משנה אהלות יד ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת אהלות · פרק יד · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

קנה שעל גבי הפתח, אפילו גבוה מאה אמה, מביא את הטומאה כל שהוא, דברי רבי יהושע.

רבי יוחנן בן נורי אומר, אל יחמיר זה מן הזיז.

נוסח הרמב"ם

קנה שעל גבי הפתח אפילו גבוה מאה אמה מביא את הטומאה כל שהוא דברי רבי יהושע רבי יוחנן בן נורי אומר אל יחמור זה מן הזיז.

פירוש הרמב"ם

אומר רבי יהושע להיות הקנה משוך על ארכו ודבוק לכותל אע"פ שהוא למעלה מי"ב טפחים הנה הוא יביא את הטומאה לבית בכל שהוא ואמר רבי יוחנן בן נורי שלא תהיה זו חמורה מהזיז אשר לא יביא את הטומאה כאשר היה למעלה מי"ב טפחים אלא בפותח טפח כמו שקדם והלכה כרבי יוחנן בן נורי:

פירוש רבינו שמשון

אפי' גבוה מאה אמה. אע"ג דזיז שיעור גובהו מן הפתח י"ב טפחים בקנה החמירו משום דמטמא (צ"ל דמיטלטל) כדמפרש בתוספתא ור' יוחנן בן נורי סבר דאין להחמיר בקנה יותר מבזיז:

תניא בתוספתא [שם] ר' אומר החמירו בקנה יותר מן הזיז שהקנה מיטלטל וזיז אינו מיטלטל זיז שהוא יוצא מן הכותל ויש בו פותח טפח טומאה תחתיו וכלים בכותל ועליהם כקליפת השום טהורין טומא' בכותל וכלים תחתיו ועליהן כקליפת השום טהורין: פי' כקליפת השום שאין הכלים נראין לחוץ או שאין הטומא' נראית לחוץ טהורין הכלים: (הגה"ה טומאה בכותל. בכותל שלמטה מן הזיז. וכלים תחתיו למטה מן הזיז. ועליה על הטומאה):

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

אפילו גבוה מאה אמה - אע"ג דזיז שיעור גובהו מן הפתח שנים עשר טפחים, בקנה החמירו משום דמיטלטל. ורבי יוחנן בן נורי סבר דאין להחמיר בקנה יותר מן הזיז, ולמעלה משנים עשר טפחים שיעורו בפותח טפח. והלכה כרבי יוחנן בן נורי:

פירוש תוספות יום טוב

רבי יוחנן בן נורי אומר כו'. כתב הר"ב והלכה כריב"נ. וכ"כ הרמב"ם. והטעם פי' הכ"מ [רפי"ז מהט"מ] דמאחר דמלתא דרבנן היא פסק כמותו דמיקל:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

בכל שהוא דברי [ר'] יהושע כך צ"ל. ובתוספתא משמע דרבי ס"ל כרבי יהושע שנתן טעם לדבריו דהחמירו בקנה יותר מבזיז לפי שקנה מיטלטל וזיז אינו מיטלטל ומשמע שדעת הראב"ד ז"ל בהשגות לפסוק כר' יהושע. אכן הרמב"ם ז"ל פסק כר"י בן נורי להקל כיון דמילתא דרבנן היא מן הכסף משנה:

תפארת ישראל

יכין

קנה שעל גבי הפתח:    שארכו מונח עם המשך הכותל:

אפי' גבוה מאה אמה:    שיש ק' אמה תחתיה עד משקוף הפתח:

מביא את הטומאה כל שהוא:    אפי' בולט רק כ"ש להרחוב אפ"ה כשטומאה תחתיה מתפשטת הטומאה מתחתיה להבית. דאע"ג דלעיל אמרינן בזיז דדוקא במרוחק רק עד י"ב טפחים מהפתח סגי ליה בכ"ש. קנה שאני דאפשר לטלטלו ורגיל להורידו למטה עד סמוך ממעל להפתח. להכי גזרו בה רבנן למעלה. אטו שתהיה למטה:

רבי יוחנן בן נורי אומר אל יחמור זה מן הזיז:    וסגי בשמרוחק י"ב טפחים. דהרי צירוף האויר שתחת בליטה זו להרחוב. עם האויר שתוך הבית. כיון שאין ב' האהלים הללו מחוברין ממש. אמ"צ רק מדרבנן ולפיכך הו"ל כעין גזירה לגזירה ולא גזרי לה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים