מצודות על תהלים עח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האזינה" - ענין הקשבה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אביעה" - ענין אמירה כמו יום ליום יביע אומר (לעיל יט) 

מצודת דוד

"מני קדם" - מה שנעשה מימי קדם

"חידות" - דברים סתומים קשה ההבנה והוא מ"ש ויתן לשבי עוזו כי אלו לא נאמר (בשמואל א ג) שלקחו הפלשתים את הארון לא היינו יודעים מה הוא

"אפתחה במשל פי" - אפתח פי לדבר במשל והמשל הוא מ"ש ואש נשקה ביעקב וכדומה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר שמענו" - מבני הדור שלפנינו

"ונדעם" - שהאמת כן הוא

"ואבותינו ספרו לנו" - ואין מדרך האב להשריש בלב בנו ספורי שקר

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נכחד" - ענין מניעה כמו ולא כחד ממנו (שמואל א ג)

"ועזוזו" - מלשון עוז וחוזק 

מצודת דוד

"לדור אחרון" - למען תספרו לדור אחרון את תהלות ה' וגו'

"מבניהם" - מבני אבותינו אשר לא בא להם הקבלה מהאבות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויקם" - העמיד עדות התורה ביעקב להיות מתקיים לעולם בעבור אשר צוה את אבותינו להודיע לבניהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דור אחרון" - למען ידעו בני הדור שאחריהם ויספרו לבניהם ובניהם לבניהם עד סוף כל הדורות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כסלם" - בטחונם כמו אם שמתי זהב כסלי (איוב לא

מצודת דוד

"וישימו" - ע"י ספורי הנפלאות ישימו בטחונם בה' ולא ישכחו פלאי מעשיו למען ישמרו מצותיו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"סורר" - סר מדרך הישר

"ומורה" - ענין מורד ומסרב 

מצודת דוד

"ולא נאמנה" - לא האמינו בו

"לא הכין לבו" - אל דבר ה'

"כאבותם" - המה אנשי דור המדבר שהיו סוררים מדרך ה' ומורדים בו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נושקי" - מזויינים כמו נושקי קשת ומגן (דברי הימים ב י"ז)

"רומי" - ענין השלכה כמו פרש ורומה קשת (ירמיהו ד')

"קרב" - מלחמה כמו המלמד ידי לקרב (לקמן קמ"ד) 

מצודת דוד

"בני אפרים" - ר"ל עם כי ראו אשר בני אפרים שעל כי בטחו בכחם כי היו מזוינים נושאי חצים ומורים בקשת לזה מהרו את הקץ לצאת ממצרים קודם הזמן וסופם הפכו עורף לנוס ביום קרב והרגום אנשי גת כמ"ש בד"ה (א ז)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מאנו" - לא רצו 

מצודת דוד

"לא שמרו" - עכ"ז לא שמרו אנשי דור המדבר את ברית ה' ולא לקחו מוסר מבני אפרים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שדה צוען" - יושבי שדה צוען והיא מארץ מצרים וכפל הדבר במ"ש כדרך המליצה

"נגד אבותם" - ארז"ל האבות באו על הים והראם הקב"ה הפלא שעשה באנשי ארץ מצרים שנטבעו שמה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נד" - צבור ותל כמו נצבו כמו נד (שמות, טו) 

מצודת דוד

"ויצב" - העמיד המים הבאים להיות כמו תל גבוה ולא ירדו כדרכם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וינחם" - נהגם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צורים" - סלעים 

מצודת דוד

"יבקע צורים" - להוציא את המים

"וישק" - השקה אותם די ספוקם כאלו שתו בתהומות אשר כל אחד רבה וגדולה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נוזלים" - מלשון הזלה ונטיפה 

מצודת דוד

"ויורד" - הסלע הוריד המים כמו הנהרות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"למרות" - למרוד

"בציה" - במדבר שהוא ציה ושממה 

מצודת דוד

"ויוסיפו" - אחר כל הנסים האלו הוסיפו עוד לחטוא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בלבבם" - ר"ל מה ששאלו על הבשר לא היה עליה תוכן הכוונה כ"א בלבבם היה לנסות את ה'

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לערוך" - ענין סדור 

מצודת דוד

"היוכל" - האם יוכל אל לערוך במדבר שלחן מלא להאכילם בשר

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תת" - מלשון נתינה

"שאר" - בשר כמו אכלו שאר עמי (מיכה ג

מצודת דוד

"אם יכין שאר" - כפל הדבר במ"ש

"הן" - אמרו הן ראינו כי הכה צור וזב המים וזה לבד ראינו לזה ננסה לדעת אם גם יוכל תת את הלחם ר"ל הבשר כמ"ש את קרבני לחמי (במדבר כז)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתעבר" - מלשון עברה וזעם

"נשקה" - מלשון היסק והבערה 

מצודת דוד

"ואש נשקה" - בערה כאש חמתו וכפל הדבר במ"ש וכפל עוד לומר וגם אף וגו'

"ויתעבר" - נתמלא עברה וזעם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא בטחו" - מבלי נסיון

"כי לא האמינו" - שיוכל למלאות משאלותם

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצו" - הלא כבר צוה השחקים וגו'

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודגן שמים" - הוא המן וכפל הדבר במ"ש

"וימטר" - וכבר המטיר המן וראו א"כ שידו לא תקצר

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אבירים" - חזקים

"צידה" - מזון 

מצודת דוד

"לשובע" - ר"ל להשביעם מכל מה שירצו כי טעמו במן כל המטעמים ושאלו א"כ הבשר שלא כהוגן

"אכל איש" - כאומר הלא דבר תימה הוא שאיש נברא מהאדמה אכל לחם שמים

"לחם אבירים" - לחם מן השמים הקרואים אבירים שהוא ענין חוזק וכן נאמר עליהם חזקים כראי מוצק (איוב לז)

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוף כנף" - עוף בעל כנף

"כעפר" - מרובה כעפר

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"סביב למשכנותיו" - כפל הדבר במ"ש

"בקרב מחנהו" - למען לא יטריחו ללכת אחריהם למרחוק

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותאותם" - בדבר הנסיון אשר נסו את ה'

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא זרו" - אם כי לא נעשו זרים מתאותם כי המקום מילא משאלותם והיה עוד אכלם בפיהם אוכלים ומתענגים בהם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"במשמניהם" - מלשון שמן

"הכריע" - ענין הנפילה על הברכים 

מצודת דוד

"ובחורי" - הנבחרים שבהם כרעו ונפלו

"במשמניהם" - בהחשובים שבהם

"ואף" - עכ"ז לעומת זה עלה בהם אף ה' בעת ההיא

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בכל זאת" - אף אחרי רואם שהמקום משלם גמול עכ"ז חטאו עוד בדבר המרגלים

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכל" - עי"ז כלה ימיהם בהבל ובבהלה כי היו נעים ונדים במדבר ומתו שמה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושחרו" - ענין דרישה כמו שוחר טוב (משלי יא

מצודת דוד

"אם הרגם" - כאשר אמר להרגם במדבר חזרו ודרשו לה'

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזכרו" - היו זוכרים בפיהם אשר אלהים הוא חזקם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויפתוהו" - אבל לא היה בלב שלם רק חשבו לפתות את ה' בפיהם ויכזבו לפניו בלשונם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולבם" - אבל לבם לא היה נכון עם ה'

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא רחום" - עכ"ז ה' הוא רחום ומכפר עון ולא ישחית האדם בעבור עונו ומרבה להשיב אפו מן החוטא פעמים רבות ואינו מעורר כל החמה הראוי לעורר על החוטא

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויזכור" - על כי יזכור שהאדם הוא בשר וטבעו לרדוף אחר התאוה ובזה יחטא ואשם

"רוח הולך" - ארז"ל זה היצה"ר שהולך מן האדם בשעת מיתה ולא ישוב עוד אליו ולזה ירבה להסית את האדם בעודו חי

פסוק מ

לפירוש "פסוק מ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כמה" - ענין מספר מרובה

"יעציבוהו" - מלשון עצבון 

מצודת דוד

"כמה" - פעמים רבות מרו בו במדבר ובמעשיהם העציבו לפניו במדבר שממה וכפל הדבר במ"ש

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התוו" - ענין סימן ואות כמו והתוית תיו (יחזקאל ט

מצודת דוד

"וישובו וינסו" - חזרו ונסו את ה' במי מריבה

"התוו" - שאלו ממנו סימן ואות

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ידו" - את חוזק ידו שהראם ביום אשר פדם ממצרים

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יאוריהם" - הם בריכות העשויות בידי אדם

"ונוזליהם" - מלשון הזלה ושפיכה ר"ל מים היורדים מעצמן

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ערוב" - תערובות מיני חיות

"וצפרדע" - שם מין שרץ המים

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לחסיל" - מין ארבה

"יבולם" - מלשון יבול ותבואה וכן ונתנה הארץ יבולה (ויקרא כ'

מצודת דוד

"ויגיעם" - היא התבואה הבאה ע"י עבודה ויגיעה וכפל הדבר במ"ש

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יהרוג" - הוא לשון מושאל על השבירה

"ושקמותם" - מין אילן תאנה כמו ובולס שקמים (עמוס ז)

"בחנמל" - הוא מין ברד

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויסגר" - ענין מסירה כמו לא תסגיר עבד (דברים כג)

"בעירם" - בהמתם

"לרשפים" - ענין להט ולהב 

מצודת דוד

"לרשפים" - רשפי אש שהיתה מתלקחת בתוך הברד

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יפלס" - ענין ישר כמו פלס מעגל רגליך (משלי ד) ועפ"ז נקרא קנה המאזנים בשם פלס כי מיישר המשקל

"נתיב" - שביל ודרך

"לא חשך" - לא מנע

"וחיתם" - ובהמתם

"הסגיר" - ענין מסירה 

מצודת דוד

"יפלס" - היה מיישר שביל להוליך דרך בו את אפו עליהם

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אונים" - ענין כח כמו מצאתי און לי (הושע יב

מצודת דוד

"חם" - הוא מצרים הבא מחם

"ראשית אונים" - הם הבכורים כמו כחי וראשית אוני (בראשית מט)

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעדר" - כמו שהרועה מנהיג העדר במקום מרעה כן נהגם במדבר ולא חסרו דבר

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הר וגו'" - זה בה"מ אשר קנתה ימינו להיות שלו לשכון שמה

"גבול קדשו" - זה א"י

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בחבל" - הוא קו המדה 

מצודת דוד

"ויפילם" - הפיל גורל לתת לכל שבט חלקו במדידת חבל כי כן הדרך למדוד הקרקע בחבל

"באהליהם" - של שבעת עממין

"גוים" - אלו שבעה עממין בכנען

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וינסו וימרו" - בימי השופטים

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויסגו" - ענין החזרה לאחור 

מצודת דוד

"כקשת רמיה" - מורה הקשת הרמאי מראה עצמו כמורה לצד זה וכרגע חוזר ומהפך עצמו לירות בצד אחר אל מקום הנרצה כן ישראל עבדו את ה' כל ימי השופט ובמות השופט נהפכו כרגע לעבוד עכו"ם

פסוק נח

לפירוש "פסוק נח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בבמותם" - מלשון במה

"יקניאוהו" - מלשון קנאה והכעסה כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתעבר" - מלשון עברה וזעם

פסוק ס

לפירוש "פסוק ס" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויטוש" - ענין עזיבה 

מצודת דוד

"אוהל" - את האוהל אשר שכן בה בין בני אדם

"ויטוש משכן שלו" - בימי עלי הכהן

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עזו" - כן יקרא הארון ע"ש שהראה כח ה' בפלשתים להכות בהם כמ"ש בשמואל א' 

מצודת דוד

"ויתן לשבי עוזו" - זה הארון אשר נשבה ביד פלשתים

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויסגר" - מסר

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הוללו" - בית החופה נקרא בדרז"ל הלולא (כתובות ה') ע"ש שמהללים ומשבחים שמה את החתן ואת הכלה 

מצודת דוד

"לא הוללו" - לא באו אל בית החופה כי חתניהן מתו במלחמה

"בחוריו" - אנשי המלחמה

"אכלה אש" - בערה בהם אש חמת ה' ומתו במלחמה

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא תבכינה" - כי הרבו לבכות על לקיחת הארון ולמול זה לא היה נחשב צער אלמנותם למאומה

"כהניו" - הם חפני ופנחס בני עלי ויתר הכהנים נושאי הארון

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מתרונן" - המתעורר משכרות היין ע"י צעקה ורנון

"ויקץ כישן" - כי עד הזמן ההוא החריש המקום מענוש את ישראל על מעשיהם כאלו היה ישן ובעת ההיא גברו העונות והקיץ משינתו לעשות בהם נקם

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויך" - הכה הצרים מאחריהם כי נסו מפני פלשתים ורדפו אחריהם והכום מאחריהם כדרך הרודף להנרדף

"חרפת עולם" - זהו לקיחת הארון

פסוק סז

לפירוש "פסוק סז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימאס" - מאז מאס במשכן שילה שהיתה בנחלת אפרים בן יוסף

"ובשבט אפרים" - הוא הוא וכפל הדבר במ"ש

פסוק סח

לפירוש "פסוק סח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר אהב" - מימים רבים כי שם נעקד יצחק

"ויבחר" - להיות בנחלתו מקום המקדש

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כמו רמים" - ר"ל בנהו בנין עדי עד כמו השמים הרמים ויסדה להיות לעולם כמו הארץ

פסוק ע

לפירוש "פסוק ע" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ממכלאות" - מלשון בית הכלא ומאסר והוא דיר הצאן שהמה כלואים בה 

מצודת דוד

"ויבחר בדוד" - למלוך על ישראל

"ממכלאות צאן" - ממה שהיה תמיד עם הצאן בדיר שלהם

פסוק עא

לפירוש "פסוק עא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עלות" - מגדלות עולליהן ר"ל מניקות 

מצודת דוד

"מאחר עלות" - ממה שהלך אחר המניקות לרעותן הביאו להיות מלך רועה ישראל

פסוק עב

לפירוש "פסוק עב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ינחם" - ינהגם 

מצודת דוד

"ובתבונות כפיו" - עם כי התבונה היא בלב אמר כפיו לפי שבהם ינהג הרועה ויראה כאלו התבונה בכפיו ודומה לו שכל את ידיו (בראשית מח) ור"ל שעשה בהשכל וכ"ז חוזר לראשית האמרים לומר את כל זה יספרו לבל יאחזו במעשי אבותם שמרו בה' כ"א יאחזו במעשה דוד שזכה למלוכה בעבור כשרון דרכו

"כתום לבבו" - כפי תמימות לבו ירעה אותם