תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ״ה–1994


ק״ת תשנ״ה, 317, 868; תשנ״ט, 1022; תשס״ג, 542; תשס״ח, 130; תש״ע, 232; תשע״ב, 732; תשע״ד, 1549; תשע״ה, 213; תשע״ו, 256; תשע״ח, 950, 2400.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 59, 62(א) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשנ״ט, תשס״ג, תשס״ח, תש״ע, תשע״ב, תשע״ה, תשע״ו, תשע״ח, תשע״ח־2]
בתקנות אלה –
”אגד“ או ”אגד קרנות“ – אגד ישראלי או אגד חוץ;
”אגד חוץ“ – קרן פתוחה, שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה אגד חוץ;
”אגד ישראלי“ – קרן פתוחה, שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה אגד ישראלי;
”דרגת איגרת חוב“ – דרגה שנקבעה לאיגרת חוב על ידי חברה מדרגת, ואם היא איגרת חוב שהוציאה מדינה ולא נקבעה לה דרגה – דרגה שנקבעה למדינה שהנפיקה אותה;
”חברה מדרגת“ – חברה מן המפורטות בטבלה שבתוספת;
”חוזה אקדמה (FORWARD)“ – חוזה בין שני צדדים, לקנייה או למכירה של נכס בסיס במועד ובמחיר קבוע שאינו רשום למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל;
”טבלת דרגות“ – הטבלה שבתוספת, שפורטו בה הדרגות הנדרשות על פי תקנות אלה לגבי איגרות חוב המוחזקות בקרן, על פי סולמות דירוג של חברות מדרגות שונות;
”יחידות מוחזקות“ – יחידות של קרן מוחזקת;
”יחידות של קרן חוץ“ – לרבות מניות של קרן חוץ;
”ישות לייחוס“ – חברה, חברת חוץ או גוף בודד שמדרגת חברת דירוג;
”מדד בסיס“ – המדד ששיעורי השינוי בו הם יעד להשגה של קרן מחקה;
”מדינת המוצא“ – המדינה שבה הוקמה קרן החוץ;
”מזומנים“ – לרבות פיקדון לזמן קצוב, שלפי תנאי הפקדתו הסכום שייווסף עליו עם משיכתו לא יפחת בשל כך שנמשך לפני תום התקופה שנקבעה;
”מחיר הוצאה“ של נייר ערך – מחירו על פי תנאי הוצאתו;
”מניות של קרן גידור“ – לרבות יחידות השתתפות שהוציאה קרן גידור שהיא שותפות;
”מערכת המסחר למוסדיים“ – כהגדרתה בתקנון הבורסה בחלק א׳ למדריך המסחר, פרק ג׳, סעיף 5א;
”משך חיים ממוצע“ – כשהוא מחושב בדרך המקובלת למדידתו;
”נכס בסיס“ – נכס נושא ההתחייבות לפי אופציה, חוזה עתידי או ההתחייבות לתשלום הפרשים לפי עסקת החלף שאינה במימון;
”נכס מעקב“ – כהגדרתו בתקנות קרנות מחקות;
”סולם דרגות לטווח ארוך“ – סולם דרגות שלפיו מדרגת חברה מדרגת חוב שמועד פדיונו עולה על שנה אחת מיום הוצאתו;
”סולם דרגות לטווח קצר“ – סולם דרגות שלפיו מדרגת חברה מדרגת חוב שמועד פדיונו אינו עולה על שנה אחת מיום הוצאתו;
”עושה שוק לנייר ערך“ – אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה או בשוק המוסדר שבהם נסחר נייר ערך החוץ, על פי כללים שנקבעו על ידי מי שרשאי לקבעם על פי דין במדינה שבה הוא נסחר, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את נייר הערך ומחיר שבו הוא מתחייב למכור את נייר הערך;
”עסקת החלף כשרה“ – עסקה שבמסגרתה מעביר מנהל קרן מקרן סל כשרה שבניהולו לקרן מקבילה שבניהולו, סכום במזומנים השווה למחיר יחידה בקרן המקבילה בתמורה לזכות לקבל סכום במזומנים השווה למחיר הפדיון של יחידה בקרן המקבילה;
”עסקת החלף שאינה במימון“ – עסקת החלפת תזרימי מזומנים שצד אחד שלה מתחייב לשלם לצד השני או זכאי לקבל ממנו הפרשים במחירי נכס בסיס, כנגד תשלום ריבית, בתאריכים ובתנאים הנקובים בה מראש, ובלבד שסכום החשיפה לנכס הבסיס לא מועבר בין הצדדים לעסקה;
”פיקדון לזמן קצוב“ – פיקדון בתאגיד בנקאי שלפי תנאי הפקדתו הוא נעשה לתקופה קבועה מראש, העולה על יום אחד ואינה עולה על שלושים ימים;
”קפ״מ“ – קרן שמתקיימים בה אלה:
(1)
היא קרן כספית;
(2)
היא קרן מועדים קבועים כמשמעותה בסעיף 47 לחוק, שיחידותיה מוצעות וניתנות לפדיון פעם אחת בשבוע או פעם אחת בחודש בלבד, ביום קבוע, ואם אותו היום אינו יום חישוב מחירים – ביום חישוב המחירים העוקב;
(3)
נקבע בהסכם הקרן כי תהיה קפ״מ (קרן פיקדונות ומילוות);
”קרן אינדקס“ – קרן חוץ שייעודה השגת שיעורי שינוי הדומים לשיעורי השינוי במדד ניירות ערך מסוים;
”קרן אינדקס נסחרת“ – קרן אינדקס שיחידותיה נסחרות בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל;
”קרן גידור“ – תאגיד שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך הנסחרים בבורסה או בשוק מוסדר, קניה או יצירה של אופציות וחוזים עתידיים או מכירת ניירות ערך בחסר, והפקת רווחים משותפת מכל האמור, כאשר ההשקעה, הקניה, היצירה והמכירה בחסר כאמור, יכול שייעשו בשיעורים ובתנאים החורגים מהשיעורים ומהתנאים המותרים לקרן נאמנות על פי החוק במדינה שבה הוקם התאגיד, ולרבות אגד קרנות גידור; לעניין זה, ”אגד קרנות גידור“ – תאגיד המחזיק בקרנות גידור ובמזומנים בלבד;
”קרן חוץ פתוחה“ – קרן חוץ שיחידותיה ניתנות לפדיון לפי דרישת בעל יחידות, בדרך כלל בכל אחד מהימים שני עד שישי בשבוע;
”קרן כספית“ – קרן פתוחה שבהסכם הקרן נקבע כי תהיה קרן כספית;
”קרן מקבילה“ – קרן סל שאינה קרן סל כשרה, שהתקשרה בעסקת החלף כשרה;
”קרן סל כשרה“ – קרן שבהסכם הקרן נקבע כי היא קרן סל כשרה;
”קרן כספית ללא קונצרני“ – קרן כספית שבהסכם הקרן שלה נקבע כי תהיה קרן כספית ללא קונצרני;
”קרן מוחזקת“ – קרן או קרן חוץ שיחידות שלה מוחזקות בקרן;
”קרן מחקה“ – (נמחקה);
”קרן מחקה משולבת קרנות“ – קרן מחקה שייעודה השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירי מספר נכסי מעקב, שנקבע בהסכם הקרן שלה כי היא קרן מחקה משולבת קרנות;
”קרן ממונפת“ – כהגדרתה בתקנות האופציות;
”קרן חוץ“ – כהגדרתה בסעיף 113א לחוק;
”שווי יחידה או מניה בקרן“, ”שווי מטבע חוץ“, ”שווי נייר ערך“, ”שווי נייר ערך חוץ“, ”שווי נכסי קרן“, ”שווי פקדון“, ”שווי תעודת חוב“ – כמשמעותם בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ״ה–1994;
”שווי סדרה“ של איגרת חוב – שווי הסדרה שנמנית עמה אגרת החוב;
”שכר מנהל“ – דמי ניהול קבועים, כהגדרתם בתקנות קרנות מחקות;
”שלב המסחר הרציף“ – שלב המסחר הדו־צדדי המתקיים בבורסה בישראל, והמתבצע באופן רציף וממוחשב;
”שלב מסחר הפתיחה“ – שלב המסחר הרב־צדדי שבו מתבצעות העסקאות הראשונות של יום המסחר ושנקבע בו לכל נייר ערך שער פתיחה;
”שער פתיחה“ – השער שנקבע לנייר ערך בשלב מסחר הפתיחה;
”תאגיד בנקאי“ – כמשמעותו בחוק הבנקאות;
”תיק לייחוס“ – תיק המורכב מכמה חברות, חברות חוץ או גופים שמדרגת חברת דירוג;
”תעודת התחייבות מובנית“ – איגרת חוב שעומדת בתנאים הקבועים בהגדרה ”מוצר מובנה“ בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995, לרבות השקעה שהסיכון הכרוך בה נקבע לפי נוסחה המבוססת על התקיימות אירוע סיכון אשראי בישות לייחוס או בתיק לייחוס;
”תעודת חוב“ – נייר ערך מסחרי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, שאינו נסחר בבורסה או בשוק מוסדר, מועד פדיונו אינו מאוחר משנים עשר חודשים מיום הוצאתו;
”תקנון הבורסה“ – תקנון כאמור בסעיף 46 לחוק ניירות ערך.

פרק ב׳: נכסים שמותר להחזיק בקרן

נכסים בקרן פתוחה [תיקון: תשס״ח, תש״ע, תשע״ב, תשע״ח, תשע״ח־2]
מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן פתוחה שבניהולו נכסים מהסוגים ובתנאים כמפורט להלן:
(1)
נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, למעט במערכת המסחר למוסדיים;
(2)
נייר ערך חוץ הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ובלבד –
(א)
שאם הוא נסחר בשוק מוסדר –
(1)
אם אינו נייר ערך שהוציאה המדינה – הוא הוצע לציבור על פי תשקיף שאישר מי שרשאי לאשרו במדינה שבה נרשם נייר הערך למסחר;
(2)
בחמישים וחמישה מתוך שישים ימי המסחר שקדמו ליום שבו נרכש, התפרסמו מחירי נייר ערך החוץ במערכת הפצה בין־לאומית של מידע על ניירות ערך (להלן – מערכת מידע), ולגבי נייר ערך חוץ שטרם חלפו שישים ימי מסחר מיום שהחל להיסחר – התפרסמו מחירי נייר הערך בתשעים אחוזים לפחות מימי המסחר שחלפו מיום שהחל להיסחר; לעניין זה, ”מחירי נייר ערך“ – מחיר הקניה ומחיר המכירה של נייר הערך שפרסמה מערכת מידע לאחרונה לפני סוף יום המסחר בשוק שבו נסחר נייר הערך, המבוסס על מחיר קניה ומחיר מכירה של נייר הערך באותו יום מסחר, שנאסף במערכת המידע משני עושי שוק לנייר הערך או משני סוחרים בניירות ערך לפחות;
(3)
אם הוא איגרת חוב – שווי הסדרה שלה הוא כערכם בשקלים חדשים של מאה מיליון דולר של ארה״ב לפחות (בתקנה זו – שווי מזערי); פחת שווי הסדרה של איגרת חוב מן השווי המזערי, רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן, ואולם לא ירכוש איגרות חוב נוספות מאותה סדרה;
(4)
אם נייר ערך החוץ הוא איגרת חוב הנסחרת בשוק מוסדר – אף אם לא התקיימו בה התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (3) אם מתקיימים בה תנאים שקבעה ועדת ההשקעות באישור הנאמן, שנועדו להבטיח שקיים מידע זמין לגבי תנאיה, מחירה והסיכונים הנובעים מהחזקתה ושקיימת בה סחירות מספקת;
(ב)
(נמחקה);
(3)
אופציה וחוזה עתידי שמתקיימים בהם התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות האופציות;
(3א)
זכויות והתחייבויות לפי עסקת החלף שאינה במימון, שנכס הבסיס שלה הוא מדד ניירות ערך זרים או סחורה או מטבע חוץ ושמתקיימים לגביה תנאים שיש בהם להגביל את סיכון האשראי הנובע לקרן ממנה ולהבטיח את זכויות מנהל הקרן להביאה לסיומה ולממש את הזכויות שלפיה, והם נוגעים בין השאר לאלה: מועד סיום העסקה, מועדי ביצוע התחשבנות בין הצדדים, מועדי העברת כספים בין הצדדים, ועלויות הכרוכות בסיום העסקה;
(3ב)
בקרן מקבילה – גם התחייבות לפי עסקת החלף כשרה שנעשתה עם קרן סל כשרה שנכס המעקב, כיוון החשיפה והמינוף שלה זהים לשל הקרן המקבילה;
(3ג)
חוזה אקדמה שנכס הבסיס שלו הוא מטבע חוץ ותנאיו הם כאמור בפסקה (3א);
(4)
נייר ערך או נייר ערך חוץ שטרם החל להיסחר, ובלבד שנרכש לאחר שאושר רישומו למסחר בבורסה למעט במערכת המסחר למוסדיים, או בשוק מוסדר, ובמחיר שאינו עולה על מחיר הוצאתו;
(5)
נייר ערך שאינו נסחר בבורסה, הניתן להמרה בנייר ערך הנסחר בבורסה, שמתקיימים בו התנאים שלהלן:
(א)
על פי תנאי הוצאתו, הוא ניתן להמרה, לפחות ביום אחד בכל תקופה של שלושים ימים רצופים;
(ב)
המחיר שישולם בעדו אינו גבוה מאחד מאלה, לפי העניין:
(1)
מחיר הוצאתו;
(2)
שוויו בעת רכישתו;
(6)
איגרת חוב הנסחרת במערכת המסחר למוסדיים או שרישומה למסחר במערכת אושר שאינה תעודת התחייבות מובנית, ואשר מתקיימים בה תנאים אלה:
(א)
היא אינה ניתנת להמרה;
(א1)
אם נרכשה בטרם החלה להיסחר, היא נרכשה במחיר שאינו עולה על מחיר הוצאתה;
(ב)
אם הנפיק אותה תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך (בפסקה זו – תאגיד מדווח) – דרגתה היא כקבוע בטבלת הדרגות לעניין פסקת משנה זו לפי סולם דרגות לטווח קצר או לטווח ארוך, לפי העניין;
(ג)
אם הנפיק אותה תאגיד שאינו תאגיד מדווח – דרגתה היא כקבוע בטבלת הדרגות לעניין פסקת משנה זו לפי סולם דרגות לטווח קצר או לטווח ארוך, לפי העניין;
(ד)
יש תאגיד אחד לפחות שקיבל את אישור הבורסה בישראל לפעול כעושה שוק באגרת החוב, לפי תקנון הבורסה, ומבצע בה עשיית שוק;
(ה)
השווי הרשום למסחר במערכת המסחר למוסדיים של אגרות החוב הנמנות עם הסדרה שעמה נמנית איגרת החוב (בפסקה זו – השווי הרשום למסחר), הוא שבעים וחמישה מיליון שקלים חדשים לפחות, ובלבד שבמועד רישומן של איגרות החוב האמורות למסחר לא פחת השווי הרשום למסחר ממאה וחמישים מיליון שקלים חדשים;
(ו)
שונתה דרגת איגרת החוב בזמן שהוחזקה בקרן, וכתוצאה מן השינוי אין מתקיימות עוד הוראות פסקת משנה (ב) או (ג), לפי העניין, או ירד השווי הרשום למסחר באופן שאין מתקיים עוד התנאי הקבוע בפסקת משנה (ה), רשאי מנהל הקרן להמשיך להחזיקה בקרן, ואולם אין הוא רשאי להוסיף לקנותה בעד הקרן;
(6א)
איגרת חוב הנסחרת במערכת המסחר למוסדיים או שרישומה למסחר במערכת אושר שהיא תעודת התחייבות מובנית, ובלבד שמתקיימים תנאים אלה:
(א)
חברה ייעודית שאינה תאגיד בנקאי ותאגיד בנקאי שאינו בעל אמצעי שליטה בה הנפיקה אותה; לעניין פסקת משנה זו, ”תאגיד בנקאי“ כהגדרתו בחוק הבנקאות ולמעט בנק מחוץ לישראל;
(א1)
אם נרכשה בטרם החלה להיסחר, היא נרכשה במחיר שאינו עולה על מחיר הוצאתה;
(ב)
היא אינה ניתנת להמרה;
(ג)
מונה נאמן למחזיקים בה שעליו יחולו הוראות פרק ה׳1 לחוק ניירות ערך;
(ד)
היא מגובה בהתחייבות תאגיד בנקאי לשלם למי שהוציא אותה תשלומים שערכם נקבע בתנאיה, והתאגיד הבנקאי עומד בתנאים האלה:
(1)
הוא התאגד במדינה החברה בארגון OECD ולפחות אחת מחברות הדירוג הבין־לאומיות, דירגה את המדינה כקבוע בטבלת הדרגות בתוספת, לעניין פסקת משנה זו;
(2)
לפחות שתיים מחברות הדירוג הבין־לאומיות דירגו אותו כקבוע בטבלת הדרגות בתוספת, לעניין פסקת משנה זו;
(ה)
סך החשיפה של הקרן להתחייבויות של מנפיק נכס מגבה של תעודות התחייבות מובנות המוחזקות בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(ו)
שונו דרגת מנפיק נכס המגבה תעודת התחייבות מובנית המוחזקת בקרן או דרגת המדינה שבה התאגד, וכתוצאה מן השינוי אין מתקיימת עוד הוראת פסקת משנה (ד), רשאי מנהל הקרן להמשיך להחזיק בתעודת ההתחייבות המובנית, ואולם אין הוא רשאי להוסיף לקנותה בעד הקרן;
(ז)
דירקטוריון מנהל הקרן קבע, בנוהל שאישר הנאמן, את ההנחיות או את השיקולים לרכישת תעודת התחייבות מובנית בעד הקרן ושבין השאר יתייחסו לאלה: הסיכון הכרוך בהשקעה בתעודת התחייבות מובנית, היקף המידע המצוי בידי מנהל הקרן על אודות תעודת התחייבות מובנית, רמת סחירותה והתאמת ההשקעה בתעודת התחייבות מובנית למדיניות ההשקעות של הקרן; לעניין פסקת משנה זו –
”אירוע אשראי“ – אי־יכולתו של גורם מתחייב לפרוע את התחייבותו;
”אירוע תפעולי“ – כשל בשל התנהלות מערכתית לקויה של החברה;
”היקף המידע“ – לרבות מידע על דוחות כספיים, מידע על הסיכון בהתרחשות אירוע אשראי או אירוע תפעולי, וכל זאת ברמת פירוט והסבר שיאפשרו ניתוח המידע והבנתו;
”הסיכון הכרוך בהשקעה בתעודת התחייבות מובנית“ – לרבות סיכון לקרות אירוע אשראי או אירוע תפעולי במנפיק הנכס המגבה או בחברה הייעודית;
”רמת הסחירות“ – לרבות היקף המסחר בתעודת ההתחייבות המובנית והיכולת למוכרה בהפסד מזערי;
בפסקה זו –
”אמצעי שליטה“ – כהגדרתם בחוק הבנקאות, ולרבות הזכות למנות את מנהלו הכללי של התאגיד;
”חברה ייעודית“ – חברה אשר עיקר פעילותה וייעודה הנפקת איגרות חוב מובנות;
”חברה מדרגת בין־לאומית“ – Fitch,‏ Moody's ו־S&P;
”נכס מגבה“ – התחייבות תאגיד בנקאי כאמור בפסקה (ד);
”תאגיד בנקאי“ – כהגדרתו בחוק הבנקאות למעט חברת שירותים משותפת, ולרבות בנק מחוץ לישראל;
(7)
נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל, שלפי תקנון הבורסה לא יעשה המחזיק בו עסקה או פעולה במשך תקופה, הכל לפי התקנון, נייר ערך הנסחר בבורסה בישראל שחלות על מכירתו מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך ונייר ערך הנסחר בבורסה או בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שחלות על מכירתו מגבלות לפי דין, לתקופה שאינה עולה על שלושה חודשים;
(8)
תעודת חוב שמתקיימים לגביה כל אלה:
(א)
בידי מנהל הקרן התחייבות של המנפיק לפדות את תעודת החוב לא יאוחר מתשעים ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, בסכום השווה למחיר ההוצאה בתוספת –
(1)
הריבית שנצברה עליה על פי תנאיה עד למועד שבו תיפדה;
(2)
החלק היחסי של דמי הניכיון אם הונפקה בניכיון; לעניין זה, ”החלק היחסי של דמי הניכיון“ – סכום השווה להפרש שבין מחיר ההוצאה של תעודת החוב למחיר פדיונה על פי תנאיה, כשהוא מוכפל ביחס שבין מספר הימים שחלפו מאז מועד הוצאת תעודת החוב עד ליום הפדיון בעקבות דרישת מנהל הקרן, לבין מספר הימים שבין מועד ההוצאה למועד הפדיון על פי תנאיה;
(3)
הפרשי שער, אם היתה צמודה למטבע חוץ, או הפרשי הצמדה, אם היתה צמודה למדד המחירים לצרכן, שנצברו עליה עד ליום שבו תיפדה;
(ב)
דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, בסולם דרגות לטווח קצר או שדרגתו של מי שהנפיק אותה היא במצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו לפי סולם דרגות לטווח ארוך; שונתה דרגת תעודת החוב או דרגתו של מי שהנפיק אותה בזמן שהוחזקה בקרן, וכתוצאה מהשינוי אין מתקיימות עוד הוראות פסקת משנה זו, ידרוש מנהל הקרן את פדיון תעודת החוב מאת המנפיק ולא יהיה רשאי להוסיף ולקנותה בעד הקרן;
(9)
יחידות של קרן סגורה שאינה קרן מחקה שמנהלה הוא חברה שהתאגדה בישראל, ובלבד שהקרן הסגורה אינה מנוהלת בידי מנהל הקרן של הקרן הרוכשת את יחידות הקרן הסגורה;
(9א)
יחידות של קרן מחקה, ובלבד –
(א)
שאם הקרן המחזיקה אינה קרן מחקה משולבת קרנות, היא לא תישא בעלות שכר מנהל בשיעור העולה על 0.1% משווי נכסי הקרן המחקה המוחזקת;
(ב)
אם הקרן המחזיקה היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ לא יוחזקו בה יחידות קרן מחקה פתוחה שאינה מוגבלת בניירות ערך חוץ;
(9ב)
יחידות של קרן חוץ, ובלבד שאם היא קרן אינדקס התקיים לגביה אחד מאלה:
(1)
שיעור שכר המנהל בה אינו עולה על 0.1% מהשווי הנקי של נכסיה;
(2)
הפרש העקיבה השלילי בה בשנה האחרונה שהסתיימה לא עלה על 0.1%;
(3)
רכישתה היא לפי כללים שעליהם החליטה ועדת ההשקעות של מנהל הקרן לעניין השקעה בקרנות אינדקס שלא מתקיימים בהן התנאים המנויים בפסקאות משנה (1) ו־(2); כללים כאמור יכללו הוראות בין השאר, בעניין הנסיבות שבהן השקעה כאמור תתאפשר, לתנאים שיתקיימו בה במהלך החזקתן בקרן ולקיומם של חלופות השקעה זמינות שמתקיימים בהן התנאים האמורים בפסקאות משנה (1) ו־(2);
(10)
מטבע חוץ;
(11)
מזומנים;
(12)
פיקדון לזמן קצוב;
(13)
נייר ערך או נייר ערך חוץ שנמחק מהרישום למסחר בבורסה או בשוק מוסדר, ובלבד שנרכש בתקופה שהתקיים בו מסחר בבורסה או בשוק המוסדר; לעניין זה לא יראו את תקופת הזמן הקצובה שחודש בה המסחר בנייר הערך, עובר למחיקתו, כתקופה שהתקיים בו מסחר.
נכסים בקרן כספית [תיקון: תשס״ח, תש״ע, תשע״ד, תשע״ה, תשע״ח]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק בקרן כספית שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1)
איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד למועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת, ואם הוצאה שלא בידי המדינה – דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(2)
איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות, ואם הוצאה שלא בידי המדינה – דרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(3)
מילווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים;
(4)
תעודת חוב שאינה צמודה אלא לשער מטבע, אשר מתקיים בה האמור בתקנה 2(8)(א), ודרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, בסולם דרגות לטווח קצר;
(5)
פיקדון לזמן קצוב;
(6)
איגרת חוב הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד למועד פדיונה עולה על שנה אחת, אם היא ניתנת לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים, תנאי פדיונה או המרתה גורמים לכך שתנודתיותה דומה לתנודתיות איגרת חוב כאמור בפסקת משנה (1), ודרגתה היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך;
(7)
מזומנים.
(ב)
הוחזקו בקרן נכסים הצמודים לשער מטבע, יהיו כולם צמודים לאותו מטבע, פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים המוחזקים בקרן יהיו באותו מטבע ולא יוחזקו בה נכסים שאינם צמודים.
(ג)
הוחזקו בקרן נכסים שאינם צמודים לשער מטבע, יוחזקו בה פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים בשקלים חדשים בלבד.
(ד)
משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים.
(ה)
על אף האמור בתקנה 2 ובתקנה זו, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק בקפ״מ שבניהולו נכסים מהסוגים המפורטים להלן בלבד:
(1)
מילווה קצר מועד שהוציאה המדינה, הנסחר בבורסה, שיתרת התקופה עד למועד פדיונו אינה עולה על שלושה עשר חודשים;
(2)
פיקדון לזמן קצוב;
(3)
מזומנים.
(ו)
משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקפ״מ לא יעלה, בכל עת, על שישים ימים.
(ז)
על אף האמור בתקנה 2 ובתקנה זו, רשאי מנהל קרן כספית ללא קונצרני להחזיק בקרן כאמור שבניהולו נכסים שמותר להחזיק בקפ״מ וגם באיגרת חוב שהוציאה מדינה, הנסחרת בבורסה או בשוק מוסדר, שאינה צמודה אלא לשער מטבע, שיתרת התקופה עד מועד פדיונה אינה עולה על שנה אחת, וכן באיגרת חוב כאמור הנושאת ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות; תקנות משנה (ב) עד (ד) יחולו על קרן כאמור כאילו היתה קרן כספית.
נכסים באגד ישראלי [תיקון: תשס״ח, תשע״ב, תשע״ח־2]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק באגד ישראלי שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1)
יחידות של קרן פתוחה, פיקדון לזמן קצוב ומזומנים;
(2)
השווי הכולל של היחידות שהוא מחזיק לא יפחת משבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי האגד;
(3)
קרן שהוא מחזיק לא תהיה אגד קרנות.
(ב)
מנהל קרן רשאי לרכוש וליצור בעד אגד ישראלי שבניהולו אופציה וחוזה עתידי כאמור בתקנה 2(3), או חוזה אקדמה כאמור בתקנה 2(3ג), לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי האגד.
נכסים באגד חוץ [תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, רשאי מנהל קרן לקנות ולהחזיק באגד חוץ שבניהולו נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1)
יחידות של קרן חוץ פתוחה, פיקדון לזמן קצוב ומזומנים;
(2)
השווי הכולל של היחידות שהוא מחזיק לא יפחת משבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיו;
(3)
בקרן מוחזקת באגד חוץ יתקיימו תנאים אלה:
(א)
יחידותיה מוצעות לציבור במדינת המוצא על פי תשקיף שאישר מי שהוסמך על פי דין באותה מדינה לאשרו, ומתקיים בתשקיף לפחות אחד מאלה:
(1)
הוא מתפרסם אחת לשנים עשר חודשים לפחות;
(2)
על פי הדין במדינת המוצא, חייב מנהל הקרן לעדכנו בכל שינוי בעניינים המהותיים הכלולים בו;
(ב)
יחידותיה מוצעות לציבור במדינת המוצא במשך שנים עשר חודשים לפחות עובר לרכישתן בעד אגד החוץ;
(ג)
מחירי יחידותיה נקבעים על פי שווי הנכסים המוחזקים בה, והם מתפרסמים באתר הקרן או באתר מנהל הקרן באינטרנט או במערכת הפצה בין־לאומית של מידע על קרנות נאמנות, לגבי כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסות במדינת המוצא;
(ד)
שווי יחידות הקרן, על פי המידע האחרון שפורסם באתר הקרן או באתר מנהל הקרן באינטרנט או במערכת הפצה בין־לאומית של מידע על קרנות נאמנות, אינו נמוך מערכם בשקלים חדשים של חמישים מיליון דולר של ארצות הברית (בתקנה זו – שווי מזערי);
(4)
פחת שווי יחידות של קרן מוחזקת באגד חוץ מן השווי המזערי, לא ימשיך מנהל אגד החוץ לרכוש יחידות של אותה קרן מוחזקת, ואם היה שווי היחידות נמוך מהשווי האמור במשך תקופה של שלושה חודשים רצופים – יפדה את יחידות הקרן המוחזקת בתוך חודש ימים מתום התקופה האמורה, זולת אם עלה שווי היחידות במהלך החודש מעל לשווי המזערי;
(5)
לא התפרסמו מחירי יחידות של קרן מוחזקת באגד חוץ יותר משבעה ימי מסחר בתוך תקופה של חודשיים ימים, יפדה מנהל אגד החוץ את יחידות הקרן המוחזקת בתוך חודש ימים מתום יום המסחר השביעי שלא התפרסם בו מחיר היחידות.
(ב)
מנהל קרן רשאי לרכוש וליצור בעד אגד ישראלי שבניהולו אופציה וחוזה עתידי כאמור בתקנה 2(3), או חוזה אקדמה כאמור בתקנה 2(3ג), לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי האגד.
נכסים בקרן מחקה משולבת קרנות [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
על אף האמור בתקנה 2, מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן מחקה משולבת קרנות שבניהולו, יחידות של קרן מחקה שאינה קרן מחקה משולבת קרנות, מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב בלבד.
(ב)
מנהל קרן רשאי לרכוש וליצור בעד קרן מחקה משולבת קרנות שבניהולו אופציה וחוזה עתידי כאמור בתקנה 2(3), או חוזה אקדמה כאמור בתקנה 2(3ג), לצורך הגנה מפני שינויים בשער מטבע החוץ שבו נסחרים נכסי הקרן האמורה.
נכסים בקרן סל כשרה [תיקון: תשע״ח־2]
על אף האמור בתקנה 2, מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן סל כשרה בניהולו, נכסים מסוגים ובתנאים כמפורט להלן בלבד:
(1)
זכות לפי עסקת החלף כשרה שנעשתה עם קרן מקבילה שנכס המעקב, כיוון החשיפה והמינוף שלה זהים לשל הקרן הכשרה ושניתנת למימוש בכל יום חישוב מחירים;
(2)
זכות והתחייבות לפי עסקת החלף שלא במימון;
(3)
נכסים שניתן לקנות ולהחזיק בקרן כספית בלא קונצרני.
נכסים בקרן סגורה [תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]
מנהל קרן רשאי להחזיק בקרן סגורה שבניהולו נכסים מהסוגים ובתנאים המפורטים בתקנה 2, ובקרן סגורה שאינה קרן סל יהיה רשאי להחזיק גם פקדון לזמן קצוב בתאגיד בנקאי בישראל לתקופה העולה על שלושים ימים.
נכסים בקרן ייחודית [תיקון: תשס״ח]
מנהל קרן רשאי לקנות ולהחזיק בקרן ייחודית שבניהולו –
(1)
נכסים כאמור בתקנה 3;
(2)
מניה של קרן גידור, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(א)
מחיר המניה מתפרסם במועדים ידועים מראש, ולפחות אחת לחודש, על ידי תאגיד שעיסוקו, בין השאר, פרסום מחירי מניות של קרנות גידור על פי נתונים שקיבל ממנהלי קרנות גידור;
(ב)
המניה ניתנת לפדיון במועדים ידועים מראש, ולפחות אחת לשלושה חודשים;
(ג)
למנהל הקרן מידע שוטף על מדיניות ההשקעות של קרן הגידור או על הרכב נכסיה.
סייג לנכסים בקרן
על אף האמור בתקנות 2 ו־3, לא יחזיק מנהל קרן בקרן שבניהולו נייר ערך שהוציא מנהל הקרן או הנאמן.
שמירת נכסים [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
מנהל קרן לא יקנה ולא יחזיק נכס בקרן שבניהולו אלא אם כן הוא מופקד באופן השומר, להנחת דעתו ולהנחת דעת הנאמן, על זכות הקרן לנכס ולזכויות הנובעות ממנו.

פרק ג׳: שיעורים מרביים לנכסים

שיעור מרבי לניירות ערך של תאגיד או מדינה [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח, תש״ע, תשע״ב, תשע״ח־2]
(א)
שווי ניירות ערך, ניירות ערך חוץ, יחידות של קרן מחקה, ומניות של קרן אינדקס שהוציא תאגיד, המוחזקים בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; לעניין זה, "יראו נכס מגבה המגבה תעודת התחייבות מובנית המוחזקת בקרן כנייר ערך המוחזק בקרן.
(א1)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בקרן מחקה לא יעלה שיעור ניירות ערך שהוציא תאגיד, המוחזקים בקרן, מהשווי הנקי של נכסי הקרן, על משקל התאגיד במדד הבסיס של הקרן, בתוספת שתי נקודות אחוז, ולא יעלה על 25 אחוזים; לעניין זה –
”משקל תאגיד במדד הבסיס“ – המשקל המיוחס לתאגיד לעניין חישוב השינויים במדד הבסיס;
”נקודת אחוז“ – אחוז אחד מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(א2)
האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על יחידות של קרן מחקה המוחזקות בקרן מחקה משולבת קרנות.
(ב)
שווי איגרות חוב שהוציאה מדינה שאינה מדינת ישראל או ארגון בין־לאומי כהגדרתו בחוק חסינויות וזכויות יתר (ארגונים בין־לאומיים ומשלחות מיוחדות), התשמ״ג–1983, המוחזקות בקרן –
(1)
לא יוגבל, אם דרגתן של איגרות החוב היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(2)
לא יעלה על ארבעים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, אם דרגתן של איגרות החוב היא כמצוין בטבלת הדרגות לעניין תקנה זו, לפי סולם דרגות לטווח ארוך או לפי סולם דרגות לטווח קצר, לפי העניין;
(3)
לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנת משנה (א), אם אינן אג״ח כאמור בפסקאות (1) או (2);
ואולם אם שונתה דרגת איגרת חוב בזמן שהוחזקה בקרן, וכתוצאה מהשינוי אין מתקיימות הוראות פסקאות (1) או (2), רשאי מנהל הקרן להמשיך ולהחזיקה בקרן, ואולם לא יהיה רשאי לקנותה בעד הקרן.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), שוויים של סך כל תעודות ההתחייבות המובנות כאמור בתקנה 2(6א), שהנפיק תאגיד מסוים, המוחזקות בקרן, לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; חדל להתקיים תנאי זה, רשאי מנהל הקרן להמשיך להחזיק בתעודות ההתחייבות המובנות ובלבד שלא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ואולם אין הוא רשאי להוסיף לקנות תעודות התחייבות מובנות שהנפיק אותו תאגיד.
שיעור מרבי מהשווי הרשום למסחר [תיקון: תשנ״ט, תשס״ח, תשע״ב, תשע״ח־2]
(א)
שווי נייר ערך, למעט איגרת חוב, ושווי נייר ערך חוץ למעט אם הוא איגרת חוב המוחזק בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהכמות הרשומה למסחר של אותו נייר ערך או נייר ערך חוץ כשהיא מוכפלת בשוויו לתום יום המסחר (בתקנה זו – שווי רשום למסחר).
(א1)
שווי איגרת חוב, לרבות אם היא נייר ערך חוץ, המוחזקת בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותה איגרת חוב.
(א2)
שווי תעודת התחייבות מובנית הנסחרת במערכת המסחר למוסדיים, לרבות אם היא נייר ערך חוץ, המוחזקת בקרן, לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותה תעודת התחייבות.
(ב)
שווי נייר ערך, למעט איגרת חוב, ושווי נייר ערך חוץ למעט אם הוא איגרת חוב המוחזק בקרנות שאינן קרנות מחקות שבניהולו של מנהל קרן, לא יעלה על חמישה עשר אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותו נייר ערך.
(ב1)
שווי איגרת חוב, לרבות אם היא נייר ערך חוץ, המוחזקת בקרנות שאינן קרנות מחקות שבניהולו של מנהל קרן, לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הרשום למסחר של אותה איגרת חוב.
(ג)
לענין תקנה זו, יראו ניירות ערך או ניירות ערך חוץ מסדרות שונות כניירות ערך שונים.
שיעור מרבי לאופציות [תיקון: תשס״ח]
שווי אופציות המוחזקות בקרן לא יעלה על השיעורים הקבועים בתקנות 3 ו־4 לתקנות האופציות.
שיעור מרבי לתעודות חוב [תיקון: תשס״ח]
(א)
שווי תעודות חוב המוחזקות בקרן לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובקרן כספית – על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב)
שווי תעודות חוב שהנפיק תאגיד כלשהו המוחזקות בקרן כספית לא יעלה על שניים וחצי אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג)
עלה שווי תעודות חוב המוחזקות בקרן על השיעורים כאמור בתקנות משנה (א) או (ב) במשך שבעה ימי מסחר רצופים, לא יראו בחריגה מהשיעורים האמורים הפרת הוראות תקנה זו, אם דרש מנהל הקרן ממנפיק תעודות החוב, ביום המסחר הראשון לאחר שחלפה התקופה כאמור, פדיון של תעודות חוב בשווי שיפחית את שיעורן לשיעורים המותרים.
[תיקון: תשנ״ט]
(בוטלה).
שיעור מרבי לנכסים שאינם נסחרים [תיקון: תשס״ח, תש״ע, תשע״ב, תשע״ח, תשע״ח־2]
(א)
שווי איגרות חוב כאמור בתקנה 2(2)(א)(3), ששווי הסדרה שלהן נמוך מן השווי המזערי, כמשמעותו בתקנה האמורה, במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות, יחד עם שווי נכסים כאמור בתקנה 2(4) עד (8), פיקדונות לזמן קצוב, ניירות ערך וניירות ערך חוץ שהושאלו כאמור בתקנה 9 לתקנות האופציות ולמעט תעודות התחייבות מובנות כאמור בתקנת משנה (א1), המוחזקים בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(א1)
שווי תעודות ההתחייבויות המובנות כאמור בתקנה 2(6א) המוחזקות בקרן לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(א2)
על אף האמור בתקנת משנה (א), עלה שיעור הנכסים המוחזקים בקרן, ששוויים נקבע לפי הנחיות הדירקטוריון, על חמישה עשר אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן – לא יעלה שיעור הנכסים המפורטים בתקנת משנה (א) כאמור, על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב)
שווי תעודות חוב שיש בידי מנהל הקרן התחייבות המנפיק לפדותן בתוך 90 ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1)
שווי פקדונות לזמן קצוב לתקופה העולה על שבעה ימי עסקים יחד עם שווי תעודות חוב שיש בידי מנהל הקרן התחייבות המנפיק לפדותן בתוך 7 עד 90 ימי עסקים לאחר שקיבל דרישה על כך בכתב ממנהל הקרן, בסכום האמור בתקנה 2(8)(א), לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(2)
שווי תעודות חוב שמנהל הקרן מחזיק בהתחייבות המנפיק לפדותן בתוך 30 עד 60 ימי עסקים לא יעלה על 2% מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(3)
שווי תעודות חוב שמנהל הקרן מחזיק בהתחייבות המנפיק לפדותן בתוך 60 עד 90 ימי עסקים לא יעלה על 1% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ב1)
על אף האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב), יחולו על קרן כספית הוראות אלה:
(1)
שווי איגרות חוב כאמור בתקנה 2(2)(א)(3), ששווי הסדרה שלהן נמוך מן השווי המזערי, כמשמעותו בתקנה האמורה, במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות, יחד עם שווי נכסים כאמור בתקנה 2(4) עד (7), ניירות ערך וניירות ערך חוץ שהושאלו כאמור בתקנה 9 לתקנות האופציות ולמעט תעודות התחייבות מובנות כאמור בתקנת משנה (א1), המוחזקים בקרן, לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(2)
שיעור פיקדונות לזמן קצוב יחד עם שיעור תעודות החוב המוחזקות בקרן לא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (ב)(1) עד (3);
(3)
שיעור הנכסים האמורים בתקנת משנה (א) לא יעלה על שלושים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
(4)
על אף האמור בתקנת משנה זו, אם עלה שיעור הנכסים המוחזקים בקרן, ששוויים נקבע לפי הנחיות הדירקטוריון, על חמישה עשר אחוזים משווי נכסי הקרן – לא יעלה שיעור הנכסים המפורטים בפסקה (1) על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ג)
עלה שווי הנכסים המנויים בתקנת משנה (א) עד (ב) ובקרן כספית – הנכסים המנויים בתקנת משנה (ב1), על השיעורים האמורים בתקנות משנה אלה, לפי העניין, לא יראו בכך הפרת תקנה זו אם הוקטן השווי האמור כדי השיעור המותר, בתוך שבעה ימי עסקים.
שיעור חשיפה מרבי לנכס בסיס בשל עסקת החלף שאינה במימון [תיקון: תשע״ח־2]
(א)
שיעור החשיפה של קרן לנכס בסיס מסוים היוצר חשיפה מנייתית באמצעות עסקת החלף שאינה במימון, לא יעלה, בערכו המוחלט, בכל עת, על שיעור החשיפה המרבי למניות שננקב במדיניות ההשקעות של הקרן, ואם לא ננקב שיעור מרבי כאמור לא יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן; שיעור החשיפה של קרן לנכס בסיס מסוים אחר באמצעות עסקת החלף שאינה במימון, או חוזה אקדמה, לא יעלה, בערכו המוחלט, בכל עת, על 110%.
(ב)
עלה שיעור החשיפה של הקרן לנכס בסיס על השיעורים האמורים בתקנת משנה (א), לא יראו בכך הפרת הוראות תקנה זו, אם השיעור קטן עד כדי השיעור המותר עד תום יום חישוב המחירים השני לאחר היום שבו עלה על השיעור המרבי.
שיעור מרבי ליחידות בקרן שאינה אגד קרנות [תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]
בקרן שאינה אגד קרנות –
(1)
שווי יחידות של קרנות סגורות שאינן קרנות סל יחד עם שווי יחידות של קרנות חוץ שאינן קרנות אינדקס נסחרות המוחזקות בה, לא יעלה על חמישה עשר אחוזים, מהשווי הנקי של נכסיה;
(2)
שווי יחידות של קרן סגורה שאינה קרן סל או קרן חוץ שאינה קרן אינדקס נסחרת, המוחזקות בה לא יעלה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסיה.
שיעור מרבי ליחידות באגד קרנות [תיקון: תשס״ח]
(א)
שווי יחידות של קרן מוחזקת לא יעלה על 25 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי אגד קרנות.
(ב)
שווי יחידות של קרן מוחזקת באגד ישראלי לא יעלה על 25 אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן המוחזקת.
שיעור מרבי לניירות ערך שהוציאה קרן גידור [תיקון: תשס״ח]
(א)
לא ירכוש מנהל קרן ייחודית מניות שהוציאה קרן גידור באופן שבעקבות הרכישה יעלה שווי –
(1)
המניות שהוציאה קרן הגידור שיוחזקו בקרן ביום הרכישה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן הייחודית;
(2)
כל המניות שהוציאו קרנות גידור שיוחזקו בקרן ביום הרכישה על שלושים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן הייחודית.
(ב)
לעניין תקנת משנה (א), יראו החזקה של אגד קרנות גידור בקרן הייחודית כהחזקה בכל אחת מקרנות הגידור המוחזקות באגד קרנות גידור.
(ג)
עלה ביום כלשהו שווי המניות שהוציאה קרן גידור או שהוציאו קרנות גידור, המוחזקות בקרן הייחודית, על השיעורים האמורים בתקנת משנה (א), ינקוט מנהל הקרן הייחודית אמצעים כמפורט להלן, עד שירד השיעור כדי השיעור המותר:
(1)
לא יוסיף לקנות מניות שהוציאה קרן גידור;
(2)
יפדה מניות שהוציאה קרן גידור או שהוציאו קרנות גידור המוחזקות בקרן הייחודית, במועד הפדיון הראשון של מניות אלה לאחר אותו יום.
[תיקון: תשנ״ט]
(בוטלה).
שיעור מרבי לפקדונות לזמן קצוב [תיקון: תשע״ח־2]
שווי פקדונות לזמן קצוב לא יעלה על ארבעים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי קרן סגורה שאינה קרן סל.
שיעור מרבי לפקדונות ומזומנים [תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]
(א)
שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב, לא יעלה על חמישים אחוזים מהשווי הנקי של נכסי קרן; הוראות תקנה זו לא יחולו בארבעים וחמישה הימים הראשונים שלאחר המועד שבו הוצעו יחידות הקרן לראשונה לציבור או אם שיעור החשיפה של הקרן לנכסים שאינם מטבעות עולה בערכו המוחלט על 50% משווי נכסי הקרן.
(ב)
עלה שווי המזומנים והפקדונות לזמן קצוב בקרן על השיעור האמור, לא יראו בכך הפרת הוראות תקנת משנה (א), אם המספר המצטבר של ימים שבהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על מאה ושמונים במשך שנים עשר חודשים.
(ג)
שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב המופקדים בבנק כלשהו לא יעלה, למעט בתקופה של ארבעים וחמישה ימים לאחר הצעת היחידות לראשונה לציבור, על עשרים וחמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
(ד)
עלה שווי מזומנים ופקדונות לזמן קצוב המופקדים בבנק כלשהו על השיעור האמור, לא יראו בכך הפרת הוראות תקנת משנה (ג), אם המספר המצטבר של ימי המסחר שבהם עלה השווי על השיעור האמור לא עלה על שנים עשר במשך שנים עשר חודשים.
[תיקון: תשס״ח]
(בוטלה).
[תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]

פרק ד׳: תנאים שיתקיימו באגד ישראלי, באגד חוץ ובקרן מחקה משולבת קרנות

תנאים שיתקיימו באגד ישראלי ובאגד חוץ ובקרן מחקה משולבת קרנות [תיקון: תשס״ח, תשע״ח־2]
(א)
לא ייפרעו מנכסי אגד ישראלי ומנכסי קרן מחקה משולבת קרנות שכר למנהל הקרן והוספה כמשמעותה בסעיף 42(ג) לחוק.
(ב)
לא תיפרע מנכסי אגד חוץ הוספה בשל רכישה או פדיון של יחידות מוחזקות בשיעור העולה על חצי אחוז ממחיר היחידה הנרכשת
[תיקון: תשס״ח]

פרק ה׳: הוראות שונות

קרן שמחיר יחידותיה מחושב פעמיים ביום [תיקון: תשס״ח, תש״ע]
על אף האמור בתקנות אלה, בקרן פתוחה שמחירי יחידותיה מחושבים פעמיים ביום מסחר –
(1)
מנהל הקרן לא יקנה בעד הקרן ולא יחזיק בה ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל שאינם נסחרים הן בשלב מסחר הפתיחה והן בשלב המסחר הרציף;
(2)
מנהל הקרן לא יקנה, יחזיק או ייצור בעד הקרן אופציות או חוזים עתידיים הרשומים למסחר בבורסה בישראל;
(3)
שווי ניירות ערך חוץ המוחזקים בקרן, לרבות אופציות הנסחרות מחוץ לישראל, מזומנים ופקדונות במט״ח לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
מספר קרנות סל כשרות מרבי [תיקון: תשע״ח־2]
מנהל קרן רשאי לנהל חמש קרנות סל כשרות לכל היותר.
ביטול
בטלות –
(1)
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (רכישת ניירות ערך זרים), התשמ״ט–1989;
(2)
תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (החזקת מטבע חוץ), התשמ״א–1980.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ט באדר ב׳ התשנ״ה (31 במרס 1995).
[תיקון: תשס״ח]

תוספת

(תקנה 1)

טבלת דרגות

[תיקון: תש״ע, תשע״ב]
חברה מדרגת:מעלות1מידרוג2MOODYS‏4FITCH‏5S&P‏3
בסולם דרגות לטווח ארוך
דרגת איגרת חוב לצורך תקנות 2א(1), 2א(2) ו־2א(6)AA או דרגה גבוהה יותרAa2 או דרגה גבוהה יותרAa2 או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ב)A-‎ או דרגה גבוהה יותרA3 או דרגה גבוהה יותרA3 או דרגה גבוהה יותרA-‎ או דרגה גבוהה יותרA-‎ או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ג)A או דרגה גבוהה יותרA2 או דרגה גבוהה יותרA2 או דרגה גבוהה יותרA או דרגה גבוהה יותרA או דרגה גבוהה יותר
דרגת מנפיק תעודת חוב לצורך תקנה 2(8)(ב)A-‎ או דרגה גבוהה יותרA3 או דרגה גבוהה יותרA3 או דרגה גבוהה יותרA-‎ או דרגה גבוהה יותרA-‎ או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(1)  Aa2 או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותרAA או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(2)  נמוכה מ־Aa2 אך לא נמוכה מ־Baa2נמוכה מ־AA אך לא נמוכה מ־BBBנמוכה מ־AA אך לא נמוכה מ־BBB
בסולם דרגות לטווח קצר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2(6)(ב) ודרגת תעודת חוב לצורך תקנה 2(8)(ב)A-2 או דרגה גבוהה יותרP2 או דרגה גבוהה יותרP-2 או דרגה גבוהה יותרF2 או דרגה גבוהה יותרA-2 או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורר תקנה 2(6)(ג)A-1 או דרגה גבוהה יותרP2 או דרגה גבוהה יותרP-2 או דרגה גבוהה יותרF1A-1 או דרגה גבוהה יותר
דרגת תעודת חוב לצורך תקנה 2א(א)(4)A-1 או דרגה גבוהה יותרP1 או דרגה גבוהה יותרP-1 או דרגה גבוהה יותרF1 או דרגה גבוהה יותרA-1 או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(1)P-1F1A-1+‎
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 5(ב)(2)נמוכה מ־P-1 אך לא נמוכה מ־P-3נמוכה מ־F1 אך לא נמוכה מ־F3נמוכה מ־A-1+‎ אך לא נמוכה מ־A-3
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2א(א)(1)A-1 או דרגה גבוהה יותרP1 או דרגה גבוהה יותרP-1-‎ או דרגה גבוהה יותרF1A-1 או דרגה גבוהה יותר
דרגת איגרת חוב לצורך תקנה 2א(א)(2)A-1 או דרגה גבוהה יותרP1 או דרגה גבוהה יותרP-1-‎ או דרגה גבוהה יותרF1A-1 או דרגה גבוהה יותר
דירוג לצורך תקנה 2(6א)
1.
דרגת מדינה לצורך פסקת משנה (ד)(1)
  AaaAAAAAA
2.
דרגת תאגיד בנקאי לצורך פסקת משנה (ד)(2)
  A1A+‎A+‎
1) מעלות – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע״מ (להלן – מעלות);
2) מידרוג בע״מ (להלן – מידרוג);
3) Standard & Poors Corporation (S&P)‎;
4) Moodys Investor Services;
5) ”Fitch IBCA International Rating Agency“;


כ׳ בחשון התשנ״ה (25 באוקטובר 1994)
  • אברהם (בייגה) שוחט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.