין אחריו. הר"מ. ועתוי"ט:

(לג) (על הברטנורא) אבל התוספ' כתבו, קנה היא ריאה עם הלב:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מכר את הקנה:    היא הריאה עם הלב ונקראת על שם הקנה ומספקא לי' לר"י אם מכר הלב מכר ריאה ואם מכר ריאה מכר הלב תוס' ז"ל. וביד שם פכ"ז סימן ט'. ובטור ח"מ סימן ר"ך:


פירושים נוספים

בבלי פג ב  רמב"ם הלכות מכירה כז ט  שולחן ערוך חושן משפט רכ יד