מצודות על שמואל א ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האבן העזר" - הוא דברי כותב הספר כי שם האבן העזר לא נקראה עד אחר המלחמה האחרת שעשה שמואל וישראל נצחו אז (לקמן ז יב)

"ויהי דבר שמואל לכל ישראל" - רצה לומר שהיה ונתקיימה נבואת שמואל לכל ישראל והוא מה שנאמר לו הנה אנכי עושה דבר בישראל וגו' וחוזר ומפרש איך נתקיימה ואמר ויצא ישראל וגו' ואז לא משלו פלשתים על ישראל ועיין בקונטרס בחשבון הדורות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותטוש המלחמה" - אנשי המלחמה נתפשטו כדרך הנלחמים 

מצודת ציון

"ויערכו" - ענין סדור כמו (ויקרא ו ה)וערך עליה העולה ורצה לומר סדרו אנשי החיל לעמוד מול המלחמה

"ותטוש" - ענין פזור והתפשטות כמו (במדבר יא לא)ויטוש על המחנה

"וינגף" - ענין הכאה כמו (תהלים צא יב)פן תגוף באבן רגליך

"במערכה" - היא מקום המלחמה שעומדים שם סדורים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את ארון" - כי אמרו כאשר ישגיח ה' בארון בריתו ישגיח גם בנו

"למה נגפנו" - כי חשבו אשר המה מנוקים מעון

"אל המחנה" - לאותן שלא הלכו במערכה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושב הכרובים" - אשר שוכן על הכרובים אשר על הכפורת

"ושם וגו'" - רצה לומר הם נשאו הארון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וירעו" - לכבוד ביאת הארון

"ותהום הארץ" - הוא מלשון גוזמא והפלגה ורצה לומר קול התרועה נשמע למרחוק 

מצודת ציון

"ותהום" - מלשון המייה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וידעו" - אחר החקירה נודע להם שבא הארון אליהם

"ויאמרו" - אלו לאלו 

מצודת ציון

"העברים" - בני ישראל נקראים עברים כי אברהם אביהם היה מעבר הנהר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא היתה כזאת" - להביא הארון אל המלחמה 

מצודת ציון

"שלשם" - יום השלישי שלפני היום

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"במדבר" - על ים סוף שהוא במדבר 

מצודת ציון

"האדירים האלה" - בכל המקרא הזה אמר בלשון רבים לפי שאמר האלהים שכתוב בכל מקום בלשון רבים לזה אמר הכל בלשון רבים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והייתם" - רצה לומר אבל אם תהיו לאנשים אז תוכלו על כל פנים להלחם בהם לבלי היות מנוצחים לעבוד אותם ותהיו על כל פנים דומה להם בדבר הנצחון

"והיו לאנשים" - רצה לומר לגבורים ואמיצי הלב

"התחזקו" - אמרו אלו לאלו אתם פלשתים התחזקו 

מצודת ציון

"לאנשים" - רצה לומר גבורים ואמיצי לב

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"רגלי" - הולכי רגל לא רוכבי סוסים

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומדיו קרועים" - דרך צער ואבלות 

מצודת ציון

"ומדיו" - ומלבושיו כמו (לקמן יז לח) וילבש וגו' מדיו

"ואדמה" - עפר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותזעק" - זעקת שבר ויללה

"והאיש בא" - מדרך אחר בא להגיד בהעיר

"יד דרך מצפה" - אצל מקום דרך ההולך למקום המלחמה והיה מצפה ומייחל לשמוע מה מהמלחמה כי היה לבו חרד על הליכת הארון

"ויבא" - רצה לומר בעת בואו לשילה ישב עלי על הכסא וגו' 

מצודת ציון

"יד" - מקום

"מצפה" - ענין תוחלת ותקוה כמו (מיכה ז ז)ואני בה' אצפה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ההמון" - העם הרב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קמה" - רצה לומר כל אחת קמה כי בעת הראות דרך העין להתנענע ושל עלי קמה ועמדה כי לא ראה עוד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה היה הדבר" - מה נעשה בהמלחמה 

מצודת ציון

"נסתי" - ברחתי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגם מגפה" - כי הפלשתים רדפו אחריהם והכום 

מצודת ציון

"המבשר" - כל המספר חדשות בין טוב בין רע נקרא מבשר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעד יד השער" - נגד מקום השער

"כי זקן האיש וכבד" - רצה לומר לפי שהיה זקן וכחו תש והיה בעל בשר לזה לא היה יכול להתחזק בעת נפלו להטות עצמו על צדו 

מצודת ציון

"אחורנית" - לאחוריו

"בעד" - נגד

"מפרקתו" - הוא עצם הצואר על שם שעשוי פרקים פרקים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נהפכו" - מחרדת השמועה נהפכו ונתגלגלו עליה פתאום חבלי הלידה

"הרה ללת" - רצה לומר נשלם ימי הריונה ללדת 

מצודת ציון

"ללת" - רצה לומר ללדת ובא בחסרון הדל"ת לפי שילדה ביללה

"ותכרע" - נפלה על ברכיה

"נהפכו" - ענין סבוב וגלגול על כי בעת הגלגול מתהפך הדבר מצד אל צד וכן (שופטים ז יג) מתהפך במחנה מדין

"צריה" - הם חבלי הלידה הבאה מהשמטת קשרי הרחם התקועים זה בזה והוא מושאל מן צירי הדלתות וכן (ישעיהו יג ח)צירים וחבלים יאחזון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא שתה לבה" - אל דבריהן

"וכעת מותה" - וכאשר בא עת מותה על ידי הלידה הפתאומית

"אל תראי" - היות חשבו שמתפחדת שלא תמות גם היא בעבור רוע המזל וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (שבת קה ב) אחד מן המשפחה שמת ידאגו וגו' ולזה אמרו לה דעי כי בן ילדת ושוב אין לך לפחד כי אם נולד בן זכר נתרפאת כל המשפחה וכמו שאמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי מועד קטן ג ז) 

מצודת ציון

"ענתה" - השיבה

"שתה" - שמה כמו (שמות י א)למען שיתי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאמר" - רצה לומר השם יורה אשר בעת שנולד גלה כבוד מישראל וגו' 

מצודת ציון

"אי כבוד" - כמו אין כבוד ותחסר הנו"ן כמו (איוב כב ל) ימלט אי נקי והיא בחיר"ק ודוגמתו (לקמן כא ט) ואין יש פה שהיא בחיר"ק

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותאמר" - וחזרה ואמרה עיקר גלות הכבוד הוא בעבור כי נלקח הארון