ביאור:נדב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא חלק מספר המילים של שבי"ל. ספר זה הוא קונקורדנציה לתנ"ך, שבה גם חלק מילוני. כאן בוויקיטקסט נמצא רק החלק המילוני המסביר את השורש. אם יש בידיכם את הספר, תוכלו לעזור לוויקיטקסט על ידי השלמת חלק ההפניות לפסוקים (ראו דוגמה כאן).


הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


נדיב = א. אדם נעלה ונכבד; ב. אדם שמעלה ומרים תרומות[עריכה]

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: נדב
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: נדב

השורש נדב, שממנו התואר נדיב, מופיע בשני הקשרים:

1. כמו בלשון ימינו - נתינת "נדבות" ותרומות, " "נתינת מתנה ברצון טוב" " (שבי"ל) , למשל:

 • (שמות לה ה): "קחו מאתכם תרומה לה', כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'... ויבאו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז..."
 • (דברי הימים ב כט לא): "...ויביאו הקהל זבחים ותודות, וכל נדיב לב - עלות"

2. מילה נרדפת ל"שר" או "נסיך", אדם חשוב ונכבד, למשל:

נראה לי, שעיקר עניינו של השורש נדב הוא "הרים"; לפי זה:

 • אדם ה נודב נדבה הוא אדם ש"מרים תרומה" - מפריש חלק מרכושו לצורך מטרה נעלה ומרוממת;
 • אדם נדיב לב הוא אדם שמרים את ליבו - מרומם את מחשבותיו וחושב על מטרות נעלות, וכתוצאה מכך גם מרים מרכושו;
 • אדם נדיב הוא גם אדם בעל מעמד רם - שר, עשיר או נסיך.

פסוקים נוספים[עריכה]

 • (שמואל א ב ח): "מקים מעפר דל, מאשפת ירים אביון; להושיב עם נדיבים, וכסא כבוד ינחלם; כי לה' מצקי ארץ וישת עליהם תבל"- ה' מרים את האביונים ומושיב אותם עם הנדיבים = בעלי המעמד הרם; וכן תהלים קיג ח.
 • (ישעיהו יג ב): "על הר נשפה שאו נס, הרימו קול להם, הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים"= האויבים יעלו ויבואו לפתחים הגבוהים, או לפתחי בתיהם של האנשים החשובים בבבל.
 • (ישעיהו לב ה): "לא יקרא עוד לנבל נדיב, ולכילי לא יאמר שוע... ונדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום"= הנבל לא יזכה עוד למעמד רם ונישא; אדם שזכה למעמד רם, יצטרך לייעץ עצות רמות ונעלות, עצות של נדבה ותרומה, ולקיים את עצותיו.
 • (תהלים מז י): "נדיבי עמים נאספו, עם אלהי אברהם; כי לאלהים מגני ארץ, מאד נעלה"= כל האנשים החשובים והנעלים בכל העמים נאספים להמליך את ה', והוא מאד נעלה על כולם.
 • (תהלים נא יד): "השיבה לי ששון ישעך, ורוח נדיבה תסמכני"- רוח גבוהה ומרוממת.
 • (תהלים קז מ): "שפך בוז על נדיבים, ויתעם בתהו לא דרך"- אפילו אנשים חשובים לא ניצלים מביזיונות; וכן איוב יב כא.
 • (תהלים קיח ט): "טוב לחסות בה' מבטח בנדיבים"- באנשים החשובים, שמבטיחים לתת לכם נדבות; וכן (תהלים קמו ג): "אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה".
 • (משלי ח טז): "בי שרים ישרו, ונדיבים כל שפטי צדק"- נדיבים נזכרים יחד עם שרים ושופטים ( פירוט ).
 • (משלי יז ז): "לא נאוה לנבל שפת יתר, אף כי לנדיב שפת שקר"- אפילו הנבל, בעל האישיות הפחותה והגסה, לא אומר יותר ממה שהוא עושה; קל וחומר שהנדיב הנכבד צריך לעמוד בדיבורו ( פירוט ).
 • (משלי יז כו): "גם ענוש לצדיק לא טוב, להכות נדיבים על ישר"- לא ראוי למהר ולהעניש אנשים רמי-מעלה לפני שהסתיים משפטם, כי ייתכן שהם חפים מפשע ( פירוט ).
 • (משלי יט ו): "רבים יחלו פני נדיב, וכל הרע לאיש מתן"- כמו שאנשים רבים מעוניינים להתקרב ולהיפגש עם שר נכבד, כך אנשים רבים מכבדים ומריעים לאיש שנותן מתנות ( פירוט ).
 • (משלי כה ז): "אל תתהדר לפני מלך... כי טוב אמר לך 'עלה הנה' מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך"- אל תתהדר לפני מלך, כי המלך עלול להשפיל אותך בפני השרים ( פירוט ).
 • (דברי הימים א כח כא): "...ועמך בכל מלאכה לכל נדיב בחכמה לכל עבודה..."= כל רם ונישא בחכמתו, כל מי שיש לו חכמה מעולה.

פסוקים פחות ברורים[עריכה]

פסוקים עם השורש נדב[עריכה]

 • (שמות לה כא): "ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ה' למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש...  כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה ידוד לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה לה'"
 • (שמות לו ג): "ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר"
 • (ויקרא ז טז): "ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל"- "נדבה" היא בהמה שאדם מפריש מרכושו, מרים ומקדיש לשם ה'.
 • (שופטים ה ב): "בפרע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו ה'...  לבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם ברכו ה'"
 • (הושע יד ה): "ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו"
 • (עמוס ד ה): "וקטר מחמץ תודה וקראו נדבות השמיעו כי כן אהבתם בני ישראל נאם אדני ידוד"
 • (דברי הימים א כט ה): "לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום לה'. ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך...  וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו לה' וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה... וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך... וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל אלה ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך"
 • (דברי הימים ב יז טז): "ועל ידו עמסיה בן זכרי המתנדב לידוד ועמו מאתים אלף גבור חיל"
 • (דברי הימים ב לא יד): "וקורא בן ימנה הלוי השוער למזרחה על נדבות האלהים לתת תרומת ידוד וקדשי הקדשים"
 • (דברי הימים ב לה ח): "ושריו לנדבה לעם לכהנים וללוים הרימו חלקיה וזכריהו ויחיאל נגידי בית האלהים לכהנים נתנו לפסחים אלפים ושש מאות ובקר שלש מאות"
 • (תהלים נד ח): "בנדבה אזבחה לך אודה שמך ידוד כי טוב"
 • (תהלים סח י): "גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה"
 • (תהלים קי ג): "עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך"
 • (תהלים קיט קח): "נדבות פי רצה נא ידוד ומשפטיך למדני"
 • (איוב ל טו): "ההפך עלי בלהות תרדף כרוח נדבתי וכעב עברה ישעתי"
 • (עזרא א ד): "וכל הנשאר מכל המקמות אשר הוא גר שם ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלהים אשר בירושלם... וכל סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על כל התנדב"
 • (עזרא ב סח): "ומראשי האבות בבואם לבית ידוד אשר בירושלם התנדבו לבית האלהים להעמידו על מכונו"
 • (עזרא ג ה): "ואחריכן עלת תמיד ולחדשים ולכל מועדי ידוד המקדשים ולכל מתנדב נדבה לידוד"
 • (עזרא ז יג): "מני שים טעם די כל מתנדב במלכותי מן עמה ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך... ולהיבלה כסף ודהב די מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה"
 • (עזרא ז טז): "וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם"
 • (עזרא ח כח): "ואמרה אלהם אתם קדש לידוד והכלים קדש והכסף והזהב נדבה לידוד אלהי אבתיכם"
 • (נחמיה יא ב): "ויברכו העם לכל האנשים המתנדבים לשבת בירושלם"


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-30.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נדיב - א. אדם נעלה ונכבד; ב. אדם שמעלה ומרים תרומות

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ndiv