משנה אהלות יד ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יד · משנה ד | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעותד, טומאה בבית, כלים שתחתיו טמאים.

טומאה תחתיוה, רבי אליעזר מטמא את הבית.

ורבי יהושע מטהר.

וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה.

נוסח הרמב"ם

זיז שהוא סובב את כל הבית ואוכל בפתח שלש אצבעות טומאה בבית כלים שתחתיו טמאים טומאה תחתיו רבי אליעזר מטמא את הבית ורבי יהושע מטהר וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה.

פירוש הרמב"ם

[זיז.] דמיון תא סיבב את כל הבית בד' כתליו ויצא ממנו בחלל הפתח ג' אצבעות: ואמרו וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה ירצה בו כי כאשר היה הבית מוקף באכסדרה והיתה טומאה בבית הנה כל מה שתחת אלו האכסדראו' טמא לפי שהטומאה תצא מהבית ותתפשט תחת המשקוף כולו אולם אם היתה טומאה בחצר הנה אין ספק שהכלים שבאכסדרה טהורים לפי שהטומאה מגולה לאויר ואם היתה הטומאה באה מאכסדרי הבית לדברי הכל טמא לפי שגג האכסדרה כבר כלל כל פתח הבית ואמנם חלקו להיות אוכל בשיעור ג' אצבעו' לבד ואמר רבי אליעזר שבזיז חומרא בהיותו טמא בכל שהוא כמו שקדם כן יביא טומאה לבית בג' אצבעות אולם אם היה אוכל מפתח הבית טפח יהיה הבית טמא לדברי הכל והלכה כרבי יהושע:

פירוש רבינו שמשון

זיז שהוא רחב טפח ואוכל בפתח ג' אצבעות הזיז מסבב כל כותלי הבית מבחוץ וכנגד הפתח אוכל ג' אצבעות ועל שאר הפתח אין זיז:

כלים שתחתיו טמאין. בהא אפי' ר' יהושע מודה משום דדרך טומאה לצאת:

טומאה תחתיו רבי אליעזר מטמא את הבית. רבי אליעזר לטעמיה דמטמא לעיל פרק י"ב (מ"ח) כזית מן המת מודבק לאיסקופה. ורבי יהושע לטעמיה דמטהר:

וכן בחצר שהוא מוקף אכסדרה. והאכסדרה אוכלת בפתח ג' אצבעות טומאה בבית כלים שבאכסדרה טהורין טומאה באכסדרה ר' אליעזר מטמא את הבית ורבי יהושע מטהר:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

זיז - שהוא רחב טפח וסובב את כל כותלי הבית מבחוץ, וכנגד הפתח אוכל שלש אצבעות ועל שאר הפתח אין זיז. שאם היה אוכל כנגד הפתח טפח היה הבית טמא לדברי הכל:

כלים שתחתיו טמאים - בהא לא פליג רבי יהושע כדפליג בסיפא, לפי שדרך טומאה לצאת:

רבי אליעזר מטמא את הבית - כיון דזיז חמור שמטמא בכל שהוא, מביא את הטומאה לבית בשלש אצבעות:

וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה - והאכסדרה אוכלת בפתח שלש אצבעות, טומאה בבית, כלים שבאכסדרה טמאים. טומאה באכסדרה, ר' אליעזר מטמא הבית, ורבי יהושע מטהר. והלכה כר' יהושע:

פירוש תוספות יום טוב

שלש אצבעות. כלומר פחות מטפח. שהטפח ד' אצבעות:

טומאה תחתיו. דוקא בזיז שהוא למעלה מי"ב טפחים. הראב"ד. וכתב הכ"מ. כלומר שאילו לא היה למעלה מי"ב היה מביא את הטומאה בכל שהוא. כמו שנתבאר. ופשוט הוא ע"כ:

אכסדרה. שהיא מקורה. כמו שכתבתי במ"י פרק קמא דסוכה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ד) (על המשנה) שלש אצבעות. כלומר פחות מטפח:

(ה) (על המשנה) תחתיו. בזיז שהוא למעלה משנים עשר טפחים. הר"א. דאל"כ היה מביא את הטומאה בכל שהוא. כ"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ר' אליעזר מטמא את הבית. ר' אליעזר לטעמיה דמטמא כזית מן המת מודבק לאסקופא לעיל ספי"ב דס"ל דבקל מביא הטומאה לבית ור' יהושע דמטהר לטעמיה הר"ש והרא"ש ז"ל. ונראה דהרא"ש ז"ל גריס ברישא דמתני' טומאה בבית כלים שתחתיו טהורים שכתב טהורים כיון שאינו בפותח טפח ומיירי דכל הזיז הסובב את המת אינו בולט מן הכותל טפח דאם היה בולט טפח היה מביא את הטומאה מן הבית לתחתיו מידי דהוה אשני זיזין זה ע"ג זה והעליון עודף על התחתון פחות מטפח והטומאה תחת התחתון דביניהם טמא אע"פ שאין בעודף פותח טפח כי מצטרף עמו שאר הזיז ומביא את הטומאה תחת כולו הכא נמי אע"פ שאין מן הזיז נגד הפתח אלא שלש אצבעות מצטרף עמו שאר הזיז ומביא הטומאה תחת כולו ואע"פ שאינו בולט מן הכותל אם היה אוכל בפתח טפח היה אהל ומצטרף עם הפתח אם הוא בתוך שלש נדבכים ע"כ וכן פירשו ג"כ הוא עצמו הרא"ש ז"ל בפירושו להלכות טומאה להרי"ף ז"ל והקשה עליו דהרי"ף ז"ל מגרסתו שבכל המשניות שראה הוא ז"ל כן היה כתוב טהורים ע"ש אבל נמקי יוסף פי' שם ר' אליעזר מטמא אע"פ שהדלת סגור ונעול דס"ל לר' אליעזר דרך הטומאה ליכנס כמו לצאת אע"פ שהוא סגור או נעול ע"כ וע"ש נראה שגורס גם הוא טמאים מדפירש כמו לצאת דהיינו כלומר טעמא דרישא דלכ"ע טמאים וכן גירסת הרמב"ם ז"ל וגם הראב"ד ז"ל שם בהשגות:

תפארת ישראל

יכין

ואוכל בפתח שלש אצבעות:    עד הכא הוה נקט תנא שיעור בליטת הזיז לרה"ר. דכשהוא תוך י"ב טפחים ממעל להפתח סגי בבולט כ"ש לרה"ר. ומצטרף בהדי אהל הבית. והשתא קאמר תנא דאף לענין המשכת זיז הנ"ל עם המשך רוחב הפתח. נמי א"צ שימשוך עם רוחב הפתח טפח אם הוא תוך יב"ט ממעל להפתח. ומיירי ששאר הזיז שלא כנגד הפתח בולט להרחוב טפח. ורק אותו חלק של הזיז שלמעלה מהפתח נמשך רק ג' אצבעות עם רוחב הפתח. דאילו היה נמשך עם רוחב הפתח ד' אצבעות דהיינו טפח. הרי הטומאה שבבית ושתחת הזיז מתפשטת מזל"ז. דתרווייהו כאהל א' דמי. אבל מדמיירי הכא שאין הזיז נמשך עם הפתח רק גא"צ. נמצא שיש כאן ב' אהלים נפרדים. דהיינו תוכו של הבית ותחתית הזיז שאחורי כותל הבית. והב' אהלים נוגעים זב"ז דרך הזיז שעל הפתח. שאינו רחב רק גא"צ. והא דנקט גא"צ. נ"ל דדוקא גא"צ צריך דאילו היה פחות מזה. קינסא בעלמא הוא. מדגם בליטתו לרחוב רק משהו. ולא היו נחשבים על ידו ב' האהלים. דהיינו תוכו של בית ותחתית הזיז כמשותפים [ודלא כרתוי"ט]. ונ"ל עוד דה"ה באין הזיז סובב כל הבית נמי מתפשטת הטומאה לשם מהבית. דאין סברא כלל למתלי הא בהא. דוכי משום שהזיז סובב כל אחורי כותלי הבית תתפשט הטומאה מהבית לשם טפי מאילו לא היה נמשך הזיז אחורי הכותל רק איזה טפחים. אלא לרבותא נקט סובב כל הבית לאשמעינן דאפי' לאחורי הבית שרחוק מאד מהפתח. מתפשטת הטומאה לשם מהבית דרך הזיז של ג' אצבעות שממעל להפתח. מיהו פשיטא דכולה מתניתין דידן מיירי בזיז שהוא תוך י"ב טפחים ממעל להפתח. ואפי' אינו בולט להרחיב רק כ"ש. אבל זיז שהוא למעלה מי"ב טפחים ממעל להפתח ודאי דאינו מביא או מוציא הטומאה עד שיהא בולט להרחוב טפח. וגם ימשוך עם הכותל ממעל להפתח המשך טפח:

