מצודות על שמואל א ל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · ל · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויכו" - רצה לומר הרסו העיר

"אל נגב" - בו יוכלל נגב כלב ונגב הכרתי האמורים בענין

"ביום השלישי" - מעת הלוכם מצקלג עם אכיש למלחמה

מצודת ציון

"פשטו" - התפזרו לשלול שלל

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"וישבו" - מלשון שביה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותצר לדוד מאד" - רצה לומר מלבד הצרה שנשבו נשיו כי עוד אמרו העם לסקלו באבנים על שהיה מסבב לרדת למלחמה עם אכיש והיה זה סיבה לשיבואו עמלק ועשו מה שעשו

"ויתחזק" - עם כל זה היה דוד מתחזק עצמו להשען בה'

מצודת ציון

"לסקלו" - לרגום אותו באבנים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ארדוף" - תחסר ה"א השאלה ומשפטו הארדוף ודוגמתו (בראשית ג א)אף כי אמר אלהים ומשפטו האף בה"א השאלה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והנותרים עמדו" - רצה לומר הנותרים מאותם שש מאות עצמם והם שתי המאות האמור במקרא שלאחריו שנותרו ולא רדפו הם עמדו אצל הנחל מהעבר הזה ולא חזרו למקומם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר פגרו" - מאתים האיש אשר נחלשו מלעבור את הנחל עמדו ולא רדפו

מצודת ציון

"פגרו" - נחלשו ובדברי רבותינו ז"ל (שבת קכט ב)יומא דמפגרי ביה רבנן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש מצרי" - על שם סופו אמר כי בעת המצאו לא ידעו שהוא מצרי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ותשב רוחו אליו" - אמר דרך הפלגה וגוזמא כאלו יצאה רוחו מחולשת הרעבון ושבה אליו כשהאכילוהו

"ושני צמוקים" - שני אשכלות צמוקים

מצודת ציון

"פלח" - חתיכה כמו (שיר השירים ד ג)כפלח הרמון

"דבלה" - תאנים דרוסות יחד עד שנעשים גוף אחד וכן (לעיל כה יח) ומאתים דבלים

"צמוקים" - ענבים יבשים והוא מלשון (הושע ט יד) ושדים צומקים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למי אתה" - עבד של מי אתה ומאיזה עם אתה

"כי חליתי" - ולא יכולתי לילך בשוה לו ולזה עזב אותי בדרך

"היום שלשה" - היום מלאו שלשה ימים

מצודת ציון

"ואי מזה" - איה העם שתאמר מזה אתה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועל נגב כלב" - עם שגם היא היתה מיהודה מכל מקום היה לה שם ידוע לבד

"ועל אשר ליהודה" - הנגב אשר ליהודה כי כרתי היתה משל פלשתים כמו שכתוב (צפניה ב ה) גוי כרתים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"התורידני" - להראות דרך מהלכם

"ואם תסגרני" - או אם תסגרני וגו' יהי עליך עונש שבועת שקר

מצודת ציון

"הגדוד" - החיל

"תסגרני" - תמסור אותי כמו (עמוס א ו)להסגיר לאדום

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בכל השלל" - רצה לומר שמחתם היה בעבור כל השלל הגדול אשר לקחו

"כל הארץ" - אשר הם עליה

מצודת ציון

"נטושים" - מפוזרים כמו (במדבר יא לא)ויטוש על המחנה

"וחוגגים" - ענין רקידה וכרכר כמו (תהלים קז כז)יחוגו וינועו כשכור

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא נמלט מהם איש" - מאנשי רגלי

"מהנשף" - רצה לומר מנשף יום זה עד ערב יום השני וכל אותה הערב עד הבוקר אשר הוא למחרתם של שני הנשפים שעברו ומלת ועד עומדת במקום שתים כאלו אמר ועד הערב ועד למחרתם

מצודת ציון

"מהנשף" - מהערב כמו (ישעיהו כא ד)נשף חשקי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועד כל אשר לקחו" - אפילו מה שלקחו מפלשתים מנגב יהודה וכלב הכל השיב דוד לעצמו

מצודת ציון

"ולא נעדר" - ולא נחסר כמו (שם מ כו) איש לא נעדר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נהגו לפני המקנה" - רצה לומר מנהיגים לפנות הדרך הלכו לפני המקנה ההוא ובבוא מי מפלשתים ומיהודה לקחת מקנהו אמרו זה שלל דוד רצה לומר אין לכם חלק בזה כי דוד לעצמו שללו ולא בעבור להחזיר לבעליו

"ויקח דוד" - לקח לעצמו כל הצאן ובקר אף מאשר שללו עמלק מבני פלשתים ויהודה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויצאו" - ממקום מושבם

"ויושיבום" - ודוד ואנשיו הושיבום בעבר נחל הבשור לשמור הכלים

"אל מאתים וגו'" - רצה לומר סמוך להם

מצודת ציון

"פגרו" - נחלשו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"איש וגו'" - לכל איש את אשתו ובניו וינהגו לעצמם וילכו להם אבל לא יחלקו עמנו בשלל אף של עצמם לא יקחו

מצודת ציון

"יען" - בעבור

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את אשר נתן" - רצה לומר וכי בכח ידינו לקחנו הלא הוא את אשר נתן ה' לנו ושמר אותנו כי לא נפקד ממנו איש והוא מסר את הגדוד בידינו ואם מה' נעשית הלא כולנו עם ה' המה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומי ישמע" - רצה לומר ואף אם נעשתה בעוצם ידינו מכל מקום מי ישמע לכם לדבר הזה כי הלא על כל פנים ישבו לשמור הכלים אם כן מהראוי לחלוק עמהם שוה בשוה כי כן הוא הנהוג מאז שיהיה כחלק היורד וגו' ויחדיו יחלוקו מבלי קדימה כלל ליורדי המלחמה כי אם לא שמרו הם הכלים לא היה מהאפשר להלוחמים להלחם

מצודת ציון

"כחלק וגו' וכחלק" - רצה לומר כחלק זה כן חלק זה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד היום הזה" - רצה לומר עד הזמן שגלו ישראל ולא נתעסקו עוד במלחמה

"ויהי וגו'" - רצה לומר כן הנהיג דוד לעולם ועשה הדבר הזה לחוק ומשפט לישראל

מצודת ציון

"לחק" - לדבר קבוע

"ולמשפט" - למנהג וכפל הדבר במלות שונות

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לרעהו" - לכל רעה ורעה וכן (איוב מב י)בהתפללו בעד רעהו

"ברכה" - מנחה ומתנה כמו (לעיל כה כז) ועתה הברכה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאשר וגו'" - לזקני יהודה רעיו אשר הם בבית אל וגו'

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר התהלך שם" - בעת ברחו מפני שאול