לדלג לתוכן

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס״ח–2007


ק״ת תשס״ח, 152; תשע״ה, 212; תשע״ו, 1098; תשע״ח, 2410.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72(א), 73(ג1) ו־131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – החוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ה, תשע״ו, תשע״ח]
בתקנות אלה –
”אומדן תשואה שנתית“ – נתון המבטא תשואה שנתית צפויה של הקרן, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן והתחייבויותיה, ביום חישוב המחירים שקדם למועד הקבוע להצעת יחידות, אשר מחושב בדרך המקובלת למדידתו;
”דרגת חשיפה מרבית למניות“ – ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 – בלא חשיפה, 1 – עד 10 אחוזים, 2 – עד 30 אחוזים, 3 – עד 50 אחוזים, 4 – עד 120 אחוזים, 5 – עד 200 אחוזים, 6 – מעל 200 אחוזים;
”דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ“ – ערך המבטא את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למטבע חוץ, בערכו המוחלט, לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפי הפירוט הבא: 0 – בלא חשיפה, A – עד 10 אחוזים, B – עד 30 אחוזים, C – עד 50 אחוזים, D – עד 120 אחוזים, E – עד 200 אחוזים, F – מעל 200 אחוזים;
”חוזה אקדמה“, ”עסקת החלף מדדית שאינה במימון“ – כהגדרתם בתקנות הנכסים;
”מידת חשיפה“ – שווי נכס המוחזק בקרן, בצירוף שווי הנכסים וההתחייבויות שהפעילות בנגזרים על אותו נכס שקולה להם, הנקבע בדרך המקובלת למדידתו;
”כותרת מאפיינת“ – כותרת מתוך רשימת הכותרות המאפיינות שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.isa.gov.il, לפי סעיף 73(ג1)(2) לחוק;
”כותרת משנית“ – כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות שהיא חלק מקבוצה המאופיינת בכותרת ראשית;
”כותרת על“ – כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות בפרסום;
”כותרת ראשית“ – כותרת מאפיינת לקבוצת קרנות שהיא חלק מקבוצה המאופיינת בכותרת על;
”מטבע חוץ“ – לרבות נכס או התחייבות בקרן ששווים קבוע במטבע חוץ, או צמוד לשינויים בשער החליפין של מטבע חוץ;
”מנהל קרן חוץ“ – כהגדרתו בסעיף 113א לחוק;
”מניות“ – לרבות סחורות ונכסים אחרים שתכליתם להביא לתוצאות הדומות לתוצאות השקעה במניות או לשינויים במדדי מניות או לתוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות, לרבות ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהם או יחס ההמרה או המימוש שלהם למניות גורמים לכך שתנודתיותם דומה לתנודתיות המניות האמורות;
”נכס ייחוס של קרן“ – מדד או נכס, שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתן של קרנות שעשויות להיות מסווגות תחת הכותרת המאפיינת שאליה סווגה הקרן, כעולה מן הכותרת המאפיינת; לא ניתן להסיק מן הכותרת המאפיינת של הקרן מהו נכס הייחוס של הקרן, יהיה נכס הייחוס שלה מדד או נכס שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן; לעניין זה, ”הכותרת המאפיינת שאליה סווגה הקרן“ – הכותרת המשנית, הכותרת הראשית או כותרת העל, לפי סדר הופעתן, שניתן להסיק ממנה מהו נכס הייחוס של הקרן;
”סחורות“ (commodities) – לרבות נכסים שתכליתם להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה בסחורות או למדדי סחורות או לתוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות;
”סטיית תקן של קרן“ – המדד המקובל לחישוב תנודתיות תשואה של קרן, המחושב באופן זהה לכל הקרנות שבפרסום ולאותה התקופה;
”סיווג קרן“ – כל אחד מהנתונים, המפורטים בתקנה 3, שייכללו בפרסום, למעט הנתונים אודות סטיית התקן והתשואה של הקרן;
”פעילות בנגזרים“ – החזקה ויצירה של אופציות, חוזים עתידיים, חוזי אקדמה ועסקאות החלף מדדיות שאינן במימון ומכירה בחסר של ניירות ערך, שתכליתן להביא להשגת תוצאות הדומות לתוצאות השקעה בנכס נושא ההתחייבות או לשינויים במדדים שהם נושא ההתחייבות או שהנכס נושא ההתחייבות כלול בהם, או להשגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לתוצאות האמורות;
”פרופיל חשיפה“ – צמד תווים שיהיו חלק משם הקרן הכולל את דרגת החשיפה המרבית של הקרן למניות ולימינו את דרגת החשיפה המרבית של הקרן למטבע חוץ;
”קרן חוץ“ – קרן חוץ כהגדרתה בסעיף 113א לחוק שיחידותיה מוצעות לציבור בישראל;
”קרן חשיפה הפוכה“ – קרן שנקבע במדיניות ההשקעות שלה כי ייעודה השגת תוצאות הנמצאות במתאם שלילי לשיעורי השינוי בנכס הייחוס שלה;
”קרן להשקעות חוץ“ ו”שער המטבע העיקרי“ – ”קרן נאמנות להשקעות חוץ“ ו”שער המטבע העיקרי“, כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס״ג–2003;
”קרן מחקה“ – (נמחקה);
”שיעור חשיפה“ – מידת חשיפה מהשווי הנקי של נכסי הקרן;
סיווג קרנות בפרסום [תיקון: תשע״ו]
(א)
בפרסום לפי סעיף 73(ג1) לחוק (בתקנות אלה – פרסום), ימוינו הקרנות לקבוצות לפי כותרות מאפיינות, תוך חלוקה לקבוצות המאופיינות על ידי כותרות על, כותרות ראשיות וכותרות משניות, כל קרן לפי הכותרת המאפיינת שבחר מנהל הקרן; הקרנות המסווגות תחת כותרת מאפיינת, ימוינו בסדר עולה של דרגת החשיפה המרבית של הקרן למניות ואחר כך לפי סדר א״ב, כאשר קבוצות קרנות המאופיינות בדרגות שונות של חשיפה מרבית למניות יובדלו זו מזו.
(ב)
מנהל הקרן יסווג כל קרן שבניהולו תחת הכותרת המאפיינת המתאימה ביותר בהתחשב במדיניות ההשקעות של הקרן.
(ג)
נקבע לראשונה סיווגה של קרן, יגיש מנהל הקרן לרשות ולבורסה לא יאוחר מיומיים לאחר תאריך התשקיף, דוח הכולל מידע כאמור בתקנה 3, למעט הנתונים על אודות התשואה וסטיית התקן של הקרן.
(ד)
שונה סיווגה של קרן, יגיש מנהל הקרן דוח כאמור בתקנת משנה (ג), לא יאוחר משני ימים לפני כניסת השינוי לתוקף, בציון מהות השינוי.
(ה)
תקנות משנה (ב), (ג) ו־(ד) יחולו גם על מנהל קרן חוץ ועל קרן חוץ, ואולם יקראו את תקנת משנה (ג) כאילו במקום ”תאריך התשקיף“ נאמר בה ”תאריך פרסום תשקיף קרן החוץ והנספח כמשמעותו בתקנה 4 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (הצעות יחידות של קרן חוץ), התשע״ו–2016“.
סיווג קרנות חוץ בפרסום [תיקון: תשע״ו]
בפרסום קרנות חוץ, ימוינו הקרנות לקבוצות לפי כותרות מאפיינות, תוך חלוקה לקבוצות המאופיינות באמצעות כותרת על, כותרות ראשיות וכותרות משניות כל קרן לפי הכותרת המאפיינת שבחר מנהל קרן החוץ ולפי המטבע שבו נקובות יחידות הקרן; לאחר מכן ימוינו הקרנות לפי סדר ה־ABC של שמן.
נתונים שייכללו בפרסום [תיקון: תשע״ה, תשע״ו, תשע״ח]
(א)
בפרסום ייכללו נתונים אלה:
(1)
שם הקרן ומספר הקרן בבורסה;
(2)
שם מנהל הקרן;
(2א)
קרן סל;
(3)
הכותרת המאפיינת של הקרן;
(4)
פרופיל החשיפה של הקרן, בצירוף הסבר על אודותיו, הכולל מקרא של דרגות החשיפה המרביות של הקרן למניות ולמטבע חוץ; לעניין קביעת פרופיל החשיפה של אגד ישראלי – דרגת החשיפה המרבית למניות ודרגת החשיפה למטבע חוץ יקבעו בהתאם לשיעור החשיפה המרבי שהוא הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה המרביים בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד; לעניין קביעת פרופיל החשיפה של אגד חוץ – יראו החזקה בקרן מוחזקת כהחזקה במטבע חוץ; עלה ממדיניות ההשקעות של הקרן המוחזקת כי החשיפה המרבית שלה למניות עשויה לעלות על חמישים אחוזים, יראו את ההחזקה בה גם כהחזקה במניה;
(5)
תשואה שקלית לתקופות אחידות לכלל הקרנות; לעניין זה, ”תשואה שקלית“ – המחושבת בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות חישוב תשואה אם יחידות הקרן נקובות במטבע חוץ – תוצג התשואה גם במטבע חוץ לפי נוסחה לחישוב תשואה דולרית כאמור בתקנה 5 לתקנות חישוב תשואה, בשינויים המחויבים לעניין המטבע שבו נקובות יחידות הקרן (להלן – נוסחה לחישוב תשואה דולרית);
(6)
סטיית התקן של הקרן;
(7)
שיעור השכר השנתי של מנהל הקרן;
(8)
בפרסום על אודות קפ״מ, יצוין גם אומדן התשואה השנתית הידוע במועד הפרסום, ולצדו יצוין באופן מובלט, כי אומדן תשואה שנתית הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי שבוע או כי הוא נתון המחושב ומתעדכן מדי חודש, לפי העניין, בהסתמך על הרכב נכסי הקרן ביום חישוב המחירים שקדם למועד הקבוע להצעת היחידות, ומבטא אומדן בלבד לתשואה השנתית הצפויה של הקרן;
(8)
(ספרור שגוי במקור): שיעור הוספה בקרן אם נגבית הוספה.
(ב)
בפרסום יצוין דבר היותה של הקרן אחת או יותר מאלה:
(1)
קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ;
(2)
קרן מחקה;
(3)
קרן ממונפת;
(4)
קרן חשיפה הפוכה;
(5)
קרן מועדים קבועים, כהגדרתה בסעיף 47(א) לחוק;
(6)
קרן שיחידותיה נקובות בדולר של ארה״ב;
(7)
קרן להשקעות חוץ; לגבי קרן כזו יצוין גם שער המטבע העיקרי שלה;
(8)
קפ״מ;
(ב1)
בפרסום לגבי קרנות חוץ ייכללו נתונים אלה:
(1)
שם קרן החוץ באנגלית ומספר הקרן בבורסה אם ניתן לה מספר ואם לא ניתן – מספר הקרן במערכת הפצה בין־לאומית של מידע על קרנות נאמנות;
(2)
שם מנהל קרן החוץ;
(3)
הכותרת המאפיינת של קרן החוץ;
(4)
המטבע שבו נקובות יחידות קרן החוץ;
(5)
תשואת הקרן במטבע שבו נקובות יחידות הקרן, לפי נוסחה לחישוב תשואה דולרית, לתקופות אחידות לכלל הקרנות;
(6)
התשואה השקלית של קרן החוץ, כהגדרתה בתקנה 4 לתקנות חישוב תשואה, לתקופות אחידות לכלל הקרנות;
(7)
סטיית התקן של קרן החוץ;
(8)
שיעור השכר השנתי של מנהל קרן החוץ;
(9)
שיעור הוספה בקרן החוץ אם נגבית הוספה.
(ב2)
בפרסום לפי תקנת משנה (ב1), תיווסף הערת שוליים בנוסח הזה: ”על קרן חוץ ועל מנהל קרן החוץ לא חלים הדינים והפיקוח החלים על קרנות נאמנות בישראל“;
(ג)
לא יוצגו בפרסום תשואת הקרן וסטיית התקן של הקרן לתקופה שבמהלכה, חל שינוי מהותי במדיניות ההשקעות של הקרן או שהקרן לא פעלה בה או בחלק ממנה; הסיבה לאי־הצגת המידע תצוין בהערת שוליים; שונתה מדיניות ההשקעות באופן המחייב החלפת שלושים אחוזים לפחות מנכסי הקרן, יראו כמועד שבו חל שינוי במדיניות ההשקעות, תקופה של ארבעים וחמישה ימים מיום כניסת השינוי לתוקף, ואם התחייב מנהל הקרן בדוח להתאים את נכסי הקרן למדיניות ההשקעות החדשה בתוך תקופה קצרה מארבעים וחמישה ימים – תקופה זו; לעניין זה, ”קרן“ ו”מנהל קרן“ – לרבות ”קרן חוץ“ ו”מנהל קרן חוץ“ בהתאמה.
שינוי ברשימת הכותרות המאפיינות [תיקון: תשע״ו]
על כל שינוי ברשימת הכותרות המאפיינות תשלח הרשות הודעה למנהלי הקרנות ולמנהלי קרנות החוץ ארבעה עשר ימים לפני מועד השינוי כאמור.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ב בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2007).
הוראת מעבר
לא יאוחר מיום ח׳ בטבת התשס״ח (17 בדצמבר 2007) יגיש מנהל קרן דוח המסווג את כל הקרנות שבניהולו, כנדרש בתקנה 2(ב) והכולל מידע כאמור בתקנה 3, למעט הנתונים על אודות התשואה וסטיית התקן של הקרן.


י״ח בחשוון התשס״ה (30 באוקטובר 2007)
  • רוני בר־און
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.