חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 192; תשע״ב, 735; תשע״ו, 1022; תשע״ט, 3170.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26(א) ו־(ג) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
בתקנות אלה –
”אגד“, ”אגד חוץ“, ”אגד ישראלי“, ו”קרן כספית“ – כהגדרתם בתקנות הנכסים;
”איגרות חוב“ – (נמחקה);
”אופציה“ ו”חוזה עתידי“ – (נמחקה);
”גורם מקורב“ ו”שיעור יחידות מוחזקות“ – כהגדרתם בסעיף 49 לחוק;
”הוספה“ – כהגדרתה בסעיף 42(ג) לחוק;
”הפסד הון“, ”קרן חייבת“ ו”קרן פטורה“ – (נמחקה);
”ועדת השקעות“ – כהגדרתה בסעיף 20(א) לחוק;
”טווח“ – (נמחקה);
”טווח חשיפה“ – (נמחקה);
”אגד ישראלי בלתי מוגבל“, ”אגד ישראלי מוגבל“, ”יום מסחר“, ”קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ“ ו”קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ“ – כהגדרתם בתקנות המחירים;
”כותרת ראשית“, ”מטבע חוץ“, ”מניות“, ”פרופיל חשיפה“, ”קרן חשיפה הפוכה“ ו”קרן מחקה“ – כהגדרתם בתקנות הסיווג;
”מדד המחירים לצרכן“ – (נמחקה);
”מדד המק״מ“, ”מדד ת״א 100“ – (נמחקה);
”מוסד אקדמי“ – כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות הון עצמי וביטוח;
”מכירה בחסר“ – (נמחקה);
”ממוצע“ – (נמחקה);
”מנהל השקעות חיצוני“ – מי שמועסק על ידי מנהל הקרן בניהול תיק השקעות של קרן ואינו עובד מנהל הקרן;
”מנהל קרן חדש“ – מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי;
”מנהל תיקי השקעות“, ”ניהול תיקי השקעות“ – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק;
”נייר ערך“ – לרבות נייר ערך חוץ;
”נכס בסיס“ – (נמחקה);
”נכס ייחוס של קרן“ – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן;
”סוג הקרן“ – לרבות קרן פתוחה, קרן סגורה, אגד ישראלי, אגד חוץ, קרן ממונפת, קרן מועדים קבועים, קרן ייחודית או קרן כספית, לפי העניין;
”סוג הקרן לצורך עמלת הפצה“ – ”סוג הקרן“ כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה;
”סיווג קרן“ – הכותרת המאפיינת תחתה סווגה הקרן, בהתאם לתקנה 2(ב) לתקנות הסיווג;
”עמלות“ – עמלות הכרוכות בקנייה, מכירה או החזקה של נכסי הקרן, לרבות עמלות בשל פדיון או מימוש נכסים מנכסי הקרן;
”עמלת הפצה“ – כהגדרתה בתקנה 2(א) לתקנות עמלת הפצה;
”פקודת מס הכנסה“ – פקודת מס הכנסה;
”קרן גמישה“ – קרן שבמדיניות ההשקעות שלה לא נכללת התחייבות לחשיפה מזערית שהיא גבוהה מ־0% לאפיק או נכס כלשהו ולא נכללת התחייבות לחשיפה מרבית של פחות מ־100% לכל אפיק או נכס, למעט הגבלות שמטרתן להקנות לקרן מעמד של קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ;
”קרן חדשה“ – קרן שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה;
”קרן חייבת“ – קרן נאמנות חייבת כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
”קרן פטורה“ – קרן נאמנות פטורה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה;
”קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי)“ – ”קרן נאמנות להשקעות חוץ“, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס״ג–2003;
”קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ)“ – ”קרן נאמנות להשקעות חוץ“, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס״ג–2003;
”קרן מועדים קבועים“ – כהגדרתה בסעיף 47(א) לחוק;
”קרן ממונפת“, ”שיעור חשיפה“ – כהגדרתה בתקנות האופציות;
”שווי נקי ממוצע של נכסי קרן“ – (נמחקה);
”שיעור חשיפה ממוצע“ – (נמחקה);
”שיעור השכר“ – כהגדרתו בסעיף 105(א2) לחוק;
”שנת תשקיף“ – השנה המצוינת בתאריך התשקיף;
”שעה ייעודה“ – כהגדרתה בסעיף 46(ג)(1) לחוק;
”תאריך התשקיף“ – (נמחקה);
”תואר אקדמי“ – תואר שהוענק בידי מוסד אקדמי;
”תושב חוץ“ – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;
”תקופת התשקיף“ – התקופה שתחילתה בתאריך התשקיף האמור בתקנה 22(1), וסיומה בתום 12 חודשים מאותו תאריך או ביום הקודם לתאריך תשקיף חדש שפורסם, המוקדם מביניהם;
”תקופת חלק ב׳ של תשקיף“ – (נמחקה);
”תקנות האשראי“ – (נמחקה);
”תקנות דוחות כספיים“ – (נמחקה);
”תקנות חישוב תשואה“ – (נמחקה);
”תשקיף“ – כל אחד מאלה:
(1)
”תשקיף עיקרי“ – תשקיף המכיל פרטים בדבר מנהל הקרן והקרנות שבניהולו שמפרסם מנהל הקרן, בהיתר הרשות, אחת לשנה;
(2)
”תשקיף קרן חדשה“ – תשקיף של קרן שיחידותיה מוצעות לציבור לראשונה, ושהמידע לגביה לא נכלל בתשקיף עיקרי שפרסם מנהל הקרן;
(3)
”תשקיף מכרז“ – תשקיף הצעה אחרת בקרן סגורה, כמשמעותה בסעיף 50(א)(2) לחוק;
”תשקיף חוזר“ – (נמחקה).

פרק ב׳: עריכת התשקיף

הוראות כלליות [תיקון: תשע״ו]
(א)
תשקיף יכלול את הפרטים המפורטים להלן בתקנות אלה, וכן כל פרט או עניין נוספים העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות על פיו, ובקרן סגורה – גם קנייתן בבורסה; אין חובה לציין העדר קיומו של פרט פלוני, אלא אם כן נקבע כך במפורש בתקנות אלה.
(ב)
הפרטים הכלולים בתשקיף יהיו עדכניים למועד שלא יקדם ביותר מחמישה עשר ימי עסקים למועד הגשת התשקיף לרשות ובלבד שעניינים מהותיים יהיו עדכניים לתאריך פרסום התשקיף, אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.
(ג)
פרט או עניין נוספים שאינם מפורטים בתקנות אלה, העשויים להיות חשובים למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות על פי התשקיף, ובקרן סגורה – גם קנייתן בבורסה, ייכללו בפסקה הדנה בעניין שאליה שייכים הפרט או העניין, ובהעדר פסקה כאמור, ייכללו בפסקה נפרדת, מתחת לכותרת מתאימה; כותרת זו תבוא לאחר הפרטים המפורטים בתקנות אלה אך לפני הפסקה שכותרתה ”היתרים להצעת היחידות“.
(ד)
יושב ראש הרשות או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה, רשאים להורות למנהל הקרן להעביר פרט או עניין כלשהם מפסקה שבה נכללו לפסקה שעליה יורו, להציגם באופן שונה או להבליטם בדרך שיורו, וכן להורות על אופן יישום הוראות התקנות בתשקיף של קרנות מסוגים שונים, אם לדעתם הדבר ראוי בנסיבות העניין.
(ה)
לא ייכללו בתשקיף הוראות דין, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנות אלה או אם הורו על כך או אישרו זאת יושב ראש הרשות או עובד שהוסמך על ידו לעניין זה.
(ו)
מנהל קרן רשאי לכלול בפסקה כלשהי הפניה למיקומו של פרט בתשקיף או למיקומן של הוראות דין בתשקיף או מחוצה לו.
(ז)
(נמחקה).
(ח)
תשקיף יהיה ערוך בצורה ברורה ונוחה לקריאה, כתוב בשפה פשוטה, בהירה ותמציתית ככל האפשר, ועמודיו ממוספרים, ויכול שיכלול בראשו את סמלו המסחרי של מנהל הקרן.
שפת התשקיף ותרגום לתשקיף
(א)
התשקיף ייכתב בשפה העברית.
(ב)
לא יצורף לתשקיף תרגומו לשפה זרה; על אף האמור, רשאי מנהל הקרן לפרסם תרגום באתר ההפצה באמצעות הגשת דוח לרשות.
מבנה התשקיף [תיקון: תשע״ו]
תשקיף יכלול פרטים ועניינים הנוגעים למנהל הקרן ולנאמן ופרטים מסוימים הנוגעים לקרנות שמנהל מנהל הקרן, כמפורט בתקנות אלה ובסדר המצוין בהם.
חתימה על התשקיף [תיקון: תשע״ו]
(א)
התשקיף יהיה חתום לפי סעיף 30 לחוק; לצד חתימת הנאמן על התשקיף רשאי הוא לציין כי בחתימתו זו הוא מאשר את המידע הנוגע לקרנות להן הוא משמש נאמן בלבד.
(ב)
בתשקיף יצוינו שמות הדירקטורים של מנהל הקרן שחתמו על התשקיף; נעשתה חתימה בידי אדם שדירקטור הרשה אותו לחתום במקומו על התשקיף – יצוין הדבר, לרבות שם החותם והדירקטור שבשמו חתם.
[תיקון: תשע״ו]

פרק ג׳: חלק א׳ של תשקיף קרן (בוטל)

[תיקון: תשע״ו]

סימן א׳: כריכתו הקדמית של חלק א׳ (בוטל)

[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]

סימן ב׳: הפרטים שיש לכלול בחלק א׳ (בוטל)

[תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ב, תשע״ו]
(בוטלה).
[תיקון: תשע״ו]

פרק ד׳: תשקיף עיקרי

[תיקון: תשע״ו]

סימן א׳: כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי

פרטים על כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי [תיקון: תשע״ו]
על גבי כריכתו הקדמית של תשקיף עיקרי יבואו, בסדר המפורט, הפרטים האלה:
(1)
תאריך התשקיף, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעה כי המידע המוצג בתשקיף נכון ליום שצוין, בציון תאריך זה, תוך הפרדה בין מועדים שונים לפי תקנה 2(ב) אם קיימים, וכן כי יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים למנהל הקרן, לנאמן, ולקרנות שבניהול מנהל הקרן, בדוחות השנתיים שמפרסם מנהל הקרן לגבי כל קרן שבניהולו, ובמידע נוסף המתפרסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה);
(2)
הכותרת ”תשקיף עיקרי“;
(3)
בהערת שוליים, יבוא ”תשקיף זה משותף לכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ונכלל בו מידע על מנהל הקרן, על הנאמן ועל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; מסמך זה משמש תשקיף הצעת יחידות של כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן שנזכרות בו וזאת עד יום“, בציון מועד שלא יאוחר משנים עשר חודשים מתאריך התשקיף; ”מנהל הקרן עשוי להציע יחידות של קרנות נוספות על אלה הנזכרות בתשקיף העיקרי, במהלך תקופת התשקיף באמצעות תשקיף קרן חדשה שיפרסם“; כמו כן, יבוא ”התשקיפים והדוחות הכספיים מתפרסמים באתר ההפצה“;
(4)
המילים ”מנהל הקרן“, ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, מספרו ברשם החברות, כתובתו, מענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה, כתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; שונה שם מנהל הקרן מאז פרסם מנהל הקרן לאחרונה תשקיף עיקרי, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן לפני ששונה, ותאריך השינוי;
(5)
השנה שבה החל מנהל הקרן בניהול קרנות; אם מנהל הקרן מנהל קרן חדש – המילים ”מנהל קרן חדש“ באותיות מודגשות, ובהערת שוליים ההודעה כי ”מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום התשקיף טרם ניהל קרן במשך שנה מלאה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי“ והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש;
(6)
מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן והשווי הנקי הכולל של הנכסים המוחזקים בקרנות כאמור.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ב׳: הפרטים שיש לכלול בתשקיף עיקרי

הוראה כללית
לא היה המידע שיש לכלול בסימן זה, משותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, יצוין המידע בנפרד לכל קרן או קבוצת קרנות, לפי העניין.
מחזיקים במנהל הקרן
תחת הכותרת ”מחזיקים במנהל הקרן“ יבוא תרשים החזקות במנהל הקרן, שבו יפורטו המחזיקים בו במישרין ובעקיפין, לרבות שיעורי ההחזקה, עד מחזיקים שהם יחידים; חלה על מי מהמחזיקים חובת דיווח לפי חוק ניירות ערך, אין חובה לציין את המחזיקים בו, למעט כאלה המחזיקים למעלה משלושים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל הקרן, או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה במנהל הקרן; היו בשליטת מחזיק כאמור חברת ניהול השקעות כהגדרתה בסעיף 16(ב) לחוק, נאמן או חבר בורסה, ייכללו אף הם בתרשים ההחזקות.
מנהל הקרן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
העובדה כי מנהל הקרן הוא חברה שעיסוקה הבלעדי הוא ניהול קרנות;
(2)
(נמחק);
(3)
(נמחק);
(4)
תיאור המבנה הארגוני של מנהל הקרן, לרבות התייחסות ליחידות חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן המשתתפות בניהול השוטף של הקרנות בהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות על פי התשקיף, תוך ציון מספר העובדים בכל יחידה; לעניין זה, חברה הנמנית עם קבוצת מנהל הקרן – למעט נותני השירותים המפורטים בתקנה 31 ומנהל השקעות חיצוני;
(5)
האופן שבו מוקצים תיקי ההשקעה של הקרנות שבניהול מנהל הקרן בין עובדיו, אם נוהג מנהל הקרן להקצותם בדרך כלשהי.
הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”הצעת יחידות הקרנות שבניהול מנהל הקרן“, תבוא הודעה כי יחידות כל הקרנות שבניהול מנהל הקרן מוצעות לפי תשקיף זה ולגבי כל אחת מהן ניתן היתר הרשות לפרסום התשקיף; כמו כן יצוינו בלוח הפרטים האלה לגבי כל אחת מהקרנות הפתוחות שבניהול מנהל הקרן:
(1)
שם הקרן ומספרה בבורסה וכן הסבר על פרופיל החשיפה, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות למניות ולמטבע חוץ; אם שונה שם קרן במהלך שנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף, יצוין בהערת שוליים, שם הקרן טרם השינוי ותאריך השינוי;
(2)
סוג הקרן, לרבות אם הקרן היא קרן מחקה או קרן חשיפה הפוכה;
(3)
סיווג הקרן;
(4)
שיעור שכר המנהל, שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה ושיעור שכר הנאמן;
(5)
המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;
(6)
הנאמן לקרן;
(7)
מנהל ההשקעות בקרן והמועד שבו החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן;
(8)
ימי המסחר של הקרן;
(9)
האם הקרן היא קרן ”חייבת“ או ”פטורה“; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר; אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;
(10)
אם הקרן קרן חייבת לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;
(11)
האם משולמות עמלות מנכסי הקרן, בצירוף הפניה לעמוד בתשקיף שבו צוינו הפרטים;
(12)
אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת כותרת ”תקופת קיום הקרן“, יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן;
(13)
נקבע בקרן כי יינתנו הנחות מהוספה, יצוין הדבר בציון התנאים שבהתקיימם הן ניתנות;
(14)
השעה הייעודה להגשת הזמנות;
(15)
אם מספר היחידות המוצעות מוגבל – יצוינו ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור;
(16)
שיעור עמלת ההפצה שגובים המפיצים שעמם התקשר מנהל הקרן בהסכם הפצה, בציון סוג הקרן לצורך עמלת הפצה ושמות המפיצים; לעניין זה:
”מפיץ“ – כהגדרתו בתקנות עמלת הפצה;
”הסכם הפצה“ – כמשמעותו בתקנה 2(א) לאותן תקנות;
(17)
נקבע בקרן גודל פקודה מזערי להזמנת יחידות – יצוין הדבר.
קרנות סגורות שבניהול מנהל הקרן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”קרנות סגורות שבניהול מנהל הקרן“, יצוינו הפרטים המנויים בתקנה 25א(1) עד (13) לגבי כל קרן סגורה שבניהול מנהל הקרן.
קרנות שהצעת יחידותיהן לא חודשה [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”קרנות שהצעת יחידותיהן לא חודשה“ יבואו שמות הקרנות שיחידותיהן לא הוצעו לפי תשקיף זה ומספרן בבורסה; העריך מנהל הקרן כי במהלך תקופת התשקיף תחודש הצעת יחידות קרן המנויה תחת הכותרת האמורה, יציין עובדה זו.
המנהל הכללי של מנהל הקרן
תחת הכותרת ”המנהל הכללי של מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו של המנהל הכללי של מנהל הקרן, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;
(2)
אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;
(3)
האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים, ומספר הרישיון, ככל שישנו;
(4)
מועד תחילת כהונתו כמנהל כללי של מנהל הקרן;
(5)
עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות, עיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(6)
מספר המנהלים הכלליים שחדלו לכהן במנהל הקרן ושמותיהם, בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף.
דירקטוריון מנהל הקרן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”דירקטוריון מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמות חברי הדירקטוריון; שמו שליושב ראש הדירקטוריון, אם מונה, יצוין ראשון ברשימה וליד שמו התואר יושב ראש; ליד שמותיהם של הדירקטורים החיצוניים יצוין ”דירקטור חיצוני“;
(2)
לגבי כל אחד מן הדירקטורים:
(א)
מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין.
(ב)
אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;
(ג)
מועד תחילת כהונתו כדירקטור במנהל הקרן;
(ד)
עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(ה)
תפקיד נוסף שממלא במנהל הקרן, לרבות אם הוא עובד של מנהל הקרן;
(ו)
האם הוא בעל ידע מקצועי כהגדרתו בתקנה 11 לתקנות הון עצמי וביטוח, ואם כן – התואר ותיאור העיסוק שהקנו לו את הידע המקצועי כאמור;
(ז)
נוסף על מנהל הקרן, מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, שבהן הוא מכהן כדירקטור ושמותיהן, ואם אינו מכהן בחברות כאמור – יצוין הדבר;
(ח)
היה דירקטור בן משפחה של דירקטור אחר, של חבר ועדת השקעות, של המנהל הכללי, או של בעל עניין במנהל הקרן – יצוין הדבר; לעניין זה, ”בן משפחה“ – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
(3)
מספר הדירקטורים שחדלו לכהן בדירקטוריון מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של דירקטור בנסיבות שיש בהן עניין לציבור – שם הדירקטור, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה.
ועדת השקעות [תיקון: תשע״ב]
תחת הכותרת ”ועדת ההשקעות של מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמות חברי ועדת ההשקעות;
(2)
הפרטים המצוינים בתקנה 27(2) בשינויים המחויבים, ובמקום הפרטים המצוינים בתקנה 27(2)(ז) – נוסף על מנהל הקרן, מספר חברות ניהול השקעות כמשמעותן בסעיף 16(ב) לחוק, שבהן הוא מכהן כחבר ועדת השקעות ושמותיהן, ואם אינו מכהן בחברות כאמור – יצוין הדבר; נכלל פרט מהפרטים הנדרשים בתקנה זו במסגרת הגילוי הנדרש לעניין דירקטוריון מנהל הקרן לפי תקנה 27(2), תבוא הפניה לעמוד בתשקיף שבו צוינו הפרטים;
(3)
מספר חברי ועדת השקעות שחדלו לכהן בוועדת ההשקעות של מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של חבר ועדת השקעות בנסיבות שיש בהן עניין לציבור – שמו, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה.
מנהלי ההשקעות של מנהל הקרן
תחת הכותרת ”מנהלי ההשקעות של מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
מספרם הכולל של המשתתפים בקבלת החלטות שעניינן ניהול תיקי ההשקעות של הקרנות שבניהול מנהל הקרן (להלן – מנהלי השקעות), למעט עובדים של מנהל השקעות חיצוני של אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן אך לרבות עובדים מקבוצת מנהל הקרן;
(2)
לגבי מנהל השקעות שהוא דירקטור או חבר ועדת השקעות – שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם הוא תושב חוץ;
(3)
לגבי כל אחד ממנהלי ההשקעות –
(א)
שנת לידתו;
(ב)
תפקידו במנהל הקרן;
(ג)
האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי, ומספר הרישיון, ככל שישנו;
(ד)
אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;
(ה)
השנה שבה החל בניהול השקעות בכלל ובניהול השקעות בעבור קרנות נאמנות בפרט; היה הוותק של העובד בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החל בניהול השקעות;
(ו)
ניסיונו בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(ז)
שמות הקרנות שאת השקעותיהן הוא מנהל, והמועד שבו החל בניהול השקעות כל קרן.
מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן [תיקון: תשע״ו]
(א)
התקשר מנהל קרן עם מנהל השקעות חיצוני, תחת הכותרת ”מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק השקעות של קרן“, יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שם מנהל ההשקעות החיצוני;
(2)
כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;
(3)
שמות בעלי השליטה במנהל ההשקעות החיצוני והאם נמנה עם קבוצת מנהל הקרן;
(4)
השנה שבה החל מנהל ההשקעות החיצוני בניהול תיקי השקעות; היה הוותק של מנהל ההשקעות החיצוני בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות;
(5)
היקף ההשקעות שבניהול מנהל ההשקעות החיצוני;
(6)
הקרן שאת השקעותיה ינהל, לרבות החודש והשנה שבה החל לנהל את תיק ההשקעות של הקרן וחלק התיק שינוהל על ידי מנהל ההשקעות החיצוני, אם נקבע חלק מסוים;
(7)
אם מונה עובד שינהל אתתיק ההשקעות, כולו או חלקו, מטעם מנהל ההשקעות החיצוני –
(א)
שמו ושנת לידתו;
(ב)
האם הוא בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי, ומספר הרישיון, ככל שישנו;
(ג)
אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;
(ד)
השנה שבה החל לנהל תיקי השקעות; היה הוותק של העובד בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים – החודש והשנה שבהם החל בניהול תיקי השקעות;
(ה)
ניסיונו בניהול השקעות בחמש השנים האחרונות, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כלעיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(ו)
האם מנהל תיק השקעות, כולו או חלקו, של קרן שבניהול מנהל קרן אחר, ושמות מנהל הקרן והקרן, ככל שישנם כאלה;
(8)
היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל ההשקעות החיצוני והאופן שבו מנהל הקרן מפקח על ניהול ההשקעות על ידו;
(9)
ההסדר להמשך ניהול השקעות הקרן עם סיום ההתקשרות עם מנהל ההשקעות החיצוני.
(ב)
הודעה כי לפי החוק, העסקת מנהל השקעות חיצוני על ידי מנהל הקרן לצורך ניהול תיק ההשקעות של הקרן אינה גורעת מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות.
נותני שירותים למנהל הקרן
תחת הכותרת ”נותני שירותים למנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
סוכני ניירות הערך בישראל ומחוץ לישראל, שבאמצעותם מתבצעות עסקאות בעבור הקרנות שבניהולו; היה מי מסוכני ניירות הערך בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן – יצוין הדבר;
(2)
הבנק בישראל או מחוץ לישראל, או התאגיד, שאצלו מופקדים נכסי הקרנות למשמורת; היה מי מהם בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן – יצוין הדבר;
(3)
השירותים הנדרשים לניהול השוטף של הקרנות שבניהול מנהל הקרן, בהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות על פי התשקיף, שאותם קונה או מקבל מנהל הקרן מגורמים חיצוניים והגופים המספקים אותם למנהל הקרן, למעט שירותים המפורטים בתקנות משנה (1), (2), (4) ו־(5) ובתקנה 34; היה מי מן הגופים המספקים שירותים כאמור למנהל הקרן בעל עניין במנהל הקרן או בנאמן – יצוין הדבר;
(4)
שמו של משרד רואה החשבון של הקרנות, כתובתו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;
(5)
שמו של משרד עורכי הדין שערך את התשקיף ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין.
הנאמן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”הנאמן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שם החברה לנאמנות; שונה שם הנאמן מאז פרסם מנהל הקרן לאחרונה תשקיף, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של הנאמן לפני ששונה, ותאריך השינוי;
(1א)
פרטי ההתקשרות עם הנאמן, לרבות שמו, כתובתו, מענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה, כתובת הדואר האלקטרוני, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו;
(2)
הקרן שלה מספק הנאמן שירותי נאמנות;
(3)
שמות בעלי השליטה בחברה;
(4)
השנה שבה החלה החברה במתן שירותי נאמנות לקרנות נאמנות; היה הוותק של החברה בתאריך התשקיף קצר מחמש שנים, יצוינו החודש והשנה שבהם החלה במתן שירותי נאמנות כאמור;
(5)
שמות הדירקטורים; שמו של יושב ראש הדירקטוריון יצוין ראשון ברשימה וליד שמו התואר יושב ראש, ולגבי כל אחד מהדירקטורים יצוינו שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין ועיסוקיו העיקריים;
(6)
שמו של המנהל הכללי, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין ועיסוקיו העיקריים;
(7)
הפרטים כמפורט להלן על עובד הנאמן הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק:
(א)
שמו ושנת לידתו;
(ב)
המועד שבו החל לשמש כאחראי על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו;
(ג)
אם הוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן ושם המוסד שהעניק את התואר;
(ד)
עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(8)
הצהרת הנאמן כי למיטב ידיעתו לא קיים כל פגם בכשירותו, לפי סעיף 9 לחוק.
עניין במנהל ובנאמן
תחת הכותרת ”עניין במנהל ובנאמן“ יפורט כל עניין במנהל הקרן שיש לנאמן, או לבעל עניין בנאמן, וכל עניין בנאמן שיש למנהל הקרן, או לבעל עניין במנהל הקרן.
מבקר פנימי
תחת הכותרת ”מבקר פנימי“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמו של המבקר הפנימי של מנהל הקרן, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם אינו אזרח ישראל, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;
(2)
אם הוא בעל רישיון רואה חשבון או עורך דין, ואם אינו בעל רישיון כאמור, והוא בעל תואר אקדמי – גם תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן התואר, ושם המוסד שהעניקו;
(3)
עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(4)
הצהרת מנהל הקרן כי למיטב ידיעתו ובדיקתו, עומד המבקר בתנאים הקבועים בסעיפים 3(א) ו־8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב–1992;
(5)
מועד תחילת כהונתו כמבקר פנימי של מנהל הקרן;
(6)
היו למבקר הפנימי קשרים מהותיים, עסקיים או אחרים עם מנהל הקרן, אדם השולט במנהל הקרן או חברה בשליטת אדם כאמור, יצוינו קשרים אלה והאם יש בהם כדי ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי; כיהן האדם כמבקר פנימי בחברה השולטת במנהל הקרן או בחברה בשליטת חברה כאמור – גם שם החברה שבה הוא מכהן כאמור;
(7)
היקף העסקת המבקר הפנימי לפי מספר שעות עבודה בשנה ומידת גמישותו; לא נקבע היקף העסקת המבקר הפנימי לפי מספר שעות עבודה בשנה – יפורטו דרך תגמולו של המבקר וגובה התגמול;
(8)
זהות הגורם המאשר את תכנית עבודתו של המבקר ותפקידו;
(9)
אישור הדירקטוריון לכך שהיקף, אופי ורציפות פעילות המבקר ותכנית עבודתו הם סבירים בנסיבות העניין וכי יש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית במנהל הקרן;
(10)
המועדים שבהם הוגשו דוחות המבקר הפנימי בשנת התשקיף ובשנה שקדמה לה והמועדים שבהם התקיים דיון בדירקטוריון בממצאי המבקר הפנימי בתקופה זו.
ועדת הביקורת של מנהל הקרן
תחת הכותרת ”ועדת הביקורת של מנהל הקרן“ יצוינו הפרטים האלה:
(1)
שמות חברי הוועדה;
(2)
מספר חברי ועדת הביקורת שחדלו לכהן בוועדת הביקורת של מנהל הקרן בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום התשקיף; הסתיימה כהונתו של חבר ועדת הביקורת בנסיבות שיש בהן עניין לציבור – שמו, מועד סיום כהונתו ונסיבות סיום הכהונה.
הממונה על האכיפה הפנימית
מונה ממונה על האכיפה הפנימית במנהל הקרן, יפורטו תחת כותרת ”הממונה על האכיפה הפנימית“ הפרטים האלה:
(1)
שמו, מספר תעודת הזהות שלו או מספר הדרכון שלו אם אינו אזרח ישראל, שנת לידתו, כתובת מגוריו ומענו להמצאת דברי דואר, לרבות כתבי בי־דין;
(2)
היותו בעל רישיון רואה חשבון או עורך דין; ואם אינו בעל רישיון כאמור, והוא בעל תואר אקדמי – תוארו האקדמי, התחום שבו ניתן התואר, ושם המוסד שהעניקו;
(3)
עיסוקיו העיקריים בחמש השנים האחרונות ועיסוקיו הנוכחיים הנוספים, התאגידים או המוסדות שהועסק בהם בשנים האמורות, ותקופת כל עיסוק כאמור – החודש והשנה של תחילת כל תקופה והחודש והשנה של סיומה;
(4)
מועד תחילת העסקתו בתפקיד זה במנהל הקרן.
הודעות מיוחדות [תיקון: תשע״ו]
(א)
אירע אירוע מהמנויים בתקנת משנה זו, תבוא הודעה במסגרת אשר תכלול את הפרטים כמפורט להלן, ובסופה הפניה לדוח המיידי שהוגש לרשות באותו עניין והמתפרסם באתר ההפצה של הרשות, בציון התאריך שבו פורסם ומספר האסמכתה של הדוח:
(1)
קיבלו מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, דרישה לתשלום עיצום כספי לפי סעיף 114 לחוק או לפי סעיף 38א לחוק הסדרת העיסוק, יפורטו תחת הכותרת ”עיצום כספי“ סעיף ההפרה שבשלה הוטל העיצום ומהות ההפרה, ויצוין תאריך הדרישה; הוגש ערעור על דרישת העיצום ובית המשפט טרם פסק בערעור, יצוין הדבר; הוראות פסקה זו אינן חלות על מי שהגיש ערעור על דרישת העיצום ובית המשפט ביטל את הקנס;
(1א)
החליט המותב לפי סעיף 52נא לחוק ניירות ערך כי מנהל הקרן, הנאמן, מנהל ההשקעות החיצוני, נושא משרה באחד מהם, בעל שליטה באחד מהם או נושא משרה בו – ביצע הפרה מינהלית בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, יפורטו תחת הכותרת ”אכיפה מינהלית“ סעיף ההפרה לפי סעיף 97א(א) לחוק או לפי סעיף 38ו לחוק הסדרת העיסוק, מהות ההפרה ותמצית החלטת המותב כאמור בסעיף זה; הוגשה עתירה מינהלית מכוח סעיף 42ה(א)(1) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד–1984, נגד החלטת המותב כאמור ובית המשפט טרם פסק בה, יצוין הדבר; הוראות פסקה זו אינן חלות אם בית המשפט שדן בערעור החלטת המותב, ביטל אותה;
(1ב)
התקשרו יושב ראש הרשות או פרקליט מחוז בהסדר עם מנהל הקרן, הנאמן, מנהל ההשקעות החיצוני או נושא משרה באחד מהם לפי סעיף 128ב לחוק, יתוארו דבר ההתקשרות בהסדר ותוכן ההסדר, אלא אם כן החליט יושב ראש הרשות שלא לפרסם את דבר ההתקשרות לפי סעיף 54ג(ב) לחוק ניירות ערך;
(2)
תלויה ועומדת נגד מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני תובענה שאושרה על ידיבית המשפט כתובענה ייצוגית, יתואר בתמצית תחת הכותרת ”תובענה ייצוגית“, מי שנגדו הוגשה התובענה הייצוגית והעניין שבשלו הוגשה;
(3)
ניתן בתקופת שלושים ושישה החודשים שקדמו לתאריך פרסום התשקיף, פסק דין לטובת בעלי יחידות בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני, תחת הכותרת ”פסק דין בתובענה ייצוגית“ יצוין מי שנגדו הוגשה התובענה הייצוגית, יתואר העניין שבשלו הוגשה התובענה הייצוגית, ותובא תמציתו של פסק הדין בלא הנימוקים;
(4)
הוגש כתב אישום בעבירה לפי סעיף 9א לחוק, נגד מנהל הקרן, הנאמן, נושא משרה באחד מהם, בעל שליטה באחד מהם או נושא משרה בו, חברה שמונתה לבצע תפקיד מתפקידי מנהל הקרן או מתפקידי הנאמן או נושא משרה בהן, מי שמשתתף בניהול השקעות בקרן או יועץ חיצוני למנהל הקרן, ובית המשפט טרם הכריע את דינו, יצוינו תחת הכותרת ”הגשת כתב אישום“, שמו ותפקידו של מי שנגדו הוגש כתב האישום ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, תאריך הגשת כתב האישום ומהות העבירה שבה הוא מואשם, ויובאו בתמצית העובדות העיקריות הנטענות בכתב האישום; הוראות פסקה זו אינן חלות אם מי שהוגש נגדו כתב אישום, זוכה, והוגש בעניינו פסק דין חלוט;
(5)
הורשע מי מהמנויים בפסקה (4) בעבירה המפורטת בסעיף 9א לחוק, תחת הכותרת ”הרשעה“ יצוין הדבר, תוך ציון תאריך ההרשעה, שמו של האדם שהורשע ותפקידו ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, ויובאו בתמצית העובדות העיקריות שנקבעו בפסק הדין; ניתן גזר דין בגין ההרשעה, יצוין גם גזר הדין והתאריך שבו ניתן;
(6)
זוכה מי מהמנויים בפסקה (4) מעבירה, רשאי מנהל הקרן לציין עובדה זו, תוך ציון תאריך פסק הדין, שמו של האדם שזוכה, תפקידו ואם הוא העובד הממונה על מילוי חובות הנאמן ותפקידיו לפי סעיף 78 לחוק, והעבירה שממנה זוכה.
(ב)
לעניין תקנה זו –
”מנהל הקרן“, ”הנאמן“, ”מנהל ההשקעות החיצוני“ – מנהל הקרן, הנאמן או מנהל ההשקעות החיצוני במועד פרסום התשקיף; ביחס לנאמן – לרבות בתקופה שבה כיהן כנאמן לקרנות שאינן בניהול מנהל הקרן, וביחס למנהל ההשקעות החיצוני – לרבות בתקופה שבה לא כיהן כמנהל תיקי השקעות לקרנות בניהול מנהל הקרן;
”נושא משרה“ – (נמחקה).
שיעורי עמלה נהוגים בעסקאות בעד קרן [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”שיעורי עמל הנהוגים ואשר צפויים להיפרע בעסקאות בעד קרן“ –
(1)
יפורטו שיעורי העמלות הנהוגים ואשר צפויים להיפרע מנכסי הקרנות שבניהול מנהל הקרן וזהות הגורם שלו הן משולמות, לפי סוגי העסקאות הנעשות בישראל ומחוץ לישראל, התקפים במועד הכנת התשקיף;
(2)
נקבע שיעור עמלה שונה בעסקה מסוג מסוים בעד קרן מסוימת, יצוינו שם הקרן, סוג העסקה ושיעור העמלה;
(3)
ישולמו עמלות כאמור שלא מנכסי הקרנות, יצוין שם הגורם המשלם אותן והתקופה שבמהלכה הוא ישלמן, אם נקצבה;
(4)
היתה הקרן פטורה מתשלום עמלות – יצוין הדבר.
עמלות הפצה [תיקון: תשע״ו]
(בוטלה).
החזקות גורמים מקורבים
תחת הכותרת ”החזקות מקורבים“ יוצגו החזקות כל הגורמים המקורבים בכל אחת מהקרנות שבניהול מנהל הקרן, בציון שיעור ההחזקה, מהגבוה לנמוך, ומספר המקורבים המחזיקים בשיעור זה.
הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון“ –
(1)
לגבי קרנות פתוחות שבניהול מנהל הקרן, ההודעה ”הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות של קרן פתוחה ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה הייעודה של יום מסחר, שהוא גם יום שבו ניתן להציע יחידות או לפדותן, תבוצע באותו יום; הזמנה או הוראה שתוגש ביום מסחר לאחר השעה הייעודה, או תוגש ביום שאינו יום מסחר, תבוצע ביום המסחר הראשון לאחר היום שבו הוגשה; השעה הייעודה לגבי כל קרן מצוינת בלוח שכותרתו קרנות שבניהול מנהל הקרן והצעת יחידות של כל הקרנות שבניהולו; חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם, אשר ייענו במלואן או בחלקן; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו על פי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן“; נקבעה לקרן יותר משעה ייעודה אחת – יבוא האמור מעלה, בשינויים המחויבים;
(2)
אם בניהולו של מנהל הקרן קרנות סגורות יבוא:
(א)
ההודעה ”הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות של קרן סגורה, בקרן שיחידותיה ניתנות לפדיון, ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנות לרכישת היחידות המוצעות יוגשו בתקופה להגשת בקשות לרכישת היחידות המוצעות; חברי הבורסה יהיו אחראי וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם, אשר ייענו במלואן או בחלקן; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או בשל פדיונן.“;
(ב)
אם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;
(ג)
אם פדיון היחידות מוגבל למספר מרבי של יחידות בידי כל בעל יחידה – יצוין הדבר והמספר המרבי של יחידות לפדיון.
הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות
תחת הכותרת ”הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות“, לגבי כל הקרנות שבניהול מנהל קרן, יפורטו הנחות מהוספה או תשלומים המוצעים לבעל יחידה בקשר עם רכישה, פדיון, מכירה או החזקה של יחידות, כאמור בסעיף 82(א) לחוק, אם ישנם כאלה, בציון שמות הקרנות והתנאי או התנאים שבהתקיימם הם ניתנים, ככל שקיימים תנאים כאלה.
נכסים ששוויים נקבע על פי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן
תחת הכותרת ”נכס ששוויו נקבע על פי הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן“, יפורטו הפרטים האלה:
(1)
הנחיות דירקטוריון מנהל הקרן לקביעת שוויו של נכס במקרים מיוחדים לפי תקנות המחירים;
(2)
הקרנות שבהן שיעור ההחזקה בנכסים ששוויים מחושב על פי הנחיות הדירקטוריון עולה על חמישה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן; בכל אחת מהקרנות האמורות – הנכסים ששוויים מחושב על פי הנחיות הדירקטוריון ושיעור ההחזקה בהם מהשווי הנקי של נכסי הקרן; לעניין זה יחושב שיעור החזקה לפי שווי הנכסים כפי שנקבעו בהתאם להנחיות הדירקטוריון.
(3)
המחיר שנקבע בבורסה לכל אחד מהנכסים כאמור בתקנת משנה (2) והשווי שנקבע לו על פי הנחיות הדירקטוריון.
הצבעה באסיפת מחזיקים [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”הצבעה באסיפת מחזיקים“ יפרט מנהל הקרן את עיקרי תהליך גיבוש אופן ההצבעה שלו בהצעות החלטה המובאות לאישור אסיפת מחזיקים לפי סעיף 77 לחוק, לרבות הליכי הבדיקה לצורך גיבוש עמדה לגבי הצעות ההחלטה, לרבות לעניין ההצעות שלגביהן קיים חשש לניגוד עניינים, וכן לעניין הסתייעות בגורם חיצוני מקצועי והיקפה.
מיסוי [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”מיסוי הקרן ומיסוי בעל יחידה בקרן“ יפורטו, בכל אחד ממסלולי המס הקיימים, הוראות הדין העיקריות, הנוגעות לחבות המס של קרן ולחבות המס של בעל יחידות, והמתייחסות למשקיע יחיד ואשר אין עיסוקו בניירות ערך, או שניירות ערך אינם רשומים בספרי החשבונות שלו.
היתרים להצעת יחידות [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”היתרים להצעת היחידות“ תבוא הודעה כי מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לפי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום התשקיף, ובתשקיף של קרן סגורה – גם הודעה כי מנהל הקרן קיבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות שיונפקו לפי התשקיף, וכי אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.
[תיקון: תשע״ו]

פרק ד׳1: תשקיף קרן חדשה ותשקיף מכרז

[תיקון: תשע״ו]

סימן א׳: כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה

הגדרה [תיקון: תשע״ו]
על אף האמור בפרק ד׳ יחולו על תשקיף קרן חדשה הוראות פרק זה.
פרטים על כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה [תיקון: תשע״ו]
על גבי כריכתו הקדמית של תשקיף קרן חדשה יבואו הפרטים האלה:
(1)
לגבי מנהל הקרן והנאמן –
(א)
המילים ”מנהל הקרן“, ופרטי מנהל הקרן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו; אם המציע אינו מנהל הקרן הסגורה – גם שמו של המציע ופרטיו כאמור;
(ב)
לצד פרטי מנהל הקרן, תבוא המילה ”הנאמן“, ופרטי הנאמן, לרבות שמו, כתובתו ומענו לקבלת דברי דואר לרבות כתבי בי־דין, מספרי הטלפון, הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, שבאמצעותם יכול הציבור לפנות אליו;
(ג)
שונה שם מנהל הקרן או הנאמן מאז פרסם מנהל הקרן תשקיף, יצוין הדבר בהערת שוליים, בציון שמו של מנהל הקרן או של הנאמן לפני ששונה, ותאריך השינוי;
(2)
תאריך תשקיף הקרן החדשה, מצד שמאל; בהערת שוליים – ההודעה, ”יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים לקרן, למנהל הקרן ולנאמן, וכן במידע נוסף, המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il (להלן – אתר ההפצה); כמו כן, רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים את תשואתה של הקרן“;
(3)
הכותרת ”תשקיף קרן חדשה“ ובהערת שוליים המילים ”קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לראשונה לציבור“;
(4)
הפרטים שנדרש מנהל הקרן לכלול לפי פרק ד׳ וההודעה ”לגבי כל קרן יש להתעדכן במידע ובנתונים נוספים המפורסמים בדוח השנתי; הדוחות מתפרסמים באתר ההפצה“; כלל מנהל הקרן את הפרטים שנדרש לכלול לפי פרק ד׳ בדרך של הפניה לתשקיף העיקרי האחרון שהוגש – נוסף על ההודעה האמורה תבוא ההודעה ”בתשקיף העיקרי המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן, נכלל מידע על מנהל הקרן והנאמן וכן מידע על כל הקרנות שבניהולו של מנהל הקרן; התשקיף פורסם באתר ההפצה“, ויצוין בהודעה התאריך שבו פורסם התשקיף האמור ומספר האסמכתה של הדיווח ופרסומו;
(5)
שם הקרן, המילים ”קרן נאמנות“, ובסוגריים המילים ”מספר בורסה“ ו”מספר הקרן בבורסה“;
(6)
היו היחידות המוצעות של קרן בניהול מנהל קרן חדש – המילים ”מנהל קרן חדש“ ובהערת שוליים ההודעה כי ”מנהל קרן חדש הוא מנהל קרן שבמועד פרסום תשקיף הקרן החדשה טרם ניהל קרן במשך שנה רציפה או חלפו למעלה משנתיים מיום שניהל קרן כלשהי“ והנסיבות שבשלהן מנהל הקרן הוא בבחינת מנהל קרן חדש;
(7)
לגבי המאפיינים העיקריים של הקרן –
(א)
הכותרת ”מאפיינים עיקריים של הקרן“;
(ב)
המילים ”סוג הקרן“ ו”סוג הקרן, כפי שנקבע בהסכם הקרן“;
(ג)
בתשקיף של קרן סגורה חדשה יבוא ”קרן סגורה היא קרן שיחידותיה נסחרות בבורסה ובה, בשונה מקרן פתוחה, נקבעים מחירי יחידות הקרן במהלך המסחר בבורסה ולא לפי השווי הנקי של נכסיה; עובדה זו עשויה להביא לקיומו של הפרש, חיובי או שלילי, בין שווי היחידה ומחירה, וכן גורמת לכך שהיכולת לרכוש ולמכור את יחידות הקרן תלויה בסחירות היחידות בבורסה“;
(ד)
המילים ”סיווג הקרן בפרסום“ וסיווג הקרן;
(ה)
אם הקרן קרן מחקה – יצוין הדבר;
(ו)
אם הקרן קרן חשיפה הפוכה – יצוין הדבר;
(ז)
יצוין אם הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ או קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ או אם היא אגד ישראלי בלתי מוגבל או אגד ישראלי מוגבל;
(ח)
המילים ”מסלול המס“ והמילים ”חייבת“ או ”פטורה“, בקרן חייבת או בקרן פטורה, לפי העניין;
(ט)
אם הקרן קרן לתושבי חוץ בלבד – יצוין הדבר;
(י)
אם הקרן קרן להשקעות חוץ (מטבע עיקרי) – יצוין הדבר, בציון המטבע העיקרי של הקרן;
(יא)
אם הקרן קרן להשקעות חוץ (פטור ממס לתושב חוץ) – יצוין הדבר;
(יב)
המילים ”סוג הקרן לצורך עמלת הפצה“ וסוג הקרן לצורך עמלת הפצה;
(8)
הכותרת ”שכר מנהל הקרן“, ושיעור השכר השנתי שישולם למנהל הקרן; באגד חוץ תבוא הודעה בזו הלשון: ”נוסף על השכר השנתי של מנהל הקרן הנפרע מנכסי האגד, ייפרעו מנכסי הקרנות המוחזקות דמי ניהול למנהלי הקרנות האמורות“; באגד ישראלי – בהערת שוליים יבוא ”לפי הוראת תקנה 12א(א) לתקנות הנכסים, מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעד ניהול האגד מאחר שמנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן“;
(9)
הכותרת ”שכר הנאמן“, ושיעור השכר השנתי שישולם לנאמן;
(10)
אם מנהל השקעות חיצוני מנהל תיק השקעות של קרן – הכותרת ”מנהל השקעות חיצוני לניהול תיק ההשקעות של הקרן“, ושם מנהל ההשקעות החיצוני של הקרן ההודעה כי העובדה שמנהל השקעות חיצוני מנהל הקרן לצורך ניהול תיק השקעות של קרן, אינה גורעת לפי החוק מאחריותו של מנהל הקרן והנאמן כלפי בעלי היחידות; הסתיימה התקשרות עם מנהל השקעות חיצוני בשנים עשר החודשים שקדמו למועד פרסום תשקיף הקרן החדשה – בהערת שוליים יצוינו שמו ומועד סיום ההתקשרות עמו;
(11)
הכותרת ”פרטי ההצעה לציבור“ וכן הפרטים האלה:
(א)
בתשקיף קרן פתוחה חדשה –
(1)
הודעה על הצעת היחידות בציון התקופה שבה הן מוצעות לפי תקופת התשקיף וימי המסחר של הקרן;
(2)
שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה;
(3)
הכותרת ”השעה הייעודה להגשת הזמנות“ והשעה הייעודה;
(4)
אם מספר היחידות המוצעות מוגבל – תבוא כותרת ”הגבלת מספר יחידות הקרן“, בציון ההגבלה ומספר היחידות שבמחזור;
(5)
המילים ”המטבע שבו נקובות יחידות הקרן“, המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;
(ב)
בתשקיף קרן סגורה –
(1)
הודעה על הצעת היחידות ומספר היחידות המרבי שיוצעו לציבור, בציון התקופה שבה הן מוצעות וימי המסחר של הקרן;
(2)
נקבעו תנאים להגשת הצעות לרכישת היחידות – יצוין הדבר ויפורטו תנאים אלה;
(3)
אם היחידות מוצעות בדרך של מכרז – יצוין הדבר, יפורטו התנאים להזמנת היחידות במכרז והאופן להזמנתן, לרבות המקומות שבהם ניתן להזמינן;
(4)
שיעור ההוספה שתשולם או שתנוכה;
(5)
המילים ”המטבע שבו נקובות יחידות הקרן“, המטבע שבו נקובות יחידות הקרן והערך הנקוב שלהן;
(6)
תחת הכותרת ”חיתום“, הפרטים האלה:
(א)
אם ההנפקה מובטחת בחיתום אם לאו;
(ב)
אם ההנפקה מובטחת בחיתום – שמו של החתם, אם ההתחייבות החיתומית היא לרכישת כל היחידות שהוצעו או חלקן, המחיר שבו התחייב לרכשן והעמלות והתשלומים האחרים שהמציע התחייב לשלם לפי ההסכם בינו לבין החתם או בקשר עם ביצוע הסכם כאמור; אם ההתחייבות לרכישת חלק מהיחידות כאמור – שיעור ההנפקה המובטח בחיתום; נקבע להצעה חתם מתמחר – הודעה כי נקבע להצעה חתם מתמחר, בציון שמו; לעניין זה, ”התחייבות חיתומית“, ”חתם“ ו”חתם מתמחר“ – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים;
(7)
הנסיבות שבהתקיימן תבוטל ההצעה;
(8)
הודעה באיזה אופן יקצה מנהל הקרן יחידות אם ביום מסחר כלשהו במהלך התקופה להגשת בקשות לרכישת יחידות הקרן יעלה מספר היחידות, שבקשות לרכישתן הוגשו, על מספרן המרבי של היחידות המוצעות;
(12)
אם תקופת קיום הקרן מוגבלת – תחת הכותרת ”תקופת קיום הקרן“, יצוין הדבר, וכן תקופת קיום הקרן והודעה כי עם סיום התקופה תפורק הקרן;
(13)
הכותרת ”מטרת הקרן“ ותיאור תמציתי של המטרה שאליה שואף מנהל הקרן להגיע בניהול ההשקעות של הקרן, בהתחשב בנכס הייחוס שלה;
(14)
הכותרת ”הדרך להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקרן“, ומדיניות ההשקעות של הקרן, לרבות לעניינים אלה:
(א)
הנכסים שמנהל הקרן מתחייב כי הקרן תהיה חשופה אליהם וכן נכסים שמנהל הקרן מתחייב שהקרן לא תהיה חשופה אליהם, והשיעורים המזעריים והמרביים, אם נקבעו;
(ב)
אם הקרן מוגבלת או בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ;
(ג)
הדרך שבה הקרן תנוהל – אם מנהל הקרן מתעתד לנהלה בדרך מיוחדת;
(15)
למעט בקרן גמישה, הכותרת ”נכס הייחוס של הקרן“ ו”נכס הייחוס של הקרן“; בהערת שוליים יבוא ”נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן“;
(16)
הכותרת ”פרופיל החשיפה“, פרופיל החשיפה של הקרן, שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות ולמטבע חוץ כעולה מפרופיל החשיפה, ובהערת שוליים יבוא ”פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים 0 עד 6) ולמטבע חוץ (בסולם דרגות המורכב מהספרה 0 והאותיות A עד F); אם הספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר“;
(17)
הכותרת ”גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה“ גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן, כפי שעולים ממדיניות ההשקעות של הקרן, ממאפייני נכסיה והשווקים שבהם נסחרים הנכסים או מאופן ניהול השקעות הקרן; לעניין זה, ”סיכון“, למעט לעניין אופן ניהול השקעות הקרן – לגבי סיכון המאפיין את הנכס העולה מהכותרת הראשית שתחתה מסווגת הקרן; לא ניתן להסיק מהו הנכס העולה מהכותרת הראשית, יימדד הסיכון לעומת הסיכון המאפיין את הנכסים העולים מהכותרות המשניות המאופיינות באמצעות אותה כותרת ראשית; לעניין זה, ”נכס העולה מכותרת ראשית או משנית“ – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו, בהתאמה, תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת כותרת זו.
[תיקון: תשע״ו]

סימן ב׳: הפרטים שיש לכלול בתשקיף קרן חדשה

הסדרים עם עושה שוק [תיקון: תשע״ו]
בתשקיף של קרן סגורה חדשה, יפורטו תחת הכותרת ”הסדרים עם עושה שוק“, פרטים על הסדרי עשיית השוק, לרבות זהות עושה השוק, מאפייני פעילותו ואופן תגמולו; לעניין זה, ”עושה שוק“ – אדם שהתחייב לפרסם במהלך כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה, מחיר שבו הוא מתחייב לקנות את יחידות הקרן הסגורה ומחיר שבו הוא מתחייב למכרן.
תשלומים לבעלי היחידות [תיקון: תשע״ו]
קבע מנהל קרן כי ישולמו לבעלי היחידות תשלומים מנכסי הקרן, יפורטו, תחת כותרת ”תשלומים לבעלי היחידות“, המועדים שבהם ישולמו התשלומים, השיעור מהערך הנקוב שישולם והמועד הקובע לעניין הזכאות לתשלום.
היתרים להצעת היחידות [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”היתרים להצעת היחידות“ תבוא הודעה כי מנהל הקרן קיבל את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים לפי כל דין להצעת היחידות, להנפקתן ולפרסום תשקיף הקרן החדשה, ובתשקיף של קרן סגורה חדשה – גם הודעה כי מנהל הקרן קיבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות שיונפקו לפי התשקיף, וכי אין בהיתר רשות ניירות ערך משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף או אישור מהימנותם או שלמותם או הבעת דעה על טיבן של היחידות המוצעות.
חתימה על תשקיף הקרן החדשה [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”שמות הדירקטורים של מנהל הקרן החתומים על התשקיף“ יפורטו שמות הדירקטורים החתומים על תשקיף הקרן החדשה; תחת הכותרת ”חתום בשם מנהל הקרן“ יפורט שמו של מורשה החתימה מטעמו של מנהל הקרן, ותחת הכותרת ”חתום בשם הנאמן“ יפורט שמו של מורשה החתימה מטעמו של הנאמן.
הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון [תיקון: תשע״ו]
תחת הכותרת ”הזמנת יחידות ומתן הוראות פדיון“ –
(1)
בתשקיף של קרן פתוחה חדשה יבוא ”הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיון שתוגש עד השעה הייעודה של יום מסחר, שהוא גם יום שבו ניתן להציע יחידות או לפדותן, תבוצע באותו יום ותסלק לפי כללים שקבעה הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך; הזמנה או הוראה שתוגש ביום מסחר לאחר השעה הייעודה, או תוגש ביום שאינו יום מסחר, תבוצע ביום המסחר הראשון לאחר היום שבו הוגשה ותסלק בהתאם לכללים שקבעה הבורסה; חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותם ונענו; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויים לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן“; נקבעה לקרן יותר משעה ייעודה אחת – יבוא האמור מעלה, בשינויים המחויבים;
(2)
בתשקיף של קרן סגורה חדשה יצוינו כל אלה:
(א)
האם יחידות הקרן ניתנות לפדיון אם לאו ומועדי הפדיון של יחידות הקרן; אם פדיון היחידות מותנה במתן הודעה מוקדמת של בעל יחידה – יצוין הדבר והמועד למתן ההודעה המוקדמת שעל בעל יחידה לתת לצורך פדיון יחידות הקרן;
(ב)
אם פדיון היחידות מוגבל למספר מרבי של יחידות בידי כל בעל יחידה – יצוין הדבר והמספר המרבי של יחידות לפדיון;
(ג)
המילים ”הזמנות ליחידות או הוראות לפדיון יחידות, בקרן שיחידותיה ניתנות לפדיון, ניתן להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנות לרכישת היחידות המוצעות יוגשו בתקופה להגשת בקשות לרכישת היחידות המוצעות, כפי שמפורטת בתשקיף; חבר הבורסה יהיה אחראי וחייב לתשלום מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעותו ונענו; כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמין לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו, בין אם בקשתו תתקבל במלואה ובין אם תתקבל רק בחלקה; חבר בורסה עשוי לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונן.“
תשקיף מכרז [תיקון: תשע״ו]
תשקיף מכרז ייערך במתכונת תשקיף קרן סגורה חדשה, בשינויים אלה:
(1)
בכל מקום בתשקיף, במקום ”תשקיף קרן חדשה“ יבוא ”תשקיף מכרז“;
(2)
בכריכת התשקיף, בהפניה מכותרת התשקיף תבוא הערת שוליים בזו הלשון "תשקיף הצעת יחידות לציבור, שאינה הצעה לראשונה.

פרק ה׳: ביטול תקנות, תחילה והוראות מעבר

ביטול תקנות
תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף של קרן להשקעות בנאמנות, מבנהו וצורתו), התש״ל–1969 – בטלות.
תחילה ותחולה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ח באייר התש״ע (2 במאי 2010) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על תשקיפים שתאריכיהם לא לפני שישה חודשים מיום פרסומן.
הוראות מעבר
(א)
יושב ראש הרשות או עובד שהסמיך לכך, רשאים להאריך את תקופתו של חלק ב׳ של תשקיף שהגיש מנהל קרן לראשונה לפי תקנות אלה.
(ב)
על אף האמור בתקנה 8, ביחס לתקופות שקדמו למועד התחילה, יוצגו מהגבוה לנמוך, השיעורים הממוצעים של ההשקעות העיקריות של הקרן באחוזים מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן; לעניין זה –
”השקעות עיקריות“ – סוגי נכסים ששיעור ההשקעה הממוצע בהם אינו נמוך מעשר האחוזים;
”ממוצע“, לעניין ”השקעות עיקריות“ – מחושב על פי הנתונים בימי המסחר האחרונים בכל חודש בתקופה כלשהי.
(ג)
על אף האמור בתקנה 9(ה), לא יפורטו הפרטים המצוינים בה, אם בתשקיף הקרן הקודם לא חלה החובה לציין את נכס הייחוס של הקרן, כנדרש בתקנה 7(17).
(ד)
על אף האמור בתקנה 10, לגבי התקופות שקדמו ליום כ״ג בטבת התשס״ח (1 בינואר 2008) (להלן – ינואר 2008) –
(1)
במקום מספר השינויים שנעשו בסיווג הקרן ובפרופיל החשיפה שלה, יפורטו מספר השינויים המהותיים שנערכו במדיניות ההשקעות של הקרן;
(2)
היו שינויים מהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן – במקום הסיווג לפני השינוי ואחריו ובמקום פרופיל החשיפה לפני השינוי ואחריו, יפורטו עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן לפני השינוי ואחריו.
(ה)
היו שינויים מהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן בתקופות שקדמו לינואר 2008 תחת הלוח ”שינויים במאפייני הקרן“, יצוין כי ביום 31 בדצמבר 2007 נכנסו לתוקפן תקנות הסיווג, אשר הסדירו את האופן שבו על מנהל קרן לסווג את הקרנות שבניהולו וקבעו כי על מנהל קרן לקבוע את פרופיל החשיפה שלהן, בהתאם לשיעורי החשיפה המרביים של הקרן למניות ולמטבע חוץ; כמו כן יצוין כי בתקופות שלפני תחילתן של תקנות הסיווג, במקום שינויים בפרופיל החשיפה ובסיווג הקרן, מפורטים עיקרי השינויים המהותיים במדיניות ההשקעות של הקרן ומספר השינויים; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו מעת ששנת 2007 לא תוצג עוד בלוח זה.
(ו)
על אף האמור בתקנה 11, לגבי התקופות שקדמו לינואר 2008, יוצגו בלוח ”הוצאות שנפרעו מנכסי הקרן כשיעור מהשווי הנקי הממוצע של נכסי הקרן“ שכר מנהל הקרן, שכר הנאמן, העמלות והוצאות המס בלבד.
(ז)
על אף האמור בתקנה 12, לגבי התקופות שקדמו לינואר 2008, יוצגו בלוח ”נתונים שונים“ הנתונים האלה בלבד:
(1)
”השווי הנקי של נכסי הקרן ליום המסחר האחרון של התקופה (במיליוני שקלים חדשים)“;
(2)
”תקבולים מצטברים ממכירת יחידות (במיליוני שקלים חדשים)“;
(3)
”תשלומים מצטברים לפדיון יחידות (במיליוני שקלים חדשים)“;
(4)
”מחיר הפדיון ליום המסחר אחרון של התקופה“;
(ח)
לעניין תקנה זו, ”שינוי מהותי במדיניות ההשקעות“ – שינוי במדיניות ההשקעות של קרן, אשר חייב שינוי מהותי בסוגי הנכסים שהוחזקו בה, או שהיה בו כדי להשפיע באופן מהותי על תנודתיות מחירי היחידה ומחירי הפדיון.
[תיקון: תשע״ו]

תוספת ראשונה (בוטלה)

[תיקון: תשע״ו]

תוספת שניה (בוטלה)


כ״ט בחשוון התש״ע (16 בנובמבר 2009)
  • יובל שטייניץ
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.