תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס״ג–2003


ק״ת תשס״ג, 665; תשס״ה, 332; תשס״ח, 711; תשס״ט, 516; תשע״ג, 192; תשע״ו, 182; תשפ״א, 1614; תשפ״ג, 2312, 2313.

עדכון סכומים: ק״ת תשס״ה, 330; תשס״ו, 303; תשס״ח, 274; תשס״ט, 277; תש״ע, 384; תשע״א, 296; תשע״ב, 478; תשע״ג, 371; תשע״ד, 340; תשע״ו, 467; תשע״ז, 504; תשע״ח, 597; תשע״ט, 1710; תש״ף, 301; תשפ״א, 1327; תשפ״ב, 1518; תשפ״ג, 720; תשפ״ד, 1071.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 44ד(א) ו־55א לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968 (להלן – החוק), סעיף 131(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ״ד–1994 (להלן – חוק השקעות משותפות), וסעיף 42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – חוק הסדרת העיסוק), לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות [תיקון: תשס״ה, תשע״ו]
בתקנות אלה –
”אתר הדיווח“ – אתר אינטרנט של הרשות, שאליו מתבצע הדיווח האלקטרוני לרשות [HTTPS://FILING.MAGNA.ISA.GOV.IL];
”אתר ההפצה“ – אתר אינטרנט של הרשות הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים [HTTPS://WWW.MAGNA.ISA.GOV.IL];
”אמצעי חתימה“, ”חתימה אלקטרונית“, ”חתימה אלקטרונית מאובטחת“ ו”תעודה אלקטרונית“ – כהגדרתם בחוק חתימה אלקטרונית;
”גורם מדווח“ – תאגיד מדווח, נאמן לתעודות התחייבות, מנהל קרן, נאמן לקרן, מפרק קרן, תאגיד מורשה, חתם או חברה בעלת רישיון זירה;
”דיווח בנייר“ – הגשת מסמך על ידי מסירתו ביד או על ידי משלוחו בדואר;
”דף לוואי“ – חלק מטופס דיווח, המיועד להזנת נתונים מתוך המסמך המדווח, ומסומן בכותרתו שהוא ”דף לוואי“;
”חברה בעלת רישיון זירה“ – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק;
”חתימה ידנית“ – חתימה בכתב יד על מסמך נייר;
”טופס דיווח“ – טופס אלקטרוני המשמש לצורך דיווח אלקטרוני לרשות, כפי שהוא מופיע, במועד הדיווח, באתר הדיווח או באתר ההפצה כנספח לכללי דיווח אלקטרוני;
”כללי דיווח אלקטרוני“ – כללי רישום, חתימה, דיווח והפצה במגנא שפרסמה הרשות לפי סעיף 44ה לחוק;
”מאשר חתימה“ – כמשמעותו בסעיף 44ד(ב) לחוק;
”מגנא“ (מערכת גילוי נאות אלקטרונית) – מערכת המחשב של הרשות המשמשת לקליטת דיווחי הגורמים המדווחים והפצתם;
”מורשה חתימה אלקטרונית“ – יחיד, המכהן כנושא משרה בכירה, שמונה על ידי גורם מדווח, בהתאם להוראות פרק ג׳, לשמש מורשה לצורך דיווח אלקטרוני לרשות;
”מחשב המדווח“ – מחשב המשמש את מורשה החתימה האלקטרונית לצורך הורדת טופסי דיווח מאתר הדיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות, והעומד בדרישות חומרה ותוכנה כפי שנקבעו בכללי דיווח אלקטרוני, לרבות חיבור לרשת האינטרנט;
”מנהל קרן“, ”נאמן לקרן“ ו”מפרק קרן“ – כמשמעותם בחוק השקעות משותפות;
”מסמך“ –
לגבי תאגיד מדווח, נאמן לתעודות התחייבות וחתם – טיוטת תשקיף, תשקיף שהותר פרסומו, מסמך רישום וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן כל דוח הודעה וכל מסמך אחר, למעט דף לוואי, שעליהם להגישו לרשות או לבורסה לפי החוק;
לגבי מנהל קרן, נאמן לקרן ומפרק קרן – טיוטת תשקיף, תשקיף שהותר פרסומו, וכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים בהם, וכן כל דוח, מידע הודעה וכל מסמך אחר, למעט דף לוואי, שעליהם להגישו לרשות או לבורסה לפי חוק השקעות משותפות;
לגבי תאגיד מורשה – דוח, הודעה וכל מסמך אחר שהוא חייב בהגשתו לרשות או לבורסה לפי סעיף 27 לחוק הסדרת העיסוק, וכן בקשה לפי סעיף 10(ב) לחוק האמור;
לגבי חברה בעלת רישיון זירה – דוח, הודעה, מידע, חוות דעת או אישור הכלולים בהם וכל מסמך אחר שהיא חייבת בהגשתו לפי החוק;
”נאמן לתעודות התחייבות“ – כמשמעותו בפרק ה׳1 לחוק;
”נושא משרה בכירה“ – כהגדרתו בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש״ל–1970, לרבות מזכיר הגורם המדווח, ויועץ משפטי של הגורם המדווח;
”קרן“ – כהגדרתה בחוק השקעות משותפות;
”תאגיד מדווח“ – לרבות תאגיד המדווח לפי פרק ה׳3 לחוק;
”תאגיד מורשה“ – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;

פרק ב׳: אישור וחתימה על דוחות

חתימה אלקטרונית על מסמך [תיקון: תשס״ה, תשס״ח]
(א)
מי שחתימתו נדרשת על מסמך המוגש לרשות, יסמיך מורשה חתימה אלקטרונית של הגורם המדווח, לחתום בשמו ולדווח באופן אלקטרוני לרשות, על ידי הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת של מורשה החתימה האלקטרונית; נדרשה חתימה של יותר מאדם אחד על אותו מסמך, יסמיכו כל מי שחתימתם נדרשת, בהסמכה כאמור, מורשה חתימה אלקטרונית אחד בלבד של הגורם המדווח; הסמכה כאמור תיחתם ידנית בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, בציון שמו ותפקידו בגורם המדווח או זיקה אחרת שיש לו לגורם המדווח, ויצורף אליה, כחלק בלתי נפרד ממנה, נוסח המסמך אשר ביחס אליו ניתנת ההסמכה.
(ב)
היה מורשה החתימה האלקטרונית מוסמך לחתום בעצמו על המסמך כחותם יחיד בשם הגורם המדווח לפי הוראות כל דין, יחתום על המסמך באמצעות הצמדת חתימתו האלקטרונית המאושרת וידווח באופן אלקטרוני לרשות.
(ג)
(בוטלה).
(ד)
(בוטלה).
הודעה לרשות [תיקון: תשס״ח]
לא היתה התאמה מלאה בין נוסח מסמך שפורסם באתר ההפצה לבין נוסח המסמך שנמסר למורשה חתימה אלקטרונית של הגורם המדווח לצורך הגשתו לרשות, יגיש מי שהסמיך את מורשה החתימה האלקטרונית לחתום בשמו לפי תקנה 2(א), לא יאוחר משלושה ימי מסחר ממועד פרסום המסמך באתר ההפצה, הודעה בכתב לרשות בדבר העדר התאמה כאמור.
שמירת מסמכים
דווח מסמך או דף לוואי באופן אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה –
(א)
יישמר העתק המסמך או דף לוואי שדווח באופן אלקטרוני לרשות, באמצעים אלקטרוניים במשרד הראשי של הגורם המדווח;
(ב)
תישמר ההסמכה לחתימה אלקטרונית כאמור בתקנה 2(א), במשרד הראשי של הגורם המדווח.

פרק ג׳: מורשה חתימה אלקטרונית

מינוי מורשה חתימה אלקטרונית [תיקון: תשס״ה, תשע״ו]
(א)
תאגיד מדווח או חברה בעלת רישיון זירה ימנו שני נושאי משרה בכירה לפחות, לשמש מורשי חתימה אלקטרונית מטעמו, לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
נאמן לתעודות התחייבות, מנהל קרן, נאמן לקרן, מפרק קרן, תאגיד מורשה או חתם ימנו נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמם לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.
(ג)
היה מפרק קרן יחיד, רשאי הוא עצמו לשמש מורשה חתימה אלקטרונית או למנות מורשה חתימה אלקטרונית, אחד או יותר מטעמו, לצורך דיווח אלקטרוני לרשות.
רישומו של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא
(א)
בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית לגורם מדווח הרשום במגנא, תוגש לרשות בדיווח אלקטרוני על גבי טופס דיווח מתאים (להלן – בקשה לרישום).
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, להתיר, בנסיבות מיוחדות, הגשת הבקשה לרישום שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.
(ג)
אישרה הרשות את הבקשה לרישום, יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה בפני מאשר החתימה וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני לרשות; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים ממועד מתן האישור.
(ד)
כל עוד תקפה התעודה האלקטרונית שרכש מורשה חתימה אלקטרונית, לא ירכוש מורשה החתימה האלקטרונית אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית נוספים ולא יעשה שימוש באמצעי חתימה ובתעודה אלקטרונית נוספים בעבור אותו גורם מדווח לצורך דיווח אלקטרוני לרשות, ואולם רשאי הוא לחדש את תוקפה של תעודה אלקטרונית הקיימת ברשותו.
(ה)
הוגבל זמנית תוקף האישור שנתנה הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, לא ייפגע תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה, ואולם לא ניתן יהיה לחדש את תוקפה של תעודה אלקטרונית שפקעה אצל מאשר חתימה כאמור.
(ו)
בוטל האישור שניתן על ידי הרשות למאשר חתימה לפי תקנות מאשר חתימה, יפוג תוקפה של התעודה האלקטרונית שהנפיק אותו מאשר חתימה שבעה ימים מיום הביטול ולא ניתן יהיה לעשות בה שימוש עוד החל במועד זה.
ביטול מינויו או שינוי בפרטיו של מורשה חתימה אלקטרונית
(א)
ביטל גורם מדווח את מינויו של מורשה חתימה אלקטרונית, יודיע על כך לרשות ולמאשר החתימה שהנפיק את התעודה האלקטרונית לאותו מורשה חתימה אלקטרונית, לא יאוחר ממועד כניסת הביטול לתוקף.
(ב)
חל שינוי בתפקידו של מורשה חתימה אלקטרונית אצל הגורם המדווח או בפרטים שדווחו ביחס למורשה החתימה האלקטרונית כאמור בתקנה 6, יודיע על כך הגורם המדווח לרשות לא יאוחר מיום כניסת השינוי לתוקף; חדל מורשה החתימה האלקטרונית לכהן כנושא משרה בכירה אצל הגורם המדווח, יודיע הגורם המדווח לרשות על דבר ביטול מינויו כמורשה חתימה אלקטרונית, ולמאשר החתימה על ביטול התעודה האלקטרונית.
(ג)
הודעה לרשות כאמור בתקנות משנה (א) ו־(ב) תוגש בדיווח אלקטרוני, ואולם רשאי יושב ראש הרשות או עובד שהוא הסמיך לכך, להתיר, בנסיבות מיוחדות, הגשת ההודעה לרשות שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, ובתנאים שיורה.
חובותיו של מורשה חתימה אלקטרונית
(א)
מורשה חתימה אלקטרונית לא יצמיד את חתימתו האלקטרונית המאושרת למסמך ולא ידווח אלקטרונית לרשות, אלא לאחר שווידא כי נתקיים אחד מאלה:
(1)
הוא מוסמך על פי כל דין לחתום על המסמך כחותם יחיד בשם הגורם המדווח;
(2)
הוא הוסמך כאמור בתקנה 2(א) בידי כל מי שחתימתו על המסמך נדרשת לפי כל דין, לחתום בשמו על המסמך באמצעות חתימתו האלקטרונית המאושרת, ולדווח באופן אלקטרוני לרשות, ובלבד שהמסמך שאליו היא מצמיד את חתימתו האלקטרונית המאושרת ושהוא מגישו בדיווח אלקטרוני לרשות זהה לחלוטין מבחינת תוכן, מבנה וצורה למסמך שצורף להסמכה כאמור בתקנה 2(א) שנמסרה לו לצורך הדיווח האלקטרוני לרשות.
(ב)
הדיווח האלקטרוני יבוצע בידי מורשה חתימה אלקטרונית בהתאם לטופס הדיווח המתאים ביותר המופיע באתר הדיווח במועד הדיווח, ואולם אין באי קיומו של טופס דיווח מתאים כדי לגרוע מחובות הדיווח החלות על גורם מדווח לפי הוראות כל דין.
(ג)
כלל טופס הדיווח דף לוואי, ימלא מורשה החתימה האלקטרונית את הפרטים הנדרשים בדף הלוואי, יוודא כי הפרטים שמילא בדף הלוואי תואמים את הפרטים המופיעים במסמך המדווח על ידו באופן אלקטרוני, יחתום על דף הלוואי באופן אלקטרוני בשם הגורם המדווח ויגיש את דף הלוואי יחד עם המסמך המדווח על ידו באופן אלקטרוני לרשות.
(ד)
אחריותו של מורשה חתימה אלקטרונית כאמור בתקנות משנה (א) עד (ג) היא אחריות אישית, ואין הוא יכול להשתחרר מאחריותו על ידי הסמכת אחר להשתמש באמצעי החתימה שלו לצורך חתימה או דיווח אלקטרוני לרשות.
(ה)
תקנה זו אינה באה לגרוע מהוראות כל דין, לרבות הוראות ביחס לחובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו.

פרק ד׳: אופן הדיווח האלקטרוני

אופן הדיווח האלקטרוני
כניסה לאתר הדיווח, הורדת טופסי דיווח, מילוי פרטים בטופסי דיווח וביצוע דיווח אלקטרוני לרשות ייעשו בהתאם לכללי דיווח אלקטרוני.
קליטת הדיווח האלקטרוני
(א)
מסמך שדווח באופן אלקטרוני לרשות, יראו אותו כמוגש במועד שבו נקלט במגנא, בהתאם לאישור שיונפק למורשה החתימה האלקטרונית שביצע את הדיווח האלקטרוני; אישור כאמור יופיע באתר הדיווח ויישלח לכתובת דואר אלקטרוני של מורשה החתימה האלקטרונית.
(ב)
מסמך שדווח באופן אלקטרוני לא ייקלט ולא ייחשב כמוגש, אלא אם כן עבר בהצלחה בדיקת קבלה במגנא ברמה הטכנית; מסמך שלא עבר בהצלחה את בדיקת הקבלה יידחה, בלא קליטתו במגנא, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.
(ג)
היה הדיווח האלקטרוני נגוע בנגיף מחשב או בקוד עוין, העלול לגרום נזק או שיבוש למחשב הרשות או לחומר מחשב המצוי במחשב הרשות, יידחה הדיווח בלא קליטתו במגנא, בצירוף הודעה מתאימה שתופיע באתר הדיווח.
(ד)
תקלה זמנית או קבועה במחשב המדווח לא תהווה הצדקה לעיכוב או דחיה בהגשת מסמכים.
קישוריות
במסמך המדווח באופן אלקטרוני לרשות, לא תהיה קישורית (Hyper Link) למידע בתוך המסמך או מחוצה לו, ואולם רשאי גורם מדווח לכלול במסמך קישורית לצורך הפניה מתוכן ענינים, אם קיים, לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך או לצורך הפניה, אם קיימת, במלל של המסמך לסעיפים רלוונטיים בגוף המסמך.
קבצים
(א)
מסמך המצורף כקובץ לטופס דיווח יוכן באמצעות תוכנה המותאמת לשימוש במגנא, המשמשת ליצירת קבצים בפורמט PDF ‏(Portable Document Format) טקסטואלי המאפשר ביצוע חיפוש טקסטואלי בשפה שבה נכתב המסמך.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), מסמך שהוכן על ידי מקור חיצוני לגורם המדווח, ואשר לגורם המדווח אין כל שליטה או השפעה על אופן הכנתו, יכול שיצורף לטופס הדיווח בפורמט PDF לא טקסטואלי (IMAGE).
(ג)
דיווח אלקטרוני לא יכלול קבצי וידאו, אודיו או אנימציה, וכן לא יכלול תמונות למעט גרפים, טבלאות, לוגו או סמל הגורם המדווח.

פרק ה׳: מדווח שאינו גורם מדווח

מציע שאינו תאגיד מדווח
(א)
מציע בהצעת רכש לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש״ס–2000, שאינו תאגיד מדווח, או מציע שאינו מנפיק, החייב בתשקיף לפי סעיף 15 לחוק, ואינו תאגיד מדווח (להלן – מציע), ימנה מורשה חתימה אלקטרונית כמפורט להלן:
(1)
היה המציע תאגיד – ימנה נושא משרה בכירה, אחד או יותר, לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך דיווח אלקטרוני לרשות לענין הצעת הרכש;
(2)
היה המציע יחיד – רשאי הוא עצמו לשמש מורשה חתימה אלקטרונית או למנות מורשה חתימה אלקטרונית, אחד או יותר, מטעמו לצורך דיווח אלקטרוני לרשות לענין הצעת הרכש.
(ב)
בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית של מציע במגנא תיחתם בחתימה ידנית בידי המציע או בשמו ותוגש לרשות במסירה ביד או בדואר.
(ג)
רישומו של מורשה החתימה האלקטרונית של המציע במגנא יפקע בתום תשעים ימים מיום אישור רישומו; הרשות רשאית להאריך את תקופת תשעים הימים בתנאים כפי שתורה.
(ד)
הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על מציע, על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.
תאגיד המבקש להציע לראשונה או לרשום לראשונה ניירות ערך שלו
(א)
תאגיד המבקש להציע לראשונה ניירות ערך שלו לפי תשקיף או תאגיד המבקש לרשום לראשונה ניירות ערך שלו למסחר בבורסה לפי תשקיף או לפי מסמך רישום, ימנה שני נושאי משרה בכירה לפחות לשמש מורשי חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
בקשה לרישום מורשי חתימה אלקטרונית במגנא לתאגיד כאמור בתקנת משנה (א) תיחתם בשם התאגיד בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ג)
הוצעו ניירות ערך של התאגיד לציבור לפי תשקיף או נרשמו למסחר בבורסה לפי מסמך רישום, יגיש התאגיד לרשות בתוך יום מסחר אחד מיום קבלת ההיתר לפרסום התשקיף או מיום פרסום מסמך הרישום, לפי הענין, באמצעות דיווח אלקטרוני, טופסי נתוני פתיחה המפורטים בתקנה 21(ב).
(ד)
הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו, ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.
תאגיד המבקש לשמש מנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן [תיקון: תשס״ה]
(א)
תאגיד המבקש לאשרו לראשונה כמנהל קרן או נאמן לקרן ותאגיד שהתמנה כמפרק קרן, ימנה נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית במגנא כאמור בתקנת משנה (א), תיחתם בשם התאגיד בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ג)
ביקש יחיד לשמש מפרק קרן, רשאי הוא עצמו לשמש מורשה חתימה אלקטרונית, או למנות מורשה חתימה אלקטרונית, אחד או יותר, מטעמו לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות; בקשה לפי תקנת משנה זו תיחתם ידנית בידי המבקש ותוגש לרשות במסירה ביד או בדואר.
(ד)
הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד כאמור בתקנת משנה (א) או על יחיד כאמור בתקנת משנה (ג), לפי הענין, על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמם ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.
תאגיד המבקש להיות תאגיד מורשה [תיקון: תשס״ה]
(א)
תאגיד המעוניין לקבל רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק, ימנה, טרם הגשת הבקשה לפי סעיף 5 לחוק האמור, נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית במגנא כאמור בתקנת משנה (א), תיחתם בשם התאגיד בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים.
(ג)
הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על תאגיד כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמו ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.
חברה המבקשת לשמש חתם או נאמן לתעודות התחייבות
(א)
חברה המבקשת לשמש חתם או נאמן לתעודות התחייבות, תמנה נושא משרה בכירה אחד או יותר לשמש מורשה חתימה אלקטרונית מטעמה לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
בקשה לרישום מורשה חתימה אלקטרונית כאמור בתקנת משנה (א) במגנא תיחתם בשם החברה בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ג)
הוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על חברה כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמה ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.
חברה המבקשת לקבל רישיון זירה [תיקון: תשע״ו]
(א)
חברה המבקשת לקבל רישיון זירה, תמנה שני נושאי משרה בכירה או יותר לשמש מורשי חתימה אלקטרונית מטעמה לצורך הגשת מסמכים בדיווח אלקטרוני לרשות.
(ב)
בקשה לרישום מורשי חתימה אלקטרונית כאמור בתקנת משנה (א) במגנא תיחתם בשם החברה בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד; הבקשה תוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ג)
תקנות אלה יחולו, בשינויים המחויבים, על חברה כאמור בתקנת משנה (א), על מורשה חתימה אלקטרונית מטעמה ועל כל מסמך המדווח באופן אלקטרוני בידם.

פרק ו׳: עיון ושימוש במידע

אגרות [תיקון: תשפ״א, תשפ״ג, תשפ״ג־2]
(א)
הכניסה לאתר ההפצה ועיון במידע המופיע בו פטורה מתשלום אגרה כלשהי.
(ב)
בעד הורדת נתונים מאתר ההפצה ושמירתם תשולם אגרה כמפורט בתוספת; ההורדה תיעשה בכפוף להוראות תקנה 17 ולמילוי תנאים נוספים, כפי שתורה הרשות ובאופן שתורה.
(ג)
הוראות תקנת משנה (ב) לא יחולו על הורדת הנתונים מאתר ההפצה שהיא בהיקף סביר או שאינה מיועדת לצורך מכירה של הנתונים, הצגתם, הפצתם או העברתם באופן שיטתי.
(ד)
(הוראת שעה בשנות הכספים 2023 ו־2024): על אף האמור בתקנת משנה (ב) והתוספת הראשונה, סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 70% מן הסכום המפורט בהם, כפי שהשתנה לפי תקנה 19 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(הוראת שעה בשנת הכספים 2025): על אף האמור בתקנת משנה (ב) והתוספת הראשונה, סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 85% מן הסכום המפורט בהם, כפי שהשתנה לפי תקנה 19 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
מגבלות על הפצת מידע
(א)
מידע גולמי, מעובד או חלקי המופץ שלא על ידי הרשות על בסיס נתונים שהורדו לפי תקנה 16(ב) יהיה על אחריותו המלאה והבלעדית של מי שמפיצו (להלן – מפיץ), ויצוין בו, בהבלטה מיוחדת, כי המידע המופץ הוא באחריות המפיץ בלבד, כי המידע יכול שיהיה חלקי או עיבוד של מידע, וכי המידע המלא והמחייב הוא המידע שנכלל בדיווח שהוגש לרשות ומופיע באתר ההפצה.
(ב)
בלי לגרוע מהאמור בתקנת משנה (א), מקום שנכלל בדיווח האלקטרוני דף לוואי, לא יפיץ המפיץ את דף הלוואי במתכונת ובמבנה שהוגש בו דף הלוואי לרשות, ואולם רשאי המפיץ לעשות שימוש בנתונים המופיעים בדף הלוואי, לעבדם ולפרסמם בכפוף לאמור בתקנת משנה (א).
קבלת העתקים מאושרים
(א)
כל אדם רשאי לקבל מהרשות העתק נייר מאושר מהדיווחים הפתוחים לעיון הציבור באתר ההפצה.
(ב)
גורם מדווח רשאי לקבל מהרשות העתק נייר מאושר מכל מסמך שהגיש לרשות.
(ג)
בעד פעולות ושירותים שתעניק הרשות בקשר עם הנפקת העתקים מאושרים של מסמכים שהוגשו לה, תשולם אגרה כמפורט בתוספת.
הצמדה
(א)
סכומים הקבועים בתוספת הראשונה ישתנו ב־1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג)
יושב ראש הרשות יפרסם, בהודעה ברשומות, את נוסח התוספת הראשונה כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו־(ב).
(ד)
בתקנה זו –
”המדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

פרק ז׳: הוראות מעבר

רישום לראשונה של מורשי חתימה אלקטרונית לתאגיד מדווח
(א)
במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים מן המועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית לתאגיד מדווח, יגיש תאגיד מדווח לרשות את פרטי התאגיד ובקשה בכתב לרשום לראשונה את מורשי החתימה האלקטרונית שלו במגנא; הבקשה תיחתם בשם התאגיד המדווח בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם בתאגיד המדווח, ותוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ב)
אישרה הרשות את הבקשה לרישום האמורה בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה, כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.
תחילת דיווח אלקטרוני של תאגיד מדווח [תיקון: תשס״ט]
(א)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של תאגיד מדווח, יהיה תאגיד מדווח חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה התאגיד המדווח רשאי לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו יהיה הדיווח המחייב דיווח הנייר בלבד המוגש לרשות.
(ב)
במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגיד מדווח, יגיש תאגיד מדווח לרשות בדיווח אלקטרוני טופסי נתוני פתיחה שלו (להלן – טופסי נתוני פתיחה), הכוללים –
(1)
מסמכי ההתאגדות שלו;
(2)
פרטי בעלי ענין בו ואחזקותיהם;
(3)
פרטי נושאי המשרה הבכירה בו;
(4)
פרטי בעלי המניות הרשומים בו;
(5)
פרטי ההון הרשום, הון מונפק וניירות ערך נוספים שלו;
(6)
פרטי המניות הרדומות בהון שלו;
(7)
פרטי רואה החשבון המבקר שלו;
(8)
הונפקו תעודות התחייבות – שטר הנאמנות.
טופסי נתוני פתיחה כאמור בתקנת משנה זו יוגשו כולם במועד אחד.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאי תאגיד מדווח לדחות את מועד הגשת טופסי נתוני פתיחה לרשות עד שבעה ימים לאחר מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגיד מדווח, ובלבד שאם במהלך תקופת הדחיה נדרש התאגיד המדווח להגיש לרשות מסמך בהתאם להוראות כל דין, יוגשו טופסי נתוני הפתיחה לרשות לא יאוחר ממועד הגשת המסמך בדיווח אלקטרוני לרשות כאמור.
(ד)
במהלך תקופה שתחילתה במועד שהגיש התאגיד המדווח טופסי נתוני פתיחה כאמור בתקנת משנה (ב) ו־(ג), ידווח תאגיד מדווח לרשות, בדיווח אלקטרוני לפי תקנות אלה, במקביל לדיווח בנייר למשרדי הרשות בירושלים; היו ניירות הערך של התאגיד רשומים למסחר וקיימת חובה לפי חוק להגיש את המסמך לבורסה – יגיש התאגיד המדווח דיווח בנייר גם לבורסה שבה רשומים ניירות הערך שלו למסחר; בתקופה זו יהיה הדיווח המחייב דיווח הנייר בלבד, ואולם היה דוח חייב בהגשה במהלך התקופה האמורה לפי פרק ג׳ לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש״ל–1970, ייחשב הדוח כמוגש במועדו אם נתקיימו בו שני אלה:
(1)
הוא הגיע לרשות ולבורסה שבה רשומים ניירות ערך של התאגיד למסחר, בתוך המועד הקבוע לכך לפי דין, באמצעות פקסימילה;
(2)
הוא הגיע עם חתימה ידנית במקור בידי התאגיד, לרשות ולבורסה שבה רשומים ניירות ערך של התאגיד למסחר, בתוך 14 ימים מהמועד הקבוע לכך לפי דין, וצוינו בו היום והשעה שבהם הועבר לרשות ולבורסה בפקסימילה.
(ה)
החל ביום שצוין בהודעה לפי תקנה 25(1)(ד) כמועד הקניית מעמד מחייב לדיווח אלקטרוני, ייפתח אתר ההפצה לעיון הציבור, והתאגיד המדווח ידווח לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד בהתאם לתקנות אלה; על אף האמור בתקנת משנה (ד), למן מועד הקניית מעמד מחייב לדיווח אלקטרוני ואילך, יהיו טופסי נתוני פתיחה שהוגשו לרשות בדיווח אלקטרוני לפי תקנת משנה (ב) או (ג) וכל דיווח אלקטרוני שהוגש לרשות לפי תקנת משנה (ד), מחייבים לכל דבר וענין.
רישום לראשונה של מורשי חתימה אלקטרונית לחתם ולנאמן לתעודות התחייבות
(א)
במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים שתחילתה במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית לחתם או לנאמן לתעודות התחייבות, יגיש חתם או נאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לרשות בקשה בכתב לרישום לראשונה של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא; הבקשה תיחתם בשם החתם או הנאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם, ותוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ב)
אישרה הרשות את הבקשה לרישום כאמור בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.
תחילת דיווח אלקטרוני של חתם או נאמן לתעודות התחייבות
(א)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של חתם או נאמן לתעודות התחייבות, יהיה חתם או נאמן לתעודות התחייבות לפי הענין, חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה רשאי החתם או הנאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו הדיווח המחייב יהיה דיווח הנייר בלבד.
(ב)
במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(2)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של חתם או נאמן לתעודות התחייבות, ידווח חתם או נאמן לתעודות התחייבות, לפי הענין, לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד.
רישום לראשונה של מורשי חתימה אלקטרונית למנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן [תיקון: תשס״ה]
(א)
במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים שתחילתה במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית למנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן, יגיש מנהל הקרן, הנאמן לקרן או מפרק הקרן, לפי הענין, לרשות בקשה בכתב לרישום לראשונה של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא; הבקשה תיחתם בשם מנהל הקרן, הנאמן לקרן או מפרק הקרן, לפי הענין, בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם, ותוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר; מנהל קרן יגיש בקשה כאמור לגבי כל הקרנות שבניהולו, כאחת, ונאמן לקרן – לגבי כל הקרנות שהוא משמש להן נאמן, כאחת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), היה מפרק הקרן יחיד, יחתום מפרק הקרן ידנית על הבקשה לרישום לראשונה של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא, ויגישה לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ג)
אישרה הרשות את הבקשה לרישום כאמור בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.
תחילת דיווח אלקטרוני של מנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן [תיקון: תשס״ה]
(א)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של מנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן, יהיה מנהל הקרן, הנאמן לקרן או מפרק הקרן, לפי הענין, חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה רשאי מנהל הקרן, הנאמן לקרן או מפרק הקרן, לפי הענין, לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו הדיווח המחייב יהיה דיווח הנייר בלבד.
(ב)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של מנהל קרן, נאמן לקרן או מפרק קרן, ידווח מנהל הקרן, הנאמן לקרן או מפרק הקרן, לפי הענין, לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד.
רישום לראשונה של תאגיד מורשה [תיקון: תשס״ה]
(א)
במהלך תקופה של ארבעה עשר ימים שתחילתה במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(א) כמועד תחילת הרישום של מורשי חתימה אלקטרונית לתאגיד מורשה, יגיש התאגיד המורשה לרשות בקשה בכתב לרישום לראשונה של מורשה חתימה אלקטרונית במגנא; הבקשה תיחתם בשם התאגיד המורשה בחתימה ידנית של יושב ראש הדירקטוריון ושל המנהל הכללי או של דירקטור שהדירקטוריון הסמיך במקום אחד מאלה לצורך חתימה על הבקשה, בציון שמות החותמים ותפקידם, ותוגש לרשות במשרדה בירושלים במסירה ביד או בדואר.
(ב)
אישרה הרשות את הבקשה לרישום כאמור בתקנת משנה (א), יפנה המיועד לשמש מורשה חתימה אלקטרונית של התאגיד המורשה למשרדי מאשר חתימה כשבידיו אישור תקף של הרשות, יזדהה לפני מאשר החתימה, וירכוש אמצעי חתימה ותעודה אלקטרונית לצורך דיווח אלקטרוני; תוקף אישור הרשות לצורך פניה למאשר חתימה כאמור בתקנת משנה זו יהיה לארבעה עשר ימים מיום מתן האישור.
תחילת דיווח אלקטרוני של תאגיד מורשה [תיקון: תשס״ה]
(א)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(ב) כמועד תחילת תקופת ההטמעה של תאגיד מורשה, יהיה התאגיד המורשה חייב בדיווח אלקטרוני לרשות לפי תקנות אלה, במקביל ונוסף על הדיווח בנייר; נוסף על כך, יהיה רשאי התאגיד המורשה לדווח באופן אלקטרוני דיווחי אימון ותרגול לפי בחירתו; בתקופה זו הדיווח המחייב יהיה דיווח הנייר בלבד.
(ב)
החל במועד שצוין בהודעה לפי תקנה 25(3)(ג) כמועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה של תאגיד מורשה, ידווח התאגיד המורשה לרשות בדיווח אלקטרוני בלבד.

פרק ח׳: שונות

עונשין
העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל״ז–1977.
תחילה [תיקון: תשס״ה]
תחילתן של תקנות אלה –
(1)
ביחס לתאגידים מדווחים במועד שיפרסם יושב ראש הרשות בהודעה ברשומות, ובהתאם להודעות שיפרסם יושב ראש הרשות ברשומות, ובהן יצוינו מועדים אלה:
(א)
מועד תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית;
תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית נקבע ליום 15.2.2005 (י״פ תשס״ה, 1579).
(ב)
מועד תחילת תקופת ההטמעה;
(ג)
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה;
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה נקבע ליום 17.7.2005 (י״פ תשס״ה, 3097).
(ד)
מועד הקניית מעמד מחייב לדיווח האלקטרוני;
(2)
ביחס לחתמים, לנאמנים לתעודות התחייבות ולמדווחים שאינם גורמים מדווחים, יחד או נפרד, במועד שיפרסם יושב ראש הרשות בהודעה ברשומות, ובהתאם להודעות שיפרסם יושב ראש הרשות ברשומות, ובהן יצוינו מועדים אלה:
(א)
מועד תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית;
תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית נקבע ליום 15.2.2005 (י״פ תשס״ה, 1579).
(ב)
מועד תחילת תקופת ההטמעה;
(ג)
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה;
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה נקבע ליום 17.7.2005 (י״פ תשס״ה, 3097).
(3)
ביחס למנהלי קרן, נאמנים לקרן, מפרקי קרן ותאגידים מורשים, יחד או נפרד, במועד שיפרסם יושב ראש הרשות בהודעה ברשומות, ובהתאם להודעות שיפרסם יושב ראש הרשות ברשומות, ובהן יצוינו מועדים אלה:
(א)
מועד תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית;
תחילת רישום מורשי חתימה אלקטרונית נקבע ליום 15.2.2005 (י״פ תשס״ה, 1579).
(ב)
מועד תחילת תקופת ההטמעה;
(ג)
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה.
מועד תחילת דיווח אלקטרוני חובה נקבע ליום 17.7.2005 (י״פ תשס״ה, 3097).
דיווח שאינו אלקטרוני
(א)
נוכח יושב ראש הרשות, ובהיעדרו עובד הרשות שהוא הסמיך לכך, כי מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מגנא, רשאי הוא, אם נוכח כי הדבר דרוש לצורך שמירה על עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך, להורות, על אף האמור בתקנות אלה ולמשך תקופה שיקבע ואשר לא תעלה על התקופה המזערית הנדרשת בנסיבות הענין, כי הדיווח לרשות ולבורסה ייעשה שלא באמצעות דיווח אלקטרוני, אלא באופן שיורה; הוראה כאמור תפורסם באתר אינטרנט של הרשות, בשני עיתונים יומיים ובאמצעי תקשורת נוספים כפי שימצא לנכון.
(ב)
על אף האמור בתקנות אלה, המסמכים המפורטים להלן יוגשו לרשות במשרדה בירושלים באמצעות דיווח בנייר בלבד:
(1)
בקשה לפטור מגילוי פרט בתשקיף לפי סעיף 19(א) לחוק ומסמכים בקשר לכך;
(2)
בקשה לפטור מגילוי פרט בדוח לפי סעיף 36ג(א) לחוק ומסמכים בקשר לכך.

תוספת ראשונה

(תקנות 16(ב) ו־18(ג))

[תיקון: [הודעות]]
(הסכומים מעודכנים לשנת 2024):
סכומי אגרות בשקלים חדשים בעד –
א.
אגרה שנתית בעבור הורדת נתונים מאתר ההפצה לפי תקנה 16(ב)83,266
ב.
העתק מאושר לפי תקנה 18(ג), עד 5 עמודים – 54
ג.
העתק מאושר לפי תקנה 18(ג), לכל עמוד נוסף – 3


י״ד באדר ב׳ התשס״ג (18 במרס 2003)
  • בנימין נתניהו
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.