תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוח שנתי של קרן), התשע״ו–2016


ק״ת תשע״ו, 1002.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(א) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בתקנות אלה –
”אגד“, ”אגד חוץ“, ”אגד ישראלי“, ו”קרן כספית“ – כהגדרתם בתקנות הנכסים;
”אגד ישראלי בלתי מוגבל“, ”אגד ישראלי מוגבל“, ”קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ“ ו”קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ“ – כהגדרתם בתקנות המחירים;
”איגרת חוב“ – למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות;
”דוח“ – דוח שנתי;
”הוספה“ – כמשמעותה בסעיף 42(ג) לחוק;
”הפסד הון“ – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
”טווח“ – ערך מזערי וערך מרבי של נתון כלשהו מתוך הערכים ליום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת;
”טווח חשיפה“ – טווח שיעורי החשיפה של קרן לנכס בסיס בתקופה מסוימת;
”יום עריכת הפרטים“ – היום האחרון של הרבעון שקדם למועד הדיווח של הקרן;
”כותרת ראשית“, ”מטבע חוץ“, ”מניות“, ”פרופיל חשיפה“, ”קרן חשיפה הפוכה“ ו”קרן מחקה“ – כהגדרתם בתקנות הסיווג;
”מדד המחירים לצרכן“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”מדד המק״מ“, ”מדד ת״א 100“ – המפורסמים באתר האינטרנט של הבורסה;
”מועד הדיווח“ – אחד מהמועדים האלה: 31 במרס, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו־31 בדצמבר, לפי סוג הקרן כפי שפרסמה הרשות באתר האינטרנט שלה, בהתחשב במאפייני הקרן באופן שיאפשר השוואה בין נתוני קרנות דומות, ובהתחשב במספר הקרנות מכל סוג;
”מנוף אשראי של קרן“, ”מנוף פעילות בנגזרים“ – כהגדרתם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות באשראי ופדיון יחידות באשראי), התשס״א–2001;
”מכירת ניירות ערך בחסר“ – עסקת מכירה בחסר כהגדרתה בסעיף 63 לחוק;
”ממוצע“ – מחושב לפי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל שבוע בתקופה מסוימת;
”מנהל השקעות חיצוני“ – מי שמנהל הקרן מעסיק בניהול תיקי השקעות של קרן ואינו עובד מנהל הקרן;
”מנהל קרן חדש“ – מנהל קרן שבמועד פרסום הדוח טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או שחלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי;
”מנהל תיקי השקעות“, ”ניהול תיקי השקעות“ – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק;
”נייר ערך“ – לרבות נייר ערך חוץ;
”נכס בסיס“ – אחד מאלה: מניה, מטבע חוץ או איגרת חוב;
”נכס ייחוס“ של קרן – מדד, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בערכו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן;
”סוג הקרן“ – לרבות קרן פתוחה, קרן סגורה, אגד ישראלי, אגד חוץ, קרן ממונפת, קרן מועדים קבועים, קרן ייחודית או קרן כספית, לפי העניין;
”סוג הקרן לצורך עמלת הפצה“ – ”סוג הקרן“ כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה;
”סיווג קרן“ – הכותרת המאפיינת תחתה סווגה של הקרן, לפי תקנה 2(ב) לתקנות הסיווג;
”עמלות“ – עמלות הכרוכות בקנייה, מכירה או החזקה של נכסי הקרן, ובכלל זה עמלות בשל פדיון או מימוש נכסים מנכסי הקרן;
”עמלת הפצה“ – כמשמעותה בתקנה 2(א) לתקנות עמלת הפצה;
”פקודת מס הכנסה“ – פקודת מס הכנסה;
”קרן“ – קרן שאינה קרן חדשה;
”קרן גמישה“ – קרן שבמדיניות ההשקעות שלה לא נכללת התחייבות לחשיפה מזערית שהיא גבוהה מ־0% לאפיק או נכס כלשהו ולא נכללת התחייבות לחשיפה מרבית של פחות מ־100% לכל אפיק או נכס, למעט הגבלות שמטרתן להקנות לקרן מעמד של קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ;
”קרן חדשה“ – כהגדרתה בתקנות פרטי תשקיף;
”קרן חייבת“ – ”קרן נאמנות חייבת“ כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
”קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי)“ – ”קרן נאמנות להשקעות חוץ“, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס״ג–2003;
”קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ)“ – ”קרן לנאמנות להשקעות חוץ“, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס״ג–2003;
”קרן מועדים קבועים“ – כהגדרתה בסעיף 47(א) לחוק;
”קרן ממונפת“, ”שיעור חשיפה“ – כהגדרתם בתקנות האופציות;
”קרן פטורה“ – ”קרן נאמנות פטורה“ כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
”שווי נקי ממוצע של נכסי קרן“ – מחושב לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימי חישוב המחירים בתקופה מסוימת, ולעניין שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן כאמור בתקנות 8 ו־9 – יחושב השכר לפי השווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מימות השנה;
”שיעור חשיפה ממוצע“ – ממוצע של שיעורי החשיפה של קרן לנכס בסיס, המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע, בתקופה מסוימת;
”שיעור יחידות מוחזקות“ – כהגדרתו בסעיף 49 לחוק;
”שיעור השכר“ – כהגדרתו בסעיף 105(א2) לחוק;
”תשקיף“ – כהגדרתו בתקנות פרטי תשקיף.

פרק ב׳: הוראות כלליות

הוראות כלליות
(א)
מנהל קרן יגיש לרשות ולבורסה, בכל שנה, דוח על כל קרן שבניהולו לא יאוחר ממועד הדיווח שנקבע לה; בדוח יצוינו הפרטים הנדרשים בתקנות אלה כמפורט בטופס הדיווח נכון ליום עריכת הפרטים.
(ב)
דוח כאמור בתקנת משנה (א) יכלול, נוסף על האמור בה, גם פרט או עניין נוספים שאינם מפורטים בתקנות אלה, העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל את רכישת היחידות של הקרן בפסקה הדנה בעניין שאליו שייכים הפרטים, ובהעדר פסקה כאמור, ייכללו בפסקה נפרדת, מתחת לכותרת מתאימה, לאחר הפרטים המפורטים בתקנות אלה.
(ג)
הוראת תקנת משנה (א) לא תחול לגבי קרן שלא חלפו שישה חודשים מיום שיחידותיה הוצעו לציבור לראשונה עד יום עריכת הפרטים.
(ד)
יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לעניין זה, רשאים להורות למנהל קרן להעביר פרט או עניין כלשהם מפסקה שבה נכללו לפסקה שעליה יורו, להציגם באופן שונה או להבליטם בדרך שיורו, אם לדעתם הדבר ראוי בנסיבות העניין.
(ה)
לא ייכללו בדוח הוראות דין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או אם הורו על כך או אישרו זאת יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לעניין זה.
(ו)
מנהל קרן רשאי לכלול בפסקה כלשהי הפניה למיקומו של פרט בדוח או למיקומן של הוראות דין בדוח או מחוצה לו.
(ז)
הדוח יהיה ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאה, כתוב בשפה פשוטה, בהירה ותמציתית ככל האפשר, ועמודיו ממוספרים, ויכול שיכלול בראשו את סמלו המסחרי של מנהל הקרן.
חתימה על הדוח
הדוח יישא תאריך, וייחתם ביד מנהל הקרן; בצד החתימה יצוינו שם החותם ותפקידו.

פרק ג׳: תוכן הדוח

פרטים שיש לכלול בדוח
הדוח יכלול את הפרטים המפורטים בתקנות אלה כסדרם.
מנהל הקרן והנאמן
(א)
המילים ”מנהל הקרן“, ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו, ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו.
(ב)
לצד פרטי מנהל הקרן, תבוא המילה ”הנאמן“, ופרטי הנאמן, לרבות שמו, מספרו ברשם החברות, כתובתו, ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו.
(ג)
החל מנהל הקרן בניהולה של הקרן או שהחל הנאמן בכהונתו לאחר פרסום הדוח השנתי הקודם של הקרן, או שונה שמו של מנהל הקרן או הנאמן מאז פרסום הדוח הקודם של הקרן, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן הקודם או הנאמן הקודם, או בציון שם מנהל הקרן או הנאמן לפני ששונה, לפי העניין, ותאריך השינוי.
פרטים כלליים
(א)
תאריך הדוח, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעות האלה:
(1)
”המידע המוצג בדוח זה נכון ליום“, בציון תאריך זה;
(2)
”יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, לרבות בדוחות הכספיים של הקרן, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן“.
(ב)
הכותרת דוח שנתי; בהערת שוליים יבוא ”יחידות הקרן מוצעות לציבור לפי תשקיף המתפרסם באתר ההפצה“ ובסופה התאריך שבו פורסם התשקיף האחרון ומספר האסמכתה של הדיווח על פרסומו.
(ג)
שם הקרן, המילים ”קרן נאמנות“, ובסוגריים המילים ”מספר בורסה“ ומספר הקרן בבורסה; שונה שם הקרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד הדיווח, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי; אם הקרן קרן חדשה שזהו הדוח השנתי הראשון שמגיש מנהל הקרן, לגביה, אחרי ”קרן נאמנות“ יבוא ”חדשה“ ובהערת שוליים תצוין התקופה שמיום הצעת יחידות הקרן לראשונה לציבור עד יום עריכת הפרטים.
(ד)
פרסם מנהל קרן חדש דוח – המילים ”מנהל קרן חדש“ ובהערת שוליים ההודעה כי ”מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום הדוח טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי“ והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש.
המאפיינים העיקריים של הקרן
תחת הכותרת ”מאפיינים עיקריים של הקרן“ יבואו הפרטים האלה:
(1)
המילים ”סוג הקרן“ וסוג הקרן, כפי שנקבע בהסכם הקרן;
(2)
המילים ”סיווג הקרן בפרסום“ וסיווג הקרן;
(3)
אם הקרן קרן מחקה – יצוין הדבר;
(4)
אם הקרן קרן חשיפה הפוכה – יצוין הדבר;
(5)
יצוין אם הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ או קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ או אם היא אגד ישראלי בלתי מוגבל או אגד ישראלי מוגבל;
(6)
המילים ”מסלול המס“ והמילים ”חייבת“ או ”פטורה“, בקרן חייבת או בקרן פטורה, לפי העניין;
(7)
אם הקרן קרן לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;
(8)
אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר, בציון המטבע העיקרי של הקרן;
(9)
אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;
(10)
המילים ”סוג הקרן לצורך עמלת הפצה“ וסוג הקרן לצורך עמלת הפצה;
(11)
המילים ”המטבע שבו נקובות יחידות הקרן“ והמטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;
(12)
שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה; בהערת שוליים יצוין, האם מנהל הקרן נותן הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות ואם אלה ניתנים – תצורף הפניה לפרטים נוספים בעניין זה בתשקיף;
(13)
אם הקרן קרן סגורה יצוין האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;
(14)
אם הקרן קרן סגורה יצוין טווח ההפרשים שבין שווי היחידה למחירה בבורסה, בכל ימי המסחר בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים וההפרש הממוצע, מחושב לפי הנתונים בכל אחד מימי המסחר של הקרן בתקופה זו.
שכר מנהל הקרן
הכותרת ”שכר מנהל הקרן“ ושיעור השכר השנתי המשולם למנהל הקרן; באגד חוץ תבוא הודעה בזו הלשון: ”נוסף על השכר השנתי של מנהל הקרן הנפרע מנכסי האגד, נפרעים מנכסי הקרנות המוחזקות דמי ניהול למנהלי הקרנות האמורות“; באגד ישראלי – בהערת שוליים יבוא ”לפי הוראת תקנה 12א(א) לתקנות הנכסים, מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעד ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן“.
שכר הנאמן
הכותרת ”שכר הנאמן“ ושיעור השכר השנתי המשולם לנאמן.
מנהל השקעות חיצוני
מנוהל תיק השקעות של קרן בידי מנהל השקעות חיצוני – הכותרת ”מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן“, שם מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן וההודעה כי העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק השקעות של קרן, אינה גורעת לפי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות; הסתיימה התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח – בהערת שוליים, שמו ומועד סיום ההתקשרות עמו.
הגבלת תקופת קיום הקרן
אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת הכותרת ”תקופת קיום הקרן“ יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן.
מטרת הקרן
הכותרת ”מטרת הקרן“ ותיאור תמציתי של המטרה שאליה שואף מנהל הקרן להגיע בניהול ההשקעות של הקרן, בהתחשב בנכס הייחוס שלה.
מדיניות ההשקעות של הקרן
הכותרת ”הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן“, ו”מדיניות ההשקעות של הקרן“, לרבות ציון עמדה לעניינים אלה:
(1)
הנכסים שמנהל הקרן מתחייב כי הקרן תהיה חשופה אליהם וכן נכסים שמנהל הקרן מתחייב שהקרן לא תהיה חשופה אליהם, והשיעורים המזעריים והמרביים, אם נקבעו;
(2)
אם הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ;
(3)
הדרך שבה הקרן תנוהל – אם מנהל הקרן מתעתד לנהלה בדרך מיוחדת.
נכס הייחוס של הקרן
למעט בקרן גמישה, הכותרת ”נכס הייחוס של הקרן“ ו”נכס הייחוס של הקרן“; בהערת שוליים יבוא ”נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן“.
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה
הכותרת ”גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה“ ו”גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן“, כפי שעולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה והשווקים שבהם נסחרים הנכסים או מאופן ניהול השקעות הקרן; לעניין זה, ”סיכון“, למעט לעניין אופן ניהול השקעות הקרן – לגבי סיכון המאפיין את הנכס העולה מהכותרת הראשית שתחתה מסווגת הקרן; לא ניתן להסיק מהו הנכס העולה מהכותרת הראשית, יימדד הסיכון לעומת הסיכון המאפיין את הנכסים העולים מהכותרות המשניות המאופיינות באותה כותרת ראשית; לעניין זה, נכס העולה מכותרת ראשית או משנית – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת כותרת זו.
סיום התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני
הסתיימה בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום הדוח התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני ותיק ההשקעות של הקרן אינו מנוהל עוד באמצעות מנהל השקעות חיצוני – תחת הכותרת ”סיום התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן“, שמו של מנהל ההשקעות החיצוני והתקופה שבה ניהל את השקעות הקרן.
נתוני החשיפה של הקרן
(א)
למעט באגד – תחת הכותרת ”נתוני החשיפה של הקרן לנכסי בסיס שונים – לפי תקופות“ יפורטו הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1):
(1)
תיאור התקופות בכותרות הלוח, כמפורט להלן:
(א)
תקופה שתחילתה ביום הראשון בינואר בשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים;
(ב)
תקופה, שתחילתה ביום הראשון בינואר של השנה שקדמה לשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום אותה שנה – אם היתה כזאת;
(2)
בכותרת הטורים – הכותרות ”מניות“, ”מטבע חוץ“ ו”איגרות חוב“ ובכותרות משנה, הכותרות ”טווח חשיפה“ ו”ממוצע חשיפה“;
(3)
טווח החשיפה ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן למניות, למטבע חוץ ולאיגרות חוב, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(4)
הנכסים העיקריים שאליהם היתה חשופה הקרן, בחלוקה למניות, מטבע חוץ ואיגרות חוב, ושיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכסים אלה, מוצגים באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; לעניין זה, ”נכס עיקרי“ – נכס ששיעור החשיפה הממוצע של הקרן אליו עלה על עשרים אחוזים; הנכסים יוצגו לפי שיעור החשיפה הממוצע, מהגבוה לנמוך, ואולם נכס שהוא סוג מסוים של נכס אחר יובא תחת הנכס האחר, בציון העובדה כי נכס זה נכלל בסוג הנכס האחר.
(ב)
בהערות השוליים תחת הלוח יבוא:
(1)
ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו בשל תקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור – התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה;
(2)
”טווח החשיפה וממוצע החשיפה הם לפי נתוני החשיפה המחושבים ליום המסחר האחרון בכל שבוע“;
(3)
”מניות – לרבות סחורות (commodities) ואיגרות חוב היוצרות חשיפה למניות, וכן נכסים נוספים הנכללים בהגדרת ”מניות“ בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס״ח–2007“;
(4)
”איגרות חוב – למעט איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות“;
(5)
”נכסים שהחשיפה הממוצעת אליהם היתה בשיעור של 20% ומעלה“.
(ג)
למעט באגד – אם עלה שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב על חמישים אחוזים, יפורטו בלוח, תחת הכותרת ”מאפייני תיק אגרות החוב של הקרן – לפי תקופות“, הנתונים האלה לכל אחת מהתקופות המפורטות בתקנת משנה (א)(1):
(1)
בכותרות הלוח – התקופות המפורטות בתקנת משנה (א)(1);
(2)
בכותרות הטורים – הכותרות ”אפיק השקעה“, ”סיכון מנפיק“ ו”טווח השקעה“, ובכותרות משנה – תחת הכותרת ”אפיק השקעה“ הכותרות ”בסיס הצמדה“ ו”ממוצע חשיפה“, תחת הכותרת ”סיכון מנפיק“ הכותרות ”דירוג“ ו”ממוצע חשיפה“ ותחת הכותרת ”טווח השקעה“ הכותרות ”מח״מ (משך חיים ממוצע)“ ו”ממוצע חשיפה“;
(3)
שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לאיגרות חוב בעלות כל אחד מהמאפיינים האלה:
(א)
בחלוקה לפי בסיס הצמדה – איגרות חוב שאינן צמודות, איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן ואיגרות חוב צמודות למטבע חוץ או נסחרות במטבע חוץ;
(ב)
בחלוקה לפי דירוג – איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב גבוה לרבות איגרות חוב שהנפיקה המדינה, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב בינוני, איגרות חוב המדורגות בדירוג חוב נמוך ואיגרות חוב שאינן מדורגות, והכול לפי טבלת הדרגות המופיעה בתוספת; לעניין זה, ”דירוג“ – דירוג של חברה מדרגת מהחברות המפורטות בתוספת, באחת מן הדרגות שבתוספת;
(ג)
בחלוקה לפי משך חיים ממוצע, המחושב בדרך המקובלת למדידתו – איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן קצר משנתיים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין שנתיים לארבע שנים, איגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן בין ארבע שנים לעשר שנים ואיגרות חוב שמשך החיים הממוצע שלהן ארוך מעשר שנים;
(4)
משך החיים הממוצע של כלל איגרות החוב שהוחזקו בקרן, המחושב בדרך המקובלת למדידתו;
(5)
תחת הלוח, בהערות השוליים יבוא:
(א)
ניתנו הנתונים הנדרשים בתקנה זו לתקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור – התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה;
(ב)
”הנתונים המובאים בטבלה זו אינם כוללים נתונים על איגרות חוב היוצרות חשיפה למניות“;
(ג)
”ככל שדירוג איגרת חוב נמוך יותר כך סיכון המנפיק שלה גבוה יותר; העדר דירוג איגרת חוב שלא הנפיקה המדינה, עלול להצביע על סיכון מנפיק גבוה יותר מסיכון מנפיק של איגרת חוב מדורגת; כמו כן, בדירוג הגבוה נכללות גם איגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה“;
(ד)
”מח״מ (משך חיים ממוצע) של איגרת חוב משקף את משך חיי האיגרת; ככל שהמח״מ ארוך יותר, כך רגישות מחיר האיגרת לשינויים בשערי הריבית גבוהה יותר ולפיכך גם הסיכון הכרוך בהשקעה בה עולה“.
התשואה וסטיית התקן
(א)
בתקנה זו, ”נכס ייחוס של קרן“ – מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבו היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים בערכו היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.
(ב)
בלוח שכותרתו ”תשואות, סטיות תקן ונתוני השוואה – לפי תקופות“ יפורטו הנתונים האלה, לכל אחת מהתקופות המפורטות בפסקה (1):
(1)
תיאור התקופות, בכותרות הטורים, כמפורט להלן:
(א)
תקופה שתחילתה ביום הראשון בינואר בשנה שבה חל יום עריכת הפרטים או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים;
(ב)
כל אחת משלוש השנים האחרונות, שקדמו לשנה שבה חל יום עריכת הפרטים, שתחילתן ביום הראשון בינואר של כל שנה כאמור או ביום תחילת הצעת היחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה בתום כל שנה כאמור;
(2)
הכותרות ”תשואה“ ו”סטיית תקן“, בכותרות משנה;
(3)
התשואה השקלית, שתחושב כאמור בתקנה 4 לתקנות חישוב תשואה;
בקרן סגורה שאינה קרן סל – גם התשואה השקלית לפי מחירי יחידות הקרן כפי שנקבעו בבורסה, שתחושב כאמור בשינויים המחויבים; אם מחיר היחידה נקוב במטבע חוץ, יכול שתוצג גם התשואה במטבע חוץ;
(4)
סטיית תקן של תשואות הקרן כמפורט בפסקה (3), שתחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– יום מסחר;
– תשואת הקרן ליום מסחר בשנה כלשהי, המחושבת כתשואה השקלית של הקרן, ובקרן שמחיר יחידותיה נקובות במטבע חוץ – המחושבת כתשואה במטבע חוץ, לתקופה שבין יום המסחר לבין יום המסחר הקודם ;
– ממוצע התשואות היומיות בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
– מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
– מספר ימי המסחר בשנה.
(5)
לגבי נכס הייחוס של הקרן –
(א)
נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס מוצג באחוזים בהערת שוליים, שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושב כאמור בפסקת משנה (ה), וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס, מחושבת כאמור בפסקת משנה (ו);
(ב)
על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – תבוא כותרת ”נכס ייחוס מאוחד“, בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד ובהערות שוליים:
(1)
ההודעה כי מאחר שבמהלך התקופה השתנה נכס הייחוס של הקרן, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המאחד את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי וסטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי;
(2)
יפורטו התקופה שבה היה כל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד נכס הייחוס של הקרן, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המאוחד, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המאוחד, מוצגים באחוזים, ושיעור השינוי במחיריו של כל אחד בתקופה זו;
(3)
בפסקת משנה זו, ”נכס ייחוס מאוחד“ – נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי;
(ג)
על אף האמור בפסקת משנה (א), אם לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – תבוא הכותרת ”נכס ייחוס משוקלל“, בסוגריים יפורטו נכסי הייחוס של הקרן המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, ובהערות שוליים:
(1)
הודעה כי מאחר שלקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, הנתון על שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון משוקלל, לתקופה המצוינת, את שיעור השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה, והנתון על סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן הוא נתון המשקלל, לתקופה המצוינת, את סטיית התקן של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס שהיו באותה התקופה;
(2)
יפורטו התקופה שבה היו לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לנכס הייחוס המשוקלל, שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מוצגים באחוזים, ושיעור השינוי במחיריו של כל אחד מאלה בתקופה זו;
(3)
לעניין פסקת משנה זו, ”נכס ייחוס משוקלל“ – נכסי הייחוס שהיו לקרן באותה עת בתקופה מסוימת;
(ד)
נכסי הייחוס יופיעו לפי סדר התקופות שבהן היו נכסי הייחוס של הקרן, מהמאוחר למוקדם, ובנכס ייחוס משוקלל – לפי שיעורי החשיפה לכל אחד מנכסי הייחוס המרכיבים את נכס הייחוס המשוקלל, מהגבוה לנמוך;
(ה)
שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן יחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי;
– מחיר נכס הייחוס ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב שיעור השינוי;
(ו)
סטיית התקן של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן תחושב לפי הנוסחה בפסקה (4), בשינויים המחויבים;
(ז)
על אף האמור בפסקת משנה (א), השתנה נכס הייחוס של הקרן במהלך אחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – הנתונים האלה:
(1)
נתון המבטא איחוד של שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלפני השינוי ושיעור השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופה שלאחר השינוי; שיחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלפני השינוי;
– שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופה שלאחר השינוי;
לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה);
חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, יחושב הנתון המבטא איחוד של שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס לפי הנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה מסוימת, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1);
(2)
סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן בתקופות שלפני השינוי ואחריו, שתחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– יום המסחר;
– שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס של הקרן ליום מסחר בשנה כלשהי, המחושב כשיעור השינוי במחיר נכס הייחוס לתקופה שבין יום מסחר לבין יום המסחר הקודם ;
– ממוצע שיעורי השינוי במחירי נכס הייחוס היומיים, בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
– מספר ימי המסחר עד לשינוי;
– מספר ימי המסחר בתקופה שלגביה מחושבת סטיית התקן;
– מספר ימי המסחר בשנה;
חל יותר משינוי אחד בנכס הייחוס של הקרן, תחושב סטיית התקן של איחוד שיעורי השינוי במחיר נכס הייחוס בתקופות שלפני השינוי ואחריו, לפי הנוסחה שבפסקה זו, בשינויים המחויבים; היה יותר מנכס ייחוס אחד באותה העת, יהיה שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן באותה העת בתקופה כלשהי, המחושב לפי פסקת משנה (ח)(1);
(ח)
על אף האמור בפסקת משנה (א), היה לקרן יותר מנכס ייחוס אחד באותה עת, באחת מן התקופות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) – הנתונים האלה:
(1)
נתון המבטא שקלול של שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה כלשהי, שיחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– שיעור החשיפה לנכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
– שיעור החשיפה לנכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד מהרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
– שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 1 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
– שיעור השינוי במחיר נכס ייחוס 2 של הקרן, שהוא אחד המרכיבים של נכס הייחוס המשוקלל;
לעניין זה, שיעור השינוי במחיר נכס הייחוס – מחושב לפי הנוסחה בפסקת משנה (ה);
היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, יחושב הנתון המבטא שקלול של שיעור השינוי במחיר נכסי הייחוס של הקרן לפי הנוסחה שבפסקת משנה זו, בשינויים המחויבים;
(2)
סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; היו לקרן יותר משני נכסי ייחוס באותה עת בתקופה מסוימת, תחושב סטיית התקן של שקלול שיעורי השינוי במחירי נכסי הייחוס של הקרן בתקופה מסוימת, לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים;
(6)
שיעורי השינוי במדדי השוואה הנוגעים לעניין זה והחשובים למשקיע סביר השוקל רכישת יחידות הקרן, ובקרן סגורה – גם קנייתן בבורסה, מחושבים לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדדים אלה, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים; בהערת שוליים שיעור החשיפה הממוצע של הקרן לכל אחד ממדדי ההשוואה, מוצג באחוזים;
(7)
שיעור השינוי במדד ת״א 100, שיחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
– המדד שהתפרסם ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי;
וסטיית התקן של מדד ת״א 100, שתחושב לפי הנוסחה שבפסקה (4), בשינויים המחויבים;
(8)
שיעור השינוי במדד המק״מ שיחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7), וסטיית התקן של מדד המק״מ, שתחושב לפי הנוסחה בפסקה (4), בשינויים המחויבים;
(9)
שיעור השינוי במדד במחירים לצרכן, שיחושב לפי הנוסחה שבפסקה (7);
לעניין זה –
– המדד שהתפרסם לחודש האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
– המדד שהתפרסם לחודש האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי;
(10)
אם נכס הייחוס של הקרן נקוב במטבע חוץ או צמוד לו, לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח שיעור השינוי בשער מטבע החוץ, שיחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– השער היציג ליום המסחר האחרון של התקופה שלגביה מחושב השינוי;
– השער היציג ליום המסחר האחרון שלפני תחילת התקופה שלגביה מחושב השינוי.
(ג)
תחת הלוח, בהערות שוליים, יפורטו:
(1)
התאריך שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה, אם הנתונים הנדרשים בתקנה זו ניתנו לתקופה שתחילתה ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור;
(2)
הודעה כי נכס ייחוס של קרן הוא מדד, שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבו היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן או נכס שלהערכת מנהל הקרן לשינויים שבערכו היתה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן;
(3)
הודעה כי נתוני ההשוואה הנוספים מייצגים נתונים על אפיק השקעה המאופיין בסיכון נמוך לעומת אפיק השקעה המאופיין בסיכון גבוה.
(ד)
יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאים לעדכן מזמן לזמן את המדדים שיש לציין בדוח לפי תקנה זו; עדכון כאמור יפורסם באתר הרשות, וכן תודיע עליו הרשות בהודעה למנהלי הקרנות שתישלח שלושים ימים לפחות לפני המועד שבו ייכנס העדכון לתוקף.
(ה)
למעט בקרן גמישה, תחת הכותרת ”תשואת הקרן בהשוואה לשיעור השינוי בנכס הייחוס כפי שנקבע בתשקיף הקודם של הקרן או בדוח“ יפורטו הפרטים האלה:
(1)
התשואה השקלית של הקרן ושיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן כפי שנקבע בדוח הקרן הקודם, בציון נכס הייחוס, לתקופה שתחילתה ביום שלאחר היום שקדם בשנים עשר חודשים ליום עריכת הפרטים, או ביום תחילת הצעת יחידות הקרן לציבור, המאוחר מביניהם, וסיומה ביום עריכת הפרטים, בציון התקופה;
(2)
עלה הפער בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן על עשרים אחוזים משיעור השינוי במחירי נכס הייחוס, יפורט ההסבר לכך; בקרן מחקה יינתן הסבר כאמור אם עלה הפער האמור על עשרה אחוזים משיעור השינוי במחירי נכס הייחוס; היחס באחוזים יחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– התשואה השקלית כאמור בתקנת משנה (ב)(3);
– שיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן המחושב כאמור בתקנת משנה (ב)(5), בפסקת משנה (ה), (ז)(1) או (ח)(1), לפי העניין;
(3)
על אף האמור בפסקה (2), למעט בקרן מחקה –
(א)
בקרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות אינה נמוכה מ־4, אין חובה לתת הסבר כאמור, אם ההפרש בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן קטן מחמש נקודות האחוז;
(ב)
בקרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות נמוכה מ־4 והיא אינה קרן כספית, אין חובה לתת הסבר כאמור, אם ההפרש בין התשואה השקלית לשיעור השינוי במחירי נכס הייחוס של הקרן קטן מנקודת האחוז;
(ג)
ההפרש בפסקה זו יחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
ו־ – כמפורט בפסקה (2);
שינויים במאפייני הקרן
בלוח שכותרתו ”שינויים במאפייני הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
בכותרת הטור הימני – הכותרת ”מהות השינוי“ ובשאר הכותרות – הכותרת ”מספר שינויים“ בצירוף התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);
(2)
מספר השינויים שנעשו במאפייני הקרן יוצג לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 18(ב)(1), לפי התקופה שבה נעשו, לגבי כל אחד מהמאפיינים האלה:
(א)
שם הקרן;
(ב)
סיווג הקרן;
(ג)
פרופיל החשיפה של הקרן;
(ד)
למעט באגד ישראלי, שכר מנהל הקרן בפועל;
(ה)
שכר הנאמן בפועל;
(3)
מאפייני הקרן לפני השינוי ואחריו יפורטו בהערת שוליים, בציון המועד שבו נערך כל שינוי.
הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן
בלוח שכותרתו ”הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
בכותרת הטור הימני תצוין הכותרת ”סוג ההוצאה“, ובשאר הכותרות יצוינו התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);
(2)
ההוצאות שלהלן שנפרעו מנכסי הקרן או שהופרשו, כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן, לכל אחת מהתקופות המוצגות בלוח והמפורטות בתקנה 18(ב)(1), לפי התקופה שבה הוצאו:
(א)
שכר מנהל הקרן; באגד ישראלי – ממוצע שיעורי שכר מנהל הקרן שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד הישראלי; באגד חוץ – נוסף על השכר ששולם למנהל אגד החוץ, גם ממוצע שיעורי שכר מנהל קרן החוץ שנגבה בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד החוץ; בחישוב ממוצע שכר מנהל הקרן שנגבה בקרנות המוחזקות באגד יילקח בחשבון שווי נכסי כל קרן מוחזקת מסך כל שווי נכסי האגד, ומספר הימים שהוחזקה כל קרן;
(ב)
שכר הנאמן;
(ג)
עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן; אם מי מסוכני ניירות הערך, שבאמצעותם מתבצעות עסקאות לקרן, בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן – יצוין הדבר בהערת שוליים;
(ד)
הוצאת מס; לעניין זה, ”הוצאות מס“ – בשל מסים שוטפים ובשל מסים נדחים; בקרן פטורה תבוא בהערת שוליים ההודעה כי קרן פטורה אינה חייבת בתשלום מסים, למעט חריגים המפורטים בתשקיף, בפסקה על מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן, וכן כי בעת פדיון, יהיה חייב המשקיע בתשלום מס שינוכה מהרווח הריאלי שנצבר על היחידות שפדה, ויצוין שיעורו; בקרן חייבת תבוא בהערת שוליים ההודעה ”לרבות הפרשה למסים נדחים ליום המסחר האחרון בתקופה“;
(ה)
סך כל ההוצאות בשל שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, העמלות, והוצאות המס;
(ו)
פירוט העמלות וההוצאות האחרות הכרוכות בביצוע עסקאות אלה בעד הקרן, למעט אם לא נפרעו עמלות והוצאות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן:
(1)
עסקאות בניירות ערך הנסחרים בישראל;
(2)
עסקאות בניירות ערך חוץ;
(3)
עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים בישראל ומחוץ לישראל;
(4)
עסקאות ביחידות של קרנות, לרבות של קרנות חוץ;
(5)
עסקאות אחרות שאינן מפורטות בפסקאות משנה (1) עד (4), בציון סוג העסקה שבשלה נפרעה העמלה;
(ז)
הוצאה שהוצאה שלא במהלך הרגיל של ניהול הקרן, כאמור בסעיף 80(ב) לחוק; מתחת ללוח תפורט מהות ההוצאה שנפרעה מנכסי הקרן; לעניין תקנת משנה זו, שיעור הוצאות מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה כלשהי יחושב לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– סך כל ההוצאות מסוג מסוים כמפורט בתקנת משנה זו, שהוצאו או שהופרשו בתקופה שלגביה מחושב השיעור;
– השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן בתקופה שלגביה מחושב השיעור;
(3)
מתחת ללוח תובא הודעה כי לפי החוק רשאי מנהל הקרן לפרוע מנכסי הקרן עמלות והוצאות אחרות הכרוכות בביצוע עסקאות בעד הקרן, וכי בתשקיף מפורטות העמלות שמשלם מנהל הקרן בשל העסקאות הנעשות בעד הקרן לבנקאי הקרן ולסוכן ניירות הערך של הקרן.
נתונים שונים
בלוח שכותרתו ”נתונים שונים“ יצוינו הפרטים האלה, לכל אחת מהתקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1):
(1)
בכותרות הטורים – התקופות כאמור בתקנה 18(ב)(1);
(2)
השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה, התקבולים המצטברים ממכירת יחידות והתשלומים המצטברים מפדיון יחידות ליום המסחר האחרון של התקופה, במיליוני שקלים חדשים;
(3)
מחיר הפדיון של יחידה ליום המסחר האחרון של התקופה, באחוזים מהערך הנקוב, כפי שפורסם באתר הבורסה בישראל שכתובתו tase.co.il; תוקן מחיר הפדיון לאחר הפרסום – המחיר המתוקן, ובהערה מתחת ללוח תצוין העובדה כי תוקן; אם מחיר הפדיון נקוב במטבע חוץ – יצוין המטבע שבו הוא נקוב בהערה מתחת ללוח;
(4)
למעט באגד, לגבי תחלופת נכסי הקרן –
(א)
התחלופה בנכסי הקרן; מחושבת לפי הנוסחה:
לעניין זה –
– סך כל הסכומים שהוצאו לרכישת נכסים בעד הקרן באותה תקופה, למעט עמלות קנייה, או סך כל הסכומים שהתקבלו ממכירת נכסים מנכסי הקרן באותה תקופה, בלא ניכוי עמלות המכירה, הנמוך מביניהם;
– השווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן באותה תקופה;
(ב)
בהערה מתחת ללוח יצוין כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד הקרן לשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר גבוה יותר כך תחלופת הנכסים בקרן גדולה יותר;
(5)
לגבי מנוף האשראי של הקרן כהגדרתו בתקנות האשראי
(א)
השיעור הממוצע של מנוף האשראי של הקרן, מוצג באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומחושב לפי הנוסחה שלהלן:
לעניין זה –
– מנוף האשראי של הקרן ליום מסחר ;
– השווי הנקי של נכסי הקרן ליום מסחר ;
– יום המסחר האחרון בשבוע;
– מספר השבועות שבהם יש יום מסחר אחד בשבוע לפחות, באותה תקופה;
(ב)
בהערה מתחת ללוח יצוין כי ”מנוף אשראי של קרן משקף את היקף המינוף של הקרן כתוצאה מנטילת אשראי ופעילות בנגזרים; מנוף אשראי של קרן לא יעלה, בכל עת, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובקרן ממונפת – על 40% מהשווי האמור“;
(6)
לגבי מנוף הפעילות בנגזרים כהגדרתו בתקנות האשראי
(א)
השיעור הממוצע של מנוף הפעילות בנגזרים של הקרן, מוצג באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומחושב לפי הנוסחה שלהלן:
לעניין זה –
– מנוף הפעילות בנגזרים של הקרן ליום מסחר ;
– השווי הנקי של נכסי הקרן ליום מסחר ;
– יום המסחר האחרון בשבוע;
– מספר השבועות שבהם יש יום מסחר אחד בשבוע לפחות, באותה תקופה;
(ב)
בהערה מתחת ללוח יצוין כי ”מנוף הפעילות בנגזרים משקף את היקף פעילות הקרן בקנייה ויצירה של אופציות ושל חוזים עתידיים, לרבות התחייבות למכור או לרכוש נכס במסגרת עסקת מכר חוזר, ומכירת ניירות ערך בחסר ושיעורו מצביע על מידת הסיכון הטמון בפעילות הקרן“;
(7)
אם לקרן חייבת הפסד הון נצבר לצורכי מס לסוף תקופה מהתקופות המוצגות בלוח – סכום הפסד ההון באלפי שקלים חדשים, ובהערה מתחת ללוח יצוין כי ”לרוב הפסד ההון ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון אם יהיו בקרן; קיזוז כאמור עשוי להביא להקטנת חבות המס של הקרן בשל רווחי הון שיהיו בה“.
השקעות משותפות בנאמנות הסדרים עם עושה שוק
אם הקרן קרן סגורה, יפורטו תחת הכותרת ”הסדרים עם עושה שוק“, פרטים על הסדרי עשיית השוק, לרבות זהות עושה השוק, מאפייני פעילותו ואופן תגמולו; לעניין זה, ”עושה שוק“ – אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את יחידות הקרן הסגורה ומחיר שבו הוא מתחייב למכרן.
תשלומים לבעלי היחידות
(א)
קבע מנהל קרן כי ישולמו לבעלי היחידות תשלומים מנכסי הקרן, יפורטו, תחת כותרת ”תשלומים לבעלי היחידות“, המועדים שבהם ישולמו התשלומים, השיעור מהערך הנקוב שישולם והמועד הקובע לעניין הזכאות לתשלום.
(ב)
שולם תשלום מנכסי הקרן לבעלי היחידות בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים, יצוין שיעורו מהערך הנקוב של היחידה ושיעור המס שנוכה מהתשלום, ככל שנוכה.
החזקות הקרן בניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין
עלה בקרן שיעור ההחזקה הממוצע של ניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין במנהל הקרן או בידי בעלי עניין בנאמן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן על עשרים וחמישה אחוזים, בתקופה בת שנים עשר חודשים שסיומה ביום עריכת הפרטים, יצוין תחת הכותרת ”החזקות הקרן בניירות ערך שהנפיקו בעלי עניין“, דבר ההחזקה ושיעור ההחזקה הממוצע בתקופה זו; לעניין זה, ”ממוצע“ – מחושב לפי הנתונים ביום המסחר האחרון בכל חודש בתקופה מסוימת.
החזקות גורמים מקורבים
אם השיעור הכולל של יחידות הקרן המוחזקות בידי כל הגורמים המקורבים גבוה מעשרים וחמישה אחוזים, יצוין תחת הכותרת ”החזקות מקורבים בקרן בשיעור העולה על 25% מיחידות הקרן“, שיעור ההחזקה ומספר הגורמים המקורבים המחזיקים ביחידות הקרן.
דוחות כספיים
(א)
תחת הכותרת ”דוחות כספיים“ תבוא הודעה כי מנהל הקרן פרסם דוחות כספיים ערוכים לפי תקנות דוחות כספיים, בציון המועד שאליו הם מתייחסים והמועד שבו פורסמו וכי ניתן לעיין בהם באתר ההפצה, בציון מספר האסמכתה.
(ב)
אם הדוחות ערוכים למועד שקדם לתום התקופה להצעת היחידות, כפי שצוינה בתשקיף, ביותר מחמישה עשר חודשים, תבוא הודעה כי מנהל הקרן יפרסם באתר ההפצה דוחות כספיים שיהיו ערוכים למועד שיקדם בלא יותר מחמישה עשר חודשים מהמועד האחרון להצעת יחידות לפי התשקיף.
נתוני האגד והקרנות המוחזקות
אם הקרן אגד, יפורטו, לפני הנתונים הנדרשים לפי תקנות 17 עד 26, לתקופות המצוינות בתקנה 17(א)(1), תחת הכותרת ”נתוני האגד והקרנות המוחזקות בו – לפי תקופות“, הנתונים האלה:
(1)
טווח מספר הקרנות שהוחזק באגד והמספר הממוצע של הקרנות שהוחזקו בו;
(2)
שמות הקרנות שהוחזקו באגד בשיעור החזקה ממוצע של עשרה אחוזים ומעלה מסך כל נכסי האגד, שיעור ההחזקה הממוצע של האגד בכל אחת מהן והתחלופה בנכסי האגד, מחושבת בהתאם לפי הנוסחה בתקנה 21(4)(א) בשינויים המחויבים, ובאגד ישראלי – גם פרופיל החשיפה של כל אחת מהקרנות המוחזקות באגד; הקרנות יוצגו לפי שיעור ההחזקה מהגבוה לנמוך;
(3)
יצוין בהערה מתחת ללוח כי התחלופה משקפת את היחס שבין היקף העסקאות שנעשו בעד האגד לשווי הנקי הממוצע של נכסי האגד; כמו כן, יצוין כי ככל שהמספר הנתון גבוה יותר כך תחלופת הנכסים באגד גדולה יותר.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן ברשומות (להלן – יום התחילה).
הוראת מעבר
(א)
מנהל קרן שפרסם, בהיתר הרשות, תשקיף עיקרי כהגדרתו בפסקה (1) להגדרת תשקיף בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) (תיקון), התשע״ו–2016, מיום פרסומן של תקנות אלה ולפני יום התחילה (להלן – תקופת המעבר), יגיש לרשות ולבורסה דוח שנתי של כל קרן שבניהולו, שהתקופה להצעת היחידות שלה, לפי תשקיף חלק א׳ כהגדרתו בתקנה 4(א) לתקנות פרטי תשקיף כנוסחן ערב יום התחילה (להלן – התקנות הקודמות) האחרון שפורסם לה, הסתיימה במהלך תקופת המעבר; דוח כאמור יוגש לפי תקנות אלה, ואולם הפרטים הנדרשים בו יהיו לתקופות המנויות בתקנות 8 ו־9 לתקנות הקודמות, לפי העניין.
(ב)
הגיש מנהל קרן דוח שנתי של קרן כאמור בתקנת משנה (א) או פרסם, בהיתר הרשות, תשקיף חוזר של קרן שבניהולו כהגדרתו בתקנות הקודמות שהתקופה להצעת היחידות שלה, לפי תשקיף חלק א׳ כהגדרתו בתקנה 4(א) לתקנות הקודמות האחרון שפורסם לה, הסתיימה במהלך תקופת המעבר, ויום עריכת הפרטים לפי תקנות אלה חל טרם חלפו 6 חודשים מהגשת דוח או פרסום תשקיף כאמור – יגיש לראשונה דוח שנתי של הקרן לפי תקנות אלה רק ליום עריכת הפרטים החל בשנה הבאה.

תוספת

(תקנה 17(ג)(3)(ב))

טבלת דרגות

(ההגדרות שלהן מופיעות כהערות שוליים בקובץ התקנות):
”סולם דרגות לטווח ארוך“ ו”סולם דרגות לטווח קצר“ – כהגדרתם בתקנות הנכסים.
”מעלות“ – Standard & Poors Maalot בע״מ.
”מדרוג“ – מדרוג בע״מ.
”MOODYS“‏ – Moodys Investor Services.
”FITCH“‏ – Fitch IBCA International Rating Agency.
”S&P“‏ – Standard & Poors Corporation (S&P)‎.

בסולם דרגות לטווח ארוך

חברה מדרגת:מעלותמידרוגMOODYSFITCHS&P
דירוג חוב גבוהAA או דרגה גבוהה יותרAa2 או דרגה גבוהה יותרAa2 או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותר
דירוג חוב בינונידרגה נמוכה מ־AA אך לא נמוכה מ־BBB דרגה נמוכה מ־Aa2 אך לא נמוכה מ־Baa2דרגה נמוכה מ־Aa2 אך לא נמוכה מ־Baa2דרגה נמוכה מ־AA אך לא נמוכה מ־BBBדרגה נמוכה מ־AA אך לא נמוכה מ־BBB
דירוג חוב נמוךדרגה נמוכה מ־BBBדרגה נמוכה מ־Baa2דרגה נמוכה מ־Baa2דרגה נמוכה מ־BBBדרגה נמוכה מ־BBB

בסולם דרגות לטווח קצר

דירוג חוב גבוהA-1 או דרגה גבוהה יותרP1P-1F1A-1 או דרגה גבוהה יותר
דירוג חוב בינונידרגה נמוכה מ־A-1 אך לא נמוכה מ־A-2דרגה נמוכה מ־P1 אך לא נמוכה מ־P2דרגה נמוכה מ־P-1 אך לא נמוכה מ־P-2דרגה נמוכה מ־F1 אך לא נמוכה מ־F2דרגה נמוכה מ־A-1 אך לא נמוכה מ־A-2
דירוג חוב נמוךדרגה נמוכה מ־A-2דרגה נמוכה מ־P2דרגה נמוכה מ־P-2דרגה נמוכה מ־F2דרגה נמוכה מ־A-2


י״ד באדר א׳ התשע״ו (23 בפברואר 2016)
  • משה כחלון
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.