כלים שתחתיו:    סביב כל הבית. דהטומאה מתפשטת מהבית להאויר שתחת הזיז שממעל להפתח. אף שאין הזיז בולט שם רק ג' אצבעות. ולא אמרינן דהאויר הקטן הזה מחשב לגבי הבית כחור פחות מטפח על טפח שבכותל הבית. דאין הטומאה מתפשטת מהבית לשם. רק בחצי החור שכלפי פנים [כפי"ג סי' ל"ו] דהכא שאני. דמדהאויר של ג' אצבעות פתוח בכל גובה אוירו להחלול שלבית שהטומאה בתוכה. הו"ל האויר הזה שתחת הזיז שממעל להפתח. כחלק מהפתח. וכזוית שבבית. שבוודאי טומאה שבבית מתפשטת בכל זויותיו אפי' אינן טע"ט. ומהאויר הזה של הג' אצבעות שבאה הטומאה מתוך הבית לתחתית הזיז. שוב חוזרת ומתפשטת לכל תחתית הזיז כולו גם אחורי הבית סביב אבל בתנאי שיהיה המשך חלק הזיז שאינו ממעל להפתח. בולט טפח להרחוב. דדוקא חלק הזיז מה שיש ממנו ממעל להפתח. י"ל דאע"ג דאינו בולט רק משהו. מצטרף הוא עם אויר שתחת משקוף הפתח. אבל חלק הזיז מה שיש ממנו שלא ממעל להפתח. איך יצטרף אויר כ"ש שיש תחתיו עם אויר שתחת משקוף הפתח. ולא דמי חלק הזיז שאינו נגד הפתח לזוית שבבית שאע"ג שאינו טע"ט מתפשטת הטומאה לשם. התם הזוית ההוא מוקף מדפנות שסביב חלול הבית להכי מתפשטת הטומאה מהבית לשם. מדהו"ל אהל א' עם הבית. משא"כ הכא האויר שתחת חלק הזיז שאחורי כותלי הבית. לא שייכים כלל להבית. להכי על כרחך צריך שיהיו בולטים טפח להרחוב. אז מתפשטת טומאה מהבית לשם דרך הזיז שבולט כ"ש ממעל להפתח [ועי' פי' הרא"ש ספט"ו ממכילתין. וא"ת גם אם שאר חלק הזיז בולט טפח להרחוב. היאך תתפשט הטומאה לשם דרך זיז כ"ש שממעל להפתח שאין תחתיו טע"ט. ומ"ש מטבליות שנוגעות בקרנותיהן והן מנושאין טע"ט מהארץ וטומאה תחת א' מהן. שאין הטומאה מתפשטת מתחתיה לתחת חבירתה מדנוגעות זב"ז בקרנותיהן רק פחות מטפח [כלקמן פט"ו מ"ב] וא"כ ה"נ נימא דהטומאה שמונחת תוך הבית. תהיה כאילו מונחת תחת. טבלא א' שם. וחלק הזיז שאחורי הכותל שבולע טפח להרחוב. יהיה כתחת טבלא שנגעה בחברתה בקרן. והזיז שממעל להפתח שבולע להרחוב רק כ"ש יהיה כקרן פחות מרוחב טפח שמזל"ז והיאך תתפשט טומאה מתחת אהל טע"ט לתחת אהל טע"ט שבצדו ע"י האהל שאינו טע"ט. י"ל הכא כיון שחלק הזיז שממעל להפתח מצטרף לתחת משקוף הפתח. הו"ל כאילו ב' אהלים טע"ט נוגעים להדיא זב"ז בנגיעת טע"ט ודו"ק]:

טומאה תחתיו:    שלא כנגד הפתח:

ורבי יהושע מטהר:    לטעמייהו אזלי דכמו לעיל [פי"ב מ"ח] בטומאה מודבק באסקופה משוה ר"א כניסת טומאה ליציאת טומאה ה"נ הכי ס"ל דכמו דכשהטומאה בבית מתפשטת הטומאה לתחת כל הזיז שבחוץ דרך תחתית הזיז כ"ש שממעל להפתח. כ"כ כשהטומאה תחת הזיז שאחורי הבית מתפשטת הטומאה משם להבית דרך תחתית הזיז כ"ש שבולט ממעל להפתח. ואין כאן סברא דדרך טומאה להוציא ולא להכניס [כדלעיל פ"ד מ"ב] דהכא שאני דכחד אהל חשיבי. ור' יהושע ג"כ לטעמי' אזל. דכמו דס"ל התם במודבק באסקופה. דדוקא להוציא מתפשטת הטומאה דרך מקום שאינו בעצמו טע"ט ולא להכניס. דדרך טומאה לצאת ולא להכנס. כמו כן הכא. ואע"ג דגם להוציא על כרחך חשבינן להאויר שתוך הבית עם האויר שתחת הזיז אחורי כותל הבית כאהל א' דאל"כ לא היתה מתפשטת מתחת זה לתחת זה דרך זיז כ"ש שממעל להפתח וכמ"ש בסי' כ'. אפ"ה ס"ל דרק להוציא חשבינן להו כאהל אחד ולא להכניס. ואע"ג דבזיז שע"ג פתח [במ"ב] לא פליג ר' יהושע וס"ל דבין להוציא ובין להכניס מביא הטומאה. התם איכא רק חדא לריעותא שאינו בולט טפח. אבל עכ"פ יש בהמשכו טפח ויותר משא"כ הכא איכא ב' לריעותא דאין טפח בהמשכו ולא בבליטתו:

וכן בחצר שהיא מוקפת אכסדרה:    אכסדרה הוא כעין קרוי הבולטת מאמצע גובה הכותל של חצר. וקאמר הכא דאם אוכלת ג"כ ממעל להפתח של הבית בהמשך ג' אצבעות לרוחב הפתח. אז אם הטומאה בבית. מתפשטת הטומאה לתחתית כל האכסדרה סביב דרך הג' אצבעות שממעל להפתח. אף שאין הבליטה ההיא טע"ט. ובטומאה תחת האכסדרה. ר"א מטמא הבית ור' יהושע מטהר. וקמ"ל אכסדרה לרבותא דרישא בטומאה בבית. דאף דאכסדרה לתוכה עשויה [כפסחים כ"ו א' ועי' סוכה י"ז א'] אפ"ה הגא"צ שממעל להפתח מחשבו כזוית הבית. וכ"כ לרבותא דסיפא. בשהטומאה תחת האכסדרה. אע"ג שגם אותן גא"צ שממעל להפתח. הם רק מקצוע מהאכסדרה הגדולה. אפ"ה לר' יהושע אין הטומאה מתפשטת מהאכסדרה הגדולה לתחת אותן גא"צ ומשם להבית. [וע"ר אאמ"ו זצוק"ל עוררני לזה בדבריו הקדושים בכנסת ישראל]:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים