לדלג לתוכן

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 872; תשנ״ט, 1027; תשס״ח, 161; תשע״ה, 210.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 73(ב) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח, תשע״ה]
בתקנות אלה –
”אומדן תשואה שנתית“ – נתון המבטא תשואה שנתית צפויה של הקרן, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן והתחייבויותיה, ביום המסחר שקדם למועד הקבוע להצעת יחידות, אשר מחושב בדרך המקובלת למדידתו;
”דולר“ – דולר של ארצות הברית של אמריקה;
”יום קובע“ – יום שבו מי שמחזיק ביחידות של הקרן זכאי לקבל יחידות הטבה או תשלום, לפי העניין;
”כותרת מאפיינת“ – כמשמעותה בסעיף 73(ג1)(2) לחוק;
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”רבעון“ – תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל שנה;
”שנת לוח“ – שנה לפי הלוח הגרגוריאני;
”שנת פרסום“ – תקופה שמתקיימים בה שני אלה:
(1)
היא בת שנים עשר חודשים;
(2)
תחילתה באחד בחודש שקדם בשנים עשר חודשים לחודש שבו מתפרסמת התשואה או באחד בחודש שקדם בכפולה של שנים עשר חודשים לחודש שבו מתפרסמת התשואה;
”שער יציג“ ליום כלשהו – שער מטבע חוץ בשקלים חדשים שפרסם בנק ישראל באותו יום, ואם לא פרסם באותו יום – השער האחרון שפרסם לפני אותו יום;
”תקופת החישוב“ – התקופה שלגביה מחושבת התשואה;
”תשואה ריאלית“ – התשואה בניכוי שיעור השינוי במדד בתקופת החישוב;
”תשואה דולרית“ – התשואה בניכוי שיעור השינוי בדולר בתקופת החישוב;
”תשלום“ – סכום בשקלים חדשים המשולם מנכסי הקרן לבעלי היחידות בעד כל יחידה המוחזקת בידיהם ביום הקובע.
תקופת החישוב [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח]
(א)
התקופה שלגביה תחושב תשואה שיפרסם מנהל הקרן, אדם השולט בו או חברה בשליטת אדם כאמור, למעט תשואה המתפרסמת בתשקיף הקרן, תהיה כמפורט להלן:
(1)
מועד תחילת התקופה יהיה –
(א)
אם תחילתה של תקופת החישוב בשנת הלוח שבה מתפרסמת התשואה – אחד מאלה: היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור לראשונה, היום הראשון של רבעון או האחד בחודש האחרון שלפני החודש שבו מתפרסמת התשואה או היום שבו נכנס לתוקף שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן;
(ב)
אם תחילתה של תקופת החישוב בשנת לוח שונה מהשנה שבה מתפרסמת התשואה – אחד מאלה: היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור לראשונה, האחד בחודש ינואר או האחד בחודש הראשון של שנת פרסום או היום שבו נכנס לתוקף שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן ואם מועד הפרסום בחודש הראשון של שנת לוח – גם היום הראשון של הרבעון האחרון שקדם לחודש שבו מתפרסמת התשואה או האחד בחודש האחרון שקדם לחודש שבו מתפרסמת התשואה.
(2)
מועד סיום התקופה יהיה אחד מאלה:
(א)
יום המסחר האחרון בחודש האחרון שלפני החודש שבו מתפרסמת התשואה;
(ב)
יום המסחר האחרון של שנת הלוח, אם תחילת התקופה באחד בחודש ינואר של אותה שנה ויום המסחר האחרון של שנת הלוח האחרונה שקדמה למועד הפרסום אם תחילת התקופה באחד בחודש ינואר של שנה כלשהי, ובלבד שיחד עם פרסום התשואה לתקופה האמורה תפורסם גם התשואה לתקופה שמועד תחילתה באחד בחודש ינואר של השנה שבה התשואה מתפרסמת ומועד סיומה יום המסחר האחרון בחודש האחרון שלפני החודש שבו מתפרסמת התשואה;
(ג)
יום המסחר האחרון של שנת הפרסום, אם תחילת התקופה באחד בחודש הראשון של אותה שנת פרסום.
(3)
פורסמה תשואה לשנת לוח, תפורסם יחד איתה התשואה לכל אחת משנות הלוח שלאחריה ולתקופה שמועד תחילתה באחד בחודש ינואר של השנה שבה התשואה מתפרסמת ומועד סיומה יום המסחר האחרון בחודש האחרון שלפני החודש שבו מתפרסמת התשואה.
(4)
פורסמה תשואה לשנת פרסום, תפורסם יחד איתה התשואה לכל אחת משנות הפרסום שלאחריה.
(5)
פורסמו תשואות של מספר שנות לוח רצופות או מספר שנות פרסום רצופות (להלן – תקופה כוללת), או פורסמה תשואה לתקופה רצופה שאורכה שווה למספר שנות לוח או מספר או מספר שנות פרסום (להלן – תקופה רצופה), יכול שתפורסם גם התשואה השנתית הממוצעת לתקופה הכוללת או לתקופה הרצופה, לפי הענין.
(6)
תשואה של קרן המתפרסמת באינטרנט, יכול שתפורסם גם למועד או לתקופה כמפורט להלן:
(א)
היום האחרון שנקבעו לגביו מחירי היחידה והפדיון;
(ב)
תקופה שתחילתה בכל אחד מהמועדים המצוינים בפסקה (1) וסיומה ביום האחרון שנקבעו לגביו מחירי היחידה והפדיון.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
לא תפורסם תשואה לתקופה שבמהלכה חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן;
(2)
פורסמה תשואה לתקופה קצרה משישה חודשים, תפורסם עמה תשואה לתקופה נוספת בת שישה חודשים לפחות, לפי הוראות תקנת משנה (א).
(ג)
אין באמור בתקנה זו כדי למנוע מתן מידע למשתמש באינטרנט על תשואה לכל תקופה אחרת שאת מועד תחילתה ומועד סיומה בחר המשתמש, ובלבד שאם חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן במהלך התקופה שאליה מתייחסת התשואה, יצוינו עובדה זו והמועד שבו חל השינוי, בסמוך ליד מיקום פרסום התשואה באתר האינטרנט כאמור.
(ד)
שונתה מדיניות ההשקעות באופן המחייב החלפת שלושים אחוזים לפחות מנכסי הקרן, יראו לעניין תקנה זו כמועד שבו חל שינוי במדיניות ההשקעות, את היום שחל ארבעים וחמישה ימים לאחר כניסת השינוי לתוקף, ואם הודיע מנהל הקרן בדוח קודם למועד זה, כי התאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות החדשה – המועד שבו סיים את התאמת נכסי הקרן כאמור, לפי הדוח.
תקופת החישוב בפרסום התשקיף
התקופה שלגביה תחושב התשואה המתפרסמת בתשקיף הקרן היא כמפורט להלן:
(1)
מועד תחילתה הוא היום הראשון לתקופה שלגביה יש להגיש דו״ח שנתי לפי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש״ל–1969 (להלן – תקופת הדו״ח השנתי), ומועד סיומה הוא היום האחרון של תקופת הדו״ח השנתי; חלפו פחות משנים עשר חודשים בין היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור לבין היום האחרון של תקופת הדו״ח השנתי, יהיה מועד תחילתה של התקופה לחישוב התשואה, היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור.
(2)
דרשה הרשות לפי סעיף 27(א)(1) לחוק, לפרסם בתשקיף תשואה לתקופה נוספת לתקופת הדו״ח השנתי, רשאית היא לקבוע את מועד תחילתה ואת מועד סיומה.
פרסום באינטרנט על אודות קרנות שאינן בניהול מנהל קרן [תיקון: תשס״ח]
בפרסום נתונים על ידי מנהל קרן באינטרנט לפי סעיף 73(ג)(2) לחוק ביחס לקרן שאינה בניהולו של מנהל הקרן, ייכללו אלה:
(1)
נתונים על אודות כל הקרנות שלהן כותרת מאפיינת הזהה לכותרת המאפיינת של הקרן שבניהול מנהל הקרן שנתונים ביחס אליה מתפרסמים, למעט קרנות שבתקופה מהתקופות שאליהן מתייחס הפרסום, חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות שלהן או שלא פעלו באותן תקופות או בחלק מהן;
(2)
התשואה וסטיית התקן לכל תקופה שאליה מתייחס הפרסום.
נוסחה לחישוב תשואה [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח]
(א)
חישוב תשואה שקלית A ייעשה לפי הנוסחה הבאה:
כאשר –
– מחיר הפדיון בתום יום המסחר האחרון של תקופת החישוב;
– מחיר הפדיון בתום יום המסחר האחרון שלפני תחילת תקופת החישוב, או 100 – אם היתה תחילתה של תקופת החישוב היום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור.
(א1)
היה מחיר הפדיון של יחידות נקוב במטבע חוץ, תחושב התשואה השקלית בשינויים אלה:
– מחיר הפדיון בתום יום המסחר האחרון של תקופת החישוב, כשהוא מוכפל בשער היציג לאותו יום של מטבע החוץ שבו נקוב מחיר הפדיון;
– מחיר הפדיון בתום יום המסחר האחרון שלפני תקופת החישוב, כשהוא מוכפל בשער היציג לאותו יום של מטבע החוץ שבו נקוב מחיר הפדיון, או בשער היציג ליום הראשון להצעת יחידות הקרן לראשונה לציבור כשהוא מוכפל ב־100, אם היתה תחילתה של תקופת החישוב ביום הראשון להצעת יחידות הקרן לציבור.
(ב)
שולם לבעלי היחידות בתקופת החישוב תשלום, תחושב התשואה השקלית לפי הנוסחה הבאה:
כאשר –
– שיעור התשלום מהערך הנקוב של היחידה כשהוא מחולק במחיר היחידה ליום המסחר הראשון שלאחר היום הקובע;
– המספר הסודר של התשלום בתקופת החישוב;
– מספר המועדים שבהם שולם תשלום בתקופת החישוב;
– מכפלת הביטויים הכלולים בסוגריים שלאחריו.
(ג)
הוקצו בתקופת החישוב יחידות הטבה, תחושב התשואה השקלית לפי הנוסחה הבאה:
כאשר –
– מספר יחידות ההטבה שהוקצו בתקופת החישוב, באחוזים;
– המספר הסודר של ההקצאה בתקופת החישוב;
– מספר המועדים שבהם הוקצו יחידות הטבה.
(ד)
חישוב תשואה שקלית שנתית ממוצעת A ייעשה לפי הנוסחה הזו:
כאשר:
– התשואה לפי תקנות משנה (א) עד (ג), לפי הענין;
– מספר שנות הלוח או שנות הפרסום הכלולות בתקופת החישוב.
נוסחה לחישוב תשואה ריאלית ותשואה דולרית [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח]
(א)
מנהל קרן, אדם השולט בו או חברה בשליטת אדם כאמור, רשאי לפרסם תשואה ריאלית, ובלבד שפרסם אותה יחד עם התשואה שחושבה לפי אחת מתקנות משנה (א) עד (ג) בתקנה 4, לפי הענין:
(א1)
חישוב תשואה ריאלית B לתקופת חישוב ייעשה לפי הנוסחה הזו:
כאשר –
– המדד שפורסם לחודש האחרון של תקופת החישוב;
– המדד שפורסם לחודש שבו החלה תקופת החישוב;
– המדד שפורסם לחודש שקדם לחודש שבו החלה תקופת החישוב;
– מספר הימים בחודש שבו החלה תקופת החישוב;
– היום בחודש שבו החלה תקופת החישוב.
(א2)
חישוב תשואה שנתית ריאלית ממוצעת ייעשה לפי הנוסחה הזו:
כאשר:
– התשואה הריאלית לתקופת החישוב, המחושבת לפי תקנת משנה (א1).
(ב)
מנהל קרן, אדם השולט בו או חברה בשליטת אדם כאמור, רשאי לפרסם תשואה דולרית, ובלבד שאם אינה קרן לתושבי חוץ בלבד פרסם אותה יחד עם התשואה שחושבה לפי תקנה 4; חישוב התשואה הדולרית לתקופת חישוב ייעשה לפי הנוסחה הבאה:
כאשר –
– השער היציג של הדולר ליום המסחר האחרון לפני תחילת תקופת החישוב;
– השער היציג של הדולר ליום המסחר האחרון של תקופת החישוב.
(ג)
חישוב תשואה דולרית שנתית ממוצעת ייעשה לפי הנוסחה הזו:
כאשר:
– התשואה הדולרית לתקופת החישוב, המחושבת לפי תקנת משנה (ב).
– מספר שנות הלוח או שנות הפרסום הכלולות בתקופת החישוב.
הוספת הבהרה בפרסום תשואה [תיקון: תשס״ח, תשע״ה]
(א)
לא תפורסם תשואה של קרן לתקופה כלשהי, אלא אם כן ציין מנהל הקרן בפרסום, באופן מובלט, כי ”אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד“.
(ב)
לא יפורסם אומדן תשואה שנתית של קפ״מ, אלא אם כן ציין מנהל הקרן בפרסום, באופן מובלט, כי אומדן תשואה שנתית הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי שבוע, או כי הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי חודש, לפי העניין, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן ביום חישוב המחירים שקדם למועד הקבוע להצעת היחידות, ומבטא אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה של הקרן.


ה׳ באדר א׳ התשנ״ה (5 בפברואר 1995)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.