לדלג לתוכן

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס״ו–2006


ק״ת תשס״ו, 494; תשס״ח, 163; תש״ע, 234; תשע״ג, 900; תשע״ו, 1097.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26, 42(ה), 72(א), 82(ג) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשס״ח, תשע״ג, תשע״ו]
בתקנות אלה –
”איגרות חוב“ – למעט איגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים;
”דרגת חשיפה מרבית למניות“ – כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס״ח–2007 (להלן – תקנות הסיווג);
”חברה מדרגת“ – חברה שעיסוקה דירוג חוב לפי כושר הפירעון של מי שהוציא את איגרות החוב, שאישר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר על פי סעיף 41א לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ״ד–1964;
”חשיפה למניות“ – (בוטלה);
”יום התחילה“ – כאמור בתקנה 6;
”מניות“ – (בוטלה);
”מפיץ“ – מפיץ שאינו משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;
”סוג הקרן“ – קרן מסוג 1, קרן מסוג 3 או קרן מסוג 4, לפי הענין;
”קרן חוץ“ ו”יחידה של קרן חוץ“ – כהגדרתן בסעיף 113א לחוק;
”פעילות בנגזרי מניות“ – (בוטלה);
”קרן מחקה“ – כהגדרתה בתקנות הסיווג;
”קרן מסוג 1“ – קרן שדרגת החשיפה המרבית שלה למניות היא 1 ושלפי מדיניות ההשקעות שלה מתחייב מנהל הקרן להשקיע 85 אחוזים לפחות מהשווי הנקי של נכסיה באחד או יותר מאלה:
(1)
איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות;
(2)
איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים;
(3)
פיקדונות;
”קרן מסוג 2“ – (נמחקה);
”קרן מסוג 3“ – קרן חוץ וכן קרן שאינה קרן מסוג (1) או קרן מסוג (4);
”שיעור חשיפה למניות“ – (בוטלה).
עמלת הפצה [תיקון: תשע״ו]
(א)
מנהל קרן רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן בניהול מנהל הקרן המוחזקות באמצעות המפיץ (להלן – עמלת הפצה), ובלבד שאותו מפיץ אישר כי הוא יסכים להתקשר עם כל מנהל קרן אחר שביקש להתקשר עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה בשיעור ובתנאי תשלום זהים, ובעבור שירות זהה.
(א1)
מנהל קרן חוץ רשאי לשלם למפיץ עמלה כאמור בתקנה 3, בשל יחידות של קרן חוץ שהרשות אישרה את הצעתן לציבור לפי סעיף 113ב(א) לחוק.
(ב)
לא התקשר מנהל הקרן או מנהל קרן החוץ בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה, בשל קרן שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א) או בשל קרן חוץ שבניהולו – כאמור בתקנת משנה (א1) –
(1)
רשאי המפיץ לגבות מבעל יחידה עמלה בסכום עמלת ההפצה שהיה רשאי לגבות ממנהל הקרן או ממנהל קרן החוץ אילו הוסכם על כך ביניהם, או בסכום נמוך ממנו;
(2)
על אף האמור בפסקה (1), אם הקרן קרן כאמור בתקנה 5(3) או (5), רשאי המפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה או ממי שמוכר אותה, אך ורק בשל ביצוע העסקה;
(3)
עמלה שגובה מפיץ לפי פסקה (1) או (2) לא תשתנה עקב כך שמנהלי קרנות שונים שלא התקשרו עמו בהסכם לתשלום עמלת הפצה הנפיקו את היחידות, או עקב כך שהקרן היא קרן חוץ.
(ג)
אין באמור בתקנה זו כדי למנוע ממפיץ לגבות עמלה אחרת מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה, ובלבד שלא תשתנה עקב כך שהיחידות הונפקו על ידי מנהלי קרנות שונים.
(ד)
על אף האמור בתקנת משנה (ג), התקשר מנהל קרן בהסכם בינו לבין המפיץ על תשלום עמלת הפצה כאמור בתקנת משנה (א) בשל קרן מסוג 4 שבניהולו, לא יגבה המפיץ כל עמלה מבעל יחידה בשל רכישת היחידה, החזקתה או פדיונה.
גובה עמלת ההפצה [תיקון: תשס״ח, תשע״ג]
מפיץ לא יגבה ומנהל קרן לא ישלם עמלת הפצה, בעד כל יום שבו מוחזקת יחידה של קרן שבניהולו של מנהל הקרן באמצעות המפיץ, בסכום העולה על מחיר הפדיון של היחידה שפורסם לאותו יום, ואם לא פורסם מחיר פדיון לאותו יום – מחיר הפדיון שפורסם לאחרונה לפני אותו יום, כשהוא מוכפל באחד מאלה, לפי סוג הקרן כפי שצוין בתשקיף הקרן או בדוח שיש להגיש כאמור בתקנה 4 או 7:
(1)
בקרן מסוג 1 – 0.2%/365;
(2)
(נמחקה);
(3)
בקרן מסוג 3 – 0.35%/365;
(4)
בקרן מסוג 4 – 0.1%/365.
סיווג קרנות
מנהל קרן יציין בתשקיף קרן שבניהולו את סוג הקרן; שונתה מדיניות ההשקעות של הקרן באופן המביא לשינוי בסוג הקרן, יציין מנהל הקרן בדוח שיגיש לפי סעיף 61 לחוק בדבר שינוי מדיניות ההשקעות גם את סוג הקרן החדש.
יחידות שלא תגבה בשלן עמלה [תיקון: תשס״ח, תש״ע, תשע״ו]
מפיץ לא יגבה עמלת הפצה בשל יחידות אלה:
(1)
יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים בעבור לקוח הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק, ואולם מפיץ שאין לו החזקה כלשהי במנהל קרן, רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות שנרכשו על ידי מנהל תיקים הנשלט על ידו בעבור לקוח הקשור עם מנהל התיקים בהסכם לניהול תיק השקעות;
(2)
יחידות שנרכשו בידי בעל יחידה לפני יום התחילה, ויראו פדיון של יחידות בידי בעל היחידה, שנעשה לאחר יום התחילה, כאילו נעשה תחילה מתוך יחידות שנרכשו לפני יום התחילה, ואולם מפיץ רשאי לגבות עמלת הפצה בשל יחידות של קרן שרכש בעל יחידה לפני יום התחילה, אם הקרן נוהלה ביום ה׳ בתמוז התשס״ה (10 באוגוסט 2005) בידי מנהל קרן אשר נשלט באותו מועד בידי אותו מפיץ או בידי חברה אשר שלטה באותו מפיץ, ובמועד גביית העמלה מנוהלת בידי מנהל קרן אשר קשור עם המפיץ בהסכם הפצה;
(3)
יחידות של קרן או של קרן חוץ הרשומות למסחר בבורסה;
(4)
יחידות של קרן המוחזקות בקרן;
(5)
יחידות של קרן מחקה;
(6)
יחידות המוחזקות בקופת גמל בניהול אישי, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה–2005.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בניסן התשס״ו (1 באפריל 2006).
הוראת מעבר
מנהל הקרן יגיש לרשות ולבורסה, עד יום התחילה, דוח ובו יפרט את סוג הקרן של כל קרן שבניהולו.


ט׳ בשבט התשס״ו (7 בפברואר 2006)
  • אהוד אולמרט
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